Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 001 кметство ........... населено място С.БОГДАНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕГЮЛ ФЕРАД ДОГУ
АЛИ МЕХМЕД МЕХМЕД
АХМЕД ГАЛИБ СЮЛЕЙМАН
БЕЛЧО АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
БЮРХАН ИБРАХИМ АЛИ
ДАУД СЕИД АЛИ
ЕМИНЕ ЕШРЕФ ГЕНЧТЮРК
ЖАНА РОМАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЗЕЛИХА ШУКРИ МЕХМЕД
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЛАТИН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
МАРТИН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
МЕХМЕД ИСМАЙЛ ХАСАН
МЕХМЕТ ДОГУ
МИКЕРЕМ ШЕРИФ АЛИОСМАН
МИЛЕН ОГНЯНОВ ЙОСИФОВ
СЕВДА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
СЛАВЧО ЯНКОВ ЯКИМОВ
СТАМЕН РОМАНОВ ХАРИЗАНОВ
ФАТМЕ АЛИОСМАН ХАСАН
ФЕВЗИ РАФИ МЕХМЕД

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 002 кметство ........... населено място С.БОГОМИЛЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ АХМЕД САИД
АНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
БЕЙХАН ИСМЕДОВ НУРИЕВ
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ГЮЛБАН ЮМЕРОВ ШАБАНОВ
ДАНАИЛ ТИХОЛОВ АНАНИЕВ
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД САИД
ЕВГЕНИ КАЛИНОВ ХРИСТОВ
КАТЯ КЕРАНОВА ХРИСТОВА
МИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
НЕЖДЕТ ХАКЪ ШЕФКЕТ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
СЕВДА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА КЬОКСАЛАН
СЕРХАН ИСМЕТОВ НУРИЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 003 кметство ........... населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН БАХАРОГЛУ
АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
АХМЕТ ГЮВЕН
БЕРКАНТ ГЮВЕН
БЕХИЙЕ ГЮЗЕЛ
БОТЬО АНГЕЛОВ ГЕРГИНОВ
ВЕРГИЛ МИЛЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГАЛИБ ШАКИР ХАЛИД
ГАНКА ДЕСКОВА ГЬОКМЕН
ГЮЛШЕН ХАБИЛ ОСМАН
ДАХИЛ СЕИД СЕИД
ДЖЕВДЕТ АХМЕД СЕЛИМ
ДЖЕЙСУН КОРКМАЗ
ЕЛИНА СЪБЕВА КАДИР
ЕМНЕ ИБРЯМ ОСМАН
ЕРГЮЛ ГЮВЕН
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
ЗЕХРА МЕХМЕД СЕЛИМАН
ИБРАХИМ САЛИ ОСМАН
ИДАЕТ АХМЕД БЕДИХАН
ИЛКА ЗДРАВКОВА БАХАРОГЛУ
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
ЙОЗДЖАН ЙОЗТЮРК
ЙОЗЛЕМ ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
ЙОЗНУР МИНЧЕВА ОГНЯНОВА
КАМЕН АСЕНОВ МИЛЕНОВ
КОРНЕЛИЯ ИГНАТОВА ФИЛИПОВА
КРЕМЕНА ЮЛИЕВА БОРИСОВА
МЕХМЕД ИСМАИЛ ХАСАН
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЕЛИМАН
МИНЧО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ
НАЗИКЕ САБРИ ЕРОГЛУ
НЕВЗАТ АХМЕД ИБРЯМ
НЕВЗАТ ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ
НЕЧМИЯ ОСМАН СЕЛИМ
НЕШКА ДЕСКОВА АНГЕЛОВА
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
РЕВАСИЕ ХАСАН ХАЛИД
РОСЕН САВОВ МИХАЙЛОВ
САБРИ МЕХМЕД АХМЕД
СЕВДА АСЕНОВА ЙОЗКАН
СЕВДА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ФАДЛИ АЛИ СЕЛИМАН
ФАТМА ХЮНЕР
ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФИДАНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 004 кметство ........... населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙХАН БЮНИАМИН АЛИ
АНТОН МАРИНОВ РАДЕВ
БАЙРИЕ БАСРИ РАМИС
ГАЛИНА БИСЕРОВА ПИРИНСКА
ГЕОРГИ НАКОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕНИСЛАВ СЕРГЕЕВ СЕРГЕЕВ
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
МАРИЯНА АСЕНОВА РАДЕВА
НЕВЕНА ДАВИДОВА МЕТИН
РАМИС ИБРЯМ РАМИС
СЕЛИМЕ САЛИМ СЮЛЕЙМАН
СЕРКАН БОЖИДАРОВ АЛЕКОВ
