Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за 2021 г.

(Настоящият регистър се издава на основание §2, ал. 3 от Допълнителни разпоредби на ЗПКОНПИ)

 

 по ред 

  Трите Имена

  на декларатора 

  Длъжност

 на декларатора  

 Вх.№ и дата на

 завеждане на декларацията  

 Вид на

 декларацията

1 Недим Нихат Идриз Специалист "МДТ" 1/06.01.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
2 Недим Нихат Идриз Мл.Експерт 2/06.01.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
3 Айхан Айдънов Гафуров Гл.експерт ОПП 3/10.01.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
4 Айхан Айдънов Гафуров Гл.експерт ОПП 4/10.01.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
5 Джанан Шенолова Исмаилова Спец."ГРАО" 5/30.01.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
6 Емине Исмаил Халид Кмет на с.Богданци 6/07.03.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
7 Сениха Фикретова Мустафова Управител на ОП ОБСД 7/07.03.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
8 Вайде Хюсеин Кушчу Км.нам-к. с.Кара Михал 8/07.03.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
9 Сонер Нурсел Осман Финансив контрольор 9/10.03.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
10 Розалина Иванова Данева-Борисова Кмет на с.Хърсово 10/10.03.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
11 Шефкет Сали Бейтула Управител 11/29.03.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
12 Милка Асенова Матеева-Пенчева Ръководител ВО 12/06.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
13 Юксел Мехмедов Алиев Директор "ДПЛУИ" Самуил 13/14.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
14 Севие Фераим Сабри Управител 14/18.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
15 Хюсеин Сали Хюсеин Кмет на с.Ножарово 15/19.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
16 Мелегбер Ибраим Селиман Директор на "ЦОП" 16/20.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
17 Ахмед Салиев Неджибов Гл.Спец.Стр.Техник 17/20.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
18 Айсун Якуб Хабил Управител 18/20.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
19 Рейхане Исмаил Мехмед Спец.ЧРЛС 19/21.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
20 Ерхан Хаккъ Ахмед Кмет на с.Хума 20/21.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
21 Сали Рамадан Сали И.Д. ДИРЕКТОР ЦНСТ Хърсово 21/27.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
22 Юнзуле Шефкедова Хюсеинова Управител 22/27.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
23 Кенан Вежди Мустафа Кмет на с.Здравец 23/27.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
24 Нихат Ахмед Мехмед Кмет на с.Пчелина 24/27.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
25 Мехмед Седат Хайредин Директор ОП ОХСУ 25/29.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
26 Рейхан Кадир Назиф Кмет на с.Кривица 26/29.04.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
27 Джелял Мехмед Алиосман Ст.Спец."МДТ" 27/04.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
28 Джеврие Ибрахим Али Ст.Спец."МДТ" 28/04.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
29 Евгения Костадинова Савова Гл.Спец. "ГРАО" 29/04.05.202 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
30 Хюсеин Али Реджеб Спец.Чертожник 30/04.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
31 Тунчер Сезгин Февзи Кмет на с.Желязковец 31/04.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
32 Айхан Айдънов Гафуров Гл.Експерт ОПП 32/05.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
33 Еюб Сабри Шакир Кмет на с.Голяма Вода 33/09.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
34 Селджан Зейнул Филиз Мехмед Гл.Счетоводител 34/09.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
35 Нурджихан Мехмед Черкез Гл.Спец.Касиер - ТРЗ 35/10.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
36 Нергин Вежди Махмуд Директор дирекция "ОСРРСД" 36/10.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
37 Гюлшен Реджеб Самиева Счетоводител 37/11.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
38 Февзи Ниязиев Хюсменов Кмет на с.Богомилци 38/11.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
39 Февзие Хюсеин Идириз Гл.Спец. "ОСТТЗ" 39/11.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
40 Недим Нихат Идриз Мл.Експерт "МДТ" 40/11.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
41 Айше Ариф Ахмед Секретар на МКБППМХ 41/12.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
42 Ибрахим Сюлейман Ахмед Кмет на с.Владимировци 42/12.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
43 Шенай Кадир Хюсню Директор дирекция "АПОФД" 43/13.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
44 Весиле Неджмиева Мехмедова Гл.Спец."КСИИ" 44/13.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
45 Назифе Иса Исмаил Управител 45/16.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
46 Халисе Емин Халид Гл.Спец."ОСКГ" 46/16.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
47 Джелил Кямил Ахмед Гл.Спец."ОСПП" 47/16.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
48 Сейнур Фейзула Мустафа Директор ОП Самуил 48/16.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
49 Севим Халилова Рамаданова Зам.Кмет на Община Самуил 49/16.05.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
50 Сехер Ахмед Басри Гл.Спец. "ГРАО" 50/31.08.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
51 Енисе Ислям Мехмед ООСВП 51/05.10.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
52 Жулиде Мехмедова Реджеб Финансив контрольор 52/06.10.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
53 Реджеб Юкселов Мехмедов Спец."ГЗ и ОМП" 53/17.11.2022 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ

 

Списък на задължените лица по чл.2, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от ДР на ЗПКОНПИ

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.