Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 001 населено място С.БОГДАНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕГЮЛ ФЕРАД ДОГУ
АЛИ МЕХМЕД МЕХМЕД
АХМЕД ГАЛИБ СЮЛЕЙМАН
БЕЛИН АСЕНОВ РОМАНОВ
БЕЛЧО АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
БЮРХАН ИБРАХИМ АЛИ
ДАУД СЕИД АЛИ
ЖАНА РОМАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЗЕЛИХА ШУКРИ МЕХМЕД
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
МАРТИН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
МЕХМЕД ИСМАЙЛ ХАСАН
МЕХМЕТ ДОГУ
МИКЕРЕМ ШЕРИФ АЛИОСМАН
НЕВЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА
СЕВДА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
СЛАВЧО ЯНКОВ ЯКИМОВ
ФАТМЕ АЛИОСМАН ХАСАН
ФЕВЗИ РАФИ МЕХМЕД

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 002 населено място С.БОГОМИЛЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗИМЕ ДЖЕВАТ МЮМЮНОВА
АЛИ АХМЕД САИД
АНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
БЕЙХАН ИСМЕДОВ НУРИЕВ
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ДАНАИЛ ТИХОЛОВ АНАНИЕВ
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД САИД
КАТЯ КЕРАНОВА ХРИСТОВА
МИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
МЮМЮН ДЖЕМАЛОВ МЮМЮНОВ
НЕЖДЕТ ХАКЪ ШЕФКЕТ
НИКИФОР АЛЕКСИЕВ МАРТИНОВ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
СЕВДА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА КЬОКСАЛАН
СЕРХАН ИСМЕТОВ НУРИЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 003 населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКО БОРИСОВ МАРИНОВ
БЕХИЙЕ ГЮЗЕЛ
БОТЬО АНГЕЛОВ ГЕРГИНОВ
ГЮЛШЕН ХАБИЛ ОСМАН
ДАХИЛ СЕИД СЕИД
ЕЛИНА СЪБЕВА КАДИР
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ЕМИНЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
ЕМНЕ ИБРЯМ ОСМАН
ЕРГЮН ЙОЗТЮРК
ЗЕРА МЕХМЕД РЕДЖЕБ
ЗЕХРА МЕХМЕД СЕЛИМАН
ИБРАХИМ САЛИ ОСМАН
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
ИСМЕТ АХМЕД ХЮСЕИН
ЙОДЖАН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЙОЗНУР МИНЧЕВА ОГНЯНОВА
КОРНЕЛИЯ ИГНАТОВА ФИЛИПОВА
МЕХМЕД ИСМАИЛ ХАСАН
МИНЧО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ
НЕВЗАТ АХМЕД ИБРЯМ
НЕВЗАТ ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ
НЕЧМИЯ ОСМАН СЕЛИМ
НЕШКА ДЕСКОВА АНГЕЛОВА
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
ОСМАН ЮСУФ ОСМАН
РЕДЖЕБ МУСТАФА РЕДЖЕБ
РЕЙХАН ИСМЕТ АХМЕД
РОСЕН САВОВ МИХАЙЛОВ
РОСИЦА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
РУСАН МАКСИМОВ АЛЕКОВ
САБРИ МЕХМЕД АХМЕД
СЕВДА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
СЕВДА РУМЕНОВА АЛЕКОВА
СЕВДА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ФЕЙМЕ РАМИС ХАСАН
ХЮСЕИН МЕХМЕД МУРАД
ЮДЖЕЛ ГАЛИБ ШАКИР

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 004 населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АХМЕД ХАМИД ЮСУФ
БАЙРИЕ БАСРИ РАМИС
БАРЪШ ТЕМИЗ
БОЙКО МАРТИНОВ МАРТИНОВ
ВЕЖДИ ФЕРАД АХМЕД
ГАЛИНА БИСЕРОВА ПИРИНСКА
ДЖАХИДЕ ЮМЕР ТЕМИЗ
ЗВЕЗДА ИГНАТОВА МАРТИНОВА
ЗВЕЗДА МАРТИНОВА ЯКИМОВА
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИСМЕТ ХЮСМЕН МЕХМЕД
ИСМИГЮЛ БИЛЯЛ МЕХМЕД
НЕЛИ ЗАХАРИНОВА АХМЕД
РАМИС ИБРЯМ РАМИС
