Важни съобщения

 


Публикувано на 08.10.2021г.

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с.Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

 

В ДВ, бр. 84 от 08.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

ЗАПОВЕД № КД-14-89 от 15 септември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-72518-10.06.2021 г., вх. № 09-72509-10.06.2021 г., вх. № 09-72544- 10.06.2021 г., вх. № 09-72550-10.06.2021 г., вх. № 09- 72574-10.06.2021 г., вх. № 09-72590-10.06.2021 г. и вх. № 09-72949-16.06.2021 г. от СГКК – Разград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02- 20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Голям извор, EKATTE 15761, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-175 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15761.30.25: площ: 4007 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.546: площ: 5918 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15761.24.29: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 262 568 кв. м, площ след про­мяната: 262 588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.25.105: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4650 кв. м, площ след промяната: 4652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.30.1: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9018 кв. м, площ след промяната: 9135 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.30.154: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6723 кв. м, площ след промяната: 6805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.30.155: за местен път, собственост на държавата, площ преди промяната: 11 491 кв. м, площ след про­мяната: 11 480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.32.153: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2613 кв. м, площ след промяната: 2334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.33.146: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3480 кв. м, площ след промяната: 4183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.33.168: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8473 кв. м, площ след промяната: 8475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.33.169: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 32 232 кв. м, площ след промяната: 32 237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 38 478 кв. м, площ след промяната: 32 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.375: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 82 кв. м, площ след промяната: 70 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.37.376: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 279 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.42.608: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1059 кв. м, площ след промяната: 1058 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.45.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 32 160 кв. м, площ след промяната: 32 109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.47.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 66 217 кв. м, площ след промяната: 66 203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15761.47.55: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3631 кв. м, площ след промяната: 3584 кв. м.

II. С. Голяма вода, EKATTE 15669, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-174 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15669.2.17: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 124 057 кв. м, площ след про­мяната: 128 140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.2.22: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 22 204 кв. м, площ след промяната: 21 770 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 893 кв. м, площ след промяната: 12 051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.2: нива, собственост на Валерия Йотова Петрова и Галина Йотова Петрова, площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.73: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 153 129 кв. м, площ след про­мяната: 152 864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.77: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 16 509 кв. м, площ след промяната: 16 525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.82: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5443 кв. м, площ след промяната: 6204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.83: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3742 кв. м, площ след промяната: 2666 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.85: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 440 кв. м, площ след промяната: 577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15669.4.87: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4422 кв. м, площ след промяната: 4426 кв. м.

III. С. Желязковец, EKATTE 29218, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-176 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 29218.18.4: нива , собственост на „Омега Агро Инвест “ – EООД, площ преди промяната : 10 665 кв. м, площ след промяната: 10 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.18.5: лозе, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 154 893 кв. м, площ след промяната: 154 888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.29.1: пасище, собственост на Иван Ангелов Иванов, площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след промяната: 7954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.35.2: пасище, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 3004 кв. м, площ след промяната: 2985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.35.3: пасище, собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ преди промяната: 2984 кв. м, площ след промяната: 2856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29218.35.154: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 865 кв. м, площ след промяната: 856 кв. м.

IV. С. Кара Михал, EKATTE 36333, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-177 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 36333.29.106: площ: 1705 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 36333.730.1: за стопански двор, собственост на „Агровариант 3“ – ООД, площ преди промяната: 1129 кв. м, площ след промяната: 942 кв. м.

