ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЯМА ВОДА КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АДЕМ ХЮСНИЕВ АПТРАИМОВ
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АЙГЮЛ РУФАТ АХМЕД
АЙГЮЛЕ ЗЮХТЮ ДАМАТ
АЙДЪН АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
АЙДЪН АХМЕД МУСТАФА
АЙДЪН СЕИДАХМЕД АЛИОСМАН
АЙСЕЛ АЙДЪНОВА РАМАДАН
АЙСЕЛ НЕЖДЕТ ХЪЛМИ
АЙТЕН МАХМУД АХМЕД
АЙХАН АХМЕД ШАБАН
АЙХАН АХМЕДОВ МУСТАФОВ
АЙХАН СИНАН ЧОЛАК
АЙШЕ ЗАИД АХМЕДОВА
АЙШЕ ОСМАН БЕКИР
АЙШЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕ САЛИ МОХАРЕМ
АЙШЕ ХАКЪЕВА МУСТАФА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ХАМДИЕВА
АЙШЕ ХЮСМЕН ШАКИР
АЙШЕ ХЮСНЮ РЕДЖЕБ
АЙШЕ ШАБАН АХМЕД
АЙШЕ ШАБАН ЮСУФ
АКИФ ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА
АЛИ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
АЛИ ХЮСМЕН АЛИ
АЛПЕР ШЕНОЛ МЕДЖИД
АЛТАНАЙ ИСАЕВ ИЛИЕВ
АЛТЪНАЙ РУФАТ АХМЕД
АЛЯЙДИН ТЕФИК МУХАРЕМ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АНЕТА РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА
АНИФЕ АХМЕД РАХИМ
АНИФЕ ЕМРУЛОВА ХЮСЕИНОВА
АНИФЕ ТЕФИК РИЗА
АНИФЕ ЮСМЕН СЮЛЕЙМАН
АСЕН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
АТЧЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
АТЧЕ РУЖДИ САЛИ
АХМЕД АБТУЛА МЕХМЕД
АХМЕД ДАУДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ИБРАХИМОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ИСМАИЛОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МУСТАФА САЛИ
АХМЕД МУСТАФОВ ХАСАНОВ
АХМЕД ХАСАН АХМЕД
АХМЕД ШАБАН АХМЕД
АХМЕТ ИСАЕВ ОСМАНОВ
БАРЪШ ЙОЗТЮРК
БАСРИ ШАБАН РЕДЖЕБ
БАХРИ ХАБИЛ САЛИ
БАХРИЕ АХМЕДОВА РАМАДАН
БЕЙДЖАН РЕДЖЕБ ЕФРАИМ
БЕЙСИН САБРИ РАШИД
БЕЙСИН ХАСАН МУСТАФА
БЕЙХАН САЛИ РЕДЖЕБ
БЕНИДЕ ХАСАН ХАСАН
БИЛЯНА МАЛИНОВА АНТОНОВА
БОГДАН РОСЕНОВ БЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ ХАРИЗАНОВ ЕВТИМОВ
БЮЛЕНТ НЕВЗАТ ХАСАН
ВАИД САДУЛА АПТУЛА
ВАЙДЕ САЛИЕВА ОСМАНОВА
ВАЙДЕ ШАБАН АЛИ
ВАСВИЕ МЕХМЕД САЛИ
ВЕЛИДЖЕ ИСМАИЛ САЛИ
ВЕСИЛЕ НИЯЗИ ХЮСЕИН
ВЕСИЛЕ ФЕИМ МУХАРЕМ
ВИЛДАНИЕ САЛИ МЕХМЕД
ГАЛИНА БЕЛЧЕВА МИНЧЕВА
ГЕНАДИ МИЛЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЬОКЧЕ ЧАМУР
ГЮЛБИЕ ИСМАИЛ РЕДЖЕБОВА
ГЮЛДЖАН МЕХМЕДОВА МУХАРЕМОВА
ГЮЛСЕВЕР СЮЛЕЙМАН АХМЕД
ГЮЛТЯН МУСТАФА ШАБАН
ГЮЛШЕН ЕМИНОВА ХАСАНОВА
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА ХАШИМОВА
ГЮЛЯЙ СЕЙНУРОВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛЯЙ ФЕЙЗУЛА РЕДЖЕБ
ГЮНЕЛ СЕЙНУР ФЕЙЗУЛЛА
ГЮНЕШ СЕЙНУРОВ ХЮСЕИНОВ
ДАВИД ГАНЧЕВ АСЕНОВ
ДАРИН ДАВИДОВ ГАНЧЕВ
ДЕНИЗ НАЗЪМ ДАМАТ
ДЖАНАН НУРИДИН ЙЕШИЛЮРТ
ДЖАНСЕЛ НЕЖДЕТ ЧОЛАК
ДЖЕВАТ ХАСАНОВ ХАБИЛОВ
ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА АЛИ
ДЖЕЙЛЯН СЕЛЯТТИН РАИМ
