ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.НОЖАРОВО - СЕКЦИЯ № 010

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.НОЖАРОВО КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010
адрес на избирателната секция ............................................

-------------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
-------------------------------------------------------
АДЕМ БЕЙЗАТ АДЕМ
АДЕМ КЯМИЛ ЗЕЙФУЛА
АДРИАН АДРИАНОВ ЩЕРЕВ
АДРИАН АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
АЗИЗ ВЕЙСАЛ АЗИЗ
АЙДЪН БЕКИР ХАСАН
АЙДЪН КЕМАЛ ОСМАН
АЙДЪН СЕЛИМ ИБРЯМ
АЙКУТ НЕДИМ БАСРИ
АЙЛИН АХМЕД ТАЛИБ
АЙЛИН ЗИКРИЕВА АБТУЛОВА ОСМАН
АЙЛИН ИСМАИЛ АХМЕД
АЙЛИН ЮМЕР МЕДЖИД
АЙНУР ИСУФ МЕХМЕД
АЙСЕЛ АХМЕД ИБРЯМ
АЙСЕЛ ИЗЕТ КЕРИМ
АЙСУН НЕЖДЕТОВА ХЮСЕИН
АЙТЕН ИБРЯМ ИЛЯЗ
АЙТЕН САМИ ХАСАН
АЙТЕН ХАСАН САЛИ
АЙХАН ХАЙРЕДИН НИЯЗИ
АЙХАН ШЕМСЕДИН АЛИ
АЙШЕ АЛИШ МУСА
АЙШЕ АХМЕД АПТИ
АЙШЕ БЕРИЛ КЪЛЪЧ
АЙШЕ ЕНВЕР САБРИ
АЙШЕ ИСМАИЛОВА КЕРИМОВА
АЙШЕ КАДИР АХМЕД
АЙШЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
АЙШЕ НУРИЕВА ЛЮТФИЕВА
АЙШЕ САЛИ МЕХМЕД
АЙШЕ ШЮКРЮ МЕХМЕД
АЙШЕГЮЛ ХАСАН САЛИ
АКСЕЛ НЕДЖАТИН МЕХМЕД
АЛБЕНА АДРИАНОВА ЩЕРЕВА
АЛИ БЕЙЛЮЛ БАСРИ
АЛИ ИБРЯМ АЛИ
АЛИ МЮМЮН ЕХЛИМАН
АЛИ НЕВЗАТ АЛИ
АЛИ ОСМАН МЕХМЕД
АЛИ САЛИ САЛИ
АЛИПИ НИКИФОРОВ СЪБЕВ
АЛИСЕ МУСТАФА АРИФ
АЛПАЙ СЕРХАТ АЛИ
АЛТЪНАЙ БЕЙНУР АЛИ
АНА АСЕНОВА ИВАНОВА
АНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНАНИ АЛИПИЕВ НИКИФОРОВ
АНАНИ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА ДЕСКОВА МИРЧЕВА
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ АНАНИЕВ
АНДРЕЙ ИЛИЕВ АЛЕКСИЕВ
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
АНЕЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ЙЪЛМАЗ
АНЕЛИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА САВОВА
АНЕЛИЯ РАДЕВА АСЕНОВА
АНЕТА СЛАВЧЕВА ЛАТИНОВА
АНИФЕ АХМЕД ОКДЖУ
АНИФЕ ИСМАИЛ КАДИР
АНИФЕ МЕХМЕД ШАБАН
АНИФЕ МУСТАФА ИБРЯМ
АНИФЕ САЛИ МЮСТЕДЖЕБ
АНИФЕ СЮЛМАН САЛИ
АНИФЕ ХАМДИ ТУРАН
АНКА ИВАНОВА САВОВА
АННА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
АРЗУ ЗИХНИЕВА МУСТАФОВА
АСЕН АЛИПИЕВ ЙЪЛМАЗ
АСЕН АНГЕЛОВ АНАНИЕВ
АСЕН ГЕРАСИМОВ ЯСЕНОВ
АСЕН ЯВОРОВ МИХАЙЛОВ
