ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

от търговище Изтегли ТУК - актуализирано на 19.07.2024г.

 

Образец на Заявление за изменение на устройствен план - от търговище Изтегли ТУК

Образец на Заявление за одобряване на ПУП - от търговище Изтегли ТУК

от търговище Изтегли ТУК - актуализирано на 19.07.2024г.

 

Регистър на издадените разрешения за поставяне - от търговище Изтегли ТУК- актуализирано на 19.07.2024г.

Регистър на издадените разрешения за промяна на предназначението - от търговище Изтегли ТУК- актуализирано на 19.07.2024г.

 

Образец на Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти - от търговище Изтегли ТУК

Образец на Заявление за издаване на разрешение за строеж - от търговище Изтегли ТУК

Общ устройствен план на Община Самуил

 Публикувано нa 28.10.2015г.

Съобщение

за провеждане на консултации по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Самуил – изтеглете от ТУК

 Публикувано нa 18.11.2015г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА САМУИЛ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Самуил съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Самуил, както и Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в стая №203 в сградата на община Самуил на втори етаж и на интернет адрес: http://www.samuil.eu/pages/oup-na-obschina-samuil.php .

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.12.2015 г. от 10:00 часа в сградата на  Община Самуил - Заседателната зала.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Самуил се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.

              Цялата документация може да се изтегли на долу посочените линкове:

  1.          Доклад за Екологична Оценка на ОУПОС;
  2.     Предварителен проект на ОУПОС - ТОМ 1:

2.1. Текстова част;

2.2. Опорен план;

2.3. Схема собственост;

2.4. ОУП предварителен проект;

2.5. Транспортна схема;

2.6. Схема на техническа инфраструктура;

2.7. Схема ландшафт.

  1. Предварителен проект на ОУПОС - ТОМ 2:

3.1. Текстова част;

3.2. Опорен план на културното наследство;

3.3. Схема на културното наследство.

Публикувано на 17.05.2017г.

Доклад за ЕО и ОП на ОУП - изтеглете от ТУК и https://drive.google.com/uc?id=0B4IlqY-_84-NY2QyaTR6dmNMNlU&export=download

 Публикувано на 30.06.2017г.

Становище по ЕО - изтеглете от ТУК

 Публикувано на 22.11.2017г.

Обобщена справка по чл.29 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ - изтеглете от ТУК

 Публикувано на 13.12.2017г.

Одобрен ОУПОС - изтеглете от ТУК

Доклад за екологична оценка part 1 - изтеглете ТУК

Доклад за екологична оценка part 2 - изтеглете ТУК

Записка - КН part 1 - изтеглете ТУК

Записка - КН part 2 - изтеглете ТУК

Записка - ОУПО - изтеглете ТУК

Опорен план ОУПО част 1 part 1- изтеглете ТУК

Опорен план ОУПО част 1 part 2 - изтеглете ТУК

Опорен план КИН част 1 part 1- изтеглете ТУК

Опорен план КИН част 1 part 2 - изтеглете ТУК

Опорен план КИН част 2 - изтеглете ТУК

ОУПО част 1 part 1 - изтеглете ТУК

ОУПО част 1 part 2 - изтеглете ТУК

ОУПО част 2 - изтеглете ТУК

ОУПО - Детайл - изтеглете ТУК

Схема - ЕЛ - изтеглете ТУК

Схема - ГАЗ - изтеглете ТУК

Схема - КИН - изтеглете ТУК

Схема - ЛАНДШАФТ- изтеглете ТУК

Схема - РИСК - изтеглете ТУК

Схема - СОБСТВЕНОСТ - изтеглете ТУК

Схема - ТРАНСПОРТ - изтеглете ТУК

Схема - В и К - изтеглете ТУК

Схема ОП part 1 - изтеглете ТУК

Схема ОП part 2 - изтеглете ТУК

Схема приложение - изтеглете ТУК

Публикувано на 03.01.2018г.

ОБЩИНА С. САМУИЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 

  

РЕШЕНИЕ № 26.567

от 28 ноември 2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Самуил, реши: Одобрява общ устройствен план на община Самуил във фаза окончателен проект.

Председател: 

Дж. Азис

Решението на общинския съвет е обнародвано в Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2018г. /стр.39/ и на основание чл.215, ал. 6 ЗУТ не подлежи на обжалване.

