МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Данъци върху недвижимите имоти

Годишен данък

В кои случаи се подава данъчна декларация?
(Чл. 14, ал.1 и 2 от ЗМДТ)

 • при новопостроени или придобити по друг начин недвижими имоти;
 • при учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот;
 • при промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

Кои имоти се облагат с годишен данък?
(чл. 10, ал.1 и 3 от ЗМДТ)

 • разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания;
 • поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията);
 • застроените земеделски земи и гори – за действително застроената площ и прилежащия й терен

Кои са данъчно задължени лица?
(чл. 11 от ЗМДТ)

 • Собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
 • Собствениците на сгради, построени върху държавен или общински поземлен имот;
 • Ползвателите при учредено вещно право на ползване;
 • Концесионерите при сключен договор за концесия.
 • За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление

Къде се заплаща?
(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по местонахождение на имота

За Община  Самуил:

 • на касата в  Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;
 • по банков път

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                           Код за вид плащане: 44 21 00

                           Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                           BIC: DEMIBGSF

Кога се заплаща този данък
(чл. 28 и 50 от ЗМДТ)

 • Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:
  от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим;
 • На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто;
 • При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването;
 • Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък горе.

В какъв срок се подава данъчна декларация?

 • при придобиване на недвижим имот – в двумесечен срок, считано от датата на сключване на съответния договор;
 • при промяна в декларираните обстоятелства – в двумесечен срок, считано от датата на настъпването на промяната;
 • при придобиване на недвижим имот по наследство – в шестмесечен срок, считано от датата на откриване на наследството.

Къде се подава данъчната декларация?

В общината по местонахождение на имота.

За Община Самуил:

 • лично или от трето упълномощено лице - Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се подава данъчна декларация?
Физически лица

 • декларация-образец – чл. 14 от ЗМДТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Документи, удостоверяващи правото на собственост:

-нотариален акт;

-смъртен акт и удостоверение за наследници;

-протокол за обявяване на саморъчно завещание;

-Акт 16 (разрешение за ползване);

-Съдебно решение;

-Постановление за възлагане;

-Договор за доброволна делба;

-Договор за продажба чрез публичен търг;

-Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя;

-Други документи, удостоверяващи правото на собственост.

 1. Документи, удостоверяващи настъпили промени:

-скица на съответния недвижим имот;

 1. Документи за ползване на данъчни преференции
  - Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот.

Юридически лица

 • • декларация-образец – чл.. 14 от ЗМДТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.Документи, установяващи правото на собственост:

-нотариален акт;

-Акт 16 (разрешение за ползване);

-Съдебно решение;

-Постановление за възлагане;

-Договор за доброволна делба;

-Договор за продажба чрез публичен търг;

-Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя

2Документи, удостоверяващи настъпили промени

-скица на съответния недвижим имот

3.Документи за ползване на данъчни преференции

-Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот.

Данъчни преференции

Кои имоти не се облагат с годишен данък?
(чл. 10, ал.2, 3, 4 от ЗМДТ)

Имоти, за които не се подава данъчна декларация:

 • поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии;
 • поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;
 • земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Кои имоти се освобождават от годишен данък?
(чл. 24 от ЗМДТ)

Освобождават се от данък:

1.общините, за имотите - публична общинска собственост;

 1. държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
 2. читалищата;
 3. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
 4. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 5. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;
 6. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната. Молитвените домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от Закона за вероизповеданията;
 7. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
 8. сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;
 9. музеите, галериите, библиотеките;
 10. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
 11. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;
 12. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
 13. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

 1. сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Какви данъчни облекчения могат да се ползват
(чл. 25 и 28, ал.2 от ЗМДТ)

 • За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление;
 • За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление,

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.