Заповед № 688/19.09.2022 г. за определяне на изпълнител за извършване на комплекс от дейности

З А П О В Е Д № 688

19.09.2022 г., с.Самуил

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Протокол на комисията от 19.09.2022 г. назначена по  Заповед №665/02.09.2022 г. и Заповед №681/19.09.2022 г. на кмета на Община Самуил във връзка с Решение № 42.762/14.07.2022 г. на Общински съвет - Самуил

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. О П Р Е Д Е Л Я М  за изпълнител  „СММ-59”  ЕООД, ЕИК 203712909, с адрес на управление гр.Разград,  ул.“Стефан Караджа“ № 4, вх.А, ап.1, община Разград, област Разград, представлявано от Станчо Минков Минков, за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2022 г. от общинските горски територии, собственост на Община Самуил,  от  част от поземлен имот № 77579.87.324, отдел 1181”ж“ по кадастралната карта на с.Хърсово, Община Самуил, Област Разград, по предложена цена в размер на 74672,00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева и нула стотинки) лв. без ДДС,  срок на изпълнение за сеч  до 31.12.2022 г., а за извоз до 31.12.2022 г. Сроковете за сеч и извоз могат да се удължат, съобразно договора за извършване на комплекс от дейности, след издаване на констативен протокол.

II. Настоящата заповед подлежи  на  обжалване  в 14 -дневен срок от  връчването  ѝ  по реда на  АПК.

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на  Община Самуил и да се постави на мястото за обяви в административната сграда на Община Самуил, както и да се съобщи на всички заинтересовани страни по реда на чл.61 от АПК.

IV. Контрол по изпълнението на  заповедта възлагам  на  зам.-кмета на общината – Сами Сами.

Заповедта да се сведе до знанието на  длъжностните   лица  за сведение и  изпълнение.

 

 

Кмет на Община Самуил:    /П/

инж. Джевдет Азис

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.