V. С. Пчелина, EKATTE 58877, община Са­муил, одобрени със Заповед № РД-18-180 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58877.1.915: площ: 538 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.916: площ: 1749 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58877.1.176: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1509 кв. м, площ след промяната: 1515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.229: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 451 кв. м, площ след промяната: 450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.230: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 383 кв. м, площ след промяната: 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.231: нива, собственост на Общинско настоятелство, площ преди промяната: 23 кв. м, площ след промяната: 17 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.235: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 324 кв. м, площ след промяната: 286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.236: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 521 кв. м, площ след промяната: 462 кв. м; поземлен имот с идентификатор 58877.1.237: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 743 кв. м, площ след промяната: 668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.238: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 938 кв. м, площ след промяната: 826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.239: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 547 кв. м, площ след промяната: 486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.240: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 908 кв. м, площ след промяната: 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.241: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след промяната: 1326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.242: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1081 кв. м, площ след промяната: 1062 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.259: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1201 кв. м, площ след промяната: 1170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.260: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2597 кв. м, площ след промяната: 2538 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.264: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 613 кв. м, площ след промяната: 606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.1.305: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 293 696 кв. м, площ след промяната: 290 272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.6.1: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6721 кв. м, площ след промяната: 7266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.6.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2684 кв. м, площ след промяната: 2689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.230: нива, собственост на Фераим Исмаил Ибрям, площ преди промяната: 1861 кв. м, площ след промяната: 1930 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.232: нива, собственост на Зейфула Бейтула Аптула, площ преди промяната: 5175 кв. м, площ след промяната: 5219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.233: нива, собственост на Зейфула Бейтула Аптула, площ преди промяната: 5363 кв. м, площ след промяната: 5405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58877.32.236: нива, собственост на Ибрям Реджеб Мехмед, площ преди промяната: 661 кв. м, площ след промяната: 682 кв. м.

VI. С. Самуил, EKATTE 65276, община Самуил, одобрени със заповеди № РД-18-17 от 7.06.2005 г. и № РД-18-181 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65276.20.557: площ: 7473 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65276.1.70: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 34 393 кв. м, площ след промяната: 26 920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.1.71: нива, собственост на СОУ „СВ. св. Кирил и Методий“, площ преди промяната: 20 002 кв. м, площ след промяната: 19 863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.9.302: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 51 587 кв. м, площ след промяната: 51 691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.20.12: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 3772 кв. м, площ след промяната: 3852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.20.554: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2189 кв. м, площ след промяната: 2249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.83.392: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 94 236 кв. м, площ след промяната: 97 427 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65276.85.576: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2061 кв. м, площ след промяната: 2373 кв. м.

