Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.БОГДАНЦИ, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ ЕФРАИМ МУСТАФА
АДРИАН ДЕНИСЛАВОВ ХУБАНОВ
АЙДЪН АХМЕД ЯКУБ
АЙСЕЛ НИЯЗИЕВА МЛАДЕНОВА
АЙШЕ ЙЪЛМАЗ
АЙШЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА ТАХСИН
АЛЕЙНА МУТЛУ
АЛИ МЕХМЕД КЯЗИМ
АЛИ МЕХМЕД МЕХМЕД
АНА МАРТИНОВА РАДУШЕВА
АНА НЕВЕНОВА МАРИНОВА
АНЕТА ХУБАНОВА ХУБАНОВА
АНИФЕ БЕЙЗАТ ФИЛЧЕВА
АНКА АТАНАСОВА БУЛУТ
АСЕН РАФАИЛОВ НЕВЕНОВ
АХМЕД ГАЛИБ СЮЛЕЙМАН
БАХРИЕ БЕЙСИМОВА РЕДЖЕБОВА
БЕДИХА ФЕРАД СЮЛЕЙМАН
БЕЙЗАТ ИСУФ МАЛЛЯ
БЕЙТИ АЛИ МЕХМЕТ
БЕКИР ЙЪЛМАЗ
БЕЛИН АСЕНОВ РОМАНОВ
БЕЛЧО АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
БЕРКАН БЕЛИНОВ РОМАНОВ
БЕРНА БЕЙЗАТ ИСУФ
БИСТРА АНДРЕЕВА АНТОНОВА
БОРИС МАРИНОВ АНГЕЛОВ
ВЕСА МАРТИНОВА ДЬОНМЕЗ
ГЕНАДИ МАКСИМОВ ПЕТКОВ
ГИЗЕМ ШЕН
ГЬОКЧЕ КЪЛЪЧ
ГЮЛБАХАР АХМЕДОВА МУСТАФОВА
ГЮЛВЕР САЛИЕВА АТАНАСОВА
ГЮЛТЕН ТОКГЬОЗ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДОКОВ
ДАУД СЕИД АЛИ
ДЕМИРХАН ГЮНЕР
ДЕНИСЛАВ АНГЕЛОВ ХУБАНОВ
ДЖЕЙЛЯН МУСА ДАВИДОВА
ЕВА НЕВЕНОВА ЕВГЕНИЕВА
ЕГЕ АХМЕТ ГЕНЧТЮРК
ЕЛЕНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ ИСКРЕНОВ ГАТЕВ
ЕМИЛИЯ ЯСЕНОВА ИСКРЕНОВА
ЕМИНЕ ЕШРЕФ ГЕНЧТЮРК
ЕМИНЕ МУСТАФОВА АЗИЗОВА
ЕМИНЕ САБРИЕВА АДЕМОВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИН ЮЗЕИР
ЕНУР ЕРДИНЧ ШАБАН
ЕРДИНЧ БАСРИ НАСУФ
ЕРДОГАН ГЮЧЛЮ
ЕРЕН ШИМШЕК
ЕРСИН ХАДЖЪОГЛУ
ЕРТЕН РЕДЖЕБ МЕХМЕТ
ЖАНА ИВАЙЛОВА ГИДИШ
ЖАНА РОМАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗЕЛИХА ХАСАН ТАЛИБ
ЗЕЛИХА ШУКРИ МЕХМЕД
ЗИНА ФИЛИПОВА УЗУН
ЗЛАТКА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
ЗЮЛФИЕ ОСМАН МАЛЛЯХ-ЕМИН
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИЛИАН МАРИНОВ АНДРЕЕВ
ИЛХАН АЛИЕВ ЮМЕРОВ
ИСКРЕН ГАТЕВ ЕМИЛОВ
ИСКРЕН РАЧЕВ ИГНАТОВ
ИСКРЕН ХРИСТОВ ИСКРЕНОВ
ЙОЗАЛ-КУРТУЛУШ ДОГАН
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
КАЛОЯН АЛИПИЕВ КАЛОЯНОВ
КЕМАЛ АЛИЕВ АЛИЕВ
КЕРИМЕ ЙОЗЧАРЪКЧЪ
КЕРИМЕ ТАИБ МАЛЛЯ
КЯНИЕ АБТУЛОВА ШЕНТЮРК
ЛАТИН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
МАЛЛЯ МЕХМЕД ХАДЖИ
МАРТИН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
МАРТИН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
МЕДИХА ИБРЯМ ГЕРАСИМОВА
МЕРВЕ МУСТАФА АЙДЪН
МЕРТ МУСТАФА МЕХМЕД
МЕХМЕД АХМЕД АЛИОСМАН
МЕХМЕД ИСМАЙЛ ХАСАН
МЕХМЕД МАЛЛЯ ХАДЖИ
МИКЕРЕМ ШЕРИФ АЛИОСМАН
МИЛЕН ОГНЯНОВ ЙОСИФОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ЯКУБ
МЮЕДЕТ ХАМДИ ЯКУБ
МЮНЕВЕР ЮСУФ МАЛЛЯХ
НАУМ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
НЕВЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА
НЕВИН ХАДЖЪОГЛУ
НЕВИН МЕХМЕД ХАДЖИ
НЕВРИЕ НАЗМИ ОСМАН КОНУКЧУ
НЕДЖМИЯ МЕХМЕДОВА ОРАЛ
НЕЖЛЯ РЕДЖЕБОВА ФЕРАДОВА
НИНА МАКСИМОВА ЙОРДАНОВА
НУРХАН САЛИЕВ ФЕЙЗУЛОВ
ОНУР ТОКГЬОЗ
ОСМАН ИБРЯМ АХМЕД
РАДОСЛАВ МИЛЕНОВ МАРИНОВ
РАЛИН МАРИНОВ РАЛИНОВ
РАМИЕ РАМИС АЛИОСМАН
РАХМИЯ АБТУЛЛА ИСМАИЛ
РЕДЖЕБ ФЕРАДОВ РЕДЖЕБОВ
РЕМЗИ ОСМАН МАЛЯХ
РЕМЗИЕ ИБРИЯМ МАЛЛЯ
РЕНГИНАР НАЗМИ АТЕШ
РЕФИЕ ИСМАИЛОВА ИБРАХИМОВА
РОСЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
СВЕТЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
СЕВГИН ЕРДИНЧ БАСРИ
СЕВДА АЛИПИЕВА ЮЛИЯНОВА
СЕВДА ЕВГЕНИЕВА ЯКИМОВА
СЕВДА ИСКРЕНОВА ФОТЕВА
СЕВДА КИРИЛОВА РОМАНОВА
СЕВДА МАРИНОВА ОГНЯНОВА
СЕВДА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
СЕВДАЛИНА АЛИПИЕВА ЕМИЛОВА
СЕВИМ ХАДЖЪОГЛУ
СЕМРА АХМЕД ДИЛЕК
СИБЕЛ ИСКРЕНОВА КАРАКАН
СИЛВИЯ АЛИПИЕВА ДЕМИРОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ОРЛИНОВА
СЛАВЧО ЯНКОВ ЯКИМОВ
СРЕБРИНА ТИХОЛОВА ХАРИТОНОВА
СТАМЕН РОМАНОВ ХАРИЗАНОВ
СТЕЛА ГАЛИНОВА МАРИНОВА
СТОЯНКА АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
СУЗАНА СЛАВЧЕВА ШЕН
СЪДЪКА ТЮРКОГЛУ
СЮЛЕЙМАН ДОГАН
СЮЛЕЙМАН ЕФЕ
ТЕФИК ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ТИХОМИР АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
ТЮРКЯН ЕРДИНЧ БИЛГИН
ФАТМЕ АКИФОВА АЛИЕВА
ФАТМЕ АЛИОСМАН ХАСАН
ФАТМЕГЮЛ АЙХАН ИБРЯМ
ФАХРИЕ ХАСАН МЕХМЕД
ФЕВЗИЕ СЮЛЕЙМАН КЯЗИМ
ФЕВЗИЯ БЕЙТИ АЛИ
ФЕЙЗУЛА САЛИЕВ ФЕЙЗУЛОВ
ФЕРДИ РЕДЖЕБОВ ФЕРАДОВ
ХАЙРИЯ БЕЙТУЛЛОВА ХАДЖЪАЛИОГЛУ
ХАКАН ПАКСОЙ
ХАЛИМЕ МЮМЮН АХМЕД
ХАРИТОН ТИХОЛОВ ХАРИТОНОВ
ХАСАН РЕДЖЕБ ХАСАН
ХАСАН СЕЗГИН ХАСАН
ХАСАН ШЕРИФ МЕХМЕД
ХРИСТО ИСКРЕНОВ МИНЕВ
ХРИСТО МАРИНОВ ОГНЯНОВ
ХЮСМЕН ТАЛИБ СЕЛИМ
ШАКИР ШАБАНОВ ХАСАНОВ
ШЕРИФАЛП ХАСАН МЕХМЕД
ШЕРИФЕ ШЕФКЕТ ТАЛИБ
ШИБИЛ АЛИПИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЩИЛЯН МАРИНОВ КИРИЛОВ
ЮКИЕ ИСМАИЛ ИБРЯМ
ЮЛИАН ОГНЯНОВ ЙОСИФОВ
ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА ЯНКОВА БАЙ
ЮЛИЯН НЕВЕНОВ ЮЛИЯНОВ
ЮМЮГЮЛ ХАСАНОВА НАСУФ
ЮСМЕН СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
ЯКУБ АЙДЪН АХМЕД

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.БОГОМИЛЦИ, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗИМЕ ДЖЕВАТ МЮМЮНОВА
АЙДЖАН ДЖЕВИД БЕХЧЕДОВА
АЙЛЯ СЕЛМАН АЛТУНДАГ
АЙШЕ ИЛЯЗОВА АДАНАЛЪ
АЙШЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
АЙШЕ ХЮДАИМОВА ШАБАНОВА
АЙШЕГЮЛ ХАЛИЛОВА ЙОЗСАБАН
АЛЕКСИ НИКИФОРОВ АЛЕКСИЕВ
АЛИ АХМЕД САИД
АЛПЕР ЙОЗГЮРТЮРК
АНА ВЕНЕЛИНОВА РАДЕВА
АНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА
АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ЩИЛЯНОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
АНЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
АНЕТА ЙОСИФОВА АЛЕКОВА
АСПАРУХ КАЛИНОВ ХРИСТОВ
БАЙСЕ ФЕРАД ШУКРИ
БАРИЕ ШУКРИЕВА ШАБАНОВА
БАХТИШЕН САЛИЕВА АХМЕДОВА
БЕДИХА КАБИЛОВА ЕЮБОВА
БЕЙРАМ МЮМЮН ХЮСЕИН
БЕЙХАН ИСМЕДОВ НУРИЕВ
БЕЛИН МАРИНОВ ДРАГАНОВ
БЕЛЧО АЛИПИЕВ БОНЕВ
БЕРКАН ЕЙЮПОГЛУ
БИЛНУР ЗЮЛКАРОГЛУ
БИЛЯН ФИЛКОВ АНГЕЛОВ
БИЛЯНА СЪБЕВА МЛАДЕНОВА НАУМОВА
БИСЕР ФИЛИПОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ ЛЮБЕНОВ
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ВЕСЛЕ САЛИЕВА МУСТАФОВА
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГАЛИНА КАЛИНОВА ЕНЧЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ГАЛИНА ХУБАНОВА ЧЕЛИК
ГИЗЕМ ЙЪЛДЪЗ
ГЬОКХАН ГЮНЕР МУСТАФА
ГЬОРКЕМ МУРАДОВ ХЮСЕИНОВ
ГЮЛДАН МЕХМЕДОВА МЛАДЕНОВА