АТЧЕ БЕКИР РАМАДАН
АФИЗЕ ИСМАИЛ АРИФ
АФИЗЕ ШУКРИ АРИФ
АХМЕД ЕРДИНЧЕВ ФИКРЕТОВ
АХМЕД ИБРЯМОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕД ХЮСЕИН
АХМЕД НЕДЖИБ АЗИЗ
АХМЕД ОСМАН КЕЛМЕХМЕД
АХМЕД СЕИД МЮЗЕКЯР
АХМЕД ХЪКМЕТ АХМЕД
АХМЕД ХЮСНЮ АХМЕД
АХМЕД ЮЗЕИР САЛИ
БАЙРАМ АХМЕД ИСМАИЛ
БАЙРАМ ШАБАН БАЙРАМ
БАЙСЕ МУСТАФА НУРУЛА
БАЙСЕ ЮСУФ РАМАДАН
БАРЪШ ЙОЗКЪЛЪЧ
БАСРИ БАХРИ АХМЕД
БАХАР АРИФ АЛИШ
БАХРИ АХМЕД МЕХМЕД
БАХРИ ЕКРЕМ РЕДЖЕБ
БАХТИЕ АХМЕД МУСТАФА
БАХТИШЕН САЛИМОВА СЕЛИМОВА
БАХТИЯР АРИФ ХЮСЕИН
БЕДИХА САЛИМОВА МЕХМЕДОВА
БЕЙЗАТ САЛИ ФЕРАД
БЕЙЛЮЛ БАСРИ АХМЕД
БЕЙНУР АЛИ МУСТАФА
БЕЙСИМ АХМЕД МЕХМЕД
БЕЙТИЕ САБРИ САЛИ
БЕЙТУЛА САЛИ МЮМЮН
БЕЙТУЛЛА ДЖЕЛЯЛ МЕХМЕД
БЕЛКИС РИДВАНОВА ХАЛИМОВА ЙЪЛМАЗ
БЕЛМА БЕЙТУЛОВА САЛИЕВА
БЕРИЕ РЕДЖЕБ САЛИ
БЕРКАЙ ИНДЖЕ
БЕРКАН ХАСАН ИЗЕТ
БЕРКАНТ БЕХЧЕТ РАМАДАН
БЕРКЕР КЪЛЪЧ
БЕРНА ШАБАН БАЙРАМ
БЕХИДЖЕ ЕФРАИМОВА АЛИОСМАН
БЕХИДЖЕ МЮМЮН МЕХМЕД
БЕХИДЖЕ САЛИ ХАДЖИФЕЙЗИ
БЕХЧЕТ ИРФАН ШЕРИФ
БЕХЧЕТ РАМАДАН МУХАРЕМ
БЕХЧЕТ САЛИЕВ КЕРИМОВ
БИЛГИН АЛИ МЮМЮН
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
БИЛЯЛ САЛИ ХАМИД
БИЛЯЛ СЕЛИМ БИЛЯЛ
БИЛЯН НИКОЛАЕВ АЛИПИЕВ
БИЛЯНА АЛЕКСИЕВА НИКОЛОВА
БИЛЯНА СЛАВЧЕВА СЪДКЪ
БИННАЗ ХЮСЕИН ТУРАН
БИРОЛ БЕХЧЕТ РАМАДАН
БИРСАЙ НЕВЗАТ АЛИ
БИРТЕН АРИФ ХЮСЕИН
БИРХАН БАСРИ ИСМАИЛ
БЛАГА ИВАНОВА ХЮСЕИН
ВАЙДЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
ВАЛЯ РАДЕВА ЙОЗКЪЛЪЧ
ВАСВИ МУСТАФА МЕХМЕД
ВАСВИЕ БИЛЯЛ МЕХМЕД
ВАСВИЕ ФЕВЗИ АХМЕД
ВЕДАТ ОСМАН ЕМОРЛА
ВЕДАТ ХЮСЕИН АХМЕД
ВЕЙСАЛ АЗИЗ САЛИ
ВЕНИСЛАВА МАРТИНОВА АСЕНОВА
ВЕСИЛЕ ВЕДАТ ОСМАН АЙТЕКИН
ВЕСИЛЕ ХАЛИМ МЕХМЕД
ВЕСИЛЕ ХЮСМЕН ОСМАН
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ВИЛДАН ХИДАЕТ АХМЕД
ГАЛИНА БИЛЯНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ГРЕТА ХРИСТОВА КИРИЛОВА
ГЪЛИМАН НАЗМИ ЕЮБ
ГЮЛБЕНУР ИЛИАЗ МУСА
ГЮЛДАНИЕ ШЮКРИ САЛИ
ГЮЛДЖАН ЗЮЛКЮФ АХМЕД
ГЮЛДЖАН МЕХМЕД МУСТАФА
ГЮЛДЖАН НЕЖДЕТ АНДРЕЕВА
ГЮЛДЖИХАН ХЮСЕИН САЛИ
ГЮЛСЕВЕР БЕЙТУЛА АЛИОСМАН
ГЮЛСЮМ РАМАДАН МЕХМЕД
ГЮЛТЕН НАИМ МАХМУД
ГЮЛТЕН РУФИ ХЮСМЕН
ГЮЛТЕН ХАЛИЛ САЛИ
ГЮЛТЕН ШЕФКЕТ МУСТАФА
ГЮЛФЕРА СЕЛИМ ТАНГУЧ
ГЮЛХАН ХАБИДИН ИДАЕТОВА
ГЮЛЧИН БИЛЯЛ САЛИ
ГЮЛЧИН РАМАДАН ЗЕЙФУЛА
ГЮЛШЕН ЮМЕР ОСМАН
ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕДОВА ЮМЕР
ГЮЛЯЙ РЕФИК БИЛЯЛ
ГЮЛЯЙ ЮМЕР АЛЕКСИЕВА
ГЮНАЙ БЕЙЛЮЛ БАСРИ
ГЮНАЙ СЕИД АКИФ
ГЮНАН ШАБАН МУСТАФА
ГЮНЕЛ САДУЛА БИЛЯЛ
ГЮНЕШ МУСТАФА ХЮСЕИН
ГЮНЮЛ ЮДЖЕЛ ЯКУБ
ГЮРДЖАН НАЗИФ БИЛГЕ
ГЮРСЕЛ ИБРАХИМ ЗЕЙФУЛА
ГЮРХАН ХАЛИЛ САЛИ
ДЕНИС НЕДЖИБ ХАЛИД
ДЕНИС СЕЛЯЙДИН МАХМУД
ДЕЯН СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ДЖАН БИРХАН БАСРИ
ДЖАН ЕКРЕМ ТАНГУЧ
ДЖАНЕР АДЕМ КЯМИЛ
ДЖАНСЕЛ БИРХАН БАСРИ
ДЖЕВАТ ФЕЙЗИ САБРИ
ДЖЕВДЕТ ХАМДИ ХЮСЕИН
ДЖЕЛИЛ ХАЛИЛ БЕКИР
ДЖЕЛЯЛ АХМЕД АХМЕД
ДЖЕЛЯЛ МЕХМЕД АЛИОСМАН
ДЖЕЛЯЛ ХЮСНЮ ХЮСМЕН
ДЖЕЛЯЛЕДИН ДЖЕВАТ ДЖЕЛЯЛЕДИН
ДЖЕНГИС ВЕДАТ ОСМАН
ДЖЕНГИС СЕЛЯЙДИН МАХМУД
ДЖУЛЯН ХЮСЕИН САЛИ
ДИАНА АСЕНОВА ХАЛИЛ
ДИЛЯН СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕВА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА
ЕКРЕМ РЕДЖЕБ ЗЮЛКЯР
ЕЛЕНА АЛЕКОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛИС ВЕДАТ СЮЛЮМАН
ЕЛФИДЕ РУЖДИ АЗИЗ
ЕМЕЛ МЕХМЕД МУСТАФА
ЕМЗАДЕ ВАХИД СЮЛЮМАН
ЕМЗАДЕ САИД ИСМАИЛ
ЕМИЛ АСЕНОВ КЕРАНОВ
ЕМИЛ ИЛИНОВ МАРТИНОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ЕМИЛ МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕМИЛ НЕНОВ ФИЛИПОВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА БЕКИР
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СЪБЕВА
ЕМИЛИЯ ДАВИДОВА ЙОЗАТА
ЕМИЛИЯ МИЛЕНОВА СЕВЕРИНОВА ЯВУЗ
ЕМИЛИЯ ЩЕРЕВА КИРОВА
ЕМИН САЛИЕВ ЕМИНОВ
ЕМИНЕ АЛИ НИЯЗИ
ЕМИНЕ АХМЕД МЕХМЕД-САЛИ
ЕМИНЕ АХМЕД ЮМЕР
ЕМИНЕ БЕКИР МУСТАФА
ЕМИНЕ ИБРАХИМ САЛИ
ЕМИНЕ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН
ЕМИНЕ МЕХДИ ШЕФКЕТ
ЕМИНЕ МЮСТЕДЖЕБОВА МЕХМЕД
ЕМИНЕ ОСМАН ХАСАН
ЕМИНЕ РАМИС МЕХМЕД
ЕМИНЕ РЕДЖЕБ ХАСАН
ЕМИНЕ СЕЛИМ ЧЕРКЕЗ
ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЮСТЕДЖЕБ-ГАФУР
ЕМИНЕ ЮНУЗ ЗЕЙФУЛА
ЕМИНЕ ЮСУФ ИБРЯМ
ЕМНЯ РАИМОВА ЮМЕРОВА
ЕМРЕ АЙДЪН КЕМАЛ
ЕРАЙ ДОГАН
ЕРГЮН САБРИ ИСМАИЛ
ЕРДЖАН ЗАКИР ХАСАН
ЕРДЖАН САБРИ СЮЛЕЙМАН
ЕРДИНЧ ЗАКИР ХАСАН
ЕРДИНЧ РУФИ МЮМЮН
ЕРДИНЧ ШЕВКЕТ ХАСАН
ЕРДОАН ОСМАН МУСА
ЕРДОАН ЮМЕР СЮЛЕЙМАН
ЕРКАН МЕТИН ЧЕРКЕЗ
ЕРОЛ ИБРАИМ САЛИ
ЕРСИН ДОГАН
ЕРСИН САБРИ ВАСВИ
ЕРТАН МЕХДИ ШЕФКЕТ
ЕРХАН РЕЙХАН СЕЛИМ
ЕСИН АХМЕД НЕДЖИБ
ЕСРА ЕРДЖАН СЕЛИМ
ЕСРА САБРИ ВАСВИ
ЕХЛИМАН РАМАДАН ШАБАН
ЕЮБ ХИКМЕТ ЕЮБ
