В кои случаи се подава данъчна декларация?

(Чл.61н от ЗМДТ)

 • Когато физическото лице, вкл. ЕТ започне да извършва дейност/и, посочена/и в Приложение № 4 на ЗМДТ;
 • Когато през текущата година настъпи промяна на обстоятелства, въз основа на които е определен патентния данък;
 • Когато физическото лице, вкл. ЕТ следва да премине към облагане по общия ред;
 • Когато през текущата годината физическото лице, вкл. ЕТ прекрати дейността си.

За извършването на кои дейности лицата се облагат с патентен данък?

Посочените в Приложение №4 на ЗМДТ

Как се определя размерът на патентния данък?

(61к и чл. 61л от ЗМДТ)

Общинският съвет определя размера на патентния данък (вж. Приложение №2 от Наредбата№13  за определянето размера  на местните данъци на територията на Община Самуил), в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община, при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.

Общинският съвет може да извърши зониране на населените места в общината за целите на патентния данък (вж.Приложение № 1 от Наредбата№13  за определянето размера  на местните данъци на територията на Община Самуил) и да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място.

Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно.

Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

Особености

(чл. 61л от ЗМДТ)

Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на Приложение № 4 на ЗМДТ, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на Приложение № 4, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на Приложение № 4 на ЗМДТ през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 на ЗМДТ, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
горе

Кои са данъчно задължените лица?

(чл. 61з от ЗМДТ)

По смисъла на чл. 61з от ЗМДТ данъчно задължени лица са физическите лица, вкл. едноличните търговци, които извършват дейности, посочени в Приложение №4 на ЗМДТ (патентни дейности), когато:

 • оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв.;
 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

За извършваната патентна дейност данъчно задължените лица не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Данъчно задължените лица прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО).

Особености

(чл.61и от ЗМДТ)

Патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали следните обстоятелства:

 • Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от  50 000 лв. за 12 последователни месеца, новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по отношение на него не се прилага чл. 61з от ЗМДТ.
 • Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши  50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В тези случаи дължимият, съответно внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като по искане на лицето безплатно му се издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък. Въз основа на удостоверението и квитанцията за платен патентен данък се извършва приспадането от НАП.

Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Къде се заплаща патентният данък?

(чл. 61п, ал.3 от ЗМДТ)

Патентният данък се внася в приход на:

 • общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност;
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, вкл. на ЕТ, когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;
 • Столична община - във всички останали случаи.
Особеност

Когато едно лице упражнява повече от един вид патентна дейност на територията на различни общини, то трябва да подаде отделни декларации във всяка от общините и да заплати патентен данък за всяка отделна дейност пред съответната община, на територията на която я упражнява. Данъкът се заплаща с намаление в предвидените от закона случаи.

 • лично – на касата в   Звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

Кога се заплаща този данък?

(чл. 61п и чл. 61н, ал.2 от ЗМДТ)

 • Патентният данък се плаща на четири равни вноски в следните срокове:
  o за първо тримесечие - до 31 януари;
  o за второ тримесечие - до 30 април;
  o за трето тримесечие - до 31 юли;
  o за четвърто тримесечие - до 30 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто;
 • Когато задължението за внасяне на патентния данък възникне през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н от ЗМДТ, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

В какъв срок се подава данъчна декларация?

(чл. 61н от ЗМДТ)

 • до 31 януари на текущата година;
 • непосредствено преди започването на дейността, когато дейността започва след 31 януари на текущата година;
 • в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка;
 • до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2.

Къде се подава данъчната декларация?

(чл.61о от ЗМДТ)

Данъчната декларация по чл.61н се подава в:

 • общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност;
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, вкл. на ЕТ, когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва на постоянно място;
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;
 • Столична община - във всички останали случаи.

За Община Самуил :

 • лично – на касата в  Звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър № 2;

Как се подава данъчна декларация?

Декларация-образец - чл. 61н от ЗМДТ

Необходими документи:

 • Решение на ТЕЛК / НЕЛК;
 • Удостоверение за вписване в регистъра на чираците.

