ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПЧЕЛИНА - СЕКЦИЯ № 011

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПЧЕЛИНА КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 011
адрес на избирателната секция ............................................

-------------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
-------------------------------------------------------
АБТУЛА МЕХМЕД ХАЛИЛ
АБТУЛА ШЕМСИДИН АБТУЛА
АДЕМ АХМЕД МЕХМЕД
АДЕМ ИСМАИЛ АДЕМ
АДНАН ХАЛИД САЛИМ
АДРИАН МАРТИНОВ АНДРЕЕВ
АЗИЗЕ РИДВАН ХАСАН
АЙДЖАН БЕЙХАН МУСТАФА
АЙДЪН ХАЙРЕДИН АХМЕД
АЙЛИН НЕЖДЕТОВА БОЯНОВА
АЙЛЯ РАСИМ ИБРЯМ
АЙЛЯ СЕБАТ МЕХМЕД
АЙСЕЛ АХМЕДОВА ТОПАЛ
АЙСЕЛ ЗИКРИ МУСТАФОВА
АЙСЕЛ МЕХМЕД ХАЛИД
АЙТЕН НЕЖДЕТОВА АСЕНОВА
АЙШЕ ЙОЗТЮРК
АЙШЕ АХМЕДОВА ФЕИМОВА
АЙШЕ МУХАРЕМ ХЮСЕИН
АЙШЕ РИЗАЕВА ХАСАНОВА
АЙШЕ ХАМДИ АЛИ
АЙШЕГЮЛ ВАИД ХЮСЕИН
АЙШЕГЮЛ МЕХМЕД ХАЛИЛ
АКИФ МЕХМЕД ХАЛИМ
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
АЛЕН МАРТИНОВ НАУМОВ
АЛИ ОСМАН БОШНАК
АЛИМЕ ИСМАИЛ АХМЕД
АЛИМЕ КАБИЛ СЕЛИМ
АЛПЕР МЕХМЕДОВ РАСИМОВ
АЛТАН ХЮСЕИН ХАЛИД
АЛТЕР МЕХМЕДОВ РАСИМОВ
АНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНА АСЕНОВА КОНСТАНТИНОВА
АНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА
АНА СЪБЕВА АДРИАНОВА
АНЕЛИЯ МОМЧИЛОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ЮРИЕВА КИРИЛОВА
АНИФЕ СЕЛИМ АХМЕД
АНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
АСЕН ЖЕКОВ МАРИНОВ
АСЯ КОСТОВА АСЕНОВА
АФИЗЕ АЛИОСМАН АПТУЛА
АХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
АХМЕД КЯМИЛ АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РЕМЗИ САЛИ
АХМЕД ЮМЕРОВ ХАСАНОВ
БАХИСЕ ОСМАН МЕХМЕД
БАХТИШЕН ИСМАИЛ САЛИМ
БЕДРИ ИБРЯМ РЕДЖЕБ
БЕЙДЖАН БЕЙХАН САЛИ
БЕЙЗАТ МУСТАФА МЕХМЕД
БЕЙХАН САЛИ СЕЛИМ
БИЛЯНА ИЛИЕВА МИЛЕВА
БИЛЯНА РАДОМИРОВА ИЛИЕВА
БИРДЖАН ХАСАН ИСМАИЛ
БИРСЕН САЛИ МЕХМЕД
БИСЕР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
БОЖИДАР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
БОРА ИСМЕТ АКИФ
ВАЙДЕ АБТУЛА ИСМАИЛ
ВАЙДЕ ЛЮТФИ ХАДЖИ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА БИЛДИК
ВЕДАТ АКИФ ИБРЯМ
ВЕСИЛЕ АБТУЛА ХАСАН