От общината

„ТСУ”


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2018г. - изтеглете ТУК

КОРИГИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ, ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАНА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2018Г .- изтеглете ТУК

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2019г. - изтеглете ТУК

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2020г. - изтеглете ТУК

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2022г. - изтеглете ТУК

 


Публикувано на 25.01.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Община Самуил, област Разград уведомява, че са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землищата на селата Самуил, Богданци, Богомилци, Голяма вода, Голям извор, Желязковец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Хума и Хърсово. Заповедите на Изпълнителния директор на АГКК са обнародвани в “Държавен вестник”, бр.7 от 25.01.2022г.

     На основание §4, ал.4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, дейностите на общинската администрация („ТСУ“) по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.

     За издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот или се учредява ипотека, се изисква скица от кадастралната карта или схема на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

От Общината:

„ТСУ”

от търговище ДВ бр.7 от 25.01.2022г.-извадка


Публикувано на 08.10.2021г.

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с.Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

 

В ДВ, бр. 84 от 08.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

ЗАПОВЕД № КД-14-89 от 15 септември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-72518-10.06.2021 г., вх. № 09-72509-10.06.2021 г., вх. № 09-72544- 10.06.2021 г., вх. № 09-72550-10.06.2021 г., вх. № 09- 72574-10.06.2021 г., вх. № 09-72590-10.06.2021 г. и вх. № 09-72949-16.06.2021 г. от СГКК – Разград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02- 20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Голям извор, EKATTE 15761, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-175 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15761.30.25: площ: 4007 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.546: площ: 5918 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15761.24.29: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 262 568 кв. м, площ след про­мяната: 262 588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.25.105: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4650 кв. м, площ след промяната: 4652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.30.1: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9018 кв. м, площ след промяната: 9135 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.30.154: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6723 кв. м, площ след промяната: 6805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.30.155: за местен път, собственост на държавата, площ преди промяната: 11 491 кв. м, площ след про­мяната: 11 480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.32.153: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2613 кв. м, площ след промяната: 2334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.33.146: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3480 кв. м, площ след промяната: 4183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.33.168: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8473 кв. м, площ след промяната: 8475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.33.169: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 32 232 кв. м, площ след промяната: 32 237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 38 478 кв. м, площ след промяната: 32 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.375: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 82 кв. м, площ след промяната: 70 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.376: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 279 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.42.608: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1059 кв. м, площ след промяната: 1058 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.45.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 32 160 кв. м, площ след промяната: 32 109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.47.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 66 217 кв. м, площ след промяната: 66 203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.47.55: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3631 кв. м, площ след промяната: 3584 кв. м.

II. С. Голяма вода, EKATTE 15669, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-174 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15669.2.17: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 124 057 кв. м, площ след про­мяната: 128 140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.2.22: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 22 204 кв. м, площ след промяната: 21 770 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 893 кв. м, площ след промяната: 12 051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.2: нива, собственост на Валерия Йотова Петрова и Галина Йотова Петрова, площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.73: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 153 129 кв. м, площ след про­мяната: 152 864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.77: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 16 509 кв. м, площ след промяната: 16 525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.82: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5443 кв. м, площ след промяната: 6204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.83: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3742 кв. м, площ след промяната: 2666 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.85: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 440 кв. м, площ след промяната: 577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.87: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4422 кв. м, площ след промяната: 4426 кв. м.

III. С. Желязковец, EKATTE 29218, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-176 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 29218.18.4: нива , собственост на „Омега Агро Инвест “ – EООД, площ преди промяната : 10 665 кв. м, площ след промяната: 10 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.18.5: лозе, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 154 893 кв. м, площ след промяната: 154 888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.29.1: пасище, собственост на Иван Ангелов Иванов, площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след промяната: 7954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.35.2: пасище, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 3004 кв. м, площ след промяната: 2985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.35.3: пасище, собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ преди промяната: 2984 кв. м, площ след промяната: 2856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.35.154: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 865 кв. м, площ след промяната: 856 кв. м.

IV. С. Кара Михал, EKATTE 36333, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-177 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 36333.29.106: площ: 1705 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 36333.730.1: за стопански двор, собственост на „Агровариант 3“ – ООД, площ преди промяната: 1129 кв. м, площ след промяната: 942 кв. м.

