МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Данъци върху превозните средства

Данък при придобиване на моторно превозно средство (МПС) по дарение и по възмезден начин

Кои моторни превозни средства се облагат с този данък?
(чл. 44, ал.1 от ЗМДТ)

Придобитите:

 • по дарение;
 • по друг безвъзмезден начин;
 • по възмезден начин.

Кои са данъчно задължени лица?
(чл. 45 от ЗМДТ)

 • приобретателят (новия собственик);
 • при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;
 • двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те носят солидарна отговорност;
 • прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;
 • прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина.

В какъв срок се изплаща този данък?
(чл. 49, ал.2 и 3 от ЗМДТ)

 • При прехвърлянето на моторното превозно средство;
 • В  2-месечен срок при безвъзмездно придобиване.

Къде се заплаща?
(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по постоянен адрес на собственика.

За Община Самуил:

 • лично – на касата  в  Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път;
 • с пощенски запис

Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 25 00 

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

Данъкът може да бъде платен и при нотариуса, пред  когото се извършва сделката, като квитанцията следва да се представи при подаване на данъчната декларация. Нотариусът превежда постъпилите суми по сметка на съответната община

Как се определя размера на данъка?
(чл. 46 от ЗМДТ)

 • основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето;
 • моторните превозни средства се оценяват по застрахователна стойност

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца – 0,6 на сто
 • при дарение в останалите случаи - 5 на сто
 • при възмездно добиване – 2 на сто
 • при замяна - по-високата стойност – 2  на сто върху МПС-то с по-висока стойност

Данъчни преференции

В кои случаи не се заплаща този данък?
(чл. 44, ал.1, 3 от ЗМДТ, във вр. чл. 44, ал. 4 и 5 от ЗМДТ)

 • При придобиване на МПС по дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
 • При внос на МПС в страната като ново

Кои моторни превозни средства се освобождават от този данък?
(чл. 58 от ЗМДТ)

Освобождават се от данък:
1.държавните и общинските органи  и организации на бюджетна издръжка, които  са  със специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица, както и на Държавна агенция "Технически операции" за изпълнение на дейностите, определени със закон;

 1. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
 2. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
 3. лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

5.Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

6.При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

7.За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Особеност:

Когато имущество, освободено от данък бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в закона, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Особености
(Чл. 50 от ЗМДТ)

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът

Годишен данък

В кои случаи се подава данъчна декларация?
(чл.54, ал.1 от ЗМДТ)

Данъчна декларация по чл.54 от ЗМДТ се подава при придобиване на превозно средство

Кои превозни средства се облагат с годишен данък?
(чл. 52 от ЗМДТ)

 • превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
 • корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
 • въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства

Кои са данъчно задължените лица?
(чл. 54, ал.1 от ЗМДТ)

Данъчно задължени са собствениците на превозните средства

Къде се заплаща?
(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по постоянен адрес на собственика

За Община Самуил:

 • на касата в Звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;
 • в брой;
 • чрез POS терминал;

Данък върху превозните средства и лихва за просрочие:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 23 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

Кога се заплаща този данък?
(чл. 60, ал.1 от ЗМДТ)

 • Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове:
  - oт 1 март до 30 юни;
  - и до 30 октомври на годината, за която е дължим ;
 • На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто
 • Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък

В какъв срок се подава данъчна декларация?
(чл. 54, ал.1 от ЗМДТ)

 • в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство
 • когато превозното средство не е регистрирано за движение в страната 2-месечният срок тече от датата на регистрацията му за движение, а в останалите случаи тече от датата на сключване на нотариално заверения договор за покупко-продажба
 • в 6-месечен срок при придобиване на превозното средство по наследство – считано от откриване на наследството

Къде се подава данъчната декларация?
(чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗМДТ)

 • Данъчната декларацията се подава пред общината по постоянния адрес / седалището на собственика на превозното средство;
 • Когато собственикът на превозното средство няма постоянен адрес / седалище на територията на страната, данъчната декларация се подава пред общината по регистрация на превозното средство

За Община Самуил

 • Лично или чрез нотариално заверено пълномощно - Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;
 • чрез лицензиран пощенски оператор - Община Самуил, с.Самуил - 7454, ул.”Хаджи Димитър” № 2

Как се подава данъчна декларация?
Декларация-образец - чл. 54 от ЗМДТ

 • за притежаван лек автомобил;
 • за притежавано пътно превозно средство без лек автомобил
 • за притежавано плавателно средство;
 • за притежавано въздухоплавателно средство

Процедура:

 1. Лекият автомобил се декларира пред Общинска администрация – Самуил, отдел “Местни данъци и такси”
  2. Превозното средство се регистрира в МВР – сектор КАТ – РДМВР Разград
  3. В отдел “Местни данъци и такси”-с.Самуил се представя копие от новия регистрационен талон на лекия автомобил

Необходими документи:

 • Попълнена декларация по чл. 54 от ЗМДТ- по образец;
 • Документ за собственост (договор за покупко- продажба – в обикновена писмена форма или нотариално заверен
 • Регистрационен талон;
 • Удостоверение за застрахователна стойност- при придобиване на употребяван лек автомобил;
 • Фактура – при закупуване на нов автомобил в страната
 • Квитанция за платен местен данък при придобиване на лекия автомобил. Такава не се представя за нов лек автомобил и за автомобил закупен от чужбина/видно от договора/фактурата за придобиване/

При кражба или унищожаване на превозното средство

 • Не се подава данъчна декларация (чл.54, ал.3 от ЗМДТ);
 • Представя се документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство (чл.54, ал.4 от ЗМДТ);

Как се определя данъкът върху превозните средства?

Данъкът се определя съобразно разпоредбите на чл. 55 - 57 от ЗМДТ

Какви данъчни облекчения могат да се ползват?
(чл. 59 и 60, ал.1 от ЗМДТ)

 • За предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т , съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, с категория "Евро 5", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление и  с категория "Евро 6", данъкът се заплаща с 60 на сто намаление.
 • За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.
 • За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък
 • За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 , при условие че не се използват за други цели.

Особености

 • заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.
 • За превозни средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване на разкомплектуване.
 • При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

при липса на данни за:

 • годината на производство на превозното средство – за такава се приема годината на първата му регистрация; (чл. 54, ал.6 от ЗМДТ)
 • допустимата максимална маса на състава от превозни средства – допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя (чл. 54, ал.8 от ЗМДТ)

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.