1. Съобщения
 2. Нормативни документи
 3. Примерни образци на документи
 4. Документи подавани в общината за общо събрание
 5. Документи подавани в общината за Сдружение
 6. Регистър на сградите в режим на етажна собственост
 7. Публичен регистър на сдруженията в община Самуил

 1. Протоколи за разпределение на общински ливади, мери и пасища
 1. Заповеди:

2.1. Заповеди на областна дирекция „Земеделие „ –Разград 

2.2. Заповед   за определяне на  имоти с НТП  "За селскостопански, горски, ведомствен път" (полски пътища) от Общинския поземлен фонд ;

2.3. Заповеди за  публични търгове с явно наддаване  за отдаване под  наем  на общински земеделски земи, училищни земи и земи в строителните граници на населените места  определени с решение на Общинския съвет – Самуил;

         2.4. Заповед за определяне имоти - полски пътища ПОС за отдаване под наем за стопанската 2019-2020 - изтеглете ТУК

 1. Списък на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд, които ще се предоставят за индивидуално ползване на собственици на регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни;   
 2. Общинския горски фонд;
 3. Общинска епизоотична комисия;
 4. Регистри:

 

6.2. Регистри на пчелните семейства

6.1. Регистър на домашни кучета

 1. Заповеди:

1.1.Заповеди  за откриване на процедура  за продажба на имоти общинска собственост

1.2.Заповеди  и обявления за отчуждаване на имоти общинска собственост

1.3.Заповеди за предоставяне на имоти  за безвъзмездно  управление                  

1.4.Заповеди за продажба на имоти на собственика на законно построената в имота сграда/и

1.5.Заповеди за отстъпено право на строеж

1.6.Заповеди за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс.

1.7.Формуляри за участие в търговете - Формуляри за участие в търговете за земи 2021г. за ЮЛ  и Формуляри за участие в търговете за наемане на земи за стоп.2021-2022 г. за ФЛ

 1. Отдаване под наем на имоти или части от имоти на политически партии и синдикални организации
 2. Регистри :

3.1. Регистър за публична общинска собственост 

3.2. Регистър за частна общинска собственост

3.3. Регистър на разпоредителните сделки

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.