СТИЛЯН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
СЮЛБИЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
ТЕФИК ФИКРЕТ МУСТАФА
ФИЛИП МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ
ЦВЕТА МАКСИМОВА СЕРГЕЕВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 005 кметство ........... населено място С.ГОЛЯМА ВОДА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АЙГЮЛЕ ЗЮХТЮ ДАМАТ
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АНЕТА РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА
КРЕМЕНА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА
НАЗЪМ АПТУЛА ДАМАТ
НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
НАСТА КАМЕНОВА МАРТИНОВА
НАТАЛИЯ РАДЕВА ЙОЗТЮРК
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
РАДКА РОМАНОВА ТЮРКЕЛ
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 006 кметство ........... населено място С.ГОЛЯМ ИЗВОР

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА
НЕВЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 007 кметство ........... населено място С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА АВРАМОВА МАРИНОВА
АНГЕЛ МИЛЕНОВ РУСЕВ
БЕЛИН БЕЛИНОВ ЕВТИМОВ
ВЕНЦИСЛАВ ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ
ВЕСЕЛА ХАРИЗАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИЛДАН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛСЮМ ШЮКРИЕВА МЕХМЕДОВА
ДЕЯН ВЕЛИЗАРОВ НАСКОВ
ДЖУМАЗИЕ АЛИ САЛИМ
ЕВТИМ ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЗЕЙНЕБ ДЖЕЛИЛ МУСТАФА
ИБРАХИМ ЕБАЗЕР МУСТАФА
МЛАДЕН МАРТИНОВ РОМАНОВ
САЛИМ НАСУФ САЛИМ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ БИСЕРОВ
СЕВДАЛИНА СЪБЕВА АШЪК
СЕГБАН ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
ТАНДЖЕР ИСМЕТ ТАХИР
ЮЗЮЛЕ ИСУФ РЕДЖЕБ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 008 кметство ........... населено място С.ЗДРАВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН МУСТАФА МЕХМЕД
АЙШЕ КАДИР ХАЛИЛ
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИГНАТОВА
БАСРИ МЮМЮН БАСРИ
БЕЙТУЛА ТЕФИК РЕДЖЕБ
БОРЯНА ДИМИТРОВА АНТОНОВА
ВАСИЛ ХРИСТОВ АНТОНОВ
ГЮРСЕЛ ИСМАИЛ АЛИ
ДАВИД ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ЕДЖЕМ ХЮДАИМ ЯКУБ
ЕРХАН АРИФ ИСМАИЛ
ЗЕХРА МЕХМЕД ДЕЛИМЕХМЕД
ЗЮЛФИЕ ХАСАН ИСМАИЛ
МЕХМЕД ЯКУБ ДЕЛИМЕХМЕД
НАДЖИЕ ХАЛИС ОСМАН
НАДЖИЕ ЯКУБ РЕДЖЕБ
РУЗИЕ ФЕВЗИ ЯКУБ
РУСИ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
ХЮДАИМ АХМЕД ЯКУБ
ЯКУБ БЕЙТУЛА ТЕФИК

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 009 кметство ........... населено място С.КРИВИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВРАМ АВРАМОВ ДАВИДОВ
АЛЕКСАНДРА АСИЕВА МИРОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА
БОНА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
ДАРИНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРИЧКА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЕНВЕР ХАСАН АБТУЛА
ЕНЕС ГЮЧЛЮ
ЕСРА ГЮЧЛЮ
ЗЕЛИХА САЛИ ХЮСЕИН
МИЛАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАЧЕВА
РЕМЗИЕ АХМЕД ХАЛИЛ
СВЕТЛА МАРИНОВА ДАВИДОВА
СЕВГЮЛ НЕФИЗЕ КЯЗИМ
СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ
СИНАН МЕДИНЕВ КЯМИЛОВ
СЪДКЪ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ФЕДЖРИЕ АЛИ АБТУЛА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 010 кметство ........... населено място С.НОЖАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
АЙЛИН АХМЕД ТАЛИБ
АЙСУН НЕЖДЕТОВА ХЮСЕИН
АФИЗЕ ИСМАИЛ АРИФ