ЖАНА ЮРИЕВА КИРИЛОВА
ЖУЛИДЕ ХЮСЕИН САЛИ
ЖУЛЯЙ МЕХМЕД АХМЕД
ЖЮЛВЕН ИЛХАМИ АЗИЗ
ЗАЙДЕ КАМБЕР МУСА
ЗАКИР САДУЛА БИЛЯЛ
ЗАКИР ХАСАН АХМЕД
ЗАТИЕ ВЕДАТ МУСТАФА
ЗАФЕР САЛИ РАМАДАН
ЗЕЙНЕБ АРИФ РАМАДАН
ЗЕЙНЕБ САЛИ СЮЛЕЙМАН
ЗЕЙФУЛА ИБРАХИМ ЗЕЙФУЛА
ЗЕЙФУЛА ХЮСЕИН САЛИ
ЗЕЙХАНЕ ШАКИР ИСМАИЛ
ЗЕЛИХА ЕРДЖАН ИБРАХИМ
ЗЕЛИХА МАХМУД БИЛЯЛ
ЗЕЛИХА МУСТАФОВА ХАСАНОВА
ЗЕРИН САЛИ АРИФ
ЗЕРРИН НУРИ САЛИ
ЗЕХРА НАЗИФ АБТИ
ЗЕХРА РЕДЖЕБ МУСТАФА
ЗИКРИ МУСТАФА САЛИ
ЗИКРИЕ РЕДЖЕБ АКИФ
ЗИХНИ МУСТАФОВ САЛИЕВ
ЗОЯ ДИМИТРОВА ЯРАМЪШ
ЗЮЛИХА САЛИ МЕХМЕД
ЗЮЛКЮФ РЕДЖЕБ ТАХИР
ЗЮЛКЯР МЕХМЕД ОСМАН
ЗЮЛКЯР РЕЙХАН РАМАДАН
ЗЮЛФИЕ АЛИ АХМЕД
ЗЮХАЛ ЕРГУН АЛИ
ЗЮХАЛ НАЗИФОВА МУСТАФА
ЗЮХРИЕ СЕИД ИСМАИЛ
ЗЮХТИЕ АКИФ РАМАДАН
ИБРАИМ САЛИ БИЛЯЛ
ИБРАХИМ АЛИ ИБРЯМ
ИБРАХИМ ЗЕЙФУЛА ИБРАХИМ
ИБРАХИМ МЕХМЕД КАДИР
ИБРАХИМ ХАБИДИН НУРИ
ИВАЙЛО НИКИФОРОВ СЪБЕВ
ИЗЕТ ЮСУФ ЯКУБ
ИЗЗЕТ МУСТАФА РАМАДАН
ИЗЗЕТ ХЮСЕИН АХМЕД
ИКБАЛИЕ КЯМИЛ МЕХМЕД
ИЛИН РАЛИНОВ МАРТИНОВ
ИЛКАЙ ЙОЗКЪЛЪЧ
ИЛКДЖАН ЯРАМЪШ
ИЛКЕР ЕМИЛОВ МИЛЕНОВ
ИЛКЕР РЕЙХАН АЛИ
ИЛКЕР ХЮСЕИН ЮСУФ
ИРФАН ШЕРИФ КАДИР
ИСАК ФИКРЕТ ХАСАН
ИСМАИЛ ЙОЗАТА
ИСМАИЛ КАМБЕР МЕХМЕД
ИСМАИЛ МУСА ИСМАИЛ
ИСМАИЛ МУСТАФА ИСМАИЛ
ИСМАИЛ МУХАМЕР ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ЯФЕС МУСТАФА
ИСМЕТ АХМЕД АХМЕД
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ИСМИГЮЛ МУСТАФА ФИЛИПОВА
ИСМИГЮЛ ТАДЖЕДИН АРИФ
ЙОЗДЖАН ЕМБИЕВ РЮСТЕМОВ
ЙОЗДЖАН ЕРДИНЧ ШЕВКЕТ
ЙОЗДЖАН ЮМЕР АХМЕД
ЙОЗЛЕМ ЗЕРРИН НУРИ
ЙОЗЛЕМ СИНАН ИБРАХИМ
ЙОМРАН ГЮНАЙ СЕИД
КАДИР ЮМЕР САЛИ
КАДРИЕ МУСТАФА АХМЕД
КАРАМФИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
КАТЯ СТЕФАНОВА ФЕРАДОВА
КЕМАЛ ОСМАН ЗЮЛКЯР
КЕМАЛ ХЮДАИМОВ МЮРСЕЛОВ
КЕМАЛ ХЮСЕИН САЛИ
КЕРИМ ШАКИР АХМЕД
КЪЙМЕТ ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
КЯМИЛЕ ХЮСЕИН ФЕВЗИ
ЛЕВЕН ОГНЯНОВ САВОВ
ЛЕЙЛЯ БАЙРАМ ИБРЯМ
ЛЕЙЛЯ БИЛЯЛОВА МЕХМЕД
ЛЕЙЛЯ ФАРИДИН МУСТАФОВА
ЛЕМАН СЕБАЙДИН МЕДЖИД
ЛЕРЗАН ЕРДОАН ОСМАН
ЛЮТФИЕ САЛИЕВА МЮРСЕЛОВА
ЛЯТИФ МЕХМЕД ЮМЕР
МАКСИМ АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
МАРИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
МАРИЯ МИХНЕВА АЛЕКСИЕВА
МАРТИН ДАВИДОВ СЕВЕРИНОВ
МАРТИНА МАРТИНОВА КЪЛЪЧ
МЕДИНЕ ХАСАН ОСМАН
МЕЛЕКШЕН БИРТАН САЛИЕВА
МЕЛИ МАРТИНОВА РУСАНОВА
