Заповеди

Заповеди за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс.

 

       

 № 

Относно

Заповед №

качено на

Изтегли 

107 Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в с.Богданци, с.Самуил, с.Владимировци, с.Здравец, с.Хума 17.04.2024 г.  word
106 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 16 кв.м. от покрива на сграда с идентификатор 65276.501.765.2 за инсталиране  и експлоатация на съоръжения и оборудване с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги в с.Самуил, ул."Х.Димитър" №2 167/15.03.2024 г.  word
105 Публичен търг с явно наддаван за отдаване под наем на зъболекарски кабинет в с.Самуил 166/15.03.2024 г.  word
104 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2023-2024 г. 144/12.03.2024 г. word
103 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ 65276.1.74 с площ от 60 кв.м. за поставяне на МПС и разполагане на маси за бързо хранене в с.Самуил, ул."Черни връх" 18/08.01.2024 г.  word
102  Откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  1 кв.м. от сграда с идентификатор 65276.501.259.1 с.Самуил за монтиране на кутия за интернет услуги 881/20.12.2023 г. word
101 Заповед №840/08.12.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земи в строителните граници на населените места за 2023 - 2024 г. 840/08.12.2023 г.  word
100 Заповед №839/08.12.2023 г. за откриване на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на зими от ОПФ за стопанската 2023 - 2024 г. 839/08.12.2023 г.  word
99 Заповед  за отмяна на Заповед №766/15.11.2023 г. за провеждане на търгове за лекарски кабинети в с.Владимировци, с.Богданци и с.Здравец 831/07.12.2023 г.  word
 98  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от сгради за пощенски услуги  810/28.11.2023г.  word
97  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем 3 помещения 766/15.11.2023 г. word
96  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  5 броя бетонни стени  на  силажни ями с размери -  дължина 70 м. и височина 2 м. 563/18.09.2023 г. word
95  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти  562/18.09.2023 г. word
94  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 30000 кв.м. идеални части от поземлен имот 58877.5.309 561/18.09.2023 г. word
93  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти  560/18.09.2023 г. word
92  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища - общинска собственост за срок от 1 година (2023-2024) 445/14.07.2023 г.  word
91  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ 77579.108.377 с площ от 1803 кв.м. па КККР на с.Хърсово, община Самуил, област Разград. 444/14.07.2023 г. word
90  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища - общинска собственост за срок от 1 година (2023-2024) 275/16.06.2023 г.  word
89  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи намираци се в строителните граници на населените места за стопанската 2023-2024 г. 248/26.05.2023 г.  word
88  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд за стопанската 2023-2024 г. 247/26.05.2023 г.  word
87  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите на нерегистрирани училищни настоятелства за стопанската 2023-2024 г. 246/26.05.2023 г.  word
86  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ №77579.108.134 с площ от 2795 кв.м.  по КККР на с.Хърсово за ползване, срок - 10 г. 245/26.05.2023 г.  word
85 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от сгради за здравно- медицинско обслужване в селата Хърсово, Голяма вода, Богданци 227/12.05.2023г.  word
84 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от самостоятелен обект в  сграда с идентификатор 65276.501.765.1.7 за зъболекарски кабинет в с.Самуил, ул."Хаджи Димитър" №4 48/23.01.2023 г. word
 83  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25,16 кв.м.  за поставяне на преместваема конструкция в с.Самуил, ул."Плиска" №2-А  832/22.11.2022г.  word
82. Публични търгове за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2022-2023 г.  800/09.11.2022г.  word
 81.  Публични търгове за отдаване на земи от ОПФ за стопанската 2022-2023 г.  799/09.11.2022г.  word
80 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за ползване в с.Хърсово за стопанската 2022-2023 г. 735/10.10.2022г. word
79 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2022-2023 г. 706/26.09.2022г. word
78  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. бетонни стени на силажни ями  в с.Владимировци за ползване.  694/20.09.2022г.  word
77  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  30000 кв.м. от ПИ 58877.5.309, целият от 182917 кв.м. с.Пчелина за ползване.  693/20.09.2022г.  word
76 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ 11449.21.59 с площ от 32027 кв.м. с.Владимировци за ползване.  692/20.09.2022г  word
 75  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи намиращи се в урбанизираните територии за стопанската 2022-2023 г.  585/08.08.2022г.  word
74 Публчни търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади - публична общинска собственост по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г. 584/08.08.2022 г. word