V. С. Пчелина, EKATTE 58877, община Са­муил, одобрени със Заповед № РД-18-180 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58877.1.915: площ: 538 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.916: площ: 1749 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58877.1.176: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1509 кв. м, площ след промяната: 1515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.229: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 451 кв. м, площ след промяната: 450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.230: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 383 кв. м, площ след промяната: 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.231: нива, собственост на Общинско настоятелство, площ преди промяната: 23 кв. м, площ след промяната: 17 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.235: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 324 кв. м, площ след промяната: 286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.236: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 521 кв. м, площ след промяната: 462 кв. м; поземлен имот с идентификатор 58877.1.237: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 743 кв. м, площ след промяната: 668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.238: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 938 кв. м, площ след промяната: 826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.239: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 547 кв. м, площ след промяната: 486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.240: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 908 кв. м, площ след промяната: 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.241: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след промяната: 1326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.242: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1081 кв. м, площ след промяната: 1062 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.259: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1201 кв. м, площ след промяната: 1170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.260: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2597 кв. м, площ след промяната: 2538 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.264: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 613 кв. м, площ след промяната: 606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.305: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 293 696 кв. м, площ след промяната: 290 272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.6.1: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6721 кв. м, площ след промяната: 7266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.6.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2684 кв. м, площ след промяната: 2689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.230: нива, собственост на Фераим Исмаил Ибрям, площ преди промяната: 1861 кв. м, площ след промяната: 1930 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.232: нива, собственост на Зейфула Бейтула Аптула, площ преди промяната: 5175 кв. м, площ след промяната: 5219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.233: нива, собственост на Зейфула Бейтула Аптула, площ преди промяната: 5363 кв. м, площ след промяната: 5405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.236: нива, собственост на Ибрям Реджеб Мехмед, площ преди промяната: 661 кв. м, площ след промяната: 682 кв. м.

VI. С. Самуил, EKATTE 65276, община Самуил, одобрени със заповеди № РД-18-17 от 7.06.2005 г. и № РД-18-181 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65276.20.557: площ: 7473 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65276.1.70: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 34 393 кв. м, площ след промяната: 26 920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.1.71: нива, собственост на СОУ „СВ. св. Кирил и Методий“, площ преди промяната: 20 002 кв. м, площ след промяната: 19 863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.9.302: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 51 587 кв. м, площ след промяната: 51 691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.20.12: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 3772 кв. м, площ след промяната: 3852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.20.554: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2189 кв. м, площ след промяната: 2249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.83.392: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 94 236 кв. м, площ след промяната: 97 427 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.85.576: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2061 кв. м, площ след промяната: 2373 кв. м.

VII. С. Хърсово, EKATTE 77579, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-183 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77579.61.15: площ: 2246 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.108.10: площ: 1870 кв. м, пасище, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 77579.108.11: площ: 1019 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.10: площ: 159 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.11: площ: 266 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.12: площ: 169 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост; поземлен имот с идентификатор 77579.110.13: площ: 441 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.14: площ: 304 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.15: площ: 2439 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.16: площ: 536 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.112.10: площ: 81 504 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 77579.112.11: площ: 1911 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 77579.110.10.1: площ: 96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 77579.110.10.2: площ: 32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77579.37.3: нива, собственост на Пенка Стоянова Вакова, площ преди промяната: 55 706 кв. м, площ след промяната: 55 177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.45.260: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4318 кв. м, площ след промяната: 4384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.61.267: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3652 кв. м, площ след промяната: 2468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.62.8: нива, собственост на Камен Руменов Радев, площ преди промяната: 12 101 кв. м, площ след промяната: 11 913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.62.220: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3711 кв. м, площ след промяната: 1292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.108.229: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 31 761 кв. м, площ след промяната: 28 873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.109.229: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 72 517 кв. м, площ след промяната: 73 386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.273: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2117 кв. м, площ след промяната: 2147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.406: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7639 кв. м, площ след промяната: 4664 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.112.219: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 157 164 кв. м, площ след промяната: 73 198 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 77579.105.301: площ: 2247 кв. м, нива, собственост на Петър Петков Казаков.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об­народването є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-90 от 15 септември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-72485-9.06.2021 г., вх. № 09-72556-10.06.2021 г. и вх. № 09-72951- 16.06.2021 г. от СГКК – Разград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Богомилци, EKATTE 04741, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-173 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04741.32.163: площ: 2189 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.164: площ: 1996 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.176: площ: 1454 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.177: площ: 5640 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.178: площ: 2283 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.179: площ: 734 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.183: площ: 870 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.301: площ: 8111 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.306: площ: 2236 кв. м, нива, няма данни за собственост; сграда с идентификатор 04741.30.5.1: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04741.4.6: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – EООД, и Райме Османова Далла, площ преди промяната: 16 302 кв. м, площ след промяната: 16 307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.19: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 8503 кв. м, площ след промяната: 8474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.20: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 7500 кв. м, площ след промяната: 7439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.21: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след промяната: 3481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.22: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 7501 кв. м, площ след промяната: 7475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.105: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 11 971 кв. м, площ след промяната: 11 784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.126: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3198 кв. м, площ след промяната: 2474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.128: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2375 кв. м, площ след промяната: 2368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.1: друг вид нива, собственост на Исак Исаков Джамбазов, площ преди промяната: 18 210 кв. м, площ след промяната: 17 583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.2: нива, собственост на Хюсеин Хюсеинов Хасанов, площ преди промяната: 1007 кв. м, площ след промяната: 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.13: нива, собственост на Исмаил Мухаремов Исма­илов, площ преди промяната: 2514 кв. м, площ след промяната: 2484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.259: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1685 кв. м, площ след промяната: 1364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.89: водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 3944 кв. м, площ след промяната: 3964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.110: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 737 кв. м, площ след промяната: 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.196: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2531 кв. м, площ след промяната: 1846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.289: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8773 кв. м, площ след промяната: 8791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.22.201: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6800 кв. м, площ след промяната: 7011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.22.205: друг вид земеделска земя, собственост на Общи­на Самуил, площ преди промяната: 4080 кв. м, площ след промяната: 4096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.23.206: пасище, собственост на Кольо Христов Колев, площ преди промяната: 24 311 кв. м, площ след промяната: 43 100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.24.1: нива, собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ преди промяната: 23 304 кв. м, площ след промяната: 31 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.24.2: данни преди промяната: за друг вид застроява­не, площ: 6506 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 5721 кв. м, собственост на Хюсеин Мехмедов Талибов;