VII. С. Хърсово, EKATTE 77579, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-183 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77579.61.15: площ: 2246 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.108.10: площ: 1870 кв. м, пасище, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 77579.108.11: площ: 1019 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.10: площ: 159 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.11: площ: 266 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.12: площ: 169 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост; поземлен имот с идентификатор 77579.110.13: площ: 441 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.14: площ: 304 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.15: площ: 2439 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.16: площ: 536 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 77579.112.10: площ: 81 504 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 77579.112.11: площ: 1911 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 77579.110.10.1: площ: 96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 77579.110.10.2: площ: 32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77579.37.3: нива, собственост на Пенка Стоянова Вакова, площ преди промяната: 55 706 кв. м, площ след промяната: 55 177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.45.260: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4318 кв. м, площ след промяната: 4384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.61.267: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3652 кв. м, площ след промяната: 2468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.62.8: нива, собственост на Камен Руменов Радев, площ преди промяната: 12 101 кв. м, площ след промяната: 11 913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.62.220: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3711 кв. м, площ след промяната: 1292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.108.229: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 31 761 кв. м, площ след промяната: 28 873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.109.229: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 72 517 кв. м, площ след промяната: 73 386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.273: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2117 кв. м, площ след промяната: 2147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.110.406: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7639 кв. м, площ след промяната: 4664 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77579.112.219: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 157 164 кв. м, площ след промяната: 73 198 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 77579.105.301: площ: 2247 кв. м, нива, собственост на Петър Петков Казаков.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об­народването є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-90 от 15 септември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-72485-9.06.2021 г., вх. № 09-72556-10.06.2021 г. и вх. № 09-72951- 16.06.2021 г. от СГКК – Разград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Богомилци, EKATTE 04741, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-173 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04741.32.163: площ: 2189 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.164: площ: 1996 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.176: площ: 1454 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.177: площ: 5640 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.178: площ: 2283 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.179: площ: 734 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.183: площ: 870 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.301: площ: 8111 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.306: площ: 2236 кв. м, нива, няма данни за собственост; сграда с идентификатор 04741.30.5.1: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04741.4.6: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – EООД, и Райме Османова Далла, площ преди промяната: 16 302 кв. м, площ след промяната: 16 307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.19: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 8503 кв. м, площ след промяната: 8474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.20: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 7500 кв. м, площ след промяната: 7439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.21: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след промяната: 3481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.22: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 7501 кв. м, площ след промяната: 7475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.105: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 11 971 кв. м, площ след промяната: 11 784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.126: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3198 кв. м, площ след промяната: 2474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.4.128: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2375 кв. м, площ след промяната: 2368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.1: друг вид нива, собственост на Исак Исаков Джамбазов, площ преди промяната: 18 210 кв. м, площ след промяната: 17 583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.2: нива, собственост на Хюсеин Хюсеинов Хасанов, площ преди промяната: 1007 кв. м, площ след промяната: 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.13: нива, собственост на Исмаил Мухаремов Исма­илов, площ преди промяната: 2514 кв. м, площ след промяната: 2484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.6.259: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1685 кв. м, площ след промяната: 1364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.89: водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 3944 кв. м, площ след промяната: 3964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.110: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 737 кв. м, площ след промяната: 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.196: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2531 кв. м, площ след промяната: 1846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.9.289: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8773 кв. м, площ след промяната: 8791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.22.201: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6800 кв. м, площ след промяната: 7011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.22.205: друг вид земеделска земя, собственост на Общи­на Самуил, площ преди промяната: 4080 кв. м, площ след промяната: 4096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.23.206: пасище, собственост на Кольо Христов Колев, площ преди промяната: 24 311 кв. м, площ след промяната: 43 100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.24.1: нива, собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ преди промяната: 23 304 кв. м, площ след промяната: 31 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.24.2: данни преди промяната: за друг вид застроява­не, площ: 6506 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 5721 кв. м, собственост на Хюсеин Мехмедов Талибов;

поземлен имот с идентификатор 04741.25.1: нива, собственост на Еюб Салиев Юсуфов, площ преди промяната: 18 005 кв. м, площ след промяната: 17 767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.3: нива, собственост на Милен Матев Неделчев, площ преди промяната: 19 700 кв. м, площ след промяната: 19 595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.92: водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 697 кв. м, площ след промяната: 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.114: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2967 кв. м, площ след промяната: 2969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.132: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 126 кв. м, площ след промяната: 87 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.136: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 456 кв. м, площ след промяната: 379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.197: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1641 кв. м, площ след промяната: 3595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.199: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 822 кв. м, площ след промяната: 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.262: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 167 кв. м, площ след промяната: 95 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.263: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 2618 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 1510 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.288: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 51 054 кв. м, площ след промяната: 49 706 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.28.1: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 1553 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 3535 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.29.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5961 кв. м, площ след промяната: 5862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2284 кв. м, площ след промяната: 4111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.2: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 618 кв. м, площ след промяната: 1068 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.3: данни преди промяната: за друг вид застроява­не, площ: 1325 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 2917 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.4: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 907 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 3019 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.30.5: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 335 кв. м, площ след промяната: 4119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.3: гробищен парк, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8001 кв. м, площ след промяната: 7936 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.4: изоставена нива, собственост на Райме Фикредова Ахмед и Еюб Исмаилов Талибов, площ преди промяната: 15 053 кв. м, площ след промяната: 13 569 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.14: нива, собственост на „Виг Агро 2017“ – ООД, площ преди промяната: 31 706 кв. м, площ след промяната: 31 072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.153: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6298 кв. м, площ след промяната: 6276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.39.222: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 19 897 кв. м, площ след промяната: 19 159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.39.265: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 419 кв. м, площ след промяната: 381 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.39.266: данни преди промяната: за друг вид застро­яване, площ: 584 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 384 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.91: водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 4153 кв. м, площ след промяната: 3694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.172: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 21 135 кв. м, площ след промяната: 19 839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.174: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3296 кв. м, площ след промяната: 3304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.219: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 42 993 кв. м, площ след промяната: 40 739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.264: данни преди промяната: за друг вид застрояване, площ: 161 кв. м, данни след промяната: друг вид нива, площ: 212 кв. м, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.268: данни преди промяната: за друг вид застрояване, данни след промяната: друг вид нива, собственост на с. Богомилци, площ: 138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.269: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 41 428 кв. м, площ след промяната: 40 432 кв. м.