СЕВДА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
ФИЛИП МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ
ЦВЕТА МАКСИМОВА СЕРГЕЕВА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 005 населено място С.ГОЛЯМА ВОДА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АЙШЕ ХАКЪЕВА МУСТАФА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АСЕН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
НАСТА КАМЕНОВА МАРТИНОВА
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
ОСМАН ШАБАН РЕДЖЕБ
РАДКА РОМАНОВА ТЮРКЕЛ
САЛИ ХАБИЛОВ САЛИЕВ
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 006 населено място С.ГОЛЯМ ИЗВОР

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕМИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 007 населено място С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БИНАС ХАЙРЕДИН ХАМДИ
ВЕНЦИСЛАВ ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ
ВЕСЕЛА ХАРИЗАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИЛДАН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ВЛАДИМИР БЕЛИНОВ РАШКОВ
ДЕЯН ВЕЛИЗАРОВ НАСКОВ
ДЖУМАЗИЕ АЛИ САЛИМ
ЕВТИМ ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА КОЛЕВА
МАГДАЛЕНА СЪБЕВА АТАНАСОВА
САЛИМ НАСУФ САЛИМ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ БИСЕРОВ
СЕВДАЛИНА СЪБЕВА АШЪК
СЕГБАН ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
ТАНДЖЕР ИСМЕТ ТАХИР
ТЕОДОР МАРИАНОВ АНГЕЛОВ
ХРАНИСЛАВА ЩЕРЕВА КИРИЛОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 008 населено място С.ЗДРАВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН МУСТАФА МЕХМЕД
АЙШЕ КАДИР ХАЛИЛ
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИГНАТОВА
БАСРИ МЮМЮН БАСРИ
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА МАКСИМОВА
ГЮРСЕЛ ИСМАИЛ АЛИ
ДАВИД ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ЕДЖЕМ ХЮДАИМ ЯКУБ
ЕРХАН АРИФ ИСМАИЛ
ЗЕХРА МЕХМЕД ДЕЛИМЕХМЕД
ЗЮЛФИЕ ХАСАН ИСМАИЛ
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ МАКСИМОВ
КАДИР АХМЕД КАДИР
МЕХМЕД ЯКУБ ДЕЛИМЕХМЕД
МЮМЮН БАСРИ ХАЛИЛ
НАДЖИЕ ХАЛИС ОСМАН
РУЗИЕ ФЕВЗИ ЯКУБ
РУМЕН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
РУСИ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
ХЪЛМИ КАДИР МУСТАФА
ХЮДАИМ АХМЕД ЯКУБ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 009 населено място С.КРИВИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА АСИЕВА МИРОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА
БОНА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ГАЛИНА КАМЕНОВА АВРАМОВА
ДИМИТРИЧКА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЕНВЕР ХАСАН АБТУЛА
ЕНЕС ГЮЧЛЮ
ЕСРА ГЮЧЛЮ
ЗАФЕР ОСМАНОВ БАРОВ
МЕРЛИН РЕФАИЛ ХАСАН
МИЛАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАЧЕВА
РЕМЗИЕ АХМЕД ХАЛИЛ
РУМЕН МЛАДЕНОВ АВРАМОВ
СЕВГЮЛ НЕФИЗЕ КЯЗИМ
СЕЛМАН ХАЛИЛ АХМЕТ
СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ
СИНАН МЕДИНЕВ КЯМИЛОВ
СЪДКЪ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ФЕДЖРИЕ АЛИ АБТУЛА
ХАЛИЛ СЪДКЪ ХЮСЕИН

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 010 населено място С.НОЖАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