МЕЛИХ НЕДЖАТИ САЛИ
МЕЛИХА ДЖЕЛИЛ МУХАРЕМ
МЕЛИХА ХАМДИ ИСМАИЛ
МЕЛТЕМ ХАФЪЗОГЛУ
МЕРГЮЛ МЕТИНОВА АХМЕД
МЕРИЯМ ИБРАХИМ ИБРЯМ
МЕРЙЕМ ЮДЖЕЛ ЯКУБ
МЕТИН НЕЖДЕТ ИБРАХИМ
МЕТИН САБИТ ЧЕРКЕЗ
МЕТИН ХЮСЕИН ХАЛИЛ
МЕХДИ ШЕФКЕТ ЗЮЛКЯР
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД КЕРИМ ШАКИР
МЕХМЕД МЮСТЕДЖЕБ ХЮСЕИН
МЕХМЕД ОСМАН ЗЮЛКЯР
МЕХМЕД РИДВАН АХМЕД
МЕХМЕД ЮМЕРОВ МЕХМЕДОВ
МИЙРЕМ БЕКИР АРИФ
МИЛЕН БОЯНОВ МИЛЕВ
МИЛЕН ИВАЙЛОВ НИКИФОРОВ
МИЛЕНА КОЙЧЕВА АЙДЕМИР
МИТКО ИГНАТОВ АТАНАСОВ
МУЗАФЕР ХЮСМЕН МЕХМЕД
МУСА БЕКИР САЛИМ
МУСТАФА ИБРЯМ АДЕМ
МУСТАФА НЮЗХЕТ МУСТАФА
МУСТАФА РЕДЖЕБ АХМЕД
МУСТАФА РЕМЗИ МУСТАФА
МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ МАХМУДОВ
МУСТАФА ЯКУБ МУСТАФА
МУХАМЕР ИСМАИЛ МУСА
МУХИДИН РЕДЖЕБ АРИФ
МУХСИН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
МЮБЕДЖЕЛ АХМЕД ЗЮЛКЯР
МЮБЕДЖЕЛ МАХМУДОВА АХМЕДОВА
МЮБЕРРИН НУРИ САЛИ
МЮДЖАИТ НЕДЖАТИН МЕХМЕД
МЮЗЕЯМ РАИМ ИСМАИЛ
МЮЗЕЯМ ХАСАН ХЮСЕИН
МЮКЕРЕМ АХМЕД АХМЕД
МЮКЕРЯМ АРИФ АРИФ
МЮЛКИЕ МЕХМЕД ИСМАИЛ
МЮЛКИЕ МУСТАФА ИСМАИЛ
МЮМЮНЕ ТАЛИБ АХМЕД
МЮНИФЕ РАМАДАН МУСТАФА
МЮРВЕТ СУНАЙ АХМЕД
НАДЖИЕ МЕХМЕД РАМАДАН
НАДИЕ САЛИ АХМЕД
НАДЯ ОГНЯНОВА ОРЛИНОВА
НАЗИКЕ МЕХМЕД АЛИ
НАЗИЛЕ АХМЕД АДЕМ
НАЗИФ МУСТАФА ЯКУБ
НАЗИФ САЛИЕВ НАЗИФОВ
НАЗИФЕ АХМЕД ШАКИР
НАЗМИ КЕРЕМ ЮСУФ
НАЗМИ ХАСАН САЛИ
НАЗМИЕ АБТИ МУСА
НАЗМИЕ ИБРАХИМ ХАДЖИФИЙЗИ
НАЗМИЕ ИБРЯМ ХАСАНОВА
НАЗМИЕ МЕХМЕД ХАСАН
НАЗМИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
НАЙДЕН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
НЕБИБЕ ХЪКМЕТ АХМЕД
НЕБИЕ ХЮСЕИН ХАДЖИЮСУФ
НЕВБЕР АЛИ НИЯЗИ
НЕВЗАТ АЛИ РАМАДАН
НЕВЗАТИЕ АЛИ ХЮСЕИН
НЕВИН ХЮСНЮ ХЮСМЕН
НЕВРИЕ ИБРЯМ АХМЕД
НЕДЖАТИ САЛИ ИСМАИЛ
НЕДЖИБ АЗИЗ САЛИ
НЕДЖИБ ХАЛИД НЕДЖИБ
НЕДЖИБИДИН РЕДЖЕБ ТАХИР
НЕДЖМЕДИН НИЯЗИ ХАСАН
НЕДИМ БАСРИ САБРИ
НЕЖДЕТ АДЕМ РЕДЖЕБ
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ ХАМДИ
НЕЖДЕТ ИБРАХИМ АЛИ
НЕЖДЕТ МЕХМЕД НУРУЛА
НЕЖДЕТ НЕДЖИБ АЗИЗ
НЕЖДЕТ ЯКУБОВ МУСТАФОВ
НЕЖДИЕ МЕХМЕД НЕДЖИБ
НЕЗИХА ХАБИЛ ХЮСЕИН
НЕРДЖАН ГЮНАЙ СЕИД
НЕРДЖАН НЕДЖИБИДИН РЕДЖЕБ
НЕСИБЕ ИСАК ФИКРЕТ
НЕСИБЕ ОСМАН ХАМДИ
НЕХИРЕ ИБРАХИМ МЮСТЕДЖЕБ
НЕХРИН КЕРИМ ШАКИР
НЕШЕ НЕДЖАТИ ИБРЯМ
НИАЗИ АЛИЕВ МУСТАФОВ