3. Заличени обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04741.6.15: площ: 214 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.27.131: площ: 1355 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 04741.29.2: площ: 123 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.31.1: площ: 13 758 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 04741.32.267: площ: 41 кв. м, за друг вид застрояване, соб­ственост на с. Богомилци;

поземлен имот с идентификатор 04741.42.261: площ: 165 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

II. С. Кривица, EKATTE 39815, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-178 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 39815.34.1: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 118 930 кв. м, площ след промяната: 117 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.41.174: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4509 кв. м, площ след промяната: 3998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяна­та: 2615 кв. м, площ след промяната: 2507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.2: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3200 кв. м, площ след промяната: 3071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.3: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1832 кв. м, площ след промяната: 1697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.5: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3474 кв. м, площ след промяната: 3312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.6: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2560 кв. м, площ след промяната: 2435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.8: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3312 кв. м, площ след промяната: 3183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.9: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4806 кв. м, площ след промяната: 4671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.10: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 906 кв. м, площ след промяната: 757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.11: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1791 кв. м, площ след промяната: 1725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.12: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4448 кв. м, площ след промяната: 4418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.13: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2595 кв. м, площ след промяната: 2565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.111.15: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2299 кв. м, площ след промяната: 2255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.112.9: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6439 кв. м, площ след промяната: 6800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.113.245: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 10 460 кв. м, площ след промяната: 11 138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.118.5: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4899 кв. м, площ след промяната: 4857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.118.15: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1267 кв. м, площ след промяната: 1212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.120.5: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1507 кв. м, площ след промяната: 631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.124.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9268 кв. м, площ след промяната: 9344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.125.205: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6120 кв. м, площ след промяната: 5242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39815.126.205: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5565 кв. м, площ след промяната: 5206 кв. м.

III. С. Хума, EKATTE 77517, община Са­муил, одобрени със заповеди № РД-18-182 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и № 18-6842 от 23.06.2021 г. на началника на СГКК – Разград, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77517.51.226: за друг вид застрояване, собственост на с. Хума, площ преди промяната: 1760 кв. м, площ след промяната: 1768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.61.216: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8516 кв. м, площ след промяната: 8484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1536 кв. м, площ след промяната: 1485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.2: нива, собственост на Хабил Юртсевер, площ преди промяната: 1288 кв. м, площ след про­мяната: 1254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.3: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 872 кв. м, площ след промяната: 833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.66.4: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1579 кв. м, площ след промяната: 1559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77517.174.20: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 11 188 кв. м, площ след промяната: 10 646 кв. м;

сграда с идентификатор 77517.51.226.1: жи­лищна сграда – еднофамилна, собственост на Неджит Мехмедов Ахмедов, площ преди промяната: 71 кв. м, площ след промяната: 65 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

 