БИЛЯНА СЛАВЧЕВА СЪДКЪ
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ГАЛИНА БИЛЯНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ЕЛФИДЕ РУЖДИ АЗИЗ
ЕМИЛ МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЮСТЕДЖЕБ-ГАФУР
ЖАНА ЮРИЕВА КИРИЛОВА
ИЛКЕР ЕМИЛОВ МИЛЕНОВ
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
КЕМАЛ ХЮСЕИН САЛИ
НЕШЕ НЕДЖАТИ ИБРЯМ
НИЯ ЩЕРЕВА МИНКОВА
САЛИ РАМИС ИБРЯМ
СЛАВЧО РУСЕВ МЛАДЕНОВ
ТАЛЯТ КЯЗИМ ХАЛИМ
ФАТМЕ ФЕВЗАТ ФЕЙЗИ
ФАТМЕ ХАМДИ МЮСТЕДЖЕБ
ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВ ИСКРЕНОВ
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ЦАНКА САВОВА СЛАВЧЕВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 011 населено място С.ПЧЕЛИНА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАБРИЕЛА РОСИЦОВА ГАНЧЕВА
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИНЧЕР МЮМЮН МУСТАФА
ЗЕХРА РЕДЖЕБ АХМЕД
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
МИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
ПАВЛИНА СЛАВЕВА ВАРДАРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ГАРВАНОВА
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАСАН
РОЗА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ЖЕКОВ
СЕБИЛЕ НУРИ ЮЛИЯНОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
СЕЙИДЕ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ЮДЖЕЕР

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 012 населено място С.КАРА МИХАЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 013 населено място С.ХУМА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ЮЗДЖАНОВА РАИМОВА
АХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД
БЕЙТУЛА АЛИЕВ АЛИЕВ
ГЮЛЯРЮС САЛИМ СЕЛИМ
КАДРИЕ АЛИ ЕТЕМ
ЛЮТФИ НЕДЖАТИН ЛЮТФИ
МЮЗЕЯМ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
НЕДЖАТИН ЛЮТФИ ЕТЕМ
СВЕТЛИН СЕРГЕЕВ АНАНИЕВ
СЕНИХА АЛИ ХЮСЕИН
СЮЛЕЙМАН МУСОВ СЮЛЕЙМАНОВ
УМУТ АЧЪКГЬОЗ
ФИЙДЕС ЗАКИР ИБРЯМОВА
ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЮНАЛ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 014 населено място С.ХЪРСОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРИ СЪБЕВ РАЕВ
МАРИАНА МАРИНОВА ПЕНЕВА
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИЯН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ПЕНЬО ХРИСТОВ ПЕНЕВ
САЛИ МЕХМЕД САЛИ
СЕЗГИН ИСА ИБРЯМ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 015 населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА САФРИД САУЛ
АНЕЛИЯ СЛАВКОВА АТАНАСОВА
АНЕТА АСЕНОВА ПЕТКОВА
АНЕТА ДЖАНОВА РАДКОВА
АНИФЕ ОСМАН ОСМАН
БЕЙЧЕТ ХАСАН АХМЕД
ВАЛЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА КОЛЕВА КУЦАРОВА
ВИКТОРИЯ ЕТЕЛКОВА АНДОНОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА САНДЖИКОВА
ГЕОРГИ СПАСОВ СТАНОЕВ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МЕНДЕРОВА
ГЕРГИНА СТАНЕВА ИЛИЕВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ГЮЛШАДИЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА
ДЕНКА МАРИНОВА ДОБРЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ ИВАНОВ
ДИМКА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕВГЕНИЯ АТАНАСКИЕВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕРДИНЧ ТЕФИК ИБРЯМ