ВИЛДАН ГЮНЕЛ МЕХМЕД
ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ САШЕВ
ГАЛИМАН НЕДЖАТИ АЛИ
ГАЛИН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГАЛИНА ДАВИДОВА ФИЛКОВА
ГИНКА ДАВИДОВА ДЖАНСЪЗ
ГЬОКАН ИЛХАН ИСМАИЛ
ГЬОНЮЛ АХМЕД АХМЕД
ГЮЛЗАДЕ ЯМЕН ИСМАИЛ
ГЮЛХАН НИЯЗИ МЕХМЕД
ГЮЛХАН ШУКРИ СЕЛИМ
ГЮЛШЕН ХАЛИЛ ОСМАН
ГЮЛЮМСЕР БЕЙЗАТ МУСТАФА
ГЮНЕЛ ДЖЕВДЕТОВ БЕЙТУЛОВ
ГЮНЕЛ МЕХМЕД ЮМЕР
ГЮНЕР ЗЮЛКЯР ЮМЕР
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ГЮРОЛ ШЕНОЛ ШЕФКЪ
ДАВИД АЛЕКСИЕВ ФИЛКОВ
ДЕНИС ШЕНОЛ ШЕФКЪ
ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА НАСКОВА
ДЖЕВРИЕ БАСРИ АДЕМ
ДЖЕЛИЛ КЯМИЛ АХМЕД
ДЖЕЛЯЛ МУСТАФА АДЕМ
ДЖЕМИЛЕ АБИДИНОВА АКИФ
ДЖЕМИЛЕ КАБИЛ ЯХЯ
ДЖЕМИЛЕ МУСА АХМЕД
ДИЛЯНА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА
ДИНЧЕР ЗЮЛКЯР ЮМЕР
ДИНЧЕР МЮМЮН МУСТАФА
ДИЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ДОБРИ АНТОНОВ АНТОНОВ
ЕБАЗЕР ИБРЯМ МУСТАФА
ЕБРУ ТЕЗДЖАН
ЕВШЕН ЮСУФ АКИФ
ЕДЖЕМ ЕРДЖАН ЮМЕР
ЕДИС ДЕНИСОВ КЕМАЛОВ
ЕЛЕНА ТОДОРОВА РАЙКОВА
ЕЛИФ ЙОЗТЮРК
ЕМЕЛ РЕДЖЕБ ХАСАН
ЕМЗАДЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЕМИНЕ БЕЙТИ ИСМАИЛ
ЕМИНЕ ДЖЕМИЛ АХМЕД
ЕМИНЕ ЗЕЙНУЛА ИСМАИЛ
ЕМУРЛА ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ЕМУРЛА МЮСТЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
ЕНГИН ОГНЯНОВ СЪБЕВ
ЕРДЕМ РИДВАН ИБРЯМ
ЕРДЖАН РЕМЗИ ЮМЕР
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ АХМЕД
ЕРДОАН ФИКРЕТ РИЗА
ЕРОЛ КАДИР САЛИМ
ЕРСИН БЕХЧЕТ ИБРЯМ
ЕРТЕН ХАСАН ХАСАН
ЗДРАВКА РАЧЕВА БОЙЧЕВА
ЗЕЙФУЛА БЕЙТУЛА АПТУЛА
ЗЕЛИХА ЕФРАИМ ИБРЯМ
ЗЕЛИХА ИДРИЗ МЪСТЪК
ЗЕЛИХА ХАСАН ИСМАИЛ
ЗЕЛКИФ ХАЛИДОВ МЕХМЕДОВ
ЗЕМБИЕ ТАЛИБ ОСМАН
ЗЕРИН РЕДЖЕБ АКИФ
ЗИКРИ РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН
ЗИКРИ ШУКРИ ОСМАН
ЗИКРИЕ БЕЙТИЕВА БЕЙТУЛОВА
ЗИХНИ ЗИКРИ ШУКРИ
ЗИХНИ РАСИМ РАХИМ
ЗИЯ ХАСАН СЮЛЕЙМАН
ЗОРКА МИЛЕНОВА ИЛИЕВА
ЗЮБЕЙДЕ МЮЗЕКЯР АЛИОСМАН
ЗЮБЕЙДЕ СЕЛИМ ХАЛИЛ
ЗЮЛКЯР ЮМЕРОВ АПАЗОВ
ЗЮХТИЕ ОСМАН МЪСТЪК
ИБРЯМ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ИДИРИЗ ОСМАН НАЗИФ
ИКЛИМЕ ЯХЯ НАЗИФ
ИЛИЯ АСЕНОВ ЕМИЛОВ
ИЛКЕР БАШАК
ИЛКО БЕЛИНОВ БЕЛЧЕВ
ИЛХАН ИРФАН ИСМАИЛ
ИЛХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ИЛХАН КАДИР ИБРЯМ
ИЛЧО ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ИРЕМ БАХТИЯР
ИРФАН ИСМАИЛ ОСМАН
ИСМАИЛ АХМЕД АХМЕД
ИСМАИЛ АХМЕД СЕЛИМ
ИСМАИЛ ИБРЯМ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ИБРЯМ ОСМАН
ИСМАИЛ МЕХМЕД ХАЛИМ
ИСМЕТ АКИФ ИБРЯМ
ИСМИГЮЛ АДЕМ РЕДЖЕБ
ЙЕЛИЗ КАБАКЧЪ
ЙОЗДЖАН МЕХМЕД АЛИ
ЙОРДАН БОРИСОВ НАСКОВ
ЙЪЛМАЗ ХАЛИМОВ РАХИМОВ
КАДИР РАМАДАН КАДИР
КАДИР САЛИМ ЕМИН
КАМЕН ФИЛИПОВ ЙОСИФОВ
КЕМАЛ БЕЙТИ ХАДЖИ
КЕМАЛ КАБИЛ МУХАРЕМ
КЕРИМЕ РАФИ ХАСАН
КРАСЕН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
КРЕМЕНА ИВАНОВА ФИЛЕВА
КЪЙМЕТ МЕХМЕД АКИФ
КЯМИЛ АХМЕД ХАЛИЛ
ЛЕВЕН ДОБРЕВ АНТОНОВ
ЛЕЙЛЯ ИСМАИЛ ЙОДЮК
ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ СЪБЕВ
ЛЮТФИЕ ФИКРЕТ РЕДЖЕБ
МАРИАНА ЕВГЕНИЕВА БАШАК
МАРИЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА
МАРТИН АНДРЕЕВ АДРИАНОВ
МАРТИН НАУМОВ ЕВТИМОВ
МЕДЖИТ НАЗИФОВ ХАСАНОВ
МЕЙЛИН ФИКРЕТ РАСИМОВА
МЕЛИСА КАБАКЧЪ
МЕЛИСА ГЮРАЙ РЕДЖЕБ
МЕРАЙ РИДВАН САЛИМ
МЕРВЕ АКЪНДЖЪ
МЕРВЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
МЕРГЮЛ БАСРИ АБТУЛА
МЕРГЮЛ МЮМЮН КАБИЛ
МЕСУТ АКГЮН
МЕТИН АЛИ РЕДЖЕБ
МЕТИН РИДВАН ХАСАН
МЕТИН ЮМЕР САБРИ
МЕХМЕД АКИФ МЕХМЕД
МЕХМЕД АЛИ АДЕМ
МЕХМЕД АЛИ РЕДЖЕБ
МЕХМЕД АХМЕД МУСТАФА
МЕХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ИБРЯМ ИСМАИЛ
МЕХМЕД ИСУФ ХАСАН
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ИСУФОВ
МЕХМЕД МУСТАФА МАХМУД
МЕХМЕД РАСИМОВ РАХИМОВ
МЕХМЕД ХАСАН ХАЛИЛ
МЕХМЕД ЮМЕР МЪСТЪК
МЕХМЕТ ЕМИР БАШАК
МЕХМЕТ ИДИРИЗ ОСМАН
МИЙРЯМ ХАЛИД МЕХМЕД
МИЛКО КРАСЕНОВ ЙОСИФОВ
МИРЯМ САЛИ САЛИМ
МЛАДЕН ЯНКОВ ЙОСИФОВ
МЮЖДАН РИДВАНОВ РИЗАЕВ
МЮЗЕЯМ ХАЛИД САЛИМ
МЮЗИЕМ ХАСАН ХАЛИЛ
МЮЛКИЕ МУХАРЕМ АБТУЛА
МЮНАСЕ АХМЕД САЛИМ
МЮСТЕДЖЕБ ИБРЯМ ИБРЯМ
МЮСТЕДЖЕБ МЮСТЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
НАДЕЖДА МАРИНОВА МИЛЕНОВА
НАДЖИ МЕХМЕД ЮМЕР
НАДЖИ ХАСАН АКИФ
НАДЖИЕ МУСТАФА МУСТАФА
НАДЯ РАДЕВА ХУБАНОВА
НАЗИЛЕ ИСМАИЛ РЕДЖЕБ
НАЗИМ ТАЛИБ КАБИЛ
НАЗМИ ГАЛИБОВ КАБИЛОВ
НАИЛЕ КАХРАМАН
НАЙДЕН БОЯНОВ БОЙЧЕВ
НЕВЕН МАРТИНОВ АНДРЕЕВ
НЕВЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
НЕВЕНА ДОБРЕВА ЮНЛЮ