Данъчни преференции

(чл. 61м от ЗМДТ)

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1.физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1-36 на приложение No 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер.За извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 2. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 -15, 18 -20, 25, 27 -29 и 31 на приложение No 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 3. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение No 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място.Намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камарa

Подраздел: 3.Местни такси/ като се отвори подраздела, трябва да се виждат  видовете местни такси – 2 на брой във синьо оцветените.При кликване върху всеки от тях вече трябва да се отваря пояснителната информация към всеки един/

В кои случаи се подава данъчна декларация?
(чл. 32 от ЗМДТ)

Данъчна декларация се подава при откриване на наследство.

Кои имущества се облагат с данък върху наследствата?
(чл. 29 и 30 от ЗМДТ)

 • Наследените по закон или по завещание имущества
 • в страната или в чужбина на български граждани;
 • в страната на чуждите граждани;
 • в страната или в чужбина на лица без гражданство,чието постоянно местопребиваване е на територията на страната;

Наследственото имущество включва:

 • притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и
 • права върху такива вещи, както и
 • другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго;

Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор, с изключение на случаите, когато договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Кои са данъчно задължени лица?
(чл. 31 от ЗМДТ)

 • Наследниците по закон или завещание и заветниците;
 • Данък върху наследствата не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

В какъв срок се изплаща този данък?
(чл. 32, ал.1, 2, 3 и 7 от ЗМДТ)

В 6-месечен срок:

 • от откриване на наследството;
 • от узнаването, че наследството е открито – за наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра;
 • от въвеждане във владение – за лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него;
 • от деня на раждането – когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено;

В 1-месечен срок за наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на 6-месечният срок. Дължимият данък се преизчислява.

Къде се подава данъчната декларация?
(чл. 32, ал.1 от ЗМДТ)

 • В общината по последното местожителство на наследодателя;
 • Ако е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната

За Община Самуил:

 • Лично или нотариално заверено пълномощно - Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се подава данъчната декларация?

Декларация-образец - чл. 32 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Удостоверение за наследници – когато наследодателят е бил собственик;
2. Акт за смърт – когато е наследодателят е бил ползвател.

Как се определя и оценява наследственото имущество?

Наследеното имущество се определя и оценява по реда на чл. 33 и 34 от ЗМДТ.

Данъчни преференции

Кои лица не плащат данъка върху наследствата?
(чл. 31, ал.2 от ЗМДТ)

 1. преживелия съпруг и
  2. наследниците по права линия без ограничения.

Освобождава се от данък върху наследствата:

 • имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
 • имуществото, завещано на държавата, общините ( тази разпоредба се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език. )
 • завещано на Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза.
 • обикновената покъщнина;
 • дребният земеделски инвентар;
 • библиотеките и музикалните инструменти;
 • предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;
 • неполучените пенсии на наследодателя;
 • имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

Особености:
1. Освобождаването от данък на обикновената покъщнина; дребният земеделски инвентар; библиотеките и музикалните инструменти е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри;
2. Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

Какви данъчни облекчения могат да се ползват?
(чл. 39 от ЗМДТ)

Когато наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват:

 • 40 на сто от стойността/ данъчната оценка на имота, ако същият е придобит до 1 г. от настъпване на обстоятелството;
 • 50 на сто стойността/ данъчната оценка на имота, ако същият е придобит до 2 г. от настъпване на обстоятелството;
 • 60 на сто, стойността/ данъчната оценка на имота, ако същият е придобит до 3 г. от настъпване на обстоятелството.

Особености
(чл. 42 и 43 от ЗМДТ)

 • Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен;
 • Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

Изключение: при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

 • Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен;
 • Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят, че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

В кои случаи се заплаща този данък?

(чл. 44, ал.1 от ЗМДТ)

При придобиване на имущества:

 • по дарение;
 • по друг безвъзмезден начин или
 • по възмезден начин.

Кои са данъчно задължени лица?
(чл. 45 от ЗМДТ)

 • приобретателят (новия собственик);
 • при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;
 • двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те носят солидарна отговорност;
 • прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;
 • прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина.

