СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 001 населено място С.БОГДАНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕГЮЛ ФЕРАД ДОГУ
АЛИ МЕХМЕД МЕХМЕД
АХМЕД ГАЛИБ СЮЛЕЙМАН
БЕЛИН АСЕНОВ РОМАНОВ
БЕЛЧО АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
БЮРХАН ИБРАХИМ АЛИ
ГАЛИНА МАРИНОВА ИЛИЕВА
ДАУД СЕИД АЛИ
ЕМИНЕ ЕШРЕФ ГЕНЧТЮРК
ЖАНА РОМАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЗЕЛИХА ШУКРИ МЕХМЕД
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
МАРТИН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
МЕРВЕ МУСТАФА МЕХМЕД
МЕХМЕД ИСМАЙЛ ХАСАН
МЕХМЕТ ДОГУ
МУСТАФА МЕХМЕД ЯКУБ
МЮЕДЕТ ХАМДИ ЯКУБ
НЕВЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА
СЕВДА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
СЛАВЧО ЯНКОВ ЯКИМОВ
СТАМЕН РОМАНОВ ХАРИЗАНОВ
ФАТМЕ АЛИОСМАН ХАСАН
ФЕВЗИ РАФИ МЕХМЕД
ХРИСТО НЕВЯНОВ ХРИСТОВ
ХЮСМЕН ТАЛИБ СЕЛИМ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 002 населено място С.БОГОМИЛЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ АХМЕД САИД
АНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
БЕЙХАН ИСМЕДОВ НУРИЕВ
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ДАНАИЛ ТИХОЛОВ АНАНИЕВ
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД САИД
КАТЯ КЕРАНОВА ХРИСТОВА
МИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
НЕЖДЕТ ХАКЪ ШЕФКЕТ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
СВЕТЛА СЪБЕВА МЛАДЕНОВА
СЕВДА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
СЕВДА БИСЕРОВА АСЕНОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА КЬОКСАЛАН
СЕРХАН ИСМЕТОВ НУРИЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ИБРАИМОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 003 населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН БАХАРОГЛУ
АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
БЕХИЙЕ ГЮЗЕЛ
БОТЬО АНГЕЛОВ ГЕРГИНОВ
ВЕРГИЛ МИЛЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГАЛИБ ШАКИР ХАЛИД
ГАНКА ДЕСКОВА ГЬОКМЕН
ГЮЛШЕН ХАБИЛ ОСМАН
ДАМЯН НАЙДЕНОВ АСЕНОВ
ДАХИЛ СЕИД СЕИД
ДЕТЕЛИН НАЙДЕНОВ АЛЕКОВ
ДЕЯН СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ
ДЖЕВДЕТ АХМЕД СЕЛИМ
ДЖЕЙХУН ПАША
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА ОГНЯНОВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
ЕМНЕ ИБРЯМ ОСМАН
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
ЗЕРА МЕХМЕД РЕДЖЕБ
ЗЕХРА МЕХМЕД СЕЛИМАН
ИБРАХИМ САЛИ ОСМАН
ИДАЕТ АХМЕД БЕДИХАН
ИЛКА ЗДРАВКОВА БАХАРОГЛУ
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
ИСМЕТ АХМЕД ХЮСЕИН
ЙОДЖАН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЙОЗЛЕМ ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
ЙОЗНУР МИНЧЕВА ОГНЯНОВА
КАМЕН АСЕНОВ МИЛЕНОВ
КЛИМЕНТ ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
КОРНЕЛИЯ ИГНАТОВА ФИЛИПОВА
КРЕМЕНА ЮЛИЕВА БОРИСОВА
МЕХМЕД ИСМАИЛ ХАСАН
МЕХМЕД САБРИ МЕХМЕД
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЕЛИМАН
МИНЧО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ
НАЗИКЕ САБРИ ЕРОГЛУ
НЕВЗАТ АХМЕД ИБРЯМ
НЕВЗАТ ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ
НЕЧМИЯ ОСМАН СЕЛИМ
НЕШКА ДЕСКОВА АНГЕЛОВА
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
РЕВАСИЕ ХАСАН ХАЛИД
РЕДЖЕБ МУСТАФА РЕДЖЕБ
РЕЙХАН ИСМЕТ АХМЕД
РОСЕН САВОВ МИХАЙЛОВ
РУСАН МАКСИМОВ АЛЕКОВ
САБРИ МЕХМЕД АХМЕД
СЕВДА АСЕНОВА ЙОЗКАН
СЕВДА РУМЕНОВА АЛЕКОВА
СЕВДА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ФАДЛИ АЛИ СЕЛИМАН
ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФАТМЕ ХЮСЕИН КАДИР
ФИДАНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