ДЖЕЙХАН НУРЕДИН ОСМАН
ДЖЕКО ВЕНЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ДЖЕЛЯН НУРЕДИН ОСМАН
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ЕФРАИМ
ДЖЕМИЛЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ДЖУМАЗИЕ МУСТАФА САЛИ
ДИЛБЕР НУРИДИН ХЮСЕИН
ДИНЧЕР АХМЕДОВ ДАУДОВ
ЕДА ЕРДЖАН РЕДЖЕБ
ЕДЖЕ ЕРДОАН ХЮСМЕН
ЕЛИС МУТЛУ
ЕЛИФ БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
ЕЛИЦА БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА БЕЛЧЕВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМИНЕ ИЛЯЗ РАШИД
ЕМИНЕ МУСТАФА САЛИ
ЕМИНЕ РАМАДАН САЛИ
ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН АПТУЛА
ЕМИНЕ ТЕФИКОВА АХМЕДОВА
ЕМИНЕ ХЮДАИМ ХАБИЛ
ЕМИНЕ ШАБАН МЕХМЕД
ЕМРАХ АХМЕДОВ МУСТАФОВ
ЕМРУЛА ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЕФРАИМ
ЕРДЖИХАН САБРИ ХАСАН
ЕРСИН ИДАЕТ МЕХМЕД
ЕРХАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ЕФРАИМ ЕРДЖАН РЕДЖЕБ
ЕЮБ САБРИ ШАКИР
ЖЮЛДЕН САЛИЕВА ХАБИЛОВА РАДЕВА
ЗАИД САДУЛА АПТУЛА
ЗЕВДЖИЕ ЗАИД САЛИ
ЗЕКЕРИЕ ХЮСМЕН САЛИ
ЗЕКИЕ АХМЕД АПТРАХИМ
ЗЕЛИХА АХМЕДОВА ШАБАНОВА
ЗЕЛИХА ХАСАНОВА МЕХМЕД
ЗЕХРА САЛИ ОСМАН
ЗЮЛФИЕ АБТУЛА МЕХМЕД
ИБРАХИМ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИДАЕТ МЕХМЕД РАШИД
ИЗЕТ МЕХМЕД ШАБАН
ИКЛИМЕ ХЪКМЕТ САЛИ
ИЛМИЕ АХМЕД ОСМАН
ИЛХАНЕ АЛИ МАХМУТ
ИСА МЕХМЕД ИСА
ИСА ОСМАНОВ АЛИЕВ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ ИСОВ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ ХАМДИЕВ
ИСМАИЛ ОСМАН БЕКИР
ИСМЕТ САЛИМ ШАБАН
ИСМИГЮЛ АДЕМ МУСА
ИСМИГЮЛ НЕДРЕТ ДЖЕМАЛ
ЙОЗЛЕМ СУНАЕВА ИРЕДЖЕБОВА
КАДИР МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
КАДРИЕ МУСА ХЮСНЮ
КАСИМ АХМЕД ХАСАН
КАТЯ АТАНАСОВА АСЕНОВА
КЕЗБАН АЛИ ХЮСЕИНОВА
КЕЗБАН КАСИМ ХОДЖАОГЛУ
КЕНАН АЛИ ДЖЕЛИЛ
КЕРИМ МУСТАФА САЛИ
КЕРИМЕ ШАБАН ЧАУШ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
КРЕМЕНА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА
КЪЙМЕТ ИСМАИЛ ОСМАН
КЪЙМЕТ МУСТАФА МЕХМЕД
КЪЙМЕТ ХАБИЛ АХМЕД
КЯТИБЕ РАМИС АЛИЕВА
ЛЕВЕНТ НЕВЗАТ ХАСАН
ЛЕЙЛЯ ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА
ЛЕЙЛЯ ОСМАН РАШИД
ЛЕЙЛЯ ХИДАЕТОВА МУСТАФА
ЛЕМАН ЮДЖЕЛ ГЬОЗИШ
МАГБУЛ ХАСАН ХЮСЕИН
МАРИАН МАРИНОВ ХРИСТОВ
МАРИН СЪБЕВ ЙОСИФОВ
МАРИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ОРЛИНОВ АНТОНОВ
МАХМУРЕ ЕФРАХИМОВА ХАБИЛОВА
МЕЛИС МАРТИНОВА ОРЛИНОВА
МЕЛИХА МЕМИШЕВА САЛИЕВА
МЕЛИХА ХАСАН ТАЛИБ
МЕРГЮЛ АКИФ ХЮСМЕНОВА
МЕРИЯМ МЕХМЕД ХАСАН
МЕРЛИН МЕХМЕД ШАБАН
МЕРТ ЙОЗТЮРК
МЕТИН ИСМАИЛ ОСМАН
МЕХМЕД АХМЕД АКИФ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД
МЕХМЕД НУТФИ МЕХМЕД
МЕХМЕД САЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД ШАБАН ХАСАН
МЕЧНУН КЕРИМ МУСТАФА
МЛАДЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МУРАД СЕЛИМ САЛИ
МУСТАФА САЛИ САЛИ
МУСТАФА ХАСАН МУСТАФА
МУСТАФА ШАБАН РЕДЖЕБ
МЮЗЕЯМ РАМАДАНОВА РЕДЖЕБОВА
МЮРСЕЛ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
НАДЖИ БАХРИ ХАБИЛ
НАЗИКЕ БАХРИ АЛЕКСИЕВА
НАЗИФ СЕЙФИЕВ ХАШИМОВ
НАЗИФЕ ХЮСМЯНОВА САДУЛА
НАЗМИЕ ОСМАН ЕФРАИМ
НАЗЪМ АПТУЛА ДАМАТ
НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
НАЙЛЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
НАСКО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
НАСТА КАМЕНОВА МАРТИНОВА
НАТАЛИЯ РАДЕВА ЙОЗТЮРК
НЕБАЕТ АЛИЕВА ХАСАНОВА
НЕБАЕТ ИЛИЯЗ САЛИ
НЕВЗАТ ХАСАН ХАБИЛ
НЕДРЕТ ДЖЕМАЛ АСЕНОВ
НЕЖДЕТ АХМЕДОВ ХАСАНОВ
НЕРИМАН АХМЕД ИБРЯМОВА
НЕРИМАН МУРАД САЛИ
НЕРМИН МУРАД СЕЛИМ
НЕФИСЕ РУЖДИ САЛИ
НЕШАР НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
НИКОЛАЙ РУСЕВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
НИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА
НУРГЮЛ АХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
НУРГЮЛ ШАКИРОВА АКИФ
НУРДЖИХАН ОСМАН ХЮСЕИН
НУРЕДИН ОСМАН РИЗА
НУРСЕН ДЖЕВАТОВА ХАСАНОВА
НУРХАН ДЖЕВАТОВ ХАСАНОВ
НУТФИЕ ОСМАН АГАР
ОРХАН ИБРАХИМОВ АХМЕДОВ
ОРХАН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
ОСМАН ШАБАН РЕДЖЕБ
РАДИ ХРИСТОВ РАШКОВ
РАДКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
РАДКА РОМАНОВА ТЮРКЕЛ
РАЙМЕ АПТУЛА ДАМАТ
РАМАДАН МУСТАФА САЛИ
РАМАДАН ХЮСЕИН РАМАДАН
РАМАДАН ЮМЕР РАМАДАН
РЕДЖЕБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ШАБАН РЕДЖЕБ
РЕЙХАН РАХМИЕВ АХМЕДОВ
РЕМЗИ ХАСАН ХЮСЕИН
РЕСМИЕ ЕФРАИМ АХМЕД
РЕФИЕ ФЕЙЗУЛА МУСА
РЕФКИЕ ФЕЙЗУЛА ХАСАН
РИЗА СЮЛЕЙМАНОВ ОСМАНОВ
РОСЕН БЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
САДИЕ ШЕФКЪ МУСТАФА
САЛИ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
САЛИ ХАБИЛОВ САЛИЕВ
САЛИ ЮСУФОВ ИСМАИЛОВ
САЛИМ ШАБАН САЛИМ
САФЕТ ОСМАН ОСМАН
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
СЕБАЙДИН МЕХМЕД САЛИ
СЕБАЙДИН РЕДЖЕБОВ МУХАРЕМОВ
СЕБАХАТ ФЕИМ МЕХМЕД
СЕВГИН ИСМЕТОВ САЛИМОВ
СЕВДА МАРИАНОВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
СЕВДА САВОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИН КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
СЕВДЕТ СЕЛЯЙДИН ТЕФИК
СЕВДЖАН СЪДКЪ МУСТАФОВА
СЕВДЖИХАН ОСМАН ХАСАН
СЕВДИЕ РАМАДАН НАЗИФ
СЕВЕР СЕЗГИН ХЮСМЕН
СЕВИЛ САЛИ МУХАРЕМ
СЕВИНЧ АХМЕД ШАБАН
СЕВИНЧ ИСМЕТОВА САЛИМОВА
СЕЗГИН ХЮСМЕН ХЮСНЮ
СЕЗЕР КАСИМ АХМЕД
СЕЗЕР СЕЗГИН ХЮСМЕН
СЕЙНУР ФЕЙЗУЛА МУСТАФА
СЕЙНУР ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
СЕЙФИ НАЗИФОВ ХАШИМОВ
СЕЙФИ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
СЕЙХАН ЗАИД САДУЛА
СЕЛИМЕ АХМЕД ИБРЯМ
СЕЛИМЕ РЕДЖЕБ ОСМАН
СЕЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ИСОВА
