Предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга

О Б Я В Л Е Н И Е

          Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №2 на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 18,  ал.1, т.3 и 4, ал.2  и ал.3 от ЗСП, чл. 37, чл. 38 от ППЗСП и Заповед № 730 от 29.07.2019 г. на кмета на община Самуил

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил.

 

 1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

1.1 В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които са:

 • Доставчици на социални услуги, надлежно вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.
 • Доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на Държавна агенция за закрила на детето.
 • Доставчици на социални услуги имащи положителна социална практика в работата с лица в социално неравностойно положение.
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с финансов ресурс /възможности за привличане на допълнителни средства/ за изпълнение на стандартите и критериите, разпоредени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, за качествено предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил.
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с организационен капацитет за качествено администриране на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил.

 

1.2 В конкурса не може да участва кандидат, който:

              

 • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • се намира в ликвидация;
 • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

            1.3 Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Самуил промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

 1. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил:

Изпълнителят – доставчик на социални услуги – следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в Център за социална рехабилитация и интеграция с. Владимировци, предоставящ социални услуги на деца и лица, с капацитет – 30 места. Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да поддържа и осигурява с привлечени допълнителни средства извършването на ремонтни дейности в помещенията, в които се предоставя социалната услуга – предмет на конкурса, в сграда, собственост на Община Самуил, предоставена за нуждите на социалната услуга. Помещенията следва да бъдат поддържани с наличното и осигурявано с привлечени допълнителни средства от изпълнителя допълнително оборудване, да отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, разпоредени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

В Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица в с. Владимировци, община Самуил се приемат деца и лица с увреждания  от общността, на основание заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”, издадена, съгласно процедура разпоредена в ППЗСП и Указание на АСП за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица.

Целта на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица е подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен  на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез предоставяне на Комплекс от социални услуги, които създават условия за поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица е делегирана държавна дейност, с финансиране по стандарти за издръжка, определена с Решение №277 на МС от 2018 г. за  приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

 В Община Самуил е разкрита със Заповед № РД01-588/04.05.2011 г., считано от 01.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане. Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности.

 1. Финансирането и начинът на предоставяне на средствата:

3.1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година единни разходни стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, без да включва преходен остатък, наличен до датата на сключване на договор за възлагане управлението на услугата със спечелилия конкурса кандидат.

3.2. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общински бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за потребителите на социалната услуга за делегирани от държавата дейности.

3.3. Срокът на финансиране е от сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат до 3 г.

Непревеждането на средствата от държавния бюджет  за издръжка на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица” с.

Владимировци като делегираната от държавата дейност, освобождава община Самуил от отговорност.

3.4. След сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социална услуга в общността  Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица, ще се предостави ежемесечно на изпълнителя – доставчик на социални услуги съответната бюджетна субсидия за издръжка от датата на сключване на договора.

 1. Документи за участие.
 • Удостоверение за вписване в регистъра към АСП;
 • Удостоверение /лиценз/ за вписване в регистъра към Държавна агенция за закрила на детето.
 • Препис от решение за съдебна регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство;
 • Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ /или ЕИК/;
 • Копие от данъчната регистрация и регистрацията в НАП /ако има такава/;
 • Декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в т. 1.2;
 • Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга;
 • Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица, която да включва: график на дейностите, бюджет, начин на разходване на средствата, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други;
 • Информация за притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, с които разполага доставчикът на социалната услуга, необходими за качественото й администриране;
 • Списък на работния капацитет и персонал на кандидата; документи удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на социалната услуга;
 • Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година /2018 г./;
 • Доказателства за търговската репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони;
 • Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на данъчни задължения;

б/ наличие/липса на задължения пред НАП;

в/ наличие/липса на изпълнителни дела.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от представляващия кандидата.

 1. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

Начинът на провеждане на конкурса ще се реализира в два етапа:

- Класиране на кандидатите по представените документи от комисия, назначена от възложителя;

- Одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено за събеседване, проведено от комисия назначена от възложителя.

На 19.09.2019г. комисията извършва класиране на кандидатите по представените документи. Кандидат, който не отговаря на изискванията се отстранява от участие в конкурса. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

Събеседването ще се проведе с класираните в конкурса по документи кандидати на 24.09.2019 г. от 10.00 часа в Община Самуил.

Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

 1. Крайният срок и мястото за подаване на документи:

Предложенията се представят до 17.00 часа на 18.09.2019 г. в отдел ГРАО на Община Самуил.

Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни плика, обозначени както следва:

 • плик № 1 „Представяне на кандидата”;
 • плик № 2 „Техническо и финансово предложение за социалната услуга, предоставяна в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица”.

 При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя на предложението се издава документ.

Предложения изпратени по пощата, не се приемат. Предложения, подадени след крайния срок, също не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

 1. Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса

До 26.09.2019 г. комисията изготвя протокол за класиране на кандидатите.

Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

 1. Начинът на оценяване – по следните критерии за оценка с относително тегло /макс. сбор – 100 точки/:

8.1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия – 5 т.;

8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – 5 т.;

8.3. Опит на кандидата в изграждането на партньорство с местни власти и НПО – 5 т.;

8.4. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 10 т.;

8.5. Предоставена от кандидата програма за развитие на социалната услуга-25 т.;

8.6. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка – 5 т.;

8.7.Организационна и финансова структура за оперативно и финансово управление – 10 т.;

8.8. Програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на услугите – 10 т.;

8.9. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга – предмет на конкурса. Приложено допълнително финансиране – начин и форма – 20 т.;

8.10. Притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, отговарящи на целите и функциите на административното организиране на  социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Владимировци, община Самуил – 5 т.

            Подробна  информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите и в общинска администрация Самуил, стая 303, адрес и телефон за контакти: с.Самуил, общ.Самуил, ул.”Хаджи Димитър”№2, тел. 08477/ 22 – 87

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.