 73  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 4 кв.м. във входа на сграда с идентификатор №65276.501.765.2 за поставяне на АТМ(банкомат)  562/03.08.2022г.  word
72 Публични  търгове  с явно наддаване   за отдаване под наем  на  следните пасища, мери и ливади - публична общинска собственост 502/12.07.2022 г. word
71 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 - 2023 г. 401/28.06.2022 г. word
70 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в строителните граници на нас. места за стопанската 2022-2023 г. 400/28.06.2022г. word
69 Публични търгове с явно наддаване за отдавене под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 -2023 г.  267/16.05.2022г.  word
68 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите намиращи се в урбанизирани територии за стопанската 2022-2023 г. 266/16.05.2022 г.  word
67 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите на нерегистрираните училищни настоятелства за стопанската 2022-2023 г. 264/16.05.2022 г.  word
66 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от сграда с НТП "Административна, делова"   с площ от 41.50 кв.м.  за здравно медицинско обслужване на населението  в с.Ножарово, ул."В.Терешкова" №1-А, община Самуил. 172/15.03.2022 г.  word
65 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти в сграда с №11449.73.269.1.2 с площ от 10.90 кв.м. и №11449.73.269.1.3 с площ от 9.05 кв.м. в с.Владимировци за "Здравни и социални услуги" 112/16.02.2022г.  word
64 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в с.Владимировци за стопанската 2021-2022 г. 63/12.01.2022 г. word
63 Публичен търг с явно наддаване за отдване под наем на 30000 кв.м. от ПИ 58877.5.309 за ползване. 908/16.12.2021 г.  word
62 Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с.Самуил, с.Владимировци и с.Пчелина, община Самуил.  768/18.10.2021г.  word
61 Пубрични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от покривите на сгради за поставяне на антени за интернет услуги в  с.Хърсово и с.Богомилци, община Самуил. 763/18.10.2021г.  word
60 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери за стопанската 2021-2022 г. за срок от 1 година. 738/06.10.2021г  pdf
59 Публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на два броя кафе автомати в УПИ I, в квартал 33, в парка на с.Желязковец 679/02.09.2021г.  word
58 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи за ползване за стоп.2021-2022 г. в с.Хърсово 604/30.07.2021г.  word
57 Публични търгове с явно надданане за отдаване на лекарски кабинети в с.Владимировци 603/30.17.2021г.  word
56 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи, намиращи се в урбанизираните територии за стопанската  2021-2022 г. 563/06.07.2021г  word
55 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г. 562/06.07.2021г  word
54 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопаската 2021-2022 г. 250/26.05.2021г.  word
53 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г. за срок от 5 год. 249/26.05.2021г.  word
52 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите на нерегистрираните училищни настоятелства за стопанската 2021-2022 г. 248/26.05.2021г.  word
51 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти за монтиране на система за интернет услуги в с.Владимировци, с.Ножарово, с.Самуил, с.Здравец. 247/26.05.2021г.  word
50 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в урбанизирани територии за стопанската 2021-2022 г. 246/26.05.2021г.  word
49 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект "Смесен магазин" и склад, нах. се в сграда "Читалище" с.Кривица. 224/19.05.2021 г.  word
48 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти:  "Сграда за търговия" с ид.№11449.73.269.2 и  пристр. към доп. застрояване  с ид.№11449.73.269.3 в с.Владимировци. 210/11.05.2021г.  word
47 Публичен търг явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти:  за  "Здравни и социални услуги"   с ид. №11449.73.269.4 - 30.24 м2  и ид. №11449.73.269.5 - 28.67м2 в с.Владимировци. 209/11.05.2021г.  word
46 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем  на земи от ОПФ за стопанската 2020-2021 г. 166/14.04.2021г. word
45 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери за стопанската 2020-2021 г. за срок от 1 година 124/23.03.2021 г. word
44 Съобщение във връзка с отложен търг по Заповед №83/01.03.2021 г.  за 22.03.2021 г. от 13:30 часа   word
43 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с предназначение за "Смесен магазин"  в с.Кривица, ул."Ивайло" №42А, находящ се на първия етаж на сграда "Читалище". 83/01.03.2021 г. word
42 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в стр. граници на населените места за стоп.2020-2021г. 12/11.01.2021 г. word
41 Публични тргове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стоп.2020-2021 г. 11/11.01.2021г. word
40 Публичен търг с явно наддаване за отдаван под наем на сграда  895/25.11.2020г. pdf
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаван под наем на пасища  894/25.11.2020г.      pdf   

