Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ - с. Владимировци

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ - с. Владимировци

 

I. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик съгласно чл. 13 б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Срок за получаване на предложения:26.07.2019 г., 17:00 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на учебното заведение, находяща се на следния адрес: с. Владимировци, ул."Христо Ботев"№ 2. При подаване, участникът е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ДГ „Радост” с. Владимировци броят на децата, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от I до подготвителна група включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 72 броя.

Максималният брой доставки за учебната 2019/2020 година  по схема „Училищно мляко “   е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за за учебната 2019/2020 година  по схема е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява, не се разглеждат.

II. Изисквания към участниците

  1. Всеки участник за изпълнение на съответната схема трябва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с тези по – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Удостоверения за изпълнение или списък с доставките, изпълнени през последните три години  минимум 3  бр .

  1. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем,обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави  договор за наем или документ за собственост копие на разрешително и регистрационният  номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните, с включени следните групи храни – „мляко и млечни продукти“ и група „пресни-плодове и зеленчуци“.

  1. Всеки един участник трябва да притежава минимум 2 собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от  талон и разрешително и регистрационният  номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

  1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";
  1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".
  2. Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по БДС стандарт  както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".
  1. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

III. Съдържание на предложението

Предложението се подава в свободен текст  на български език – на хартиен носител и съдържа всички  документи от раздел II- Изисквания към участниците

Забележка:предложения могат да подават участници както за двете схеми , така и за всяка по отделно при спазване изискванията на възложителя и наредбата

 

Възложител:

Трите имена:

(Подпис и печат) ................................................................................./п. п./* *Заличена информация на основание

чл. 2 от ЗЗЛД

Длъжност: Директор

            Подпис и печат: ..........................

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.