ЕРХАН МЮМЮН МЕХМЕД
ЗИКРИЯ ХЮСНЮЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ЗЮВЕЙДЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ЗЮЛФИЕ ЗАКИР САЛИ
ИБРАХИМ СЪДКЪ БАСРИ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧОВ
ИВАН ХРИСТИНОВ ВАСИЛЕВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
КРАСИМИРА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЛИЛЯНА НЕНКОВА ОБРЕТЕНОВА
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАРИЕТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МЕХМЕД СЮЛЕМАН ЮСЕИН
МИНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МИНКА РУМЯНОВА НИКОЛОВА
МИРОСЛАВА МАНУШЕВА ИСКРЕНОВА
МИРЯМ АХМЕД ИБРАИМ
МИТА ДИМОВА ИВАНОВА
МОХАРЕМ ИБРАИМ АЛИ
МЮМЮН МЕХМЕД ШАБАН
НАДЕЖДА КИРЧОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
НАДКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
НАЗИНЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА
НАЗИФЕ СЪДКЪ СЕРБЕЗ
НЕЗАБРАВКА ТОДОРКОВА СТАНЧЕВА
НИКОЛА ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛИНА СТАЛИНОВА КАМЕНОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
НИНА ТОДОРОВА ТРОЙЧЕВА
НУРДЖИХАН ФЕВЗИ АЛИЕВА
ОГНЯН НЕВЕНОВ ДАНАИЛОВ
ПЕНКА МИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
РАЙНА СПАСОВА МИНЧЕВА
РЕВАСИЯ ЕШРЕФ АЗИЗ
РОСИЦА ПЕТКОВА ВЪЛКОВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ГЕНОВА
САБИНА РАШКОВА МАРИНОВА
САМЕТ ДЖЕВАТОВ АЛИЕВ
СВЕТЛА МАРГАРИТКОВА ПАВЛОВА
СЕВДИЕ САЛИ ИБРЯМ
СЕРАФИМ РОЗАЛИНОВ ГЕНЧОВ
СИЙКА МИЛКОВА КИРИЛОВА
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
СТОЯН ИВАНОВ САМУИЛОВ
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ТОДОРКА ДЕМИРОВА КАЛУДОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ДРАШКОВА
ТОДОРКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
ФАТМЕ АЛИ АЛИ
ФЕЙЗУЛА САЛИЕВ АХМЕДОВ
ФИКРЕТ МУСТАФА ИБРЯМ
ХАЛИМЕ АХМЕД АХМЕД
ХЕРМИНА НЕВЕНКОВА ПРАМАТАРОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЦЕЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ШЕНГЮЛ ТЮРКЯН МЮМЮН
ЯНКА ИЛИЕВА КУРТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ЯФЕС ХЮСНЮ ОСМАН

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 016 населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДНЯН ИБРЯМ ХАКЪ
АЙЛИН АНТОНОВА СЕВДАЛИНОВА
АЛИ АДИЛ ГАНУЗ
АЛИПИ КАЛОЯНОВ МИХАЙЛОВ
АТИКЕ БЕХЧЕДОВА АБТРАИМОВА
БОРИС СЪБЕВ ОГНЯНОВ
ВЕСЮЙДЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
ДЕНИС ИСКРЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМРЕ АЙХАНОВ АДИЛОВ
ЕЮБ ХАСАН ВЕЛИ
ЗЕЛИХА МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
ИКНУР ФЕЙМИ МЕХМЕД
ИСМЕТ НУРИЕВ АБТРАИМОВ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД ИКНУР ФЕЙМИ
МЮНЕВЕР АЛИ САЛИ
НОРА САБИНОВА МОЛЛОВА
НУРИЯ МЕХМЕД ОСМАНОВА
РЕФИЕ МЕХМЕДАЛИ АНЧЕВА
РУЖДИ ШАБАНОВ АЛИЕВ
САБИН МАРИНОВ МАРИНОВ
СЕВИЛ ХЮСЕИН САБРИ
СЕНИХА САБРИ ГАНУЗ
СЮРХАН ФИКРЕТОВ ОСМАНОВ
ТУРГАЙ ИКНУР ФЕЙМИ
ФАТМЕ ТАЛИБ ВЕЛИ
ХАЙРИЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
ХАНИФЕ НЕВЗАТ АХМЕД
ХЮСЕИН САБРИ ИСМАИЛ
ЮЛИЯ МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.