ГЮЛЗАР МЕХМЕД БЕЙТУЛА
ГЮЛТЕНИЕ МУСТАФА ЕЮБ
ГЮЛХЕР МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ГЮЛХЕР МУСТАФА МЕХМЕД
ГЮЛШЕН ФИКРЕТОВА ЕРАЙ
ГЮНЕР МУСТАФОВ ЕЮБОВ
ГЮРО ВЕНЕЛИНОВ СЕВЕРИНОВ
ДАНАИЛ ТИХОЛОВ АНАНИЕВ
ДАНАИЛ ЩИЛЯНОВ ЩИЛЯНОВ
ДАХИЛ-МЕРТ ТОМОВ ДАНАИЛОВ
ДЖАНБЕРК ДЖАМБАЗ
ДЖАНСЕЛ ДЖАМБАЗ
ДЖАНСУ ВЛАДИМИРОВА ЙОСИФОВА
ДЖЕВРИЯ ГАЛИБ АХМЕД
ДЖЕМАЛ МЮМЮНОВ МЕХМЕДОВ
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД САИД
ДЖЕМИЛЕ ИСМЕТ ДЖОШКУН
ДЖЕРЕН БАЯЗЪТ
ДИАНА БОРИСОВА ЕВТИМОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕДА СИНАН АПТРАИМ
ЕЛИЦА АСПАРУХОВА СИВРИ
ЕМЕЛ ЕРДИНЧ МАРТИНОВА
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА САВОВА
ЕМИНЕ САЛИЕВА САЛИЕВА
ЕМИНЕ САЛИХАЙДИН ДЕМИР
ЕМРЕ МЮМЮНОВ ДЖЕМАЛОВ
ЕНЕС ЙОНЕР
ЕРГИН ФИКРЕТ ЕЮБ
ЕРМА РУМЕНОВА МИХНЕВА
ЕСИН АДАНАЛЪ
ЕШРЕФ МЕХМЕДОВ ШЕВКЕДОВ
ЗАФЕР АХМЕД ИДАЕТ
ЗЕХНУР САЛИ ИБРАХИМ
ИВАН АСЕНОВ МЕТОДИЕВ
ИВЕЛИН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ИЛКНУР РЕМЗИЕВА ИЛИЕВА
ИСМАИЛ БЕХЧЕДОВ
ЙОЗГЕ ШЕРЕФ
ЙОЗДЖАН ЙОЗГЮР
ЙОЗКАН ГЬОКГЮН
ЙОЗЛЕМ ЗЕХНУР САЛИ
ЙЪЛДЪЗ МУРАДОВА САРЪЙЪЛДЪЗ
КАЛИН ХУБАНОВ ЕНЧЕВ
КАТЯ АНГЕЛОВА БОЙЧЕВА
КАТЯ КЕРАНОВА ХРИСТОВА
КРАСИМИР РАДОЕВ ЕНЧЕВ
ЛЕМАН ФИКРЕТОВА БАРБАРОС
ЛИЛИЯ КРУМОВА МАРТИНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА МАРИНОВА
МЕСУТ САЛИЕВ САЛИЕВ
МЕТИН БЕЙТУЛА АХМЕД
МЕХМЕД ОСМАН ЗЮЛКЯР
МЕХМЕД ТАХИР МЕХМЕД
МИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
МУСТАФА ГЮНЕР МУСТАФА
МЮБЕДЖЕЛ АБДРАХИМОВА ЧИЛЕВА
МЮЗЕЕМ НАСУФ ЕЮБ
МЮМЮН ДЖЕМАЛОВ МЮМЮНОВ
НАЗМИЯ ЕМБИЕ МУСТАФА
НЕВЕН НИКИФОРОВ АЛЕКСИЕВ
НЕВЕН ЩИЛЯНОВ МАРТИНОВ
НЕВИН ЗАФЕРОВА МЕМИШ
НЕЖДЕТ ХАКЪ ШЕФКЕТ
НЕЗИХА ХЮСЕИН ЗЮЛКЯР
НЕЛИ ДИМИТРОВА УЗКУРТ
НЕСЛИХАН ТЮНЮС
НИНА ЛЮДМИЛОВА ОГНЯНОВА
НУРГЮЛ СЕБАЙДИНОВА ГЬОКГЮН
НУРИ МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
ОГНЯН СЕВДАЛИНОВ МАРИНОВ
ОНУР СЕРВЕТОВ ЮМЕРОВ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
ПЛАМЕН ИГНАТОВ СЪБЕВ
РАГУБ РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
РАЙМЕ ВЕЛИЕВА БАКИ
РАНГЕЛ ХРИСТОВ АСЕНОВ
РЕСМИЕ АПТУЛОВА ОСМАНОВА
РЕСМИЕ НИЯЗИ ЕЮБОВА
РУМЕН ХРИСТОВ МАРТИНОВ
РУМЯНА БЕЛИНОВА МАРТИНОВА
САБИН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
САВИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
САЛИ САЛИЕВ МУСТАФОВ
САНИЕ АЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
СВЕТЛА ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕНОВ
СЕВДА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
СЕВДА АНТОНОВА УСТАОГЛУ
СЕВДА АСЕНОВА КАРАМФИЛОВА
СЕВДА БИСЕРОВА АСЕНОВА
СЕВДА БОЖИДАРОВА БАЯЗЪТ
СЕВДА БОРИСОВА ЕМИЛОВА
СЕВДА РУСЕВА ХРИСТОВА
СЕВДА СЪБЕВА АНГЕЛОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА КЬОКСАЛАН
СЕВДА ЩИЛЯНОВА ДЖАМБАЗ
СЕВДАЛИН БОЖИДАРОВ МИЛАНОВ
СЕВДАЛИН ИВАНОВ МИЛЕНОВ
СЕВДАН ОГНЯНОВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВЕРИН СЕВДАЛИНОВ МАРТИНОВ
СЕВИМ МЕХМЕД ЧАКЪР
СЕВИНЧ МЕХМЕД АЛИ
СЕЙНУР РЕДЖЕБОВА ЗЕКЕРИЕВА
СЕМРА СИНАН АСЕНОВА
СЕНА БАЯЗЪТ
СЕРВЕТ ЮМЕРОВ ЮМЕРОВ
СЕРХАН ИСМЕТОВ НУРИЕВ