ЗАПОВЕД № КД-14-91 от 15 септември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-72911-15.06.2021 г. и вх. № 09-72561-10.06.2021 г. от СГКК – Разград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02- 20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Богданци, EKATTE 04666, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-172 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04666.7.187: площ: 3078 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04666.10.150: площ: 2730 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04666.7.187.1: площ: 181 кв. м, сграда на транспорта, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04666.5.46: нива, собственост на Огнян Рачев Ганев и Валери Венциславов Иванов, площ преди промяната: 7801 кв. м, площ след промяната: 7779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.5.58: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 7177 кв. м, площ след промяната: 7171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.5.67: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3108 кв. м, площ след промяната: 3107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.5.79: нива, собственост на Пенка Минчева Драганова, площ преди промяната: 5801 кв. м, площ след промяната: 5763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.6.45: нива, собственост на Саид Али Хамид, площ преди промяната: 18 295 кв. м, площ след промяната: 18 002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.40: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 34 131 кв. м, площ след промяната: 34 172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.59: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4250 кв. м, площ след промяната: 4339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5856 кв. м, площ след промяната: 5863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.79: нива, собственост на Джамийско настоятелство, площ преди промяната: 51 542 кв. м, площ след промяната: 51 566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.7.186: за местен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 886 кв. м, площ след промяната: 907 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.13: нива, собственост на Свилен Лазаров Райков, площ преди промяната: 34 106 кв. м, площ след промяната: 33 993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.38: нива, собственост на Сюлейман Мустафов Реджебов и Айдън Гафуров Сюлейманов, площ преди промяната: 9417 кв. м, площ след промяната: 9337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.42: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8432 кв. м, площ след промяната: 7884 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.43: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1779 кв. м, площ след промяната: 1695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.46: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 9613 кв. м, площ след промяната: 10 028 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.47: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Кадир Ахмедов Караалиев, площ преди промяната: 7061 кв. м, площ след промяната: 6588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.48: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 4351 кв. м, площ след промяната: 4333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.8.49: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 5558 кв. м, площ след промяната: 5158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.9.76: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 13 728 кв. м, площ след промяната: 13 741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.9.100: нива, собственост на Зикри Кадир Мустафа, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 2010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.9.101: нива, собственост на Айхан Сами Сабри, площ преди промяната: 1377 кв. м, площ след промяната: 1382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.126: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 139 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м; поземлен имот с идентификатор 04666.14.127: нива, собственост на Али Сюлейманов Кенар, площ преди промяната: 792 кв. м, площ след промяната: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.128: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 788 кв. м, площ след промяната: 804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.129: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 476 кв. м, площ след промяната: 509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.135: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 359 кв. м, площ след промяната: 409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.14.136: нива, собственост на Мустафа Сали Мехмед, площ преди промяната: 4653 кв. м, площ след промяната: 4884 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.19.4: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 110 905 кв. м, площ след промяната: 111 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04666.19.8: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 26 523 кв. м, площ след промяната: 26 595 кв. м.