В какъв срок се изплаща този данък?
(чл. 49, ал.2 и 3 от ЗМДТ)

 • При прехвърлянето на имуществото;
 • В 2-месечен срок при безвъзмездно придобиване на имущество.

Къде се заплаща?
(чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ)

 • в общината по местонахождение на недвижимия имот;
 • в общината по постоянния адрес / седалището на данъчно задълженото лице;
 • в общината по настоящия адрес на данъчно задълженото лице, в случаите когато лицата нямат постоянен адрес.

За Община Самуил:

 • лично – на касата  в Звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
 Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 25 00 

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

Данъкът може да бъде платен и при нотариуса, пред когото се извършва сделката, като квитанцията следва да се представи при подаване на данъчната декларация. Нотариусът превежда постъпилите суми по сметка на съответната община.

Как се определя размера на данъка?
(чл. 46 от ЗМДТ)

 • основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето;
 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай, че тя е по-ниска от данъчната им оценка – по последната;
 • другите имущества се оценяват по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4, 4а и 5 от ЗМДТ.

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

 • 0,6 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца;
 • 5 на сто в останалите случаи на дарение;
 • 2 на сто при възмездно придобиване;
 • при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност;
 • при делба на имуществото, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Кои имущества не се облагат с този данък?
( чл. 44, ал.1 и 4 от ЗМДТ)

 • Придобитите по дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
 • Безвъзмездно придобитите имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;
 • При внос на МПС в страната като ново.

Кои имущества се освобождават от този данък?
Освобождават се от данък:

 1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б)  образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

в) Българският Червен кръст;

г)  национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

е)  лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

ж)  законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9;

 1. даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 2. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
 3. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза за получените и предоставените дарения;
 4. обичайните подаръци;
 5. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
 6. даренията в полза на народните читалища;
 7. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол ;
 8. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
 9. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
 10. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството .

Особеност:

Когато имущество, освободено от данък бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в закона, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Особености
(Чл. 50 от ЗМДТ)

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът.

Данък при придобиване на моторно превозно средство (МПС) по дарение и по възмезден начин

Кои моторни превозни средства се облагат с този данък?
(чл. 44, ал.1 от ЗМДТ)

Придобитите:

 • по дарение;
 • по друг безвъзмезден начин;
 • по възмезден начин.

Кои са данъчно задължени лица?
(чл. 45 от ЗМДТ)

 • приобретателят (новия собственик);
 • при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;
 • двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те носят солидарна отговорност;
 • прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;
 • прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина.

В какъв срок се изплаща този данък?
(чл. 49, ал.2 и 3 от ЗМДТ)

 • При прехвърлянето на моторното превозно средство;
 • В  2-месечен срок при безвъзмездно придобиване.

Къде се заплаща?
(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по постоянен адрес на собственика.

За Община Самуил:

 • лично – на касата  в  Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път;
 • с пощенски запис

Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 25 00 

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

Данъкът може да бъде платен и при нотариуса, пред  когото се извършва сделката, като квитанцията следва да се представи при подаване на данъчната декларация. Нотариусът превежда постъпилите суми по сметка на съответната община

Как се определя размера на данъка?
(чл. 46 от ЗМДТ)

 • основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето;
 • моторните превозни средства се оценяват по застрахователна стойност

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца – 0,6 на сто
 • при дарение в останалите случаи - 5 на сто
 • при възмездно добиване – 2 на сто
 • при замяна - по-високата стойност – 2  на сто върху МПС-то с по-висока стойност

Данъчни преференции

В кои случаи не се заплаща този данък?
(чл. 44, ал.1, 3 от ЗМДТ, във вр. чл. 44, ал. 4 и 5 от ЗМДТ)

 • При придобиване на МПС по дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
 • При внос на МПС в страната като ново

Кои моторни превозни средства се освобождават от този данък?
(чл. 58 от ЗМДТ)

Освобождават се от данък:
1.държавните и общинските органи  и организации на бюджетна издръжка, които  са  със специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица, както и на Държавна агенция "Технически операции" за изпълнение на дейностите, определени със закон;

