ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ХЪРСОВО - СЕКЦИЯ № 014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ХЪРСОВО КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014
адрес на избирателната секция ............................................

-------------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
-------------------------------------------------------
АДЛЕН ШАКИР ВЕЛИ
АЗИЗ САБРИЕВ ВАСВИЕВ
АЙЛЯН МУСТАФОВА ВАСВИЕВА
АЙТЕН НЕДЖАТ НАЗИФ
АЙШЕ НАЗИФОВА РЮСТЕМОВА
АЙШЕ ОСМАН МЕХМЕД
АЙШЕ САЛИМ КАСПЕР
АЛЕКСАНДЪР ЦАНЕВ ДОЧЕВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ
АНГЕЛИНА РАДЕВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА
АНИФЕ САЛИ ЮМЕРЧАУШ
АНТОНИЙКА СТОЙНОВА ХРИСТОВА
АНТОНИО МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
АРИФ МЕХМЕД АРИФ
АТАНАС МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС НЕНКОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
АХМЕД МЕХМЕД АРИФ
АХМЕД ТАЛИБ РЕДЖЕБ
АХСЕН АХМЕДОВ РИЗОВ
БЕЙРАМ ЯКУБ КАСПЕР
БЕЙХАН ХЮСЕИН БАКИ
БЕЛЧО ПЕТКОВ КАЗАКОВ
БОЖАНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
БОЖИДАР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИС БОЯНОВ ИВАНОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ КИРАНОВ
БОЯН ИВАНОВ МАРИНОВ
БОЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ИВАНОВА
ВАСВИЕ МУСТАФА АХМЕД
ВАСВИЕ СТИЛИЯНОВА ЙОРДАНОВА
ВАСВИЕ ЧЕТИНОВА РУМЕНОВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ВАСИЛ ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ СТАНЕВ
ВАСИЛ РАДЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ РАДОМИРОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ СТАНЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ СТАНЕВ СИМЕОНОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ПЕНЕВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ВАСИЛКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВАСФИ АЗИЗОВ РЮСТЕМОВ
ВЕЛИКА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ ДИМОВ
ВЕЛИКО ВЛАДИМИРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ВЕЛИКО МИТЕВ ДОБРЕВ
ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ЯНКОВА
ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КОЛЧАКОВА
ВЕНЕЛИН СВЕТЛОЗАРОВ СТЕФАНОВ
ВЕСЕЛА МАРИНОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛИНА ДИМОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА НЕЙКОВА ИВАНОВА
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ДОЧЕВ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
ВЯРА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
ГАБРИЕЛА СТАНЕВА ДИМИТРОВА
ГАЛИБ ХЮСЕИНОВ ЕБАЗЕРОВ
ГАЛИН СВЕТЛОЗАРОВ СТЕФАНОВ
ГАЛИНА ДРАГАНОВА ЕНЧЕВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
ГАЛЯ МАРИНОВА МИЧЕВА
ГАЛЯ СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНКА СТЕФАНОВА БЕЛЕВА
ГЕНА ХРИСТОВА СЛАВКОВА
ГЕНАДИ МЛАДЕНОВ МИТЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕНЕВ
ГЕОРГИ ЦАНКОВ ЦАНКОВ
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГИНКА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
ГОРАНКА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА
ГЮЛБИЕ ШАКИР АЗИЗОВА
ГЮЛТЕН АЙТЕН НАЗИФ
ГЮЛТЕН АНКОВА НИКОЛОВА
ГЮЛШАНЯ ХЮДАИМ АЛИ
ГЮЛЮМСЕР РЕДЖЕБ ХАСАН
ГЮЛЯЙ САФЕД КАДИР
ГЮНЕШ БЕХЧЕТ МЕХМЕД