ХРИСТО ХРИСТОВ АЛЕКОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 004 населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙХАН БЮНИАМИН АЛИ
АЛБЕНА БОЙКОВА МАРТИНОВА МУСТАФОВА
БОЙКО МАРТИНОВ МАРТИНОВ
ВЕЖДИ ФЕРАД АХМЕД
ГАЛИНА БИСЕРОВА ПИРИНСКА
ЗВЕЗДА ИГНАТОВА МАРТИНОВА
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИСМЕТ ХЮСМЕН МЕХМЕД
ИСМИГЮЛ БИЛЯЛ МЕХМЕД
НЕВЕНА ДАВИДОВА МЕТИН
СЕРКАН БОЖИДАРОВ АЛЕКОВ
СТИЛЯН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
СЮЛБИЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
ТЕФИК ФИКРЕТ МУСТАФА
ФИЛИП МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ
ЦВЕТА МАКСИМОВА СЕРГЕЕВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 005 населено място С.ГОЛЯМА ВОДА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АНЕТА РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА
АСЕН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
КРЕМЕНА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА
НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
НАСТА КАМЕНОВА МАРТИНОВА
НАТАЛИЯ РАДЕВА ЙОЗТЮРК
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
РАДКА РОМАНОВА ТЮРКЕЛ
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 006 населено място С.ГОЛЯМ ИЗВОР

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 007 населено място С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕНЦИСЛАВ ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ
ВЕСЕЛА ХАРИЗАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИЛДАН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛБИН НИЯЗИЕВА ЕФРАИМОВА
ГЮЛСЮМ ШЮКРИЕВА МЕХМЕДОВА
ДЕЯН ВЕЛИЗАРОВ НАСКОВ
ДЖУМАЗИЕ АЛИ САЛИМ
ЕВТИМ ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
МЕТИН ИБРАХИМОВ ЕФРАИМОВ
САЛИМ НАСУФ САЛИМ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ БИСЕРОВ
СЕВДАЛИНА СЪБЕВА АШЪК
СЕГБАН ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
ТАНДЖЕР ИСМЕТ ТАХИР

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 008 населено място С.ЗДРАВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН МУСТАФА МЕХМЕД
АЙШЕ КАДИР ХАЛИЛ
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИГНАТОВА
БАСРИ МЮМЮН БАСРИ
БЕЙТУЛА ТЕФИК РЕДЖЕБ
ДАВИД ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ЕДЖЕМ ХЮДАИМ ЯКУБ
ЗЕХРА МЕХМЕД ДЕЛИМЕХМЕД
МЕХМЕД ЯКУБ ДЕЛИМЕХМЕД
МЮМЮН БАСРИ ХАЛИЛ
НАДЖИЕ ХАЛИС ОСМАН
НАДЖИЕ ЯКУБ РЕДЖЕБ
РУМЕН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
РУСИ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
ХЮДАИМ АХМЕД ЯКУБ
ЯКУБ БЕЙТУЛА ТЕФИК

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 009 населено място С.КРИВИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВРАМ АВРАМОВ ДАВИДОВ
АЛЕКСАНДРА АСИЕВА МИРОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА
БОНА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
ГАЛИНА КАМЕНОВА АВРАМОВА
ДЕНИЗ ЕНВЕР ХАСАН
ДИМИТРИЧКА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЕНВЕР ХАСАН АБТУЛА
ЕНЕС ГЮЧЛЮ
ЕСРА ГЮЧЛЮ
ЗАФЕР ОСМАНОВ БАРОВ
ЗЕЛИХА САЛИ ХЮСЕИН
МЕРЛИН РЕФАИЛ ХАСАН
МИЛАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАЧЕВА
РЕМЗИЕ АХМЕД ХАЛИЛ
РУМЕН МЛАДЕНОВ АВРАМОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА ДАВИДОВА
СЕВГЮЛ НЕФИЗЕ КЯЗИМ
СЕЛМАН ХАЛИЛ АХМЕТ
СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ
СИНАН МЕДИНЕВ КЯМИЛОВ
СЪДКЪ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ФЕДЖРИЕ АЛИ АБТУЛА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 010 населено място С.НОЖАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
АЙЛИН АХМЕД ТАЛИБ
АФИЗЕ ИСМАИЛ АРИФ