НИКОЛАЙ АЛИПИЕВ МИРЧЕВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
НИЛАЙ ИНДЖЕ
НИЛГЮН НЕЖДЕТ АЗИЗ
НИНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
НИХАТ НИЯЗИ ЕМИН
НИХАТ ЯКУБ МУСТАФА
НИЯ ЩЕРЕВА МИНКОВА
НИЯЗИ МУСТАФА РАМАДАН
НУРАЙ ВАСВИЕВ МУСТАФОВ
НУРАЙ ЗАКИР САДУЛА
НУРГИН ИСМАИЛ МУСА
НУРГЮН САБРИ ИСМАИЛ
НУРИ САБРИ ХАДЖИФИЙЗИ
НУРИДИН НУРИ САБРИ
НУРИЕ МЕХМЕД АХМЕД
НУРТЕН РАМАДАН АЛИОСМАН
НУРЧАН ШЕФКЕТ ТАХИР
НУРШЕН ДЖЕЛЯЛ АХМЕД
НУРШЕН СЕЛЯЙДИН ШАБАН
ОГНЯН ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН САВОВ ОГНЯНОВ
ОКТАЙ БЕЙНУР АЛИ
ОРЛИН ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ОРХАН НИХАТ ЯКУБ
ОРХАН РАФИ КЪЛЪЧ
ОРХАН РЕДЖЕБ АХМЕТ
ОСМАН КАБИЛ МЕХМЕД
ОСМАН ХАСАН ОСМАН
ОСМАН ЮМЕР СЮЛЕЙМАН
ПАКИЗЕ ЕМБИЕ БИЛЯЛ
ПЛАМЕН МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ФИЛИПОВ
ПЛАМЕНА ГЕЛОВА ИВАНОВА
ПОЛИНА ПАВЛОВА ДЕВЕДЖИ
РАВИЕ ИСМАИЛ АРИФ
РАВИЕ ЮМЕР ИСМАИЛ
РАЙМЕ БЕКИР ИСМАИЛ
РАЙМЕ ИСА БИЛЯЛ
РАМАЗАН КЪЛЪЧ
РАФИ ЗАИДОВ ХАЛИДОВ
РАФИ ХЮСНЮ КЪЛЪЧ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ИСМАИЛ
РЕДЖЕБ НЕДЖМЕДИН НИЯЗИ
РЕДЖЕБ ТАХИР ХЮСЕИН
РЕЙХАН АЛИ ОСМАН
РЕЙХАН РАМАДАН РАМАДАН
РЕЙХАН СЕЛИМ КЕРИМ
РЕЙХАН ФАДЛИ МЕДЖИД
РЕМЗИ ВЕЛИ ШЮКРИ
РЕМЗИ МУСТАФА АХМЕД
РЕМЗИЕ ФЕРАД АЛИ
РЕМЗИЯ ЕШРЕФ ШУКРИ
РЕСМИЕ МУХАРЕМ НУРУЛЛА
РЕФИЕ БЕЙТУЛА ЕМРУЛА
РЕФИК БИЛЯЛ САЛИ
РЕХАНЕ КАМБЕР ХЮСЕИН
РИДВАН ХАЛИМОВ СЕЛИМОВ
РОСЕН САВОВ КИРИЛОВ
РУКИЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
РУСАН РУСАНОВ АСЕНОВ
РУФАД РУФАДОВ ХАСАНОВ
РУФАД ХАСАНОВ РУФАДОВ
САБИТ САБРИ ШУКРИ
САБИХА ХАБИЛ АЛИШ
САБРИ ВАСВИ МУСТАФА
САБРИ СЮЛЕЙМАН ХАСАН
САДИФЕ САЛИ САЛИЕВА
САЛИ АЛИ САЛИ
САЛИ ЕМИНОВ САЛИЕВ
САЛИ ЗЕРРИН НУРИ
САЛИ ИСМАИЛ МЕХМЕД
САЛИ КАДИР ЮМЕР
САЛИ МЕХМЕД КУРД
САЛИ МУСОВ ЕМИНОВ
САЛИ МЮМЮН АДЕМ
САЛИ РАМИС ИБРЯМ
САЛИ САЛИ САЛИ
САЛИ СЕЛЯЙДИН ОСМАН
САЛИ ХАСАН САЛИ
САЛИХ РОСЕНОВ САВОВ
САЛИХА АХМЕД АХМЕД
САЛИХА САЛИ АБТРАХИМ
САЛИЯ МЕХМЕД ЗЮЛКЯР
САМЕД МЕХМЕД МУСТАФА
САМЕТ МЕХМЕД АХМЕД
САМИ БАСРИ САБРИ
САМИ ХАСАН САЛИ
САНИЕ РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА
СЕБАЕТ ОСМАНОВА МЮРСЕЛОВА
СЕБАЙДИН ЗЕЛКИФ СЮЛЕЙМАН
СЕБАТИЕ СЕИД СЕЛИМ
СЕБАХАТ АХМЕДОВА ХАСАН
СЕВДА МАРТИНОВА ЩЕРЕВА
СЕВДА НАСКОВА МАРТИНОВА
