Обявление до заинтересованите лица  за учредено възмездно право на прокарване и сервитут на кабели

Обявление до заинтересованите лица за учредено възмездно право на прокарване и сервитут на кабели

Сряда, 3  април  2024 г.

 

О Б Щ И Н А   С А М У И Л

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Община Самуил обявява  заинтересованото  лице  собственик на поземлен имот – застроен  с идентификатор 04666.7.122 с площ от 4496 кв.м. с начин на трайно ползване  „За друг вид производствен, складов обект“, в местността „Джамийски ниви“. Вид територия: Урбанизирана по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Богданци, община Самуил, област разград, одобрени със заповед № РД-18-172/25.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед№18-5807-07.06.2022/07.06.2022 г. на Началник на СГКК – Разград за учредено възмездно право на прокарване, както следва:

1. Издадена е Заповед №197/02.04.2024 г. по чл.193, ал.3 от ЗУТ на кмета на община Самуил за  възмездно учредяване право на прокарване на кабел и сервитут през поземлен имот – застроен  с идентификатор 04666.7.122 с площ от 4496 кв.м. с начин на трайно ползване  „За друг вид производствен, складов обект“, в местността „Джамийски ниви“. Вид територия: Урбанизирана по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Богданци, община Самуил, област Разград, одобрени със заповед № РД-18-172/25.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5807-07.06.2022/07.06.2022 г. на Началник на СГКК – Разград в полза на  М. Й. М.. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през имота е 23,50 лм, а засегнатата от сервитута площ от имота  е  49,35 кв.м.

2. Издадена е Заповед №198/02.04.2024 г.  по чл.193, ал.3 от ЗУТ на кмета на община Самуил за  възмездно учредяване право на прокарване на кабел и сервитут през поземлен имот – застроен  с идентификатор 04666.7.122 с площ от 4496 кв.м. с начин на трайно ползване  „За друг вид производствен, складов обект“, в местността „Джамийски ниви“. Вид територия: Урбанизирана по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Богданци, община Самуил, област Разград, одобрени със заповед № РД-18-172/25.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5807-07.06.2022/07.06.2022 г. на Началник на СГКК – Разград в полза на  "Д-Р КАХРИ КАХРИ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - КАХРИ ДЕНТ" ЕООД.

Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през имота е 23,50 лм, а засегнатата от сервитута площ от имота  е  49,35 кв.м.

Заповедите за учредяване на сервитутно право на прокарване подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК чрез Кмета на Община Самуил  пред Административен съд - град Разград.

Заповедите с Заповед №197/02.04.2024 г.  и  Заповед №198/02.04.2024 г.     на Кмета на Община Самуил са на разположение на заинтересованите лица в стая № 104, етаж 1, в сградата на Община Самуил, ул. ”Хаджи Димитър” №2, с.Самуил - телефон 08477 2020, вътр.104.

ОТ  ОБЩИНА   САМУИЛ

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.