II. С. Ножарово, EKATTE 52341, община Самуил, одобрени със Заповед № РД-18-179 от 25.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52341.19.250: площ: 169 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.103: площ: 1345 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52341.16.14: нива, собственост на Севдие Мехмед Сали и Мюберрин Нури Сали, площ преди промяната: 2788 кв. м, площ след промяната: 2323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.16.31: нива, собственост на Севдие Мехмед Сали, площ преди промяната: 1618 кв. м, площ след промяната: 1223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.16.96: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1746 кв. м, площ след промяната: 644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 11 788 кв. м, площ след промяната: 11 902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.105: нива, собственост на Нурай Закир Садула, площ преди промяната: 1215 кв. м, площ след промяната: 1209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.108: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1065 кв. м, площ след промяната: 1063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.109: нива, собственост на Нурай Закир Садула, площ преди промяната: 1349 кв. м, площ след промяната: 1347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.112: нива, собственост на Ердоан Осман Муса, площ: 2395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.119: нива, собственост на Зерин Сали Ариф, площ преди промяната: 1044 кв. м, площ след промяната: 1034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.120: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 543 кв. м, площ след промяната: 532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.121: нива, собственост на Хабидин Сали Мехмед, площ преди промяната: 538 кв. м, площ след промяната: 525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.125: нива, собственост на Нурай Закир Садула, площ преди промяната: 164 кв. м, площ след промяната: 149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.126: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 59 кв. м, площ след промяната: 51 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.127: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 54 кв. м, площ след промяната: 46 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.129: нива, собственост на Зафер Сали Рамадан, площ преди промяната: 4511 кв. м, площ след промяната: 4463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.130: нива, собственост на Зерин Сали Ариф, площ преди промяната: 4690 кв. м, площ след промяната: 4613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.131: нива, собственост на Зюлиха Сали Мехмед, площ преди промяната: 1719 кв. м, площ след промяната: 1708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.132: нива, собственост на Муса Мехмед Муса, площ преди промяната: 1094 кв. м, площ след промяната: 1091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.17.134: нива, собственост на „Агро А и Н“ – ООД, и Хаджи Ахмед Мусов, площ преди промяната: 3394 кв. м, площ след промяната: 3393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.6: лозе, собственост на Хасан Османов Хюсеинов, площ преди промяната: 625 кв. м, площ след промяната: 619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.7: лозе, собственост на Мехмед Арифов Мустафов, площ преди промяната: 620 кв. м, площ след промяната: 610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.171: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 6841 кв. м, площ след промяната: 6134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.172: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1102 кв. м, площ след промяната: 1219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.181: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3227 кв. м, площ след промяната: 3246 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.19.241: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 349 кв. м, площ след промяната: 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.21.1: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 111 434 кв. м, площ след промяната: 111 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.1: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 33 521 кв. м, площ след промяната: 32 409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.2: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 1435 кв. м, площ след промяната: 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.6: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 5930 кв. м, площ след промяната: 4486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.203: нива, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и Икбалие Кямил Мехмед, площ преди промяната: 5992 кв. м, площ след промяната: 5197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.205: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5302 кв. м, площ след промяната: 4527 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.208: нива, собственост на Нехире Ибрахим Мюстеджеб, площ преди промяната: 2712 кв. м, площ след промяната: 2568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.219: нива, собственост на Ведат Хюсеин Ахмед, площ преди промяната: 2556 кв. м, площ след промяната: 2402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.220: нива, собственост на Селим Ибрям Рамис и Фатме (Фатма) Ибраим (Йозайдън), площ преди промяната: 5604 кв. м, площ след промяната: 5416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.222: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3157 кв. м, площ след промяната: 2937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.228: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 2315 кв. м, площ след промяната: 2124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.229: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 677 кв. м, площ след промяната: 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.230: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 294 кв. м, площ след промяната: 232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.231: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 234 кв. м, площ след промяната: 166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.232: нива, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 225 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.1: нива, собственост на Анелия Ангелова Ахмедова, площ преди промяната: 18 677 кв. м, площ след промяната: 17 697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.3: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 30 254 кв. м, площ след промяната: 30 557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.16: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 339 кв. м, площ след промяната: 337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.57: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 8534 кв. м, площ след промяната: 8018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.60: пасище, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 9457 кв. м, площ след промяната: 8262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.61: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Самуил, площ преди промяната: 3519 кв. м, площ след промяната: 2995 кв. м.

3. Заличени обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52341.22.234: площ: 207 кв. м, нива, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.235: площ: 122 кв. м, нива, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 52341.22.236: площ: 24 кв. м, нива, собственост на Община Самуил;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.2: площ: 10 001 кв. м, нива, собственост на Сюлейман Назифов Арифов;

поземлен имот с идентификатор 52341.23.102: площ: 11 555 кв. м, гробищен парк, собственост на Община Самуил;

сграда с идентификатор 52341.16.31.1: площ: 59 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Севдие Мехмед Сали;

сграда с идентификатор 52341.16.31.2: площ: 65 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Севдие Мехмед Сали;

сграда с идентификатор 52341.22.203.1: площ: 113 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 52341.22.203.2: площ: 59 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова


Публикувано на 09.07.2021г.

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с.Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

           В ДВ, бр. 57 от 09.07.2021 г. на стр.214 и 215 са публикувани обяви, както следва:

           Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с.Самуил, община Самуил, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 09.08.2021 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград.

           Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с.Богданци, община Самуил – 04666.5.67, 04666.5.46, 04666.5.79, 04666.5.58, 04666.6.45, 04666.9.76, 04666.9.100, 04666.9.101, 04666.14.126, 04666.14.127, 04666.14.128, 04666.14.129, 04666.14.135, 04666.14.136, 04666.8.49, 04666.8.13, 04666.8.48, 04666.8.47, 04666.8.42, 04666.8.43, 04666.8.38, 04666.8.46, 04666.7.186, 04666.7.79, 04666.7.40, 04666.7.60, 04666.7.59, 04666.7.55, 04666.19.8, 04666.19.4; за с. Богомилци, община Самуил – 04741.4.126, 04741.4.19, 04741.4.20, 04741.4.21, 04741.4.22, 04741.4.6, 04741.4.128, 04741.4.105, 04741.6.1, 04741.6.259, 04741.6.2, 04741.32.3, 04741.32.4, 04741.31.1, 04741.6.13, 04741.9.110, 04741.6.15, 04741.9.196, 04741.9.89, 04741.9.289, 04741.27.114, 04741.27.288, 04741.27.132, 04741.27.199, 04741.27.262, 04741.27.92, 04741.27.197, 04741.27.131, 04741.30.5, 04741.30.4, 04741.30.3, 04741.30.2, 04741.30.1, 04741.29.1, 04741.29.2, 04741.28.1, 04741.27.136, 04741.27.3, 04741.27.263, 04741.26.270, 04741.32.14, 04741.32.267, 04741.32.153, 04741.39.266, 04741.39.265, 04741.39.222, 04741.42.172, 04741.42.219, 04741.42.261, 04741.42.264, 04741.42.91, 04741.42.269, 04741.42.268, 04741.42.174, 04741.22.201, 04741.22.205, 04741.24.2, 04741.24.1, 04741.23.206, 04741.25.1, 04741.32.217, 04741.34.233; за с. Голяма вода, община Самуил – 15669.2.17, 15669.2.22, 15669.4.1, 15669.4.2, 15669.4.83, 15669.4.77, 15669.4.87, 15669.4.85, 15669.4.73, 15669.4.82; за с. Голям извор, община Самуил – 15761.24.29, 15761.25.105, 15761.30.154, 15761.30.1, 15761.30.155, 15761.32.153, 15761.33.146, 15761.33.168, 15761.33.169, 15761.37.1, 15761.42.608, 15761.45.1, 15761.47.55, 15761.47.1, 15761.37.375, 15761.37.376, 15761.37.476; за с. Желязковец, община Самуил – 29218.35.154, 29218.35.3, 29218.35.2, 29218.29.1, 29218.18.4, 29218.18.5; за с. Кара Михал, община Самуил – 36333.730.1; за с. Кривица, община Самуил – 39815.111.1, 39815.111.2, 39815.111.3, 39815.111.5, 39815.111.6, 39815.111.8, 39815.111.9, 39815.111.10, 39815.111.11, 39815.111.12, 39815.111.13, 39815.111.15, 39815.41.174, 39815.112.9, 39815.113.245, 39815.118.5, 39815.118.15, 39815.120.5, 39815.34.1, 39815.126.205, 39815.125.205, 39815.124.1; за с. Ножарово, община Самуил – 52341.23.16, 52341.23.102, 52341.23.3, 52341.23.61, 52341.23.60, 52341.23.1, 52341.23.2, 52341.16.31, 52341.16.14, 52341.23.57, 52341.16.96, 52341.17.1, 52341.17.105, 52341.17.108, 52341.17.109, 52341.17.112, 52341.17.119, 52341.17.120, 52341.17.121, 52341.17.125, 52341.17.126, 52341.17.127, 52341.17.129, 52341.17.130, 52341.17.131, 52341.17.132, 52341.17.134, 52341.19.241, 52341.19.171, 52341.19.172, 52341.19.6, 52341.19.7, 52341.22.1, 52341.22.203, 52341.22.205, 52341.22.208, 52341.22.219, 52341.22.220, 52341.22.222, 52341.22.228, 52341.22.229, 52341.22.230, 52341.22.231, 52341.22.232, 52341.22.234, 52341.22.235, 52341.22.236, 52341.22.2, 52341.22.6, 52341.21.1, 52341.19.181; за с. Пчелина, община Самуил – 58877.6.1, 58877.6.2, 58877.32.236, 58877.32.233, 58877.32.232, 58877.32.230, 58877.1.229, 58877.1.230, 58877.1.231, 58877.1.305, 58877.1.235, 58877.1.236, 58877.1.237, 58877.1.238, 58877.1.239, 58877.1.240, 58877.1.241, 58877.1.242, 58877.1.259, 58877.1.260, 58877.1.264, 58877.1.176; за с. Хума, община Самуил – 77517.66.1, 77517.66.2, 77517.66.3, 77517.66.4, 77517.61.218, 77517.61.216, 77517.27.219, 77517.38.220, 77517.40.221, 77517.45.223, 77517.63.222, 77517.64.224, 77517.54.227, 77517.174.20, 77517.52.1, 77517.51.226, 77517.51.225; за с. Хърсово, община Самуил – 77579.37.3, 77579.112.219, 77579.110.4 0 6 , 77579.10 8.229, 77579.10 9.229, 77579.45.260, 77579.62.220, 77579.62.8, 77579.61.267, 77579.110.273, 77579.105.301; за с. Самуил, община Самуил – 65276.1.71, 65276.1.70, 65276.20.12, 65276.20.554, 65276.83.392, 65276.85.576, 65276.88.9, 65276.9.302, 65276.9.363, 65276.5.375, 65276.89.1, 65276.90.2, 65276.90.6, 65276.90.7, 65276.90.1, 65276.90.4, 65276.90.3, 65276.90.5, 65276.92.5, 65276.92.14, 65276.92.15, 65276.92.16, 65276.92.17, 65276.92.18, 65276.91.1, 65276.91.2, 65276.91.3, 65276.91.4. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 23.07.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