СЕВДА ЯВОРОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИНА РОСЕНОВА СЪБЕВА
СЕВДЖИХАН ИСЛЯМ АХМЕД
СЕВДЖИХАН ИСМЕТ АКЪН
СЕВДИЕ АХМЕД ЯКУБ
СЕВДИЕ МЕХМЕД САЛИ
СЕВДИЕ ТЕФИК ЗЕЙФУЛА
СЕВИЕ АЛИ САЛИМ
СЕВИМ БАКИРОВА ОСМАНОВА
СЕВИМ ОСМАН ИСМАИЛ
СЕВИМ РАФИ КЪЛЪЧ-МУСТАФА
СЕВИМ ХАСАНОВА ЙЪЛМАЗ
СЕВИМ ХИКМЕТ МУСТАФА
СЕЗГИН ДЖЕЛИЛ ШАБАН
СЕЗГИН ХЪКМЕТ ОСМАН
СЕЗЕН СЕЗГИН МЕХМЕД
СЕЙДЕ БАСРИ БЕКИР
СЕЙФИДИН ОСМАН ИСМАИЛ
СЕЙХАН ИЛХАН ХИДАЕТ
СЕЛИМ БИЛЯЛ СЕЛИМ
СЕЛИМ ИБРЯМ РАМИС
СЕЛИМ КЕРИМ ТУРАН
СЕЛИМЕ АХМЕД ХЮСЕИН
СЕЛИМЕ ЕФРАИМ ХАМИД
СЕЛИМЕ ИРФАН ЗАКИРОВА
СЕЛИМЕ РЕМЗИ БЕЙТУЛА-ХЮСЕИН
СЕЛЯЙДИН МАХМУД ХАСАН
СЕЛЯЙДИН ОСМАН МЕХМЕД
СЕЛЯТИН ЗЕЙФУЛА ХЮСЕИН
СЕМРА ОСМАН ХЮСМЕН
СЕРКАН СЕЗГИН ОСМАН
СЕРХАН БЕЙЗАТ САЛИ
СЕРХАН СЕРХАТ АЛИ
СЕРХАТ АЛИ МЕХМЕД
СЕХЕР ЗЕЙФУЛА ХЮСЕИН
СЕЧКИН НЕРГИС АХМЕД
СИБЕЛ ХАДЖЪ
СИДЕР ОГНЯНОВ САВОВ
СИДИКА АРИФ АБДУРАХИМ
СИДИКА РЕМЗИЕВА ОСМАН
СИДИКА СЕЛИМ МЕХМЕД
СИДИКА ХЮСЕИН ЗЕЙФУЛА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
СИМЕОН ЩЕРЕВ МАРИНОВ
СИНАН ИБРАХИМ ИЛЯЗ
СИНЕМ ЕРДЖАН ЗАКИР
СЛАВЧО РУСЕВ МЛАДЕНОВ
СОНЕР ЗЕЙФУЛА ИБРАХИМ
СТАНИМИР РОСЕНОВ САВОВ
СТЕФАН РАДЕВ АСЕНОВ
СУНАЙ САЛИ МЕХМЕД
ТАДЖЕДИН АЛИОСМАН ЮМЕР
ТАЙБЕ ДИЛЯВЕРОВА АХМЕД
ТАЛЯТ КЯЗИМ ХАЛИМ
ТАНЖУ НЕЖДЕТ ИБРАХИМ
ТАНСЕЛ ЗЕКЕРИЕ ОСМАН
ТАНСЕЛ ХАЙРЕДИНОВ САЛИЕВ
ТЕЗГЮЛ ИСМЕТ ХЮСЕИН
ТЕЗДЖАН ЯРАМЪШ
ТЕШИФЕР ЮКСЕЛ ХАСАН
ТУГЧЕ ГЮЛЕР
ТУНДЖАЙ ФЕИМ ХАКЪ
ТУНДЖАЙ ХАЛИЛ БАСРИ
ТУНЧЕР БЕЙЗАТ АДЕМ
ТУРГАЙ РЕФИК БИЛЯЛ
ТУРХАН РЕЙХАН СЕЛИМ
ТЮРКЯН САМИ ХАСАН
ТЮРКЯН СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН
ТЮРКЯН ЮСУФ ХЮСЕИН
УЛВИ ФЕВЗАТ ФЕВЗИ
ФАДЛИ МЕДЖИД ХЮСЕИН
ФАЙЗЕ АКИФ САЛИ
ФАРИДИН РЕДЖЕБ АРИФ
ФАТИМЕ ХЮСЕИН ДЖЕВДЕТ
ФАТМЕ АКИФ КАДИР
ФАТМЕ АЛИ ЕХЛИМАН
ФАТМЕ АРИФОВА САЛИ
ФАТМЕ ЗЮЛКЯР ЯХЙА
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЗЮЛКЯР
ФАТМЕ ИСМАИЛ МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ КЕМАЛ МУСА
ФАТМЕ КЯЗИМ ТАХИР
ФАТМЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
ФАТМЕ МУСА МЕХМЕД
ФАТМЕ МЮМЮН САЛИМ
ФАТМЕ РЕДЖЕБ АЛИ
ФАТМЕ САЛИЕВА КЕРИМОВА
ФАТМЕ СЕБАЙДИН ЗЕЛКИФ
ФАТМЕ ХАМДИ МЮСТЕДЖЕБ
ФАТМЕ ШЕРИФ МЕХМЕД
ФАХРЕТТИН САРАЧ
ФЕВЗАТ ФЕЙЗИ САБРИ
ФЕВЗИЕ ЗЮЛКЯР РЕДЖЕБ
ФЕВЗИЕ ТЕФИК ЗЮЛКЯР
ФЕИМ ТУНДЖАЙ ФЕИМ