СИБЕЛ ДАЛКЪЛЪЧ
СИЛВИЯ АДРИЯНОВА БОСТАН
СИНАН АПТРАИМ ФЕИМ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ
СТОЯНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
СУЗАНА АРСЕНИЕВА НИКОЛОВА
СЪБИ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
СЪБИ СЪБЕВ АНГЕЛОВ
ТАЛЯТ МЕХМЕДОВ ЕЮБОВ
ТАНСЕР МЕХМЕД ЮМЕРОВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА РАДУШЕВА
ТОЛГА ЧАКЪР
ТУГБЕРК УЗКУРТ
ФАТМЕ АЛИШЕВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ ЕЮБ БАРУТЧУ
ФАТМЕ КЯЗИМ МЕХМЕД
ФАТМЕ МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА
ФИКРИ ЛЮТФИ ЕЮБ
ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ЕВТИМОВ
ХАЛИЛ КЮТЮКЧЮ
ХАМДИ ХАЛИМ МЕХМЕД
ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ХУБАН МИХАЙЛОВ ЕНЧЕВ
ЧИСЕМ КАЛКАН
ШЕНАЙ КУРТ
ЮЗГАН БЕЙХАН ХЮСЕИН
ЮЗГЮР ЗАФЕРОВ ИСМАИЛОВ
ЮЛБИЕ САМИ САЙД
ЮМГЮЛСЮН АЛИ ФЕИМ
ЮНАЛ МЮДЖРЕТОВ ЮМЕРОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АББАСУ ОГЕТАЙ АКДА
АДЕМ КОРКМАЗ
АЙГЮЛ МЕТЕ
АЙГЮЛ АХМЕД ШАБАН
АЙДЪН КЕМАЛ МУСТАФА
АЙЛИН КАЛЕМ
АЙЛИН КАРАХАСАНОГЛУ
АЙЛИН ДАВИДОВА ИЛИЕВА
АЙЛЯ САЛИ ЯКУБ
АЙСУ АЛИ САЛИ
АЙТУНЧ ЧОШКУН
АЙШЕ АХМЕД ОСМАН
АЙШЕ БАСРИ САЛИ
АКСЕЛ ДИНЧЕР МЕХМЕД
АЛЕКО БОРИСОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР АДРИАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСИ АНДРЕЕВ ИЛИЕВ
АЛИ САЛИ АЛИ
АЛИ ФАДЛИ АЛИ
АЛИЕ АЛИ ИСМАИЛ МУСТАФА
АЛИНА АНДРЕЕВА ЮЛИЕВА
АЛПАРСЛАН ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
АНА ИВАНОВА АНТОНОВА
АНА ИРИНОВА САВОВА
АНА МИЛЕНОВА ИВАНОВА
АНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
АНА ФИЛИПОВА КОШЕР
АНАТОЛИЙ ЧАВДАРОВ МАРИНОВ
АНГЕЛ БОЙМИРОВ АВРАМОВ
АНЕЛИЯ ЮРИЕВА АВРАМОВА
АНИФЕ ШЕФКЕТ ФЕХИМ
АРДА БАХАРОГЛУ
АСЕН АНДРЕЕВ ИВАНОВ
АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
АСЕНКА НАКОВА СТОЯНОВА
АСИЯ АЛИОСМАН МУРАД
АСЛЪ САЛИХ КАЧАРОГЛУ
АТАНАС АВРАМОВ ЙОСИФОВ
АХМЕД АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД КЕМАЛ АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД САЛИ САЛИМ
АХМЕД САЛИЕВ САЛИМОВ
АХМЕД ФЕРАД ТЕФИК
АХМЕД ШАБАН АХМЕД
БАЙРИЕ БАСРИ РАМИС
БАСРИ ДЖЕВДЕТОВ ЙОЗТЮРК
БЕДИХАН ВЕДАТОВ РЕМЗИЕВ
БЕДРИЕ ИСМАИЛ РАСИМ
БЕДРИЕ МАЙРЯМОВА МУСТАФОВА
БЕЙХАН САЛИ МУСТАФА
БЕЛИН ИЛИЯНОВ МЕТОДИЕВ
БЕЛИН ОРЛИНОВ ИЛИНОВ
БЕЛЧО МИЛЕНОВ ИЛИЕВ
БЕРАТ ГЮВЕН
БЕРКАНТ ГЮВЕН
БЕРКТУГ ШЕН
БЕРФИН АЛТЪНОК
БЕХИДЖЕ АЛИ АЛИ
БЕХИЙЕ ГЮЗЕЛ
БОТЬО АНГЕЛОВ ГЕРГИНОВ
ВАЛЕРИ БЕЛИНОВ ОРЛИНОВ
ВАСИЛКА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
ВЕЛКА АНТИМОВА РАЙЧЕВА
ВЕНЕТА КАМЕНОВА ИЛИЕВА
ВЕРГИЛ МИЛЕНОВ ЧАВДАРОВ
ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ВЕСЕЛИНА БЕЛИНОВА ЮСНИЕВА
ГАНКА ДЕСКОВА ГЬОКМЕН
ГЕРАСИМ АНГЕЛОВ МИЛЕНОВ
ГЮЛВЕР МЮМЮН МЕХМЕД
ГЮЛДЖИХАН САБРИ ЮСУФ
ГЮЛСЮМ САЛИ ШАХИБ
ГЮЛХАН ИБРАХИМ БИЛЯЛ
ГЮЛШЕН ХАБИЛ ОСМАН
ГЮНАЙ САЛИ АХМЕД
ГЮНЕЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ
ГЮНЕШ ХЮСЕИН ХАСАН
ДАМЛА МАХМУТОГЛУ
ДАМЛА САЛИХ КАЧАРОГЛУ
ДАХИЛ СЕИД СЕИД
ДЕЛЯН РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ДЕНИЗ ВАТАНСЕВЕР