НЕВЗАТ САЛИ САЛИМ
НЕВИН НАДЖИ ХАСАН
НЕДЖАТИЕ ЮЗЕИР ХАЛИМ
НЕДЖИБЕ ИСМАИЛ МУСТАФА
НЕДЖИБЕ ХАЛИД ХАЛИМ
НЕДЖИБЕ ЮМЕР ИБРЯМ
НЕДЖЛЯ САБИТ МЮМЮН
НЕДЖМИДИН АЛИ АДЕМ
НЕДЖМИЕ СЕЛИМОВА МЕХМЕДОВА
НЕДИФЕ МАХМУД КАДИР
НЕДЯЛКА ВЕЛИНОВА МИНЧЕВА
НЕЖДЕТ РИЗАЕВ ИСМАИЛОВ
НЕЖДЕТ САЛИМ КАДИР
НЕЙЧО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
НЕЛИ РУСЕВА АЛИПИЕВА-ЧАВДАРОВА
НЕРИМАН БАСРИ ЮМЕР
НЕРМИН БЕЙЗАТ САЛИ
НИКОЛАЙ МАРТИНОВ НАУМОВ
НИХАТ АХМЕД МЕХМЕД
НИХАТ САЛИ САЛИМ
НУРТЕН ИСМАИЛ АХМЕД
НУРХАН ИСМАИЛ АХМЕД
НУРХАН ШАБАН ХАСАН
ОГНЯН СЪБЕВ ОГНЯНОВ
ОНУР ШЕМСИ СЕЛИМ
ОРХАН ЗИКРИ ЕХЛИМАН
ОРХАН ОСМАН ЮМЕР
РАВИЕ МЕХМЕД МУХАРЕМ
РАЖИЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
РАЗИЕ АХМЕД ИБРЯМ
РАЗИЕ ИБРЯМ ЕМИН
РАМАДАН КАДИР САЛИМ
РАМАДАН ЯКУБ ЮСУФ
РАСИМ КАДИР САЛИМ
РАСИМ РАХИМ АХМЕД
РАФИ НАЗИФ ХАСАН
РАХИМЕ КАДИР ХАЛИЛ
РАХМИ МУСТАФА МЕХМЕД
РАХМИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
РЕДЖЕБ АКИФ ХЮСЕИН
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАСАН
РЕДЖЕБ НЕДЖМИДИН АЛИ
РЕЙХАН НИЯЗИ СЮЛЕЙМАН
РЕЙХАН РУФИ АЛИОСМАН
РЕЙХАН ТАЛИБ КАБИЛ
РЕЙХАН ШАБАН ХАСАН
РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН ХАСАН
РЕМЗИ ЮМЕР МЕХМЕД
РЕМЗИЕ АКИФ МЕХМЕД
РЕМЗИЕ МЕХМЕД ХАСАН
РЕСМИЕ КЕРИМ НАЗИФ
РИДВАН БЕЙТУЛА АБТУЛА
РИДВАН ИБРЯМ ЗАИД
РИДВАН НЕДЖМИДИН АЛИ
РИДВАН РИЗА ИСМАИЛ
РИДВАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
РУЖДИ РИЗА ИСМАИЛ
РУМЕН АНГЕЛОВ НЕНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ЖЕКОВ
РУМЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
РУМЯНА РУМЕНОВА САРАЧ
РУФИ АЛИОСМАН ОСМАН
РУФИ НАЗИФ ХАСАН
САБИН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
САБРИ ОСМАН МАХМУД
САДИФЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
САЛИ РАХИМ САЛИМ
САЛИ САЛИМ ЕМИН
САЛИМ КАДИР САЛИМ
САРИЕ РЕДЖЕБ ИБРЯМ
СЕБАЙДИН АХМЕД МЕХМЕД
СЕБИЛЕ МЕХМЕД ОСМАН
СЕБИЛЕ НУРИ ЮЛИЯНОВА
СЕВГИНАР САБРИ АЛИ
СЕВГЮЛ МЕДЖИД ЙЪЛДЪРЪМ
СЕВДА ГЕНЧЕВА ХРИСТОВА
СЕВДА ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА БЕЛЧЕВА
СЕВДА ФИЛИПОВА ЕВТИМОВА
СЕВДАЛИН ВЕНЕЛИНОВ ЦОНЕВ
СЕВДАЛИН ИВЕЛИНОВ МИНЧЕВ
СЕВДАЛИН МАРТИНОВ НЕЙЧЕВ