ФЕЙЗА ЯРАМЪШ
ФЕЙЗИ САБРИ ХАДЖИФЕЙЗИ
ФЕЙМЕ АХМЕД САБРИ
ФЕРИДЕ АДИЛ МЕХМЕД
ФЕРИХАН АХМЕД ОСМАН
ФЕРЯДЕ ХАСАН ХЮСЕИН
ФЕТИЕ КЯЗИМ САВАШАН
ФЕТИЕ МУСТАФА ЗЮЛКЯР
ФЕТИЯ НЕВЗАТ АЛИ
ФИГЕН РЕЙХАНОВА РИДВАНОВА-АЛИ
ФИДАНКА АНГЕЛОВА ХЮСЕИН
ФИДЕС РЮСТЕМ ЕХЛИМАН
ФИКРЕТ ХАСАН ХЮСЕИН
ФИКРИЕ ФИКРИ САБРИ
ФИЛИП ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ФИЛКА ХРИСТОВА АНТОНОВА
ХАБИБЕ САБРИ ЮМЕР
ХАБИДИН НУРИ САБРИ
ХАБИДИН САЛИ МЕХМЕД
ХАЙРЕДИН НИЯЗИЕВ ХАСАНОВ
ХАЙРЕДИН САЛИЕВ КЕРИМОВ
ХАЙРИЕ ЮСУФОВА ИСМАИЛОВА
ХАЛИЛ САЛИ САЛИ
ХАЛИМЕ МУСТАФА САЛИ
ХАЛИМЕ САЛИ ХАСАН
ХАЛИМЕ САЛИМ БИЛЯЛ
ХАЛЮК МЕХМЕД АБТИ
ХАНДАН АЗИЗОВА МЮМЮН
ХАНИФЕ МЕХМЕД ЮМЕР
ХАСАН АЛИ МУСТАФА
ХАСАН ИЗЕТ МУСТАФА
ХАСАН НЕЧБИДИН НИЯЗИ
ХАСАН САМИ ХАСАН
ХАСАН ХЮСЕИН ЗЕЙФУЛА
ХАСИБЕ ХАСАН ИБРАХИМ
ХАТИДЖЕ АХМЕД КЯМИЛ
ХАТИДЖЕ ЕФРАИМОВА САЛИЕВА
ХАТИДЖЕ НАЗИФОВА КЪЛЪЧ
ХАТЧЕ САЛИ РАМИС
ХАТЧЕ ЮМЕР СЕЛИМ
ХИДАЕТ АХМЕД НУРУЛЛА
ХИКМЕТ ОСМАН ЗЮЛКЯР
ХИКМЕТ САЛИЕВ НАЗИФОВ
ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВ ИСКРЕНОВ
ХУРИЕ АХМЕД АХМЕД
ХЪКЛИМЕ ОСМАН АХМЕД
ХЪКМЕТ АХМЕД АЛИОСМАН
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ХЮЛИЯ БЕЙТУЛОВА САЛИЕВА
ХЮСЕИН АХМЕД АЛИОСМАН
ХЮСЕИН ДЖЕВДЕТ ХАМДИ
ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ АХМЕД
ХЮСЕИН САЛИ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН САЛИЕВ МЕХМЕДОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
ХЮСЕЙИН КЪЛЪЧ
ХЮСНИЕ ХАСАН ЗЮЛКЯР
ХЮСНИЯ БЕЙТУЛА АДЕМ
ХЮСНЮ АХМЕД ХЮСНЮ
ХЮСНЮ ХЮСМЕН ХАСАН
ЦАНКА САВОВА СЛАВЧЕВА
ЦЕКО МЛАДЕНОВ АНТОНОВ
ШАБАН БАЙРАМ ИСМАИЛ
ШЕМСЕДИН АЛИ ОСМАН
ШЕМСИДИН СЕБАЕДИН ЮСУФ
ШЕНАЙ ЗАКИР ЮСУФ
ШЕНОЛ ЙЪЛМАЗ
ШЕНОЛ ИБРАИМ САЛИ
ШЕРАФЕТ САЛИ АРИФ
ШЕРМИН ХЮСЕИН ЮСУФ
ШЕФКЕТ ЗЮЛКЯР ЯХЙА
ШЕФКЕТ ХАСАН ХАДЖИАХМЕД
ШИРИН ЕМИН АЛИ
ЮДЖЕЛ ЯКУБ ЯКУБ
ЮЗДЖАН ГЮНЕЛ САДУЛА
ЮЗДЖАН ФАДЛИ МЕДЖИД
ЮЗКАН ШАБАН МЕДЖИД
ЮКЕ АДЕМ ШЮКРИ
ЮКЕ ШЕРИФ РЕДЖЕБ
ЮКСЕЛ САЛИ МЕХМЕД
ЮМЕР АЛИОСМАН ЮМЕР
ЮМЕР АХМЕД АЛИ
ЮМЕР КАМБЕРОВ МЕХМЕДОВ
ЮМЕР ЛЯТИФ МЕХМЕД
ЮМЕР САЛИ САЛИ
ЮМЕР СЮЛЕЙМАНОВ ХАСАНОВ
ЮМИТ ДЖЕЛЯЛ АХМЕД
ЮРИЙ ЯСЕНОВ АСЕНОВ
ЮРКИЕ РУФАД КАДИР
ЮРКИЯ БАСРИ АХМЕД
ЮСУФ МУХАРЕМ КАДИР
ЯАФЕС МУСТАФА ИСМАИЛ
ЯКУБ НЕЖДЕТОВ ЯКУБОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.