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ВИЛДАН ХИДАЕТ АХМЕД
ГАЛИНА БИЛЯНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ДИМИТЪР МАРИНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕМИЛ АСЕНОВ КЕРАНОВ
ЕМИЛ МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА БЕКИР
ЖАНА ЮРИЕВА КИРИЛОВА
ИЛКЕР ЕМИЛОВ МИЛЕНОВ
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ЙОЗДЖАН ЕМБИЕВ РЮСТЕМОВ
КЕМАЛ ХЮСЕИН САЛИ
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ МАХМУДОВ
НЕШЕ НЕДЖАТИ ИБРЯМ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
НИЯ ЩЕРЕВА МИНКОВА
ОГНЯН ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН САВОВ ОГНЯНОВ
ОСМАН ХАСАН ОСМАН
САЛИ РАМИС ИБРЯМ
СИНАН ИБРАХИМ ИЛЯЗ
ФАТМЕ ХАМДИ МЮСТЕДЖЕБ
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ЦАНКА САВОВА СЛАВЧЕВА
ШЕРАФЕТ САЛИ АРИФ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 011 населено място С.ПЧЕЛИНА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАБРИЕЛА РОСИЦОВА ГАНЧЕВА
ГАЛИН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГЮЛШЕН ХАЛИЛ ОСМАН
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЕХРА РЕДЖЕБ АХМЕД
ЗОРКА МИЛЕНОВА ИЛИЕВА
ЗЮБЕЙДЕ МЮЗЕКЯР АЛИОСМАН
ИДИРИЗ ОСМАН НАЗИФ
ИРЕМ БАХТИЯР
КРАСЕН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
МЕХМЕТ ИДИРИЗ ОСМАН
МИЛКО КРАСЕНОВ ЙОСИФОВ
МИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСЕВА АЛИПИЕВА-ЧАВДАРОВА
НЕРМИН БЕЙЗАТ САЛИ
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
ПАВЛИНА СЛАВЕВА ВАРДАРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ГАРВАНОВА
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАСАН
РОЗА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ЖЕКОВ
РУМЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
САБИН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
СЕБИЛЕ НУРИ ЮЛИЯНОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
СЕЙИДЕ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ЮДЖЕЕР
СИНАН РЕМЗИ САЛИ
ФЕИМ ФЕРАХИМ АЛИ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 012 населено място С.КАРА МИХАЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
АХМЕД ХАСАН АРИФ
ДЖАНЕР РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 013 населено място С.ХУМА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ЮЗДЖАНОВА РАИМОВА
БЕЙТУЛА АЛИЕВ АЛИЕВ
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГАЛИНОВ
ДЖЕМИЛЕ РУФАДОВА МЕХМЕДОВА
ЗВЕЗДЕЛИНА ИВОВА ЙЪЛМАЗ
ЗЕКИЕ ТАХСИН ГАЛИНОВА
КАДРИЕ АЛИ ЕТЕМ
КИРИЛ РУСЕВ АСЕНОВ
ЛЮТФИ НЕДЖАТИН ЛЮТФИ
МЮЗЕЯМ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
НЕДЖАТИН ЛЮТФИ ЕТЕМ
РЕНА ДАФИНОВА ДЕНЧЕВА
СЕНИХА АЛИ ХЮСЕИН
СЮЛЕЙМАН МУСОВ СЮЛЕЙМАНОВ
УМУТ АЧЪКГЬОЗ
ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЮНАЛ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 014 населено място С.ХЪРСОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРИ СЪБЕВ РАЕВ
МАРИАНА МАРИНОВА ПЕНЕВА
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ПЕНЬО ХРИСТОВ ПЕНЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 015 населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН ЮЛИЯНОВА АНГЕЛОВА
АЛЕКСАНДРА САФРИД САУЛ
АНЕЛИЯ СЛАВКОВА АТАНАСОВА
АНЕТА АСЕНОВА ПЕТКОВА
АНЕТА ДЖАНОВА РАДКОВА
БАХТИШЕН САЛИ АХМЕД
ВАЛЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА КОЛЕВА КУЦАРОВА
ВИКТОРИЯ ЕТЕЛКОВА АНДОНОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА САНДЖИКОВА
ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ГЕОРГИ СПАСОВ СТАНОЕВ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МЕНДЕРОВА