ДАНАИЛ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ЯНКОВ
ДАНАИЛ СТОЯНОВ МАЛАМОВ
ДАНИЕЛ ФИЛИПОВ ТРИФОНОВ
ДАНИЕЛА СЕВДАЛИНОВА ДРАГАНОВА
ДАФИНКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
ДЕНИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ДЕНИЦА СВЕТЛОЗАРОВА СТЕФАНОВА
ДЕНКА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА
ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
ДЕНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ДЕНКА ЯНКОВА КИРАНОВА
ДЕРИЯ ДЖЕВАТОВА МЕХМЕД
ДЕСИСЛАВ МИТЕВ МИХАЙЛОВ
ДЕСИСЛАВ РАДЕВ ГЕНОВ
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
ДЕЯН КОЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ДЖАН-СЕВЕР ТАХИР ШАБАН
ДЖЕВДЕТ АЛИОСМАНОВ ОСМАНОВ
ДЖЕВРИЕ АЛИОСМАНОВА АХМЕДОВА
ДЖЕВРИЕ КАБИЛ МУСТАФОВА
ДЖОШКУН НАДЖИ ШЮКРЮ
ДЖУЛЕЙДЕ ДЖЕЙЛЯН КОЛЕВА
ДЖУМАЗИЕ ХАЛИД ХАМИД
ДЖУНЕЙТ ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ
ДИАН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
ДИАНА ТЕОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА МИРЧЕВА
ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА СТАНЕВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР АНТОНОВ ТОНЧЕВ
ДИМИТЪР БЕЛЧЕВ КАЗАКОВ
ДИМИТЪР БОЯНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАРОВ
ДИМО ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ДОБРОМИР ИВАНОВ ЯНКОВ
ДОНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
ДОРА ВАСИЛЕВА МИТКОВА
ДОШО ВАСИЛЕВ ГЕНОВ
ДРАГАН ЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ЕЛИС ХЮДАИМОВА МЕХМЕД
ЕЛМАЗ СЕВИМ БЕЙЯМИЕВА
ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА СТОЯНОВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛ АХМЕД
ЕМИНЕ МЮСАЕВА МЕХМЕДОВА
ЕМИНЕ НЕДЖАТИН НАЗИФ
ЕМИНЕ ФЕРАД ЕБАЗЕР
ЕМРАХ ИСА ИБРЯМ
ЕРДЖАН ШАБАНОВ ХАСАНОВ
ЕСЯНГЮЛ ХИЛМИ НАЗИФ
ЖЕЧКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
ЖЮЛВЕН САЛИ МЕХМЕД
ЗАЙДЕ ХАЛИД ХЮСЕИН
ЗДРАВКА ЕНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ЗЕЛИХА МЕХМЕД САЛИ
ЗИКРИ КАДИР МУСТАФА
ЗОРНИЦА НИКОЛОВА БОРИСОВА
ИБРАХИМ ХИЛМИ НАЗИФ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО МАРИНОВ ДИМОВ
ИВАН ДЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ
ИВАН СТАНЕВ ГЕНОВ
ИВАН СТИЛИЯНОВ РАДЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
ИВАН ЯНКОВ ВАСИЛЕВ
ИВАНИЧКА РАДЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА КЪНЧЕВА РАДЕВА
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МИТЕВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИН МИЛЧЕВ МИКОВ
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕЛИНА МИНКОВА ХРИСТОВА
ИЗАБЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ИЛКНУР АДНЯН ШАКИР
ИПЕК ДЖЕВДЕТОВА АЛИОСМАНОВА
ИРИНА ИВАНОВА КЪНЧЕВА
ИСА ИБРЯМ АХМЕД
ИСМЕТ ДЖЕВДЕТОВ АЛИОСМАНОВ
ИСМЕТ КЕМАЛ ХАЛИД
ИСМЕТ МУСТАФА МЕХМЕД
ЙОНКА ХУБЕВА КОЛЕВА
ЙОРДАН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
ЙОРДАН КОСТОВ МИРЧЕВ
ЙОРДАН МИТЕВ ДОБРЕВ
ЙОРДАН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ СТАНЕВ
ЙОРДАН ПАНЧЕВ ТОДОРОВ
ЙОРДАН ТОНЧЕВ ХРИСТОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ СТАНЕВ
ЙОРДАНКА БОРИСОВА МАЛАМОВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛКОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КАРОВА
ЙОРДАНКА НЕДЯЛКОВА МАРИНОВА
КАЛИНКА ПЕТРОВА АРАБАДЖИЕВА
