Актуално

Уведомления до заинтресованото лице - О.К. Мехмедов за учредено възмездно право на прокарване и сервитут на кабел. 

 

Виж цялата статия 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2024-2025 г.

 

      Община Самуил уведомява, че започва приемането на заявления за  наемане на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Желаещите  да наемат пасища, мери и ливади  могат  да подадат  заявление по образец до кмета на Oбщина Самуил в срок от 01.03.2024 г. до 10.03.2024 г. със  следните  приложени документи:

1. Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ - по образец;

2. Декларация  по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ - по образец;

3. Приложение № 1 - по образец;

4. Приложение № 2 - по образец.

Документите за кандидатстване се получават от общината (стая 104) или може да се изтеглят от официалната интернет страницата на Община Самуил (www.samuil.bg). Заявленията се подават лично и се регистрират в общинската администрация.

Списъкът на поземлените имоти с НТП - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд е окачен на таблото в сградата на общинска администрация Самуил, ул.”Хаджи Димитър” № 2, в кметствата по населени места и публикуван заедно с документите за кандидатстване на официалната интернет страницата на Община Самуил: www.samuil.bg (раздел услуги > дейности > общинска собственост > земеделие).

 

Документация и повече информация вижте цялата статия тук

 

За допълнителна информация: 08477 20-20, вътр. 110 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.29 г. от Наредба №21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил на ОбС-Самуил,

Кметът на Община Самуил,

кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2024 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Мнения и предложения по проекта на Бюджет за 2024 година могат да се входират в деловодството на Община Самуил от 8.00 часа до 17.00 часа в работни дни до 22.01.2024 година.

Обсъждането ще се проведе в заседателната зала на Община Самуил, с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №2 на  22.01.2024 година от 14.00 часа.

 

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ на община Самуил за 2024 г.

Откриване на процедура за възлагане на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на язовир "Богданци" и язовир "Кара Михал",  декември 2023 г.

 

Виж статията

Община Самуил предоставя на заинтересованите лица, възможност в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване да изпращат предложения, становища и мнения по настоящия „Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024г.“

 

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени  в деловодството на Община Самуил – ул.  „Хаджи Димитър” №2  или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание чл. 66, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на община Самуил – http://samuil.bg.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административно процесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 19.12.2023 г. от 14:00 часа в стая Заседателната зала на общинска администрация Самуил, ул. „Хаджи Димитър” 2, 3-ти етаж.

 

ПРОЕКТ – РЕШЕНИЕ

Проект на доклад от кмета за план-сметка 2024

 

За приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 година.

 

 

П О К А Н А

за участие в публична дискусия

 

             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Съгласно разпоредбите на чл. 49, ал.2, във връзка с изпълнението на чл. 48, ал.3, т.3 от Наредбата за планиране на социалните услуги, приета с Постановление на Министерски съвет №133 от 06.04. 2021 г.,  в сайта на Община Самуил са публикувани за обществено обсъждане АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.

            Съобщение за организиране на обсъждане на Анализа и предложението за Национална карта на социалните услуги на територията на община Самуил.

Във връзка с горе изложеното, отправям покана към всички заинтересовани лица да вземат участие при провеждане на публична дискусия, относно Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложения за Карта на социалните услуги за Община Самуил, както и да се изразят мнения и предложения в публичната дискусия, която ще се проведе на 07.11.2023 г. от 14.00 часа в сградата на Община Самуил ул. “Хаджи Димитър” №2, с. Самуил.

            Предложения може да подавате в писмен вид и на ел. адрес info@samuil.bg в срок до 07.11.2023 година.

 

 

СЕВИМ РАМАДАНОВА

ЗА КМЕТ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ

   Открит конкурс за възлагане извършването на комплекс от дейности включващ добив, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на дървесина, от годишен план за ползването на дървесина за 2023 г. от ОГТ собственост на Община Самуил"

Виж статията

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.