поземлен имот с идентификатор 04741.25.1: нива, собственост на Еюб Салиев Юсуфов, площ преди промяната: 18 005 кв. м, площ след промяната: 17 767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.3: нива, собственост на Милен Матев Неделчев, площ преди промяната: 19 700 кв. м, площ след промяната: 19 595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.92: водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 697 кв. м, площ след промяната: 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.114: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2967 кв. м, площ след промяната: 2969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.132: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 126 кв. м, площ след промяната: 87 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.136: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 456 кв. м, площ след промяната: 379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.197: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1641 кв. м, площ след промяната: 3595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.199: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 822 кв. м, площ след промяната: 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.262: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 167 кв. м, площ след промяната: 95 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.263: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 2618 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 1510 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.288: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 51 054 кв. м, площ след промяната: 49 706 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.28.1: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 1553 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 3535 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.29.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5961 кв. м, площ след промяната: 5862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2284 кв. м, площ след промяната: 4111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.2: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 618 кв. м, площ след промяната: 1068 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.3: данни преди промяната: за друг вид застроява­не, площ: 1325 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 2917 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.4: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 907 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 3019 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.5: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 335 кв. м, площ след промяната: 4119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.3: гробищен парк, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8001 кв. м, площ след промяната: 7936 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.4: изоставена нива, собственост на Райме Фикредова Ахмед и Еюб Исмаилов Талибов, площ преди промяната: 15 053 кв. м, площ след промяната: 13 569 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.14: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 31 706 кв. м, площ след промяната: 31 072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.153: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6298 кв. м, площ след промяната: 6276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.39.222: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 19 897 кв. м, площ след промяната: 19 159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.39.265: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 419 кв. м, площ след промяната: 381 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.39.266: данни преди промяната: за друг вид застро­яване, площ: 584 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 384 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.91: водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 4153 кв. м, площ след промяната: 3694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.172: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 21 135 кв. м, площ след промяната: 19 839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.174: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3296 кв. м, площ след промяната: 3304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.219: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 42 993 кв. м, площ след промяната: 40 739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.264: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 161 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 212 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.268: данни преди промяната: за друг вид застрояване, данни след промяната: друг вид нива, собственост на с. Богомилци, площ: 138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.269: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 41 428 кв. м, площ след промяната: 40 432 кв. м.