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА СОЙДЖАН
КЕМРАН ЗИКРИ КАДИР
КОЛЬО ВЕЛИЧКОВ НЕДЕЛЧЕВ
КОСТА НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
КОСТАДИН ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ГАЛЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР МАРИНОВ КЪНЕВ
КРИСТИАН ПЛАМЕНОВ ДОЧЕВ
КУЦИЕ ВАСФИ ВЕЛИ
ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ ХАСАН
ЛЕВЕНТ ХИЛМИ НАЗИФ
ЛЕМАН ЗИКРИ КАДИР
ЛИДИЯ ЦАНКОВА КОСТАДИНОВА
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ
МАГДА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
МАГДАЛЕНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
МАРГАРИТА ЦАНКОВА ГОСПОДИНОВА
МАРИАН ДЕСИСЛАВОВ РАДЕВ
МАРИАНА МАРИНОВА ПЕНЕВА
МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА РАДЕВА
МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
МАРИН ИВАНОВ ПЕНЕВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИНА ДИМОВА ВАСИЛЕВА
МАРИНКА РАШКОВА СТАНЕВА
МАРИЯ ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МАРИЯН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
МАРИЯНА МИШЕВА САШЕВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА БОРИСОВА
МАРИЯНА ТОНЧЕВА ХРИСТОВА
МАРЧЕЛА РАДКОВА МАЗЕЛЛИ
МЕТИН ИСА ИБРЯМ
МЕХМЕД ИСМЕТ МУСТАФА
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ХАСАН
МИЛЕНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕНА МИЛЧЕВА МУСТАФА
МИЛКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
МИЛКА МИРЧЕВА МИТЕВА
МИЛЧО МИЛЧЕВ МИКОВ
МИНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
МИРИАМ БОГДАНОВА РИЗОВА
МИРКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
МИРКА СТАНКОВА ПЕНЕВА
МИРОСЛАВ СЕРГЕЕВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВА ВЕЛИКОВА ПЕТКОВА
МИРОСЛАВА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
МИТА КОСТОВА МИРЧЕВА
МИТА МИТЕВА ВАСИЛЕВА
МИТА НЕДЯЛКОВА СТАНЕВА
МИТКО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
МИТКО ДИМОВ ВАСИЛЕВ
МИТКО МЛАДЕНОВ МИТЕВ
МИТКО СТЕФАНОВ МИТЕВ
МИХАИЛ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
МЛАДЕН МИТЕВ ДОБРЕВ
МУРАД РЕДЖЕБ МЕХМЕД
МУРАДИЕ МУРАД РЕДЖЕБ
МУСТАФА ВАСФИЕВ АЗИЗОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ИСМАИЛ
МУСТАФА НИХАТ РЕДЖЕБ
МУСТАФА РЕДЖЕБ МЕХМЕД
МЮРВЕТ РАМАДАН АХМЕД
НАДЕЖДА АТАНАСОВА НЕНКОВА
НАДЖИЕ АХМЕД САЛИ
НАЙЛЕ МЕХМЕДОВА ЕБАЗЕРОВА
НАЦКА ТОДОРОВА БОРИСОВА
НЕВЗАТ АБДУРАХИМ МЕХМЕД
НЕВРИЕ АХМЕД АКБАШ
НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
НЕДЕЛЧО НИКОЛАЕВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ ДАМЯНОВА КАЛЕВА
НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА
НЕДЖИБЕ ХЮСМЕНОВА РАХИМОВА
НЕДРЕТ БЕЙРАМ РЕДЖЕБ
НЕДРЕТ НЕДЖАТОВ НАЗИРОВ
НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИТЕВА
НЕДЯЛКА МИТЕВА СТАНЕВА
НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА
НЕЖДЕТ АЛИ БОРДЖИ
НЕЖДЕТ АХМЕД МЕХМЕД
НЕЛИ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
НИКОЛИНА БАНКОВА ВАСИЛЕВА
НИХАТ МУСТАФА РЕДЖЕБ
НОРА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ОКТАЙ РИДВАН МЕХМЕД
ОКТАЙ САБРИЕВ ВАСВИЕВ
ОКТАЙ ЧЕТИНОВ ХЮСЕИНОВ
ОЛЧАЙ ЧЕТИНОВ ХЮСЕИНОВ
ОСМАН АЛИ ОСМАН
ОСМАН МУСТАФА АРИФ
ПАВЛИНА РАДЕВА ПАНЧЕВА
ПАНЧО ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ
ПАУН ХРИСТОВ ПАУНОВ