ДЕЯН СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ
ДЖАВИД АКИФ АРИФ
ДЖАНСУ БЕЛИНОВА ОРЛИНОВА
ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
ДЖЕЙДА КЮСЕН
ДЖЕЙЛАН КОРКМАЗ
ДЖЕЙХУН ПАША
ДЖЕМАЛ ОГУЛТАЙ АКДА
ДЖЕМИЛЕ РАИМОВА ЙОСИФОВА
ДЖУЛИДЕ АХМЕД ШЕКЕР
ДИЛАРА ВАТАНСЕВЕР
ДИЛЕК ВАТАНСЕВЕР
ЕВГЕНИ МАРТИНОВ АСЕНОВ
ЕГЕ БЕРБЕР
ЕДЖЕМ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
ЕЖДЕР САЛИ ШАБАН
ЕЛВАН ПЛАМЕНОВА ИГНАТОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА ШИМШЕК
ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛИНА СЪБЕВА КАДИР
ЕЛИС САБРИОГЛУ
ЕЛИСЕЙ ДЕЯНОВ СТЕФАНОВ
ЕМЕЛ МУСТАФОВА АХМЕД
ЕМЗАДЕ МУХАРЕМ АЛИ
ЕМИЛ АНТОНОВ СЕВДАЛИНОВ
ЕМИЛ АСЕНОВ ЙОСИФОВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА ОГНЯНОВА
ЕМИЛИЯ ДЕМИРЕВА МАРИНОВА
ЕМИЛИЯ ИГНАТОВА АНТОНОВА
ЕМИНЕ РАМИС ТОПАЛ
ЕМИНЕ ШАБАНОВА КАДИРОВА
ЕМНЕ ИБРЯМ ОСМАН
ЕМРЕ ГЬОКМЕН
ЕМРЕ ЕРСОЙ
ЕМРЕ МАХМУТОГЛУ
ЕНГИН КАХРАМАН
ЕНИСИЕ АЛИОСМАН АСАР
ЕРГЮН ЙОЗТЮРК
ЕРДЖАН МЕХМЕД САБРИ
ЕРДОАН АЛИ АХМЕД
ЕРОЛ ЙЪЛМАЗ
ЕРСИН АЛИ АХМЕД
ЕРСИН ПЛАМЕНОВ ИГНАТОВ
ЕРХАН ФИКРИ БЕДРИ
ЕФЕ БЕРБЕР
ЗААТИЕ ХЮСЕИНОВА ЧАБУК
ЗВЕЗДАЛИНА РАЙКОВА АСЕНОВА
ЗДРАВКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
ЗЕЙНЕП ГЮНДОГДУ
ЗЕЙНЕП ЮМЕР ФИКРЕТ
ЗЕЛИХА ВЕХБИ АКДА
ЗЕЛХА МЕХМЕД БЕЙТУЛЛА
ЗЕХРА МЕХМЕД ХАСАН
ЗЕХРА ОСМАНОВА ИБРЯМОВА
ЗИЙНЕБ ОСМАН ДУРАК
ЗИКРИ АХМЕДОВ САЛИЕВ
ЗИКРИ МЕХМЕД ШЕФКИ
ЗОРА МИНЧЕВА ЕНЧЕВА
ИБРАХИМ ЙОЗТЮРК
ИБРАХИМ АХМЕД ИБРЯМ
ИБРАХИМ МУСТАФА ШЕРИФ
ИБРАХИМ САЛИ ОСМАН
ИБРЯМ МЕТИНОВ ИБРЯМОВ
ИВО ИСКРЕНОВ АНДРЕЕВ
ИДАЕТ АХМЕД БЕДИХАН
ИЛИЯ ИЛИЕВ МАРИНОВ
ИЛИЯ КАМЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ИЛКА ЗДРАВКОВА БАХАРОГЛУ
ИЛКЕР ЙОЗТЮРК
ИЛЯЙДА КУРТУЛУШ
ИНДЖИЛЯЙ КУРТУЛУШ
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
ИСКРЕН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
ИСМАИЛ КОШЕР
ИСМАИЛ СЮЛЮШЕВ ЮСУФОВ
ИСМЕТ МУСТАФА ИСМАИЛ
ЙОДЖАН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЙОЗДЖАН ЙОЗТЮРК
ЙОЗЛЕМ ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
ЙОЗНУР МИНЧЕВА ОГНЯНОВА
ЙОМЕР ХАСАН МЕХМЕД
КАДИР МЕХМЕД ОСМАН
КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА НАЙДЕНОВА
КАМЕН АСЕНОВ МИЛЕНОВ
КАМЕН НАЙДЕНОВ ЯНКОВ
КАРАМФИЛ МАКСИМОВ АЛЕКОВ
КАТЯ НАКОВА ИЛИЕВА
КЕМАЛ ДЖЕВДЕТ БИЛЯЛ
КИРИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
КЛИМЕНТ ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ЕНЧЕВ
КРЕМЕНА ЮЛИЕВА БОРИСОВА
КЪЙМЕТ ХАСАН МЕХМЕД
ЛЕВЕН ИЛИЯНОВ САМУИЛОВ
МАНУЕЛА МЕТОДИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАРИН МАРИНОВ КИРИЛОВ
МАРИЯ ВИЧЕВА ЧОШКУН
МАРИЯ МЛАДЕНОВА ЕРДАЛКЪРАН
МАРТИН ОГНЯНОВ МАРИНОВ
МАХМУД КЯБИЛОВ САЛИМОВ
МЕЛИС ЙЬОЗГЮР
МЕЛИС САБРИОГЛУ
МЕРВЕ МАХМУТОГЛУ
МЕТИН ИБРЯМОВ ХАСАНОВ
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД БЕЙТУЛОВ ХАСАНОВ
МЕХМЕД ИСМАИЛ БЕЙТУЛЛА
МЕХМЕД ИСМАИЛ ХАСАН
МЕХМЕД ИСМЕТ ХЮСМЕН
МЕХМЕД ОСМАН КАБИЛ
МЕХМЕД САБРИ МЕХМЕД
МЕХМЕД САЛИМОВ КАДИРОВ
МЕХМЕД СЮЛЮШЕВ ИСУФОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЕЛИМАН
МИЛАНА МАТЕЕВА ЙОСИФОВА
МИЛЕН АНГЕЛОВ САВОВ
МИЛКА ВЕЛИНОВА МИЛЕНОВА
МИНЧО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВА ЩИЛЯНОВА МУХАРЕМ
МИРЯМ КАДИРОВА СЕЛИМОВА
МЛАДЕН ФИЛИПОВ АЛЕКСИЕВ
МУАЛЛА ЙЬОЗГЮР ЙОЗКАН
МУСТАФА МЕХМЕД РАСИМ
МУХАММЕТ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
НАДЖИЕ АДЕМ САГДЪЧ
НАДЖИЕ ХАСАН КАХРАМАН
НАДЯ АНТОНОВА СТОЯНОВА
НАДЯ РАНГЕЛОВА МИНКОВА
НАЗИКЕ САБРИ ЕРОГЛУ
НАЗИКЕ ХАМИД АЛИ
НАЗМИ ХЪКМЕТ МЕХМЕД
НАЗМИЕ БАХАР
НАЗМИЕ МЕХМЕД МУРАД
НАЗМИЯ СЕЛИМ САДЪК
НАЙДЕН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
НАЙДЕН АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ
НАЙДЕН ЯНКОВ АНГЕЛОВ
НЕВЕН НЕВЕНОВ НЕВЕНОВ
НЕВЗАТ АХМЕД ИБРЯМ
НЕДА АСЕНОВА ПЪРВАНОВА-ПОТОРЛУ
НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ЙОСИФОВ
НЕЖДЕТ ШАБАН САЛИМ
НЕЗАХЕТ ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
НЕЛИ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
НЕЛИ ИЛИЕВА МАРИНОВА
НЕРМИН ДЖЕВДЕТОВА ХАСАНОВА
НЕЧМИЯ ОСМАН СЕЛИМ
НЕША ИСКРЕНОВА СЕВДАЛИНОВА
НЕШКА ДЕСКОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛАЙ АЛИПИЕВ РАЙКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ЩЕРЕВ
НИКОЛИНКА АТАНАСОВА АЛЕКОВА
НИНА АСЕНОВА ПЕКТАШ ОГУЗ
НУРАЙ АХМЕД КАЧАРОГЛУ
НУРГЮЛ РАСИМОВА ХАМИД
ОКТАЙ БИЛАЛ
ОСМАН МЕХМЕД АЛИ
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
ОСМАН ЮСУФ ОСМАН
РАЗИЕ ХАСАН ИСЛЯМ
РАМИС ИБРЯМ РАМИС
РЕВАСИЕ ХАСАН ХАЛИД
РЕВАСИЙЕ ПАША
РЕДЖЕБ МУСТАФА РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ШАБАН АХМЕД
РЕЙХАН ИСМЕТ АХМЕД
РЕЙХАН ХЮДАИМ ХАМИД
РЕМЗИЕ МЕЕДЖИД СЕЛИМАН
РЕНАЛ МЕРАЛ РИФАТ
РЕНЕТА САВОВА САМУИЛОВА
РИДВАН РЕДЖЕБ МУСТАФА
РОСЕН САВОВ МИХАЙЛОВ
РОСИЦА СЛАВОВА БЕШЙЪЛДЪЗ
РОСИЦА ФИДАНОВА АСЕНОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
РУСАН МАКСИМОВ АЛЕКОВ
САБИН РАНГЕЛОВ МИНКОВ
САБРИ МЕХМЕД АХМЕД
САБРИ ФЕИМ СЮЛЕЙМАН
САВА ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
САВА СМИЛЯНОВ МИНЧЕВ
САЛИ СЮЛЮШЕВ КАСЧИ
САЛИХ ВАТАНСЕВЕР
САЛИХА АХМЕД КАХРАМАН
САМЕТ КАДИР МЕХМЕД
САШО ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
СВЕТЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА
СВЕТЛИН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
СВЕТЛОЗАР ХРИСТОФОРОВ НИКОЛОВ
СЕБАХАТТИН ФАРЕДИН ХАЙРЕДИН
СЕБИЛЕ САЛИ МЕХМЕД
СЕВДА АСЕНОВА ЙОЗКАН
СЕВДА ИЛИЕВА АНТОНОВА
СЕВДА ИЛИЕВА СЕЗЕР
СЕВДА КАРАМФИЛОВА МАКСИМОВА
СЕВДА МЕТОДИЕВА ЩЕРЕВА
СЕВДА НАЙДЕНОВА ОСМАН
СЕВДА РУМЕНОВА АЛЕКОВА
СЕВДА ФИЛИПОВА ЩЕРЕВА
СЕВДА ХУБАНОВА АЙДЪН
СЕВДАЛИН ЙОСИФОВ АВРАМОВ
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ЩЕРЕВА
СЕВДАЛИНА БЛАГОЕВА КОШАНАК КАЯ
СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА ДЕМИР
СЕВДАЛИНА РАЙЧЕВА ИЛИНОВА
СЕВДАЛИНА СЕВДАЛИНОВА АЛЕКОВА
СЕВДАЛИНА СМИЛЯНОВА СТОЯНОВА
СЕДА ДЖЕМАЛ АХМЕД
СЕИД ХЮСЕИН СЕИД
СЕЛИЙМЕ ЕХЛИМАН ХАСАН
СЕЛИМЕ АХМЕДОВА САЛИМОВА
СЕЛИМЕ НАЗИФ АЛИ
СЕЛИН КАХРАМАН
СЕНАЙ БАСРИЕВ МЕХМЕДОВ
СЕРГЕЙ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
СЕРПИЛ БЮЙЮКБАШ