3. Заличени обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04741.6.15: площ: 214 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.131: площ: 1355 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 04741.29.2: площ: 123 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.31.1: площ: 13 758 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.267: площ: 41 кв. м, за друг вид застрояване, соб­ственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.261: площ: 165 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

II. С. Кривица, EKATTE 39815, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-178 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 39815.34.1: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 118 930 кв. м, площ след промяната: 117 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.41.174: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4509 кв. м, площ след промяната: 3998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяна­та: 2615 кв. м, площ след промяната: 2507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.2: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3200 кв. м, площ след промяната: 3071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.3: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1832 кв. м, площ след промяната: 1697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.5: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3474 кв. м, площ след промяната: 3312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.6: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2560 кв. м, площ след промяната: 2435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.8: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3312 кв. м, площ след промяната: 3183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.9: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4806 кв. м, площ след промяната: 4671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.10: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 906 кв. м, площ след промяната: 757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.11: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1791 кв. м, площ след промяната: 1725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.12: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4448 кв. м, площ след промяната: 4418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.13: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2595 кв. м, площ след промяната: 2565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.15: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2299 кв. м, площ след промяната: 2255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.112.9: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6439 кв. м, площ след промяната: 6800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.113.245: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 10 460 кв. м, площ след промяната: 11 138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.118.5: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4899 кв. м, площ след промяната: 4857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.118.15: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1267 кв. м, площ след промяната: 1212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.120.5: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1507 кв. м, площ след промяната: 631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.124.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9268 кв. м, площ след промяната: 9344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.125.205: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6120 кв. м, площ след промяната: 5242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.126.205: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5565 кв. м, площ след промяната: 5206 кв. м.

III. С. Хума, EKATTE 77517, община Са­муил, одобрени със заповеди № РД-18-182 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и № 18-6842 от 23.06.2021 г. на началника на СГКК – Разград, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77517.51.226: за друг вид застрояване, собственост на с. Хума, площ преди промяната: 1760 кв. м, площ след промяната: 1768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.61.216: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8516 кв. м, площ след промяната: 8484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1536 кв. м, площ след промяната: 1485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.2: нива, собственост на Хабил Юртсевер, площ преди промяната: 1288 кв. м, площ след про­мяната: 1254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.3: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 872 кв. м, площ след промяната: 833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.4: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1579 кв. м, площ след промяната: 1559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.174.20: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 11 188 кв. м, площ след промяната: 10 646 кв. м;

сграда с идентификатор 77517.51.226.1: жи­лищна сграда – еднофамилна, собственост на Неджит Мехмедов Ахмедов, площ преди промяната: 71 кв. м, площ след промяната: 65 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

 

ЗАПОВЕД № КД-14-91 от 15 септември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-72911-15.06.2021 г. и вх. № 09-72561-10.06.2021 г. от СГКК – Разград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02- 20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Богданци, EKATTE 04666, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-172 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04666.7.187: площ: 3078 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04666.10.150: площ: 2730 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04666.7.187.1: площ: 181 кв. м, сграда на транспорта, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04666.5.46: нива, собственост на Огнян Рачев Ганев и Валери Венциславов Иванов, площ преди промяната: 7801 кв. м, площ след промяната: 7779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.5.58: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 7177 кв. м, площ след промяната: 7171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.5.67: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3108 кв. м, площ след промяната: 3107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.5.79: нива, собственост на Пенка Минчева Драганова, площ преди промяната: 5801 кв. м, площ след промяната: 5763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.6.45: нива, собственост на Саид Али Хамид, площ преди промяната: 18 295 кв. м, площ след промяната: 18 002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.40: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 34 131 кв. м, площ след промяната: 34 172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.59: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4250 кв. м, площ след промяната: 4339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5856 кв. м, площ след промяната: 5863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.79: нива, собственост на Джамийско настоятелство, площ преди промяната: 51 542 кв. м, площ след промяната: 51 566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.186: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 886 кв. м, площ след промяната: 907 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.13: нива, собственост на Свилен Лазаров Райков, площ преди промяната: 34 106 кв. м, площ след промяната: 33 993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.38: нива, собственост на Сюлейман Мустафов Реджебов и Айдън Гафуров Сюлейманов, площ преди промяната: 9417 кв. м, площ след промяната: 9337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.42: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8432 кв. м, площ след промяната: 7884 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.43: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1779 кв. м, площ след промяната: 1695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.46: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 9613 кв. м, площ след промяната: 10 028 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.47: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Кадир Ахмедов Караалиев, площ преди промяната: 7061 кв. м, площ след промяната: 6588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.48: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4351 кв. м, площ след промяната: 4333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.49: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5558 кв. м, площ след промяната: 5158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.9.76: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 13 728 кв. м, площ след промяната: 13 741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.9.100: нива, собственост на Зикри Кадир Мустафа, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 2010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.9.101: нива, собственост на Айхан Сами Сабри, площ преди промяната: 1377 кв. м, площ след промяната: 1382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.126: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 139 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м; поземлен имот с идентификатор 04666.14.127: нива, собственост на Али Сюлейманов Кенар, площ преди промяната: 792 кв. м, площ след промяната: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.128: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 788 кв. м, площ след промяната: 804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.129: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 476 кв. м, площ след промяната: 509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.135: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 359 кв. м, площ след промяната: 409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.136: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 4653 кв. м, площ след промяната: 4884 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.19.4: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 110 905 кв. м, площ след промяната: 111 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.19.8: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 26 523 кв. м, площ след промяната: 26 595 кв. м.