ПЕНА БОГДАНОВА СТОЙКОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА
ПЕНКА КОСТОВА МИРЧЕВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ДРАГНЕВ ИЛИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ПЛАМЕН СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
РАДИЛ АТАНАСОВ РАДИЛОВ
РАДКА КОСТОВА МИРЧЕВА
РАДКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА-ГОСПОДИНОВА
РАДОМИР ХРИСТОВ ПЕНЕВ
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
РАЙМЕ ХЮСМЕН АРИФ
РАФИ НИКОЛАЕВ РУМЕНОВ
РЕДЖЕБ НИХАТ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ РИДВАНОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ ТАЛИБ РЕДЖЕБ
РИДВАН МЕХМЕД АРИФ
РИДВАН РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ
РОЗАЛИНА ИВАНОВА ДАНЕВА-БОРИСОВА
РУМЕН РАДОМИРОВ ПЕНЕВ
РУМЕН СТОЙЧЕВ МИЧЕВ
РУМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
РУФИ МУСТАФА МУХАРЕМ
САБИХА ИБРАХИМ ЕМБИЕ
САБРИ ВАСВИЕВ АЗИЗОВ
САЛИ МЕХМЕД САЛИ
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
СЕВДА МАРИНОВА ХРИСТОВА
СЕВДА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
СЕВДАЛИН ДРАГАНОВ ГОСПОДИНОВ
СЕЗГИН ИСА ИБРЯМ
СЕЙДЕ РЕДЖЕБОВА ХЮСЕИНОВА
СЕЛИМЕ ИБРАИМОВА ХАСАНОВА
СЕЛИМЕ ХАСАНОВА ЯКУБ
СЕНИХА РАСИМ РИЗА
СЕНИХА САЛИ АХМЕД
СЕРГЕЙ МИЛЕНОВ АРСОВ
СЕХЕР САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ ГАЛИБОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ПАЛАМАРОВА
СИМОНА КРАСИМИРОВА ПАЛАМАРОВА
СИНАН САЛИ МУСТАФА
СТАНИМИРА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
СТАНКА ДИМОВА ВАСИЛЕВА
СТАНЬО ИВАНОВ СТАНЕВ
СТЕЛА ТЕОДОРОВА ДИМОВА-СТАНЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ САВОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНИ СТИЛЯНОВА РАДЕВА
СТЕФАНКА МИТЕВА ДОЧЕВА
СТИЛЯНА ДИМИТРОВА МИНКОВА
СТОЙЧО НАКОВ МИЧЕВ
СУНА БЕЙРАМ РЕДЖЕБ
СУНАЙ БЕЙРАМ ЯКУБ
ТАХИР ШАБАНОВ ХАСАНОВ
ТЕОДОР ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ТОДОР ИВАНОВ МАРИНОВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
ТОДОР МИХАЙЛОВ КОЛЧАКОВ
ТОДОР СТЕФАНОВ МИТЕВ
ТОДОР ХРИСТОВ СТАНЕВ
ТОДОРИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ТУРХАН ОСМАН АЛИ
ФАТМЕ ИДРИЗ МУСТАФА
ФАТМЕ ТАХИР ШАБАН
ФАТМЕ ХАБИЛ РЕДЖЕБ
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА ТАХИРОВА
ФАТМЕГЮЛ КАХРИ МУСТАФА
ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА АХМЕДОВА
ФИЛИП ЕМИЛОВ СТОЯНОВ
ФУРКАН АЛПЕР СОЙДЖАН
ХАБИБЕ СЮЛЮМАН АЛИ
ХАТИДЖЕ СЕБАХАТИН МУСТАФОВА
ХАТЧЕ ТАЛИБ АЗИЗОВА
ХИЛМИ НАЗИФ ЕМБИЕ
ХИЛМИ ХИЛМИ НАЗИФ
ХРИСКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА ТОНЧЕВА ХРИСТОВА
ХРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРИНОВ ПЕНЕВ
ХРИСТО РАДОМИРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТАНЕВ СИМЕОНОВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ХЪЛМИ ХЮСЕИН КЕЧИДЖИ
ХЮЛИЯ НЕЖДЕТ ХАЛИЛОВА
ХЮСЕИН БАКИ АЛИ
ХЮСНИЕ АРИФОВА ХАСАНОВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ШАБАН ХАСАНОВ ТАХИРОВ
ШЕЗАИМ ХАЛИЛОВ ХАСАНОВ
ШЕМСИДИН ХАЛИЛОВ ХАСАНОВ
ШЕНОЛ ШЕМСЕДИНОВ ХАЛИЛОВ
ШИРИН ШАБАНОВА САЛИ
ШУКРИЕ МЕХМЕД ХАСАН
ЮДАИМ НАЗИФ ШЕРИФ
ЮКИЕ АЙДЪНОВА НАЗИФ
ЮКСЕЛ ШАБАНОВ ХАСАНОВ
ЮЛИЯ БРАНИМИРОВА АНГЕЛОВА
ЮЛИЯН АНЕЛИЕВ ЗДРАВКОВ
ЮМИТ ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ
ЯНКА ИВАНОВА СТАНЕВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.