• Община Самуил
  Община Самуил
  В сърцето на Лудогорието

Добре дошли в Официалната страница на Община Самуил!

Последни новини

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 • Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с.Самуил

  - капацитет: 86 души. - целева група: за възрастни лица с умствена изостаналост - Адрес и телефон за контакт с. Самуил, 7454, обл. Разград, ул. ”Любен Каравелов” № 4, код / 08477/, тел. 21-73 – Директор, 21-71 – Медицински специалисти Виж повече
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с.Самуил

  -Капацитет: 14 потребители -Адрес: с.Самуил, ул. Драва № 2,община Самуил, област Разград. -Телефон.:0887087022. -Електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Виж повече
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с.Богомилци

  Капацитет -15 Адрес –с.Богомилци, ул.“Гео Милев“ №2, общ.Самуил, обл.Разград Телефон за връзка – 08477-20-27 Електронна поща - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Виж повече
 • Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с.Кривица

  - капацитет : 8 места / 2 мъже и 6 жени / - целева група : за лица с умствена изостаналост - Адрес и телефон за контакт - с.Кривица ,област Разград , ул.Ивайло” № 40 А ;/ 08477/ 29-75 ; Виж повече
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Други услуги

 • Фотогалерия +

  Сайта е в процес на разработка! Очаквайте скоро ...
 • WEB камера +

  Сайта е в процес на разработка! Очаквайте скоро ...
 • Анкети +

  Сайта е в процес на разработка! Очаквайте скоро ...
 • Към стария сайт! +

  Връзка към стария сайт на Община Самуил! Виж повече
 • 1

Културен афиш

 • Традиционен общински празник "Приятелство, дружба, толерантност". 31.08.2018-01.09.2018 г.
  Община Самуил Кмет на Община Самуил
 • 1
 • 2
 • 3

Такса за битови отпадъци

Кой е длъжен да плаща таксата за битови отпадъци?

(чл. 64 от ЗМДТ, чл. 15от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

 • собственика на имота;
 • ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
 • концесионера – при предоставяне на особено право на ползване - концесия.

Как се определя размерът на таксата за битови отпадъци?

(чл. 66 и 67 ЗМДТ и  чл. 14,  чл.14а, чл.16 и чл.16а  от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил)

 1. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71 е от Закона за управление на отпадъците
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година - таксата се събира на база на действащия размер към 31 декември на предходната година.

 1. 2. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи - в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
 2. Основата за определяне размера на таксата за битови отпадъци е данъчната оценка на имотите.
 3. 4. Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Преференции

В кои случаи не се събира таксата за битови отпадъци?
(Чл. 71 от ЗМДТ)

Не се събира такса за:

 • сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
 • обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Освобождаване от такса за битови отпадъци

(чл. 18 а  от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

 1. Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци:

Условия:

 • имотът да не се ползва през цялата година и
 • да е подадена декларация по образец от собствениците или ползвателите до края  на предходната година.

Плащане на такса за битови отпадъци

Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни;
 • до 30 октомври на годината, за която е дължима;
 • Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;
 • Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;
 • За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Къде се заплаща таксата за битови отпадъци?

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Самуил:

 • лично – на касата  в  звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в  с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

Такса за битови отпадъци

            Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

            Код за вид плащане: 44 24 00

            Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
             BIC: DEMIBGSF

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.