Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за 2019 г.

Настоящият регистър се издава на основание §2, ал. 3 от Допълнителни разпоредби на ЗПКОНПИ

 

 № по 

ред 

 Трите Имена

 на Декларатора

 Длъжност

 на Декларатора

 Вх. № и дата на

 завеждане на декларацията  

 Вид на

 декларацията

         
1 Рейхане Исмаил Мехмед Специалист ЛСЧР 1/05.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
2 Нергин Вежди Махмуд Директор дирекция ОСРРСД 2/07.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
3 Айхан Айдънов Гафуров Специалист Проекти и Поръчки   3/07.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
4 Сибел Раим Рахми Гл.Специалист ООСВП 4/07.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
5 Ахмед Салиев Неджибов Гл.Спец.Стр.Техник 5/08.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
6 Шефкет Сали Бейтула Управител 6/08.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
7 Евгения Костадинова Савова Гл.Спец.ГРАО 7/08.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
8 Мехмед Седат Хайредин Директор на ОП "ОХСУ" 8/11.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
9 Емилия Борисива Димитрова Главен счетоводител 9/12.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
10 Сонер Нурсел Осман Финансив контрольор 10/12.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
11 Мелегбер Ибраим Селиман Директор 11/12.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
12 Фатме Осман Ефраимова Ст.Спец.Счетоводител 12/13.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
13 Йозлем Зерин Нури Специалист Счетоводител 13/13.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
14 Айсун Якуб Хабил Управител 14/13.05.2020 г Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
15 Гюлшен Реджеб Самиева Специалист Счетоводител 15/13.05.2020 г Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
16 Нурджихан Махмуд Черкез Гл.Спец.Касиер - ТРЗ 16/13.05.2020 г Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
17 Айше Ариф Ахмед Секретар на МКБППМХ 17/13.05.2020 г Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
18 Рамисе Юмер Салим Касиер "МДТ" 18/13.05.2020 г Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
19 Джеврие Ибрахим Али Счетоводител "МДТ" 19/13.05.2020 г Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
20 Джелял Мехмед Алиосман Ст.Спец."МДТ" 20/13.05.2020 г Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
21 Халисе Емин Халид Гл.Спец."ОСКГ" 21/14.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
22 Февзие Хюсеин Идириз Гл.Спец. "ОСТТЗ" 22/14.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
23 Шенай Кадир Хюсню Директор дирекция АПОФД 23/14.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
24 Хюсеин Али Реджеб Специалист Чертожник 24/14.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
25 Нефисе Юсуф Ефраим Гл.Спец.Счетоводител 25/14.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
26 Тунай Бейзат Али Спец.ГЗ и ОМП 26/15.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
27 Недим Нихат Идриз Специалист "МДТ" 27/15.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
28 Сали Рамадан Сали Изп.Длъж. Директор 28/15.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
29 Наргис Зихни Ибраим Ст.Спец.ГРАО 29/15.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
30 Весиле Неджмиева Мехмедова Гл.Спец."КСИК" 30/15.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
31 Сами Ариф Сами Управител 31/15.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
32 Юксел Мехмедов Алиев Директор ДПЛУИ Самуил 32/18.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
33 Сениха Фикретова Мустафова Управител ОСП "ОБ" 33/18.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
34 Севие Фераим Сабри Управител ЦНСТПЛУИ 34/19.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
35 Юнзуле Шефкедова Хюсеинова   Управител 35/20.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
36 Сейнур Фейзула Мустафа Директор 36/15.05.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
37 Кязим Сунай Кязим Спец."ГЗ и ОМП" 37/30.07.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
38 Назифе Иса Исмаил Управител ЦНСТ Богомилци 38/31.07.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
39 Сами Ариф Сами Управител ЦНСТ Богомилци 39/31.07.2020 Г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
40 Тюркян Ведат Алексиева Спец. Счетоводитвл 40/05.11.2020 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица по чл.2, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от ДР на ЗПКОНПИ 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.