СЕЛЯЙДИН АЛИЕВ ХЮСМЕНОВ
СЕЛЯЙДИН ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
СЕЛЯТИН РАИМ МАХМУТ
СЕМРА ДЖЕМИЛ РЕДЖЕБ
СЕМРА НЕВЕНОВА МЛАДЕНОВА
СЕХЕР ИСМАИЛ АРСОВА
СЕХЕР САЛИ ХЮСЕИН
СИБЕЛ МЕХМЕД ЙОЗДЕМИР
СИДИКА АЙРЕДИН МУСА
СИДИКА МЮМЮН САЛИ
СИЛВИЯ НЕЙКОВА МУТЛУ
СИМГЕ ЮРКЕДЕН
СИМЕОН МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
СИНАН АЛИЕВ ДЖЕЛИЛОВ
СНЕЖАНА АСЕНОВА ЧАМУР
СТАНИМИР АРСОВ ХУБАНОВ
СТЕФАН МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ
СТЕФКА АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА
СУЗАНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СУНАЙ ХАСАН АПТУЛА
СЮЛБИЕ КЯЗИМОВА МЕХМЕДОВА
СЮЛБИЕ РЕДЖЕБОВА АТУФОВА
СЮЛБИЕ ШЕФКЕД ОСМАН
ТЕЗДЖАН САЛИ ЕЮБ
ТИЖЕН ГЮВЕНИР
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ
ТУГАЙ СЕЙНУР ФЕЙЗУЛЛА
ТУНЧЕР НАЗЪМ ДАМАТ
ФАТМЕ АХМЕД ГАНАЗ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ФАТМЕ ЗЮЛКЯРОВА ИСМАИЛОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛ РАМАДАН
ФАТМЕ ЛЮТФИ ИСА
ФАТМЕ МЕХМЕД РАХИМ
ФАТМЕ МЮСТЕДЖЕБ АХМЕДОВА
ФАТМЕ ОСМАНОВА ШАБАН
ФАТМЕ ХАСАНОВА ИБРАХИМОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ
ФЕВЗИ ФЕЙЗУЛА ХАСАН
ФЕЙЗУЛА МУСТАФА ФЕЙЗУЛА
ФЕЙЗУЛА ХАСАН ХЮСЕИН
ФЕРДИ ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА
ФЕРИХАН МЕТИНОВА ИЛИЯЗ
ФЕРХАТ РИЗА СЮЛЕЙМАН
ФИГЕЛ БЕЙХАН ШАБАН
ХАВА МЕХМЕДОВА РАХИМОВА
ХАВА ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ХАЙРЕДИН АХМЕД ХАЙРЕДИН
ХАЙРИЕ САЛИЕВА АПТРАИМОВА
ХАЛИМ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
ХАЛИМЕ КАСИМОВА ХАСАН
ХАСАН АПТУЛА ДАМАТ
ХАСАН БЕЙСИН ХАСАН
ХАСАН ЕМИНОВ ХАСАНОВ
ХАСАН ЗЮЛКЯРОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ХАСАН ИБРАХИМОВ ХЮСЕИНОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАСАН
ХАСАН МУСТАФА РЕДЖЕБ
ХАСАН МУСТАФА ХАСАН
ХАСАН ОРХАНОВ ХАСАНОВ
ХАСАН РАМАДАН ШАБАН
ХАСАН ХАБИЛОВ ИСМАИЛОВ
ХАСАН ХЮСЕИН МУСА
ХАСАН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
ХАТЧЕ АКИФОВА ХАСАНОВА
ХАТЧЕ АЛИОСМАН САЛИМОВА
ХРИСТИНА СПАСОВА ИГНАТОВА
ХЮСЕИН ИБРЯМ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН СЕБАЙДИНОВ РЕДЖЕБОВ
ХЮСЕИН СЕЛЯЙДИНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ АТУФОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХЮСМЯН САЛИ
ХЮСМЕН ХЮСНЮ АПТРАХИМ
ХЮСНИЕ АЛЯЙДИН ТЕФИК
ХЮСНИЕ РЕДЖЕБОВА ХАСАНОВА
ШАБАН МУСТАФА ШАБАН
ШАБАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ШАКИР ХЪЛМИЕВ САБРИЕВ
ЮКСЕЛ САЛИ САЛИ
ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА
ЮЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ЮМГЮЛ ВИЛДАН ХЮСЕИНОВА
ЮМЮГЮЛ АКИФ АЛИ
ЮНАЛ ХАСАН ИЛИЯЗ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.