Обявление до заинтересованите лица за учредено възмездно право на прокарване и сервитут на кабели

Сряда, 3  април  2024 г.

 

О Б Щ И Н А   С А М У И Л

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Община Самуил обявява  заинтересованото  лице  собственик на поземлен имот – застроен  с идентификатор 04666.7.122 с площ от 4496 кв.м. с начин на трайно ползване  „За друг вид производствен, складов обект“, в местността „Джамийски ниви“. Вид територия: Урбанизирана по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Богданци, община Самуил, област разград, одобрени със заповед № РД-18-172/25.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед№18-5807-07.06.2022/07.06.2022 г. на Началник на СГКК – Разград за учредено възмездно право на прокарване, както следва:

Уведомления до заинтресованото лице - О.К. Мехмедов за учредено възмездно право на прокарване и сервитут на кабел.

Уведомление 1 pdf

Уведомление 2 pdf

 

Възлагане предоставянето на социални услуги, създадени с решение на Общински съвет-Самуил, на частен доставчик

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНА САМУИЛ, На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 

Възлагане предоставянето на социална услуга, създадена с решение на Общински съвет-Самуил, на частен доставчик, а именно за социалната услуга - „Център за социална рехабилитация и интеграция” с. Владимировци, община Самуил

Заповед за конкурс - изтегли тук

обявление за конкурс - изтегли тук

О Б Я В Л Е Н И Е

          Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №2 на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 18,  ал.1, т.3 и 4, ал.2  и ал.3 от ЗСП, чл. 37, чл. 38 от ППЗСП и Заповед № 730 от 29.07.2019 г. на кмета на община Самуил

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил.

 

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ - с. Владимировци

 

I. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик съгласно чл. 13 б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Срок за получаване на предложения:26.07.2019 г., 17:00 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на учебното заведение, находяща се на следния адрес: с. Владимировци, ул."Христо Ботев"№ 2. При подаване, участникът е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ДГ „Радост” с. Владимировци броят на децата, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от I до подготвителна група включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 72 броя.

Максималният брой доставки за учебната 2019/2020 година  по схема „Училищно мляко “   е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за за учебната 2019/2020 година  по схема е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява, не се разглеждат.

 

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плодpdf" и Схема "Училищно мляко" №248/29.07.2019 г. 

 

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 

I. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик съгласно чл. 13 б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Срок за получаване на предложения:19.07.2019 г., 17:00 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на учебното заведение, находяща се на следния адрес: с. Самуил, ул."Г.Генов"№1. При подаване, участникът е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ДГ „Кокиче” с. Самуил броят на децата, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от I до подготвителна група включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 64 броя.

Максималният брой доставки за учебната 2019/2020 година  по схема „Училищно мляко “   е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за за учебната 2019/2020 година  по схема е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява, не се разглеждат.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.