II. С. Ножарово, EKATTE 52341, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-179 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52341.19.250: площ: 169 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.103: площ: 1345 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52341.16.14: нива, собственост на Севдие Мехмед Сали и Мюберрин Нури Сали, площ преди промяната: 2788 кв. м, площ след промяната: 2323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.16.31: нива, собственост на Севдие Мехмед Сали, площ преди промяната: 1618 кв. м, площ след промяната: 1223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.16.96: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1746 кв. м, площ след промяната: 644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 11 788 кв. м, площ след промяната: 11 902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.105: нива, собственост на Нурай Закир Садула, площ преди промяната: 1215 кв. м, площ след промяната: 1209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.108: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1065 кв. м, площ след промяната: 1063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.109: нива, собственост на Нурай Закир Садула, площ преди промяната: 1349 кв. м, площ след промяната: 1347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.112: нива, собственост на Ердоан Осман Муса, площ: 2395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.119: нива, собственост на Зерин Сали Ариф, площ преди промяната: 1044 кв. м, площ след промяната: 1034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.120: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 543 кв. м, площ след промяната: 532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.121: нива, собственост на Хабидин Сали Мехмед, площ преди промяната: 538 кв. м, площ след промяната: 525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.125: нива, собственост на Нурай Закир Садула, площ преди промяната: 164 кв. м, площ след промяната: 149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.126: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 59 кв. м, площ след промяната: 51 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.127: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 54 кв. м, площ след промяната: 46 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.129: нива, собственост на Зафер Сали Рамадан, площ преди промяната: 4511 кв. м, площ след промяната: 4463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.130: нива, собственост на Зерин Сали Ариф, площ преди промяната: 4690 кв. м, площ след промяната: 4613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.131: нива, собственост на Зюлиха Сали Мехмед, площ преди промяната: 1719 кв. м, площ след промяната: 1708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.132: нива, собственост на Муса Мехмед Муса, площ преди промяната: 1094 кв. м, площ след промяната: 1091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.134: нива, собственост на „Агро А и Н“ – ООД, и Хаджи Ахмед Мусов, площ преди промяната: 3394 кв. м, площ след промяната: 3393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.6: лозе, собственост на Хасан Османов Хюсеинов, площ преди промяната: 625 кв. м, площ след промяната: 619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.7: лозе, собственост на Мехмед Арифов Мустафов, площ преди промяната: 620 кв. м, площ след промяната: 610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.171: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6841 кв. м, площ след промяната: 6134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.172: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1102 кв. м, площ след промяната: 1219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.181: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3227 кв. м, площ след промяната: 3246 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.241: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 349 кв. м, площ след промяната: 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.21.1: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 111 434 кв. м, площ след промяната: 111 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 33 521 кв. м, площ след промяната: 32 409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.2: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1435 кв. м, площ след промяната: 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.6: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 5930 кв. м, площ след промяната: 4486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.203: нива, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и Икбалие Кямил Мехмед, площ преди промяната: 5992 кв. м, площ след промяната: 5197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.205: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5302 кв. м, площ след промяната: 4527 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.208: нива, собственост на Нехире Ибрахим Мюстеджеб, площ преди промяната: 2712 кв. м, площ след промяната: 2568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.219: нива, собственост на Ведат Хюсеин Ахмед, площ преди промяната: 2556 кв. м, площ след промяната: 2402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.220: нива, собственост на Селим Ибрям Рамис и Фатме (Фатма) Ибраим (Йозайдън), площ преди промяната: 5604 кв. м, площ след промяната: 5416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.222: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3157 кв. м, площ след промяната: 2937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.228: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2315 кв. м, площ след промяната: 2124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.229: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 677 кв. м, площ след промяната: 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.230: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 294 кв. м, площ след промяната: 232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.231: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 234 кв. м, площ след промяната: 166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.232: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 225 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.1: нива, собственост на Анелия Ангелова Ахмедова, площ преди промяната: 18 677 кв. м, площ след промяната: 17 697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.3: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 30 254 кв. м, площ след промяната: 30 557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.16: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 339 кв. м, площ след промяната: 337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.57: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8534 кв. м, площ след промяната: 8018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.60: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 9457 кв. м, площ след промяната: 8262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.61: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3519 кв. м, площ след промяната: 2995 кв. м.

