Проекти и програми

Проект “Бъдеще за децата в Община Самуил”

LOGO EU  Договор BG05SFPR002-2.003-0044-С01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Община Самуил, считано от 26 септември 2023г. стартира  реализиране на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFPR002-2.003-0044-С01, проект “Бъдеще за децата в Община Самуил” сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Самуил – Бенефициент, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“ с продължителност 26 месеца.

Общата цел на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Специфични цели:

1. Насърчаване на равните възможности и социалното включване;

2. Осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата;

3. Здравна профилактика и превенция на болестите при децата;

4. Подкрепа на деца в най-ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравни грижи;

5. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи;

6. Изграждане на позитивна нагласа към образованието;

7. Ограничаване предаването на бедността между поколенията.

Дейностите в проекта отговарят на приоритетите и целите на ПРЧР 2021-2027 г. - Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила.“

Проект „Бъдеще за децата в община Самуил“ ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги.

Децата и младежите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н.

Ще се предоставят, следните дейности:

1. Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване.

2. Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности.

3. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата.

4. Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.

5. Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години.

6. Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование.

7. Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

8. Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето.

9. Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 391 161.89 лв.,

                           

Начална дата на изпълнение: 26.09.2023 г.

Крайна дата на изпълнение: 26.11.2025 г.

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ 

Списък на класираните кандидати - логопед

Публикувано на: 04.01.2024 г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ 

Списък на допуснатите кандидати за логопед

Публикувано на: 02.01.2024 г.


ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЦ3

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на логопед по СЦ 3

Публикувано на: 20.12.2023 г.


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ 

Списък на класираните кандидати - психолог

Публикувано на: 29.11.2023 г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността психолог

Публикувано на: 28.11.2023 г.


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ 

Списък на класираните кандидати - педагог

Списък на класираните кандидати - медицинска сестра

Публикувано на: 22.11.2023 г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността медицинска сестра

Списък на допуснатите кандидати за длъжността педагог

Публикувано на: 20.11.2023 г. 


ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЦ3

Заповед №775  за подбор на психолог по СЦ 3

Обявление удължаване на срока за подбор на психолог по СЦ 3

Публикувано на: 20.11.2023 г.


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ 

Списък на класираните кандидати - рехабилитатор

Списък на класираните кандидати - медицинска сестра

Списък на класираните кандидати - стоматолог

Списък на класираните кандидати - логопед

Списък на класираните кандидати - педагог, специален педагог

Списък на класираните кандидати - педиатър

Списък на класираните кандидати - шофьор

Публикувано на: 17.11.2023 г.


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ 

 

Списък на класираните кандидати - медиатор по СЦ2

Списък на класираните кандидати - медиатор по СЦ3

Списък на класираните кандидати - соц. работник

Публикувано на: 15.11.2023 г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ 

 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността социален работник по СЦ 3 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността медиатор по СЦ 3 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността медиатор по СЦ 2 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността логопед

Списък на допуснатите кандидати за длъжността мед. сестра

Списък на допуснатите кандидати за длъжността педагог

Списък на допуснатите кандидати за длъжността педиатър

Списък на допуснатите кандидати за длъжността рехабилитатор

Списък на допуснатите кандидати за длъжността стоматолог

Списък на допуснатите кандидати за длъжността шофьор

Публикувано на: 13.11.2023 г.


ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЦ3

Заповед -удължаване, обявление и Приложения документи за подбор на психолог по СЦ 3

Заповед - удължаване, обявление и Приложения документи за подбор на медицинска сестра по СЦ 3

Заповед -удължаване, обявление и Приложения документи за подбор на педагог / специален педагог по СЦ 3

Публикувано на: 10.11.2023 г.


Публикувано на: 19.10.2023 г. 

ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЦ2

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на медиатор по СЦ 2

 

Заповед - удължаване, обявление и Приложения документи за подбор на медиатор по СЦ 2


Публикувано на: 19.10.2023 г.

ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЦ 3

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на медиатор по СЦ 3

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на социален работник по СЦ 3

 

Заповед - удължаване, обявление и Приложения документи за подбор на медиатор по СЦ 3

Заповед - удължаване, обявление и Приложения документи за подбор на социален работник по СЦ 3 


Публикувано на: 26.10.2023 г.

ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЦ3

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на логопед

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на медицински сестри

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на психолог

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на рехабилитатор

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на педагог/специален педагог

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на шофьор

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на стоматолог

 

Заповед, обявление и Приложения документи за подбор на педиатър


 

проект “Бъдеще за децата в Община Самуил”

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.