Проекти и програми

Община Самуил е допустим кандидат по Програма "Храни и основно материално подпомагане", по Операция BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

EU

 ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Община Самуил е допустим кандидат по Програма "Храни и основно материално подпомагане", по Операция BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

Във връзка с предоставената възможност, Община Самуил предстои да кандидатства с проектно предложение „Топъл обяд в Община Самуил“, с цел да продължи да предоставя топъл обяд на най-нуждаещите се лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигурят обяд, лица, изпитващи особени затруднения, поради бедност, продължителна социална изолация, тежко здравословно състояние или други обстоятелства, не са в състояние да осигуряват основните потребности от храна.

         Община Самуил в проектно предложение залага предоставяне на топъл обяд на 350 лица от всички населени места в Община Самуил. През периода от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна – „топъл обяд“, която ще се доставя ежедневно до дома на съответните потребители  от целевите групи:

 • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
 • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 • скитащи и бездомни лица;
 • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

В допълнение към предоставянето на топъл обяд ще се предоставят съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на крайните получатели на топъл обяд, представители на целевите групи.

       ОБЩИНА САМУИЛ, считано от 20.09.2022 год. приема Заявления-декларации за необходимост от подкрепа /Приложение 1 от Ръководството / и приложени, декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 6/ от кандидати за включване в проектните дейности по проект „Топъл обяд в Община Самуил“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.     

Заявления-декларации с приложени декларации се подават от 08.00 ч. до 17.00ч. в:

 • с. Самуил, общ. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър”№ 4 , ет. 2, стая ОП „ОХСУ“
 • Общинска администрация Самуил, адрес: с. Самуил, общ. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър”№2, стая 103, ГРАО
 • в кметствата по населени места

Община Самуил с цел установяване на принадлежността на кандидатите към допустимите целеви групи ще предостави всички входирани Заявления-декларации с приложени декларации за служебна проверка в дирекция „Социално подпомагане“ с. Самуил.  След извършена проверка, комисия определена със заповед на кмета на общината ще извърши подбор 350 лица крайни получатели, представители на целевите групи за включване в проектните дейности.

 

Приложенията изтеглете от тук: Приложение 1 и Приложение 6

       Община Самуил,  изпълнява от 01 октомври 2022г. предоставянето на топъл обяд по Проект "Топъл обяд в Община Самуил" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.“ Обхванати са 350 крайни потребители-получатели на храна – „топъл обяд“ в рамките на работните дни. 

В допълнение към предоставянето на топъл обяд се предоставят съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на крайните получатели на топъл обяд, представители на целевите групи.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на най-бедните лица и групи от населението на общината, чрез предоставянето на топла храна, прилагане на съпътстващи мерки и създаване на условия за социално включване.

Конкретни цели:

1. Осигуряване на топъл обяд до дома на най-нуждаещите се лица и деца, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигурят такъв, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

2. Създаването на устойчиви условия за предоставяне на социални услуги в общността и подобряване на социалния статус на най-нуждаещите се лица, чрез предоставяне на съпътстващи мерки.

3. Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до здравни, социални и образователни услуги на най-нуждаещите се лица.

4. Ограничаване на бедността и подпомагане на социалното им приобщаване.

Чрез реализирането на проекта се цели постигане на :

- Грижа за най-уязвимите групи/лица за по-добър и достоен живот;

- Подобряване качеството на живот на крайно бедните и социално изолирани лица във всички населени места в общината;

- Развиване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на достоен живот на най-нуждаещите се лица;

- Развиване и разширяване на дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“, разкрита през 2015г. в община Самуил с кухня в с. Самуил и в с. Владимировци, със самостоятелно обслужващи сгради.

Крайната цел на проекта е осигуряване на топъл обяд и съпътстващи мерки на 350 най-нуждаещи се лица, включително и децата на територията на община Самуил, които поради бедност, продължителна социална изолация, тежко здравословно състояние или други обстоятелства, са в затруднение или в невъзможност да осигурят сами.

Проекта се реализира до 30.09.2025 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна – „топъл обяд“, която ще се доставя ежедневно до дома на съответните потребители  от целевите групи:

 • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
 • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 • скитащи и бездомни лица;
 • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

      ОБЩИНА САМУИЛ, приема през целия период Заявления-декларации за необходимост от подкрепа /Приложение 1 от Ръководството/ и приложени, декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 6/ от кандидати за включване в проектните дейности по проект „Топъл обяд в Община Самуил“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.     

Заявления-декларации с приложени декларации се подават от 08.00 ч. до 17.00ч. в:

 • с. Самуил, общ. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър”№ 4 , ет. 2, стая ОП „ОХСУ“
 • Общинска администрация Самуил, адрес: с. Самуил, общ. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър”№2, стая 103, ГРАО
 • в кметствата по населени места

 

Общинска администрация – Самуил

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.