           Приетите КККР могат да бъдат разгледани и на https://kais.cadastre.bg (карта, слоеве, неодобрени КККР).

 ОТ ОБЩИНАТА

 ТСУ

от търговище СЪОБЩЕНИЕ

от търговище ДВ бр.57 от 09.07.2021г.-извадка


 Публикувано на 19.05.2020г.

         СЪОБЩЕНИЕ и ГРАФИК за извършване на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с.Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с.Ножарово, с.Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед №РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

от търговище СЪОБЩЕНИЕ

от търговище График


Публикувано на 28.01.2020г.

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с.Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с.Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с.Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

    Със Заповед № РД-16-53 от 19.12.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с.Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г., стр. 38.

    Изпълнител на договора е ЕТ „Румен Георгиев – Глобал Гео“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 650 от 19.07.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Какви са задълженията на собствениците във връзка с изработването на КККР.

    Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените си имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост в 30-дневен срок от обнародването на заповедта на Изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР.

    Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 33, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. към ЗКИР, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право е длъжен:

„Чл. 38. (1) Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;

3.да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.“

-Собствениците са длъжни да означат с трайни знаци за своя сметка границите на поземлените си имоти, ако не са материализирани или се различават от съществуващите на място. Координирането на границите се извършва с геодезически измервания.

Какви документи и данни се предоставят?

Всеки собственик е длъжен да представи:

- Копия от актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); Копие от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).

- Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

- Документите могат да бъдат предоставени и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост, без да е необходимо заверено пълномощно.

НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.

- Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

- След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случай разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

- Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;

- Собственикът е длъжен да се информира за етапите, на които е КККР и при необходимост да прави възражения по тях с оглед защита на правото му на собственост.

- С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси“.

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

ОТ ОБЩИНАТА

ТСУ

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.