СЕРТАЧ БЮЙЮКБАШ
СИБЕЛ ЙОСИФОВА АВРАМОВА АНАР
СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА ЩЕРЕВА
СМИЛЯН МИНЧЕВ ПЪРВАНОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА РАДКОВА
СЪБИ СЪБЕВ ЮЛИЕВ
СЮЛБИЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
ТАНЯ НАЙДЕНОВА ИЛИЕВА
ТЕЗДЖАН САЛИ ЮСУФ
ТЕМЕНУЖКА СЕВДАЛИНОВА ДАВИДОВА
ТУГЧЕ КОШАНАК
ТУНАЙ САБРИ САЛИ
ТУНДЖАЙ ЗИКРИ МЕХМЕД
УМУТ САЛИХ КАЧАРОГЛУ
ФАДЛИ АЛИ СЕЛИМАН
ФАДЛИЕ СЮЛМАН САЛИ
ФАРЕДИН ХАЙРЕДИН МУСТАФА
ФАТИХ КАРАХАСАНОГЛУ
ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА СЕИДОВА
ФАТМЕ КЕМАЛ АЛИ
ФАТМЕ МЕХМЕД МАХМУД
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФАТМЕ МЮМЮН ШЕРИФ
ФАТМЕ ХЪЛМИ РИФАТ
ФАТМЕ ХЮСЕИН КАДИР
ФАХРЕТТИН АХМЕД ОСМАН
ФЕЙМЕ РАМИС ХАСАН
ФИДАН БЕЛИНОВ АЛИПИЕВ
ФИДАНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
ФИДАНКА АСЕНОВА БЮЙЮКБАШ
ФИДАНКА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ФИЛИП РУЖИНОВ ХАРИЗАНОВ
ХАЙДАР-БАШАЙ ХЮСЕИН ТЕМИРЛИОГЛУ
ХАККЪ КОШАНАК
ХАЛИМЕ РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН
ХАСАН МЕХМЕД ЕМИН
ХАСАН ХЮСЕИН СЕЛИМАН
ХИКМЕТ АХМЕД ХЮСЕИН
ХИКМЕТ ИБРЯМ АЛИ
ХРИСТО АСЕНОВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ АЛЕКОВ
ХЪЛМИ РАМАДАН САЛИ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
ХЮСЕИН ХАЛИЛ АДИЛ
ХЮСЕИН ЮСУФ АБТУЛА
ХЮСМЕН АХМЕД КЕРИМ
ХЮСНИЕ САЛИМ ХЮСЕИН
ЮКСЕЛ ДИНЧЕР МЕХМЕД
ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ АСЕНОВ
ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБТУЛА МЕХМЕД АБТУЛА
АЙЛИН НАДИ САБРИ
АЙНУР РАХИМ ГЮНЕЛ
АЙРИЕ МУСТАФА АХМЕД
АЙШЕ КОРКМАЗ
АЙШЕ МУХАРЕМ ФЕРАД
АЙШЕНУР СИЛЯНОВА
АКИФ АРИФ АХМЕД
АЛБЕНА АЛЕКОВА МАРИНОВА
АЛЕКСИ НАЙДЕНОВ АЛЕКСИЕВ
АЛТАН ЗИКРИ БАСРИ
АНА МАРТИНОВА МАКСИМОВА
АНА СТОИЛОВА СЕРАФИМОВА
АНАНИ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
АНДРЕЙ КРУМОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА АНДРЕЕВА
АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА АЛЕКСИЕВА
АНЕЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ДАЛКА
АНТОН МАРИНОВ РАДЕВ
АХМЕД ЙОЗДЖАНОВ ДЕРВИШЕВ
АХМЕД ХАМИД ЮСУФ
АХМЕТ ПИРОГЛУ
БАРЪШ ТЕМИЗ
БАСРИ БАСРИ ИБРЯМ
БАСРИ ХАСАН ХЮСЕИН
БЕДИХА МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
БЕЙТУЛЛА МЕХМЕД ИСМАИЛ
БЕРК НЕЖДЕТ НИАЗИ
БЕХИДЖЕ САЛИЕВА ЮСУФОВА
БЛАГОВЕСТ СВЕТОСЛАВОВ МАРИНОВ
БОЙКО МАРТИНОВ МАРТИНОВ
БЮРХАН АДЕМОВ НАЙМОВ
ВАЛЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ВЕЖДИ ФЕРАД АХМЕД
ВЕСИЛЯ ИБРАХИМ МЕХМЕД
ВИЛДАН КЕМАЛ КЮЧЮКЛЕР
ВИОЛЕТА ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ВЯРА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
ГАЛИНА АЛЕКСИЕВА ФЪРЪНДЖЪ
ГАЛИНА БИСЕРОВА ПИРИНСКА
ДАРИЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
ДЕНИЗЕЛ АЛИ
ДЕНИСЛАВ СЕРГЕЕВ СЕРГЕЕВ
ДЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА ЕРОГЛУ
ДЖАХИДЕ ЮМЕР ТЕМИЗ
ДЖЕВАТ КЕМАЛ ХАЛИД
ДЖЕМАЛ ПИРОГЛУ
ДЖЕРЕН ШАФАК ЙОЗМЕН
ДЖУВЕРИЯ АБТУЛЛА ХЮСЕИН
ЕГЕМЕН КЮЧЮКЛЕР
ЕДА ЙОЗДЖАНОВА ДЕРВИШЕВА
ЕЛИФ ЙОЗКУЛ