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ГАЛИНА БИЛЯНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ЕМИЛ АСЕНОВ КЕРАНОВ
ЕМИЛ МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА БЕКИР
ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЮСТЕДЖЕБ-ГАФУР
ЖАНА ЮРИЕВА КИРИЛОВА
ИЛКЕР ЕМИЛОВ МИЛЕНОВ
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ЙОЗДЖАН ЕМБИЕВ РЮСТЕМОВ
КЕМАЛ ХЮСЕИН САЛИ
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ МАХМУДОВ
НАЗИФ САЛИЕВ НАЗИФОВ
НЕШЕ НЕДЖАТИ ИБРЯМ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
НИЯ ЩЕРЕВА МИНКОВА
ОГНЯН ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН САВОВ ОГНЯНОВ
ОСМАН КАБИЛ МЕХМЕД
САБИХА ХАБИЛ АЛИШ
САЛИ РАМИС ИБРЯМ
СЕВИМ ХАСАНОВА ЙЪЛМАЗ
СИНАН ИБРАХИМ ИЛЯЗ
СТЕФАН РАДЕВ АСЕНОВ
ФАТМЕ ХАМДИ МЮСТЕДЖЕБ
ХИКМЕТ САЛИЕВ НАЗИФОВ
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ЦАНКА САВОВА СЛАВЧЕВА
ШЕРАФЕТ САЛИ АРИФ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 011 кметство ........... населено място С.ПЧЕЛИНА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАБРИЕЛА РОСИЦОВА ГАНЧЕВА
ГАЛИН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЕХРА РЕДЖЕБ АХМЕД
ЗЮБЕЙДЕ МЮЗЕКЯР АЛИОСМАН
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
МИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
НЕЙЧО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
НЕЛИ РУСЕВА АЛИПИЕВА-ЧАВДАРОВА
НЕРМИН БЕЙЗАТ САЛИ
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
ПАВЛИНА СЛАВЕВА ВАРДАРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ГАРВАНОВА
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАСАН
РОЗА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
САБИН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
СЕВДА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
СЕЙИДЕ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ЮДЖЕЕР
СИНАН РЕМЗИ САЛИ
ФЕИМ ФЕРАХИМ АЛИ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 012 кметство ........... населено място С.КАРА МИХАЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 013 кметство ........... населено място С.ХУМА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БЕЙТУЛА АЛИЕВ АЛИЕВ
БОЖИДАР БОЯНОВ ХРИСТОВ
ГЬОКСЕЛ ХАБИЛ ЯКУБ
ДЖЕМИЛЕ РУФАДОВА МЕХМЕДОВА
КАДРИЕ АЛИ ЕТЕМ
КАМЕН МЛАДЕНОВ РУСЛАНОВ
ЛЮТФИ НЕДЖАТИН ЛЮТФИ
МЮЗЕЯМ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
НЕДЖАТИН ЛЮТФИ ЕТЕМ
СЕНИХА АЛИ ХЮСЕИН
СЮЛЕЙМАН МУСОВ СЮЛЕЙМАНОВ
УМУТ АЧЪКГЬОЗ
ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЮНАЛ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 014 кметство ........... населено място С.ХЪРСОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРИ СЪБЕВ РАЕВ
МАРИАНА МАРИНОВА ПЕНЕВА
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИЯН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ПЕНЬО ХРИСТОВ ПЕНЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 015 кметство ........... населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН ЮЛИЯНОВА АНГЕЛОВА
АЛЕКСАНДРА САФРИД САУЛ
АНЕЛИЯ СЛАВКОВА АТАНАСОВА
АНЕТА ДЖАНОВА РАДКОВА
БАХТИШЕН САЛИ АХМЕД
БЕЙЧЕТ ХАСАН АХМЕД
ВАЛЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА КОЛЕВА КУЦАРОВА
ВИКТОРИЯ ЕТЕЛКОВА АНДОНОВА
ГЕОРГИ СПАСОВ СТАНОЕВ
ГЕРГИНА СТАНЕВА ИЛИЕВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ГЮЛШАДИЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА
ДАНАИЛ АТАНАСОВ АСЕНОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ ИВАНОВ
