Важни съобщения


Публикувано на 19.05.2020г.

         СЪОБЩЕНИЕ и ГРАФИК за извършване на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с.Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с.Ножарово, с.Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед №РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

от търговище СЪОБЩЕНИЕ

от търговище График


Публикувано на 28.01.2020г.

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с.Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с.Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с.Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

    Със Заповед № РД-16-53 от 19.12.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с.Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г., стр. 38.

    Изпълнител на договора е ЕТ „Румен Георгиев – Глобал Гео“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 650 от 19.07.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Какви са задълженията на собствениците във връзка с изработването на КККР.

    Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените си имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост в 30-дневен срок от обнародването на заповедта на Изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР.

    Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 33, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. към ЗКИР, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право е длъжен:

„Чл. 38. (1) Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;

3.да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.“

-Собствениците са длъжни да означат с трайни знаци за своя сметка границите на поземлените си имоти, ако не са материализирани или се различават от съществуващите на място. Координирането на границите се извършва с геодезически измервания.

Какви документи и данни се предоставят?

Всеки собственик е длъжен да представи:

- Копия от актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); Копие от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).

- Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

- Документите могат да бъдат предоставени и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост, без да е необходимо заверено пълномощно.

НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.

- Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

- След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случай разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

- Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;

- Собственикът е длъжен да се информира за етапите, на които е КККР и при необходимост да прави възражения по тях с оглед защита на правото му на собственост.

- С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси“.

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

ОТ ОБЩИНАТА

ТСУ

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.