Патентен данък

В кои случаи се подава данъчна декларация?

(Чл.61н от ЗМДТ)

 • Когато физическото лице, вкл. ЕТ започне да извършва дейност/и, посочена/и в Приложение № 4 на ЗМДТ;
 • Когато през текущата година настъпи промяна на обстоятелства, въз основа на които е определен патентния данък;
 • Когато физическото лице, вкл. ЕТ следва да премине към облагане по общия ред;
 • Когато през текущата годината физическото лице, вкл. ЕТ прекрати дейността си.

За извършването на кои дейности лицата се облагат с патентен данък?

Посочените в Приложение №4 на ЗМДТ

Как се определя размерът на патентния данък?

(61к и чл. 61л от ЗМДТ)

Общинският съвет определя размера на патентния данък (вж. Приложение №2 от Наредбата№13  за определянето размера  на местните данъци на територията на Община Самуил), в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община, при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.

Общинският съвет може да извърши зониране на населените места в общината за целите на патентния данък (вж.Приложение № 1 от Наредбата№13  за определянето размера  на местните данъци на територията на Община Самуил) и да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място.

Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно.

Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

Особености

(чл. 61л от ЗМДТ)

Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на Приложение № 4 на ЗМДТ, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на Приложение № 4, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на Приложение № 4 на ЗМДТ през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 на ЗМДТ, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
горе

Кои са данъчно задължените лица?

(чл. 61з от ЗМДТ)

По смисъла на чл. 61з от ЗМДТ данъчно задължени лица са физическите лица, вкл. едноличните търговци, които извършват дейности, посочени в Приложение №4 на ЗМДТ (патентни дейности), когато:

 • оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв.;
 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

За извършваната патентна дейност данъчно задължените лица не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Данъчно задължените лица прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО).

Особености

(чл.61и от ЗМДТ)

Патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали следните обстоятелства:

 • Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от  50 000 лв. за 12 последователни месеца, новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по отношение на него не се прилага чл. 61з от ЗМДТ.
 • Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши  50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В тези случаи дължимият, съответно внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като по искане на лицето безплатно му се издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък. Въз основа на удостоверението и квитанцията за платен патентен данък се извършва приспадането от НАП.

Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Къде се заплаща патентният данък?

(чл. 61п, ал.3 от ЗМДТ)

Патентният данък се внася в приход на:

 • общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност;
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, вкл. на ЕТ, когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;
 • Столична община - във всички останали случаи.
Особеност

Когато едно лице упражнява повече от един вид патентна дейност на територията на различни общини, то трябва да подаде отделни декларации във всяка от общините и да заплати патентен данък за всяка отделна дейност пред съответната община, на територията на която я упражнява. Данъкът се заплаща с намаление в предвидените от закона случаи.

 • лично – на касата в   Звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

Кога се заплаща този данък?

(чл. 61п и чл. 61н, ал.2 от ЗМДТ)

 • Патентният данък се плаща на четири равни вноски в следните срокове:
  o за първо тримесечие - до 31 януари;
  o за второ тримесечие - до 30 април;
  o за трето тримесечие - до 31 юли;
  o за четвърто тримесечие - до 30 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто;
 • Когато задължението за внасяне на патентния данък възникне през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н от ЗМДТ, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

В какъв срок се подава данъчна декларация?

(чл. 61н от ЗМДТ)

 • до 31 януари на текущата година;
 • непосредствено преди започването на дейността, когато дейността започва след 31 януари на текущата година;
 • в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка;
 • до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2.

Къде се подава данъчната декларация?

(чл.61о от ЗМДТ)

Данъчната декларация по чл.61н се подава в:

 • общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност;
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, вкл. на ЕТ, когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва на постоянно място;
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;
 • Столична община - във всички останали случаи.

За Община Самуил :

 • лично – на касата в  Звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър № 2;

Как се подава данъчна декларация?

Декларация-образец - чл. 61н от ЗМДТ

Необходими документи:

 • Решение на ТЕЛК / НЕЛК;
 • Удостоверение за вписване в регистъра на чираците.

Данъчни преференции

(чл. 61м от ЗМДТ)

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1.физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1-36 на приложение No 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер.За извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 2. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 -15, 18 -20, 25, 27 -29 и 31 на приложение No 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 3. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение No 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място.Намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камарa

Подраздел: 3.Местни такси/ като се отвори подраздела, трябва да се виждат  видовете местни такси – 2 на брой във синьо оцветените.При кликване върху всеки от тях вече трябва да се отваря пояснителната информация към всеки един/

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.