ДИМКА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕВГЕНИЯ АТАНАСКИЕВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИЛ РУМЕНОВ РУМЕНОВ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ОГНЯНОВА
ЕМИНЕ ОСМАН САБРИ
ЕРГИН МЕХМЕДАЛИ АЛИ
ЕРДИНЧ ТЕФИК ИБРЯМ
ЕРХАН МЮМЮН МЕХМЕД
ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ
ЗЕЙНЕП СУДЕ ФИКРЕТ ЕРДЕМ
ЗИКРИЯ ХЮСНЮЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ЗЮВЕЙДЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ЗЮЛФИЕ ЗАКИР САЛИ
ИБРАХИМ СЪДКЪ БАСРИ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ИСКРЕН ИГНАТОВ МИХАЙЛОВ
КЕМАЛ АХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
КРАСИМИРА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЛИЛЯНА НЕНКОВА ОБРЕТЕНОВА
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАРИЕТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
МЕХМЕД СЮЛЕМАН ЮСЕИН
МИЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
МИНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МИНКА РУМЯНОВА НИКОЛОВА
МИРОСЛАВА МАНУШЕВА ИСКРЕНОВА
МИТА ДИМОВА ИВАНОВА
МУСТАФА МЕХМЕДОВ ТАХИРОВ
МУХАРЕМ ЮСУФ АХМЕД
МЮМЮН МЕХМЕД ШАБАН
НАДЕЖДА КИРЧОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
НАДКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
НАЗИНЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА
НЕВИН МЕХМЕД АХМЕД
НЕДЯЛКА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
НЕЗАБРАВКА ТОДОРКОВА СТАНЧЕВА
НИКОЛА ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛИНА СТАЛИНОВА КАМЕНОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
НИНА ТОДОРОВА ТРОЙЧЕВА
НИНА ХУБАНОВА ЯНАКИЕВА
ОГНЯН НЕВЕНОВ ДАНАИЛОВ
ОЗДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
ПЕНКА МИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
РАЙНА ЕФТИМОВА ЯКИМОВА
РАЙНА СПАСОВА МИНЧЕВА
РЕВАСИЯ ЕШРЕФ АЗИЗ
РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУМЕН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ
РУМЯНА ИСКРЕНОВА ИГНАТОВА
САБИНА РАШКОВА МАРИНОВА
СВЕТЛА МАРГАРИТКОВА ПАВЛОВА
СЕВДИЕ САЛИ ИБРЯМ
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЕРДЕМ
СИЙКА МИЛКОВА КИРИЛОВА
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
СТОЯН ИВАНОВ САМУИЛОВ
ТАНЯ АНТОНОВА ЕФТИМОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ТОДОРКА ДЕМИРОВА КАЛУДОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ДРАШКОВА
ТОДОРКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
ФЕЙЗУЛА САЛИЕВ АХМЕДОВ
ФИКРЕТ МУСТАФА ИБРЯМ
ФИЛКА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
ХАЛИМЕ АХМЕД АХМЕД
ХЕРМИНА НЕВЕНКОВА ПРАМАТАРОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЦЕЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА КУРТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 016 кметство ........... населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙНУР РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АТЪФ МУСАМЕДИН ИБРЯМ
БЕЙТИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ГЮРСЯЛ АРИФ НАЗИФ
ЕРДЖАН СЕБАХАДИН ФУЧИДЖИ
ИВЕЛИН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ИДЖЛЯЛ ГЮРСЯЛ АРИФ
НЕДЖИБЕ МЕХМЕДОВА ХАМДИЕВА
НИНА ЛЕФТЕРОВА СТЕФАНОВА
НОРА САБИНОВА МОЛЛОВА
САБИН МАРИНОВ МАРИНОВ
СЕВДАЛИН АСЕНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
СУНАЙ БЕЙТИЕВ АХМЕДОВ
ФИКРИЯ ХЮСЕИН НАЗИФ
ХАКАН СЕВДАЛИНОВ АСЕНОВ

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.