ГЕРГИНА СТАНЕВА ИЛИЕВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ГЮЛШАДИЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА
ДЕНКА МАРИНОВА ДОБРЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ ИВАНОВ
ДИМКА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
ДОБРИНКА ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА
ЕВГЕНИЯ АТАНАСКИЕВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ОГНЯНОВА
ЕРГИН МЕХМЕДАЛИ АЛИ
ЕРДИНЧ ТЕФИК ИБРЯМ
ЕРХАН МЮМЮН МЕХМЕД
ЗЕЙНЕП СУДЕ ФИКРЕТ ЕРДЕМ
ЗЮВЕЙДЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ЗЮЛФИЕ ЗАКИР САЛИ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧОВ
ИВАН ХРИСТИНОВ ВАСИЛЕВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
КРАСИМИРА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЛИЛЯНА НЕНКОВА ОБРЕТЕНОВА
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
ЛЮТФИ АКИФ ИСМАИЛ
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАРИЕТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МЕХМЕД СЮЛЕМАН ЮСЕИН
МИЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
МИНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МИНКА РУМЯНОВА НИКОЛОВА
МИРОСЛАВА МАНУШЕВА ИСКРЕНОВА
МИТА ДИМОВА ИВАНОВА
МУСТАФА МЕХМЕДОВ ТАХИРОВ
МУХАРЕМ ЮСУФ АХМЕД
МЮМЮН МЕХМЕД ШАБАН
НАДЕЖДА КИРЧОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
НАДКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
НАЗИНЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА
НЕВИН МЕХМЕД АХМЕД
НЕЗАБРАВКА ТОДОРКОВА СТАНЧЕВА
НИКОЛА ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛИНА СТАЛИНОВА КАМЕНОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
НИНА ТОДОРОВА ТРОЙЧЕВА
НИНА ХУБАНОВА ЯНАКИЕВА
ОГНЯН НЕВЕНОВ ДАНАИЛОВ
ОЗДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
ПЕНКА МИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
РАЙНА ЕФТИМОВА ЯКИМОВА
РАЙНА СПАСОВА МИНЧЕВА
РЕВАСИЯ ЕШРЕФ АЗИЗ
РОСИЦА ПЕТКОВА ВЪЛКОВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУМЕН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ
РУМЯНА ТОДОРОВА ГЕНОВА
САБИНА РАШКОВА МАРИНОВА
СВЕТЛА МАРГАРИТКОВА ПАВЛОВА
СЕВДАН ФИЛИПОВ МИЛЕНОВ
СЕВДИЕ САЛИ ИБРЯМ
СЕРАФИМ РОЗАЛИНОВ ГЕНЧОВ
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЕРДЕМ
СИЙКА МИЛКОВА КИРИЛОВА
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
СТОЯН ИВАНОВ САМУИЛОВ
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ТОДОРКА ДЕМИРОВА КАЛУДОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ДРАШКОВА
ТОДОРКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
ФИДАНКА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ФИКРЕТ МУСТАФА ИБРЯМ
ХЕРМИНА НЕВЕНКОВА ПРАМАТАРОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЦЕЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ШЕНГЮЛ ТЮРКЯН МЮМЮН
ЯНКА ИЛИЕВА КУРТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 016 населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН АНТОНОВА СЕВДАЛИНОВА
АЙНУР РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЛИМЕ ТАХИР НАЗИФ
АТЪФ МУСАМЕДИН ИБРЯМ
БЕЙТИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
БЕЙТИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
БОРИС СЪБЕВ ОГНЯНОВ
ИСМАИЛ ШАБАНОВ ИСМАИЛОВ
МЮНЕВЕР АЛИ САЛИ
НИНА ЛЕФТЕРОВА СТЕФАНОВА
НОРА САБИНОВА МОЛЛОВА
НУРИЯ МЕХМЕД ОСМАНОВА
РУМЕН НИКОЛОВ РАШКОВ
САБИН МАРИНОВ МАРИНОВ
СЕВДАЛИН АСЕНОВ СТЕФАНОВ
СЕВИЛ ХЮСЕИН САБРИ
СИЛВИЯ ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА РАШКОВА
СТЕФАН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
СУНАЙ БЕЙТИЕВ АХМЕДОВ
СЮРХАН ФИКРЕТОВ ОСМАНОВ
ХАКАН СЕВДАЛИНОВ АСЕНОВ

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.