38.

Публичен търг с явно наддаване за отдаван под наем на поземлен имот №11449.21.59 с площ от 32027 кв.м. с.Владимировци за ползване като лятна кошара за животни. 793/15.10.2020г. word
37. Публичен търг с явно наддване за отдавене под наем на 3000 кв.м. от поземлен имот №58877.5.309 в с.Пчелина за ползване като лятна кошара за животни. 792/15.10.2020г. word
36. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25,16 кв.м. от УПИ №II, кв.28 в с.Самуил, ул."Плиска" №2А  за поставяне на преместваема конструкция. 791/15.10.2020г. word
35. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в стр.граници за стоп.2020-2021г. 741/09.09.2020 word
34. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стоп.2020-2021 г. 743/09.09.2020 word
33 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в стр. граници за стоп.2020-2021 г. 479/16.06.2020 word
32 Публични търгове с явно наддаване за отдаване на земи от ОПФ за стоп.2020 -2021 г. 478/16.06.2020 word
31  Публичен търг с явно наддаване за отзаване под наем на 30000м2 от ПИ №58877.5.309  в с.Пчелина  345/14.05.2020 word
30  Публични търгове с явно наддаване на училищни земи за стопанската 2020 -2021г.  344/14.05.2020 word
29 Публични търгове с явно наддаване за отдаване на земи от ОПФ за стопанската 2020-2021 г. 343/14.05.2020 word
28 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери за стоп.2019-2020 г. 244/26.03.2020 г. word
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 222м2 празно общинско място за поставяне на преместваема конструкция в с.Самуил.  85/07.02.2020г. word
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 200м2 празно общинско място за поставяне на преместваема конструкция в с.Владимировци.  84/07.02.2020г. word

25

Публични търгове с явно наддаване на земи от ОПФ за стоп.2019-2020 г.

49/17.01.2020 г.

word

24

Публични търгове за отдаване под наем на имоти в стр.гр. 2019 - 202017.01.2020 г.

48/17.01.2020 г.

word

23

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на фризьорски и бръснарски салон с.Владимировци

952/ 07.10.19 г.

word

22

Публичен търг за отдаване под наем на училищна земя 

919/ 03.10.19г.

word

21

Публични търгове за отдаване под наем на земи от ОПФ

918/ 03.10.19г.

word

20

Заповед №862

13.09.2019 г.

word

19

Заповед №861

13.09.2019 г.

word

18

Заповед №839

10.09.2019 г.

pdf

17

Заповед №838

10.09.2019 г.

pdf

16

Заповед №837

10.09.2019 г.

pdf

15

Заповед №788

14.08.2019 г.

pdf

14

Заповед №787

14.08.2019 г.

pdf

13

Заповед №488

05.06.2019 г.

pdf

12

Заповед №487

05.06.2019 г.

pdf

11

Заповед №486

05.06.2019 г.

pdf

10

Заповед №412

13.05.2019 г.

pdf

9

Заповед №410

13.05.2019 г.

pdf

8

Заповед №317

17.04.2019 г.

pdf

7

Заповед №282

09.04.2019 г.

pdf

6

Заповед №280

09.04.2019 г.

pdf

5

Заповед №237

 25.03.2019 г.

pdf

4

Заповед №236

 25.03.2019 г.

pdf

3

Заповед №235

 25.03.2019 г.

pdf

2

Заповед №

2019 г.

 

1

Заповед №

2019 г.

 

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.