3. Заличени обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52341.22.234: площ: 207 кв. м, нива, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.235: площ: 122 кв. м, нива, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.236: площ: 24 кв. м, нива, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.2: площ: 10 001 кв. м, нива, собственост на Сюлейман Назифов Арифов;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.102: площ: 11 555 кв. м, гробищен парк, собственост на Община Самуил;

сграда с идентификатор 52341.16.31.1: площ: 59 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Севдие Мехмед Сали;

сграда с идентификатор 52341.16.31.2: площ: 65 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Севдие Мехмед Сали;

сграда с идентификатор 52341.22.203.1: площ: 113 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 52341.22.203.2: площ: 59 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова


Публикувано на 09.07.2021г.

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с.Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

           В ДВ, бр. 57 от 09.07.2021 г. на стр.214 и 215 са публикувани обяви, както следва:

           Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с.Самуил, община Самуил, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 09.08.2021 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград.

           Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с.Богданци, община Самуил – 04666.5.67, 04666.5.46, 04666.5.79, 04666.5.58, 04666.6.45, 04666.9.76, 04666.9.100, 04666.9.101, 04666.14.126, 04666.14.127, 04666.14.128, 04666.14.129, 04666.14.135, 04666.14.136, 04666.8.49, 04666.8.13, 04666.8.48, 04666.8.47, 04666.8.42, 04666.8.43, 04666.8.38, 04666.8.46, 04666.7.186, 04666.7.79, 04666.7.40, 04666.7.60, 04666.7.59, 04666.7.55, 04666.19.8, 04666.19.4; за с. Богомилци, община Самуил – 04741.4.126, 04741.4.19, 04741.4.20, 04741.4.21, 04741.4.22, 04741.4.6, 04741.4.128, 04741.4.105, 04741.6.1, 04741.6.259, 04741.6.2, 04741.32.3, 04741.32.4, 04741.31.1, 04741.6.13, 04741.9.110, 04741.6.15, 04741.9.196, 04741.9.89, 04741.9.289, 04741.27.114, 04741.27.288, 04741.27.132, 04741.27.199, 04741.27.262, 04741.27.92, 04741.27.197, 04741.27.131, 04741.30.5, 04741.30.4, 04741.30.3, 04741.30.2, 04741.30.1, 04741.29.1, 04741.29.2, 04741.28.1, 04741.27.136, 04741.27.3, 04741.27.263, 04741.26.270, 04741.32.14, 04741.32.267, 04741.32.153, 04741.39.266, 04741.39.265, 04741.39.222, 04741.42.172, 04741.42.219, 04741.42.261, 04741.42.264, 04741.42.91, 04741.42.269, 04741.42.268, 04741.42.174, 04741.22.201, 04741.22.205, 04741.24.2, 04741.24.1, 04741.23.206, 04741.25.1, 04741.32.217, 04741.34.233; за с. Голяма вода, община Самуил – 15669.2.17, 15669.2.22, 15669.4.1, 15669.4.2, 15669.4.83, 15669.4.77, 15669.4.87, 15669.4.85, 15669.4.73, 15669.4.82; за с. Голям извор, община Самуил – 15761.24.29, 15761.25.105, 15761.30.154, 15761.30.1, 15761.30.155, 15761.32.153, 15761.33.146, 15761.33.168, 15761.33.169, 15761.37.1, 15761.42.608, 15761.45.1, 15761.47.55, 15761.47.1, 15761.37.375, 15761.37.376, 15761.37.476; за с. Желязковец, община Самуил – 29218.35.154, 29218.35.3, 29218.35.2, 29218.29.1, 29218.18.4, 29218.18.5; за с. Кара Михал, община Самуил – 36333.730.1; за с. Кривица, община Самуил – 39815.111.1, 39815.111.2, 39815.111.3, 39815.111.5, 39815.111.6, 39815.111.8, 39815.111.9, 39815.111.10, 39815.111.11, 39815.111.12, 39815.111.13, 39815.111.15, 39815.41.174, 39815.112.9, 39815.113.245, 39815.118.5, 39815.118.15, 39815.120.5, 39815.34.1, 39815.126.205, 39815.125.205, 39815.124.1; за с. Ножарово, община Самуил – 52341.23.16, 52341.23.102, 52341.23.3, 52341.23.61, 52341.23.60, 52341.23.1, 52341.23.2, 52341.16.31, 52341.16.14, 52341.23.57, 52341.16.96, 52341.17.1, 52341.17.105, 52341.17.108, 52341.17.109, 52341.17.112, 52341.17.119, 52341.17.120, 52341.17.121, 52341.17.125, 52341.17.126, 52341.17.127, 52341.17.129, 52341.17.130, 52341.17.131, 52341.17.132, 52341.17.134, 52341.19.241, 52341.19.171, 52341.19.172, 52341.19.6, 52341.19.7, 52341.22.1, 52341.22.203, 52341.22.205, 52341.22.208, 52341.22.219, 52341.22.220, 52341.22.222, 52341.22.228, 52341.22.229, 52341.22.230, 52341.22.231, 52341.22.232, 52341.22.234, 52341.22.235, 52341.22.236, 52341.22.2, 52341.22.6, 52341.21.1, 52341.19.181; за с. Пчелина, община Самуил – 58877.6.1, 58877.6.2, 58877.32.236, 58877.32.233, 58877.32.232, 58877.32.230, 58877.1.229, 58877.1.230, 58877.1.231, 58877.1.305, 58877.1.235, 58877.1.236, 58877.1.237, 58877.1.238, 58877.1.239, 58877.1.240, 58877.1.241, 58877.1.242, 58877.1.259, 58877.1.260, 58877.1.264, 58877.1.176; за с. Хума, община Самуил – 77517.66.1, 77517.66.2, 77517.66.3, 77517.66.4, 77517.61.218, 77517.61.216, 77517.27.219, 77517.38.220, 77517.40.221, 77517.45.223, 77517.63.222, 77517.64.224, 77517.54.227, 77517.174.20, 77517.52.1, 77517.51.226, 77517.51.225; за с. Хърсово, община Самуил – 77579.37.3, 77579.112.219, 77579.110.4 0 6 , 77579.10 8.229, 77579.10 9.229, 77579.45.260, 77579.62.220, 77579.62.8, 77579.61.267, 77579.110.273, 77579.105.301; за с. Самуил, община Самуил – 65276.1.71, 65276.1.70, 65276.20.12, 65276.20.554, 65276.83.392, 65276.85.576, 65276.88.9, 65276.9.302, 65276.9.363, 65276.5.375, 65276.89.1, 65276.90.2, 65276.90.6, 65276.90.7, 65276.90.1, 65276.90.4, 65276.90.3, 65276.90.5, 65276.92.5, 65276.92.14, 65276.92.15, 65276.92.16, 65276.92.17, 65276.92.18, 65276.91.1, 65276.91.2, 65276.91.3, 65276.91.4. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 23.07.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