 1. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
 2. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
 3. лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

5.Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

6.При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

7.За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Особеност:

Когато имущество, освободено от данък бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в закона, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Особености
(Чл. 50 от ЗМДТ)

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът

Годишен данък

В кои случаи се подава данъчна декларация?
(чл.54, ал.1 от ЗМДТ)

Данъчна декларация по чл.54 от ЗМДТ се подава при придобиване на превозно средство

Кои превозни средства се облагат с годишен данък?
(чл. 52 от ЗМДТ)

 • превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
 • корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
 • въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства

Кои са данъчно задължените лица?
(чл. 54, ал.1 от ЗМДТ)

Данъчно задължени са собствениците на превозните средства

Къде се заплаща?
(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по постоянен адрес на собственика

За Община Самуил:

 • на касата в Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;
 • в брой;
 • чрез POS терминал;

Данък върху превозните средства и лихва за просрочие:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 23 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

Кога се заплаща този данък?
(чл. 60, ал.1 от ЗМДТ)

 • Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове:
  - oт 1 март до 30 юни;
  - и до 30 октомври на годината, за която е дължим ;
 • На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто
 • Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък

В какъв срок се подава данъчна декларация?
(чл. 54, ал.1 от ЗМДТ)

 • в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство
 • когато превозното средство не е регистрирано за движение в страната 2-месечният срок тече от датата на регистрацията му за движение, а в останалите случаи тече от датата на сключване на нотариално заверения договор за покупко-продажба
 • в 6-месечен срок при придобиване на превозното средство по наследство – считано от откриване на наследството

Къде се подава данъчната декларация?
(чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗМДТ)

 • Данъчната декларацията се подава пред общината по постоянния адрес / седалището на собственика на превозното средство;
 • Когато собственикът на превозното средство няма постоянен адрес / седалище на територията на страната, данъчната декларация се подава пред общината по регистрация на превозното средство

За Община Самуил

 • Лично или чрез нотариално заверено пълномощно - Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;
 • чрез лицензиран пощенски оператор - Община Самуил, с.Самуил - 7454, ул.”Хаджи Димитър” № 2

Как се подава данъчна декларация?
Декларация-образец - чл. 54 от ЗМДТ

 • за притежаван лек автомобил;
 • за притежавано пътно превозно средство без лек автомобил
 • за притежавано плавателно средство;
 • за притежавано въздухоплавателно средство

Процедура:

 1. Лекият автомобил се декларира пред Общинска администрация – Самуил, отдел “Местни данъци и такси”
  2. Превозното средство се регистрира в МВР – сектор КАТ – РДМВР Разград
  3. В отдел “Местни данъци и такси”-с.Самуил се представя копие от новия регистрационен талон на лекия автомобил

Необходими документи:

 • Попълнена декларация по чл. 54 от ЗМДТ- по образец;
 • Документ за собственост (договор за покупко- продажба – в обикновена писмена форма или нотариално заверен
 • Регистрационен талон;
 • Удостоверение за застрахователна стойност- при придобиване на употребяван лек автомобил;
 • Фактура – при закупуване на нов автомобил в страната
 • Квитанция за платен местен данък при придобиване на лекия автомобил. Такава не се представя за нов лек автомобил и за автомобил закупен от чужбина/видно от договора/фактурата за придобиване/

При кражба или унищожаване на превозното средство

 • Не се подава данъчна декларация (чл.54, ал.3 от ЗМДТ);
 • Представя се документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство (чл.54, ал.4 от ЗМДТ);

Как се определя данъкът върху превозните средства?

Данъкът се определя съобразно разпоредбите на чл. 55 - 57 от ЗМДТ

Какви данъчни облекчения могат да се ползват?
(чл. 59 и 60, ал.1 от ЗМДТ)

 • За предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т , съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, с категория "Евро 5", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление и  с категория "Евро 6", данъкът се заплаща с 60 на сто намаление.
 • За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.
 • За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък
 • За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 , при условие че не се използват за други цели.

