МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

УСЛУГА № ТСУ-1  - Издаване на скица на недвижим имотword

wordУСЛУГА № ТСУ-2 - Издаване на скица с два и повече имота 

wordУСЛУГА № ТСУ-3 - Издаване на скица /виза/ за недвижим имот с указан начин на застрояване

wordУСЛУГА № ТСУ-4 - Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца

wordУСЛУГА № ТСУ-5 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията

wordУСЛУГА ТСУ-6 - Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

wordУСЛУГА ТСУ-7 - Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.

wordУСЛУГА ТСУ-8 - Издаване на разрешения за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

wordУСЛУГА ТСУ-9 - Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за строеж на сгради, инсталации, ремонти и преустройства

wordУСЛУГА ТСУ-10 - Издаване на скица и разрешение или мотивирано предписание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) за част от квартали и цели квартали

wordУСЛУГА ТСУ-11 - Извършване на обстоятелствена проверка на обект с цел удостоверяване на факти и обстоятелства по ТСУ

wordУСЛУГА № ТСУ-12 - Регистриране и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

wordУСЛУГА ТСУ-13 - Издаване на удостоверения за търпимост на строежи по § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ и §21 от ЗР на ЗУТ

wordУСЛУГА ТСУ-14 - Издаване удостоверение за предоставени данни по кадастър на основание чл.54а, ал.3 и §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР, §36 от ПЗР към ЗИД на ЗКИР (Обн. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) във връзка с чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5 на ЗУТ

wordУСЛУГА ТСУ-15 - Проверка изпълнението на фундаментите на строеж на основание чл.159, ал.3 от ЗУТ

wordУСЛУГА  ТСУ-16 - Информация за координати на точки от геодезическата основа

wordУСЛУГА ТСУ-17 - Копие от реперен карнет

wordУСЛУГА № ТСУ-18 - Нанасяне на имот или сграда

wordУСЛУГА ТСУ-19 - Нанасяне на промени в собствеността по разписните списъци към кадастр. планове въз основа на искане на заинтересуваното лице

wordУСЛУГА ТСУ-20 - Попълване приложение на данъчна декларация

wordУСЛУГА ТСУ-21 - Участие на специалист от общинска администрация /служител по чл.223, ал.2 ЗУТ / при откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строеж, на осн.чл.157, ал.2 ЗУТ

wordУСЛУГА ТСУ-22 - Експертна оценка от общински експертен съвет по устройство на територията на обекти, които не са инвестирани от общината.

wordУСЛУГА ТСУ-23 - Процедиране и разглеждане на ОЕСУТ на проекти за изменение на подробни устройствени планове /ПУП/ в обхват до един квартал

wordУСЛУГА ТСУ-24 - Процедиране и разглеждане на ОЕСУТ на проекти на подробни устройствени планове /ПУП/ в обхват над един квартал и за имоти извън строителните граници и в производствени зони

wordУСЛУГА ТСУ-25 - Процедиране и разглеждане на ОЕСУТ на проекти на подробни устройствени планове /ПУП/ за линейни обекти на техническата инфраструктура

wordУСЛУГА ТСУ-26 - Процедиране при одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

wordУСЛУГА ТСУ-27 - Установяване на състоянието на строежи от комисия, назначена от Кмета на общината, по искане на заинтерeсувани лица при условията на чл. 108, т.3 3акона за местните данъци и такси

wordУСЛУГА ТСУ-28 - Вписване в регистъра на техническите паспорти

wordУСЛУГА ТСУ-29 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило правно действие

wordУСЛУГА ТСУ-30 - Одобряване на План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ и/или План за безопасност и здраве /ПБЗ/ на основание чл. 156б от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.