           Приетите КККР могат да бъдат разгледани и на https://kais.cadastre.bg (карта, слоеве, неодобрени КККР).

 ОТ ОБЩИНАТА

 ТСУ

от търговище СЪОБЩЕНИЕ

от търговище ДВ бр.57 от 09.07.2021г.-извадка


 Публикувано на 19.05.2020г.

         СЪОБЩЕНИЕ и ГРАФИК за извършване на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с.Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с.Ножарово, с.Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед №РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

от търговище СЪОБЩЕНИЕ

от търговище График


Публикувано на 28.01.2020г.

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с.Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с.Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с.Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

    Със Заповед № РД-16-53 от 19.12.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с.Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г., стр. 38.

    Изпълнител на договора е ЕТ „Румен Георгиев – Глобал Гео“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 650 от 19.07.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Какви са задълженията на собствениците във връзка с изработването на КККР.

    Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените си имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост в 30-дневен срок от обнародването на заповедта на Изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР.

    Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 33, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. към ЗКИР, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право е длъжен:

„Чл. 38. (1) Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;

3.да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.“

-Собствениците са длъжни да означат с трайни знаци за своя сметка границите на поземлените си имоти, ако не са материализирани или се различават от съществуващите на място. Координирането на границите се извършва с геодезически измервания.

Какви документи и данни се предоставят?

Всеки собственик е длъжен да представи:

- Копия от актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); Копие от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).

- Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

- Документите могат да бъдат предоставени и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост, без да е необходимо заверено пълномощно.

НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.

- Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

- След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случай разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

- Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;

- Собственикът е длъжен да се информира за етапите, на които е КККР и при необходимост да прави възражения по тях с оглед защита на правото му на собственост.

- С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси“.

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

ОТ ОБЩИНАТА

ТСУ

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.