Особености

 • заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.
 • За превозни средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване на разкомплектуване.
 • При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

при липса на данни за:

 • годината на производство на превозното средство – за такава се приема годината на първата му регистрация; (чл. 54, ал.6 от ЗМДТ)
 • допустимата максимална маса на състава от превозни средства – допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя (чл. 54, ал.8 от ЗМДТ)

Годишен данък

В кои случаи се подава данъчна декларация?
(Чл. 14, ал.1 и 2 от ЗМДТ)

 • при новопостроени или придобити по друг начин недвижими имоти;
 • при учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот;
 • при промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

Кои имоти се облагат с годишен данък?
(чл. 10, ал.1 и 3 от ЗМДТ)

 • разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания;
 • поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията);
 • застроените земеделски земи и гори – за действително застроената площ и прилежащия й терен

Кои са данъчно задължени лица?
(чл. 11 от ЗМДТ)

 • Собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
 • Собствениците на сгради, построени върху държавен или общински поземлен имот;
 • Ползвателите при учредено вещно право на ползване;
 • Концесионерите при сключен договор за концесия.
 • За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление

Къде се заплаща?
(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по местонахождение на имота

За Община  Самуил:

 • на касата в  Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;
 • по банков път

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                           Код за вид плащане: 44 21 00

                           Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                           BIC: DEMIBGSF

Кога се заплаща този данък
(чл. 28 и 50 от ЗМДТ)

 • Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:
  от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим;
 • На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто;
 • При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването;
 • Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък горе.

В какъв срок се подава данъчна декларация?

 • при придобиване на недвижим имот – в двумесечен срок, считано от датата на сключване на съответния договор;
 • при промяна в декларираните обстоятелства – в двумесечен срок, считано от датата на настъпването на промяната;
 • при придобиване на недвижим имот по наследство – в шестмесечен срок, считано от датата на откриване на наследството.

Къде се подава данъчната декларация?

В общината по местонахождение на имота.

За Община Самуил:

 • лично или от трето упълномощено лице - Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се подава данъчна декларация?
Физически лица

 • декларация-образец – чл. 14 от ЗМДТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Документи, удостоверяващи правото на собственост:

-нотариален акт;

-смъртен акт и удостоверение за наследници;

-протокол за обявяване на саморъчно завещание;

-Акт 16 (разрешение за ползване);

-Съдебно решение;

-Постановление за възлагане;

-Договор за доброволна делба;

-Договор за продажба чрез публичен търг;

-Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя;

-Други документи, удостоверяващи правото на собственост.

 1. Документи, удостоверяващи настъпили промени:

-скица на съответния недвижим имот;

 1. Документи за ползване на данъчни преференции
  - Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот.

Юридически лица

 • • декларация-образец – чл.. 14 от ЗМДТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.Документи, установяващи правото на собственост:

-нотариален акт;

-Акт 16 (разрешение за ползване);

-Съдебно решение;

-Постановление за възлагане;

-Договор за доброволна делба;

-Договор за продажба чрез публичен търг;

-Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя

2Документи, удостоверяващи настъпили промени

-скица на съответния недвижим имот

3.Документи за ползване на данъчни преференции

-Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот.

Данъчни преференции

Кои имоти не се облагат с годишен данък?
(чл. 10, ал.2, 3, 4 от ЗМДТ)

Имоти, за които не се подава данъчна декларация:

 • поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии;
 • поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;
 • земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Кои имоти се освобождават от годишен данък?
(чл. 24 от ЗМДТ)

Освобождават се от данък:

1.общините, за имотите - публична общинска собственост;

 1. държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
 2. читалищата;
 3. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
 4. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 5. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;
 6. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната. Молитвените домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от Закона за вероизповеданията;
 7. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
 8. сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;
 9. музеите, галериите, библиотеките;
 10. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
 11. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;
 12. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
 13. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

 1. сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Какви данъчни облекчения могат да се ползват
(чл. 25 и 28, ал.2 от ЗМДТ)

 • За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление;
 • За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление,

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.