Заповед за образуване на ПСИК - №146

З А П О В Е Д

№ 146 / 01.04.2021 год.

САМУИЛ

 

   С Указ № 9 от 14.01.2021 г., на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г) са насрочени изборите за народни представители за Народно събрание на 04 Април 2021г. 

   С оглед на гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   чл.8, ал.2 и ал.3 и чл.90  от Изборния кодекс и Указ № 26 от 28.01.2021 г. на Президента на Република България (обн., ДВ,бр. 9 от 02.02.2021 г.) и от Решение № 169-НС/31.03.2021 г. на РИК,  чл. 28 от ЗМДВИП и постъпилите над 10 броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, от избирателите на селата Богданци, , Владимировци, Пчелина, Здравец и Самуил.

   На основание т. 8 и т.10 от Решение № 2159-НС/ 02.03.2021 г. на ЦИК.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Образувам 1 (един) брой подвижна избирателна секция за карантинирани на територията на община Самуил за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 Април 2021 г.,

2. Утвърждавам номерацията и адреса на 1 (един) броя избирателна секции по т. 1 от настоящата заповед с № 025, в Община Самуил за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 Април 2021 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО                                    ИЗБИРАТЕЛНА СЕКНИЯ

Обхват на ПСИК

 №

Адрес на изборното помещение за гласуване

Територията на Община Самуил  

 025 

Народно Читалище”Христо Ботев”, ул.”
Димитър Благоев “ № 38

3. В посочените от Изборния кодекс срокове настоящата заповед с всички приложения към нея да се изпрати на Регионална избирателна комисия, ТЗ на ГД”ГРАО” гр.Разград и областния управител на гр.Разград. 


4. Заповедта да се обяви публично на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Самуил с адрес с.Самуил ул.” Хаджи Димитър” №2 и да се публикува на официалната интернет страница на Община Самуил.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на заместник кмета на Община Самуил – Сами Сами

Заповедта може да бъде обжалвана в тридневен срок пред съответния областен управител от последното по ред обявяване.

 

ИНЖ. ДЖЕВДЕТ АЗИС                                                       Изготвил:

Кмет на Община Самуил:                                                   Зам. кмет на община Самуил - Сами Сами

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.