СЕВДЖАН АХМЕД КАДИР
СЕВДЖИХАН МУСАМЕДИН ИСМАИЛ
СЕВДЖИХАН НУРИ ЗАИД
СЕВДИЕ АХМЕД РАХИМОВА
СЕВДИЕ ТЕФИК ХАЛИМ
СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ ОБРЕТЕНОВ
СЕВИЕ САЛИ АДИЛ
СЕДАТ ВЕДАТ АКИФ
СЕЗГИН ДЖЕМИЛ АХМЕД
СЕЙДЕ АХМЕД АЛИ
СЕЙИДЕ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ЮДЖЕЕР
СЕЛИМЕ БЕЙТУЛОВА АБТУЛОВА
СЕЛИМЕ ИСМАИЛ АДЕМ
СЕМРА НАЗИМ ТАЛИБ
СЕНИХА ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
СЕРДЖАН РИДВАН РИЗА
СИБЕЛ РЕМЗИЕВА ШАКИРОВА-ИСМАИЛ
СИБЕЛ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ
СИДИКА САЛИМ КАБИЛ
СИНАН РЕМЗИ САЛИ
СИНАН ХЮДАИМ ЕФРАИМ
СУЗАН РЕЙХАН ТАЛИБ
СЮЛБИЕ САЛИ МЕХМЕД
СЮЛЕЙМАН ФИКРИ РЕМЗИ
ТАНЕР ГЮНЕЛ МЕХМЕД
ТАНЕР РИДВАН БЕЙТУЛА
ТАНСЕЛ РИДВАН АБТУЛА
ТЮРКЯН ВЕДАТ АЛЕКСИЕВА
ФАТМЕ АБТУЛА АХМЕД
ФАТМЕ МУХАРЕМ ХАДЖИХАЛИЛ
ФАТМЕ САБРИ МУСТАФА
ФАТМЕ ШАКИРОВА МЕХМЕДОВА
ФЕВЗИ ЮМЕРОВ ХАСАНОВ
ФЕВЗИЕ КЕРИМ МЕХМЕД
ФЕВЗИЕ МЕХМЕД ОСМАН
ФЕИМ ФЕРАХИМ АЛИ
ФЕЙМЕ АХМЕД МУХАРЕМ
ФЕРАИМ ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРИДЕ ЮДАИМОВА МУСТАНОВА
ФЕХРУН ФЕВЗИ ЮМЕР
ФИКРИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ХАБИБ КЕРИМ НАЗИФ
ХАБИБЕ НАЗИФ САДУЛЛА
ХАДЖАР САЛИ СЕВЕР
ХАЙРЕДИН АХМЕД АХМЕД
ХАЛИД РАХМИ МУСТАФА
ХАЛИМ РАХИМ САЛИМ
ХАЛИМЕ МЕХМЕД ОСМАН
ХАЛИСЕ ИСМАИЛ СЕЛИМ
ХАМИДЕ РУФИ ЮМЕР
ХАСАН ИСМАИЛ МУСТАФА
ХАСАН СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ
ХАСАН ХАЛИЛ ХАЛИМ
ХАСИБЕ РЕМЗИ ЮМЕР
ХАТИДЖЕ САЛИМ РЕДЖЕБ
ХАТИДЖЕ ФЕДАЕТ ЗЮЛКЕРИМ
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ХАФИЗЕ ЕМИН МЕХМЕД
ХАФИЗЕ МУСТАФА ИСМАИЛ
ХАФИЗЕ ХЮСЕИН БОШНАК
ХРИСТО АСЕНОВ АСЕНОВ
ХЮДАИМ ЕФРАИМ ХЮСЕИН
ХЮЛИЯ АХМЕД СЕЛИМ
ХЮЛЯСИЕ АХМЕД СЕЛИМ
ЧИСЕМ ЕРДЖАН ЮМЕР
ШАСИНЕ ХЮСЕИН ИСУФ
ШЕМСИ ШЕФКЪ СЕЛИМ
ШЕМСИДИН АБТУЛА ИСМАИЛ
ШЕНАЙ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ
ШЕНОЛ ФЕРАИМ ИСМАИЛ
ШЕНОЛ ШЕФКЪ СЕЛИМ
ШЕРИФ ЮМЕР ХАСАН
ШЕФКИЯ ОСМАН ИСМАИЛ
ШЕФКЪ ИБРЯМ ИБРЯМ
ШЕФКЪ СЕЛИМОВ ФЕИМОВ
ШУКРИ ОСМАН БОШНАК
ЮЛИЯ СЕВЕРИНОВА САБИНОВА
ЮЛИЯНА ЕМИЛОВА АЛТЪНОК
ЮМГЮЛ СЕЛИМ РАФИ
ЮМЕР АКИФ ХЮСЕИН
ЮМЕР АХМЕД ИСМАИЛ
ЮМЕР САБРИ ИСМАИЛ
ЮРИЙ КИРИЛОВ ФИЛЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.