ЕМИЛ ВЕЛИНОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ ЙОСИФОВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛИЯ САВОВА СТОЯНОВА
ЕМИР ЙОЗЧАКЪДЖЪ
ЕРАЙ ДОГРУОГЛУ
ЕРДЕНИЗ МУХТАРОГЛУ
ЕРТАН МИЛЕНОВ БОЯНОВ
ЕРХАН ДОГРУОГЛУ
ЕРХАН ЙОЗКУЛ
ЕФЕ ЙОЗЧАКЪДЖЪ
ЗАМБИЯ АДЕМ КАДИР
ЗАФИР МАРТИНОВ МАРТИНОВ
ЗАХАРИ МАРИНОВ СТОЯНОВ
ЗВЕЗДА ИГНАТОВА МАРТИНОВА
ЗВЕЗДА МАРТИНОВА ЯКИМОВА
ЗЕХРА СЬОНМЕЗ
ЗИКРИЕ БЕЙТУЛОВА ДЕРВИШЕВА
ЗИКРИЕ МЕХМЕД МАТЛИБ
ЗОРНИЦА МАРИНОВА ЙОЗКУЛ
ЗОРНИЦА МИНКОВА ЧАЙЛЪ
ЗЮЛЕЙХА ДЕРВИШЕВА
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ
ИЛКЕР РАХИМ МУСТАФА
ИРЕМ МУТЛУ
ЙЕЛДА ФИКРИ ХАСАН
ЙОЗДЖАН ДОГРУОГЛУ
ЙОЗДЖАН АХМЕДОВ ДЕРВИШЕВ
ЙОЗДЖАН ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ЙЪЛДЪЗ ТЕКИН АКЪН
КЯМИЛ САЛИ САДЪК
МАКБУЛЕ ИСМАИЛОВА ХЪЗЛЪ
МАРИН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
МАРИН ЮРИЕВ АНТОНОВ
МАРИЯНА АСЕНОВА РАДЕВА
МАРТИН БОРИСОВ ХРИСТОВ
МАРТИН МАРТИНОВ МАКСИМОВ
МАРТИН МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
МАЯ МАТЕЕВА ФИЛИПОВА
МЕЛЕК КУРУОГЛУ
МЕРВЕ ПЕХЛИВАН
МЕРВЕ ТУНЧХЕР
МЕТИН БЕЙТУЛА МЕХМЕД
МЕТИН ИСМЕТ АКИФ
МИЙРЕМ САЛИ МУСТАФА
МИЙРЯМ МУРАД ПИРОГЛУ
МИЛЕН АНТОНОВ МАРИНОВ
МИЛЧО МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ
МИЛЧО ФИЛИПОВ ПИРИНСКИ
МИНКО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
МИРЕЛ МУСТАФА ТУНЧХЕР
МЛАДЕН ЦАНОВ ФИЛИПОВ
МЮКЕРЯМ ТАХИР АХМЕД
НАДЖИЕ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА
НАДИ САБРИ АЛИ
НАДЯ АТАНАСОВА ЙОЗМЕН
НАЗМИЕ АЛИ ЮМЕР
НАЗМИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
НЕВЕН ЙОНЧЕВ СЕРАФИМОВ
НЕВЕНА ДАВИДОВА МЕТИН
НЕДЖАТИ АЛИЕВ ИБРЯМОВ
НЕЖДЕТ НИАЗИ АЛИ
НЕЖИЛЯ ФЕРАМИ ХЮСЕИН
НЕЛИ ЗАХАРИНОВА АХМЕД
НИКОЛИНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
НИНА ИЛИЕВА БИЛГИЧ
НУРАЙ АХМЕД КАРОВ
НУРХАН НУРАЙ АХМЕД
ОКТАЙ ФИКРИ ХАСАН
ОРХАН АХМЕД ДЖЕЛИЛ
РАДИ КАЛИНОВ МИХАЙЛОВ
РАХИМ МУСТАФА РАХИМ
РЕЙХАН ЮМЕР АЛИ
РЕНАН РЕДЖЕБ ИДИРИЗ
РИДВАН ХЮСМЕН ЮМЕР
РЮКИЕ НУРАЙ АХМЕД
САБИН САБИНОВ МАРТИНОВ
САБРИЕ ОРХАН ЮМЕР
СВЕТЛА АНГЕЛОВА СЕРАФИМОВА
СВЕТЛА АСЕНОВА ХРИСТОВА
СВЕТЛИН МИЛАДИНОВ СИМЕОНОВ
СВЕТЛИН РУМЕНОВ ИЛИЯНОВ
СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ МАРИНОВ
СЕБИЛЕ ТЕКИН
СЕБИЛЕ ОСМАН АЛИ
СЕВДА АСЕНОВА ЙОЗЧАКЪДЖЪ
СЕВДА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
СЕВДА СТИЛЯНОВА САЯР
СЕВДА ХРИСТОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИНА СТИЛЯНОВА КУРТ
СЕВИНЧ ЕДИП ХАСАН
СЕЗГИН ЧАЙЛЪ
СЕЙДЕ СЕЛИМОВА САЛИЕВА
СЕЛИМЕ САЛИМ СЮЛЕЙМАН
СЕЛИН ДЖОШКУН
СЕЛИХА ЗАИД ЕФРАИМ
СЕРГЕЙ ДАВИДОВ АСЕНОВ
СЕРКАН БОЖИДАРОВ АЛЕКОВ
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ПЕХЛИВАН
СИЛВИЯ КИРИЛОВА СИМЕОНОВА
СИЛВИЯ СЛАВОВА АЛТЪНОК
СЛАВКА АТАНАСОВА ЪШЪК
СНЕЖАНА СЕРГЕЕВА АЙ
СТИЛЯН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
СЮЛЕЙМАН САЛИ СЮЛЕЙМАН
ТАИБ МЕХМЕДОВ ТАИБОВ
ТАИБ МУСТАФА РЕДЖЕБ
ФАТМА ЕДЖЕМ КУРТ
ФАТМЕ АХМЕД МЮСТЕДЖЕБ
ФАТМЕ ВЕХБИ РАХИМ
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ТЮЗЮН
ФЕРИХАН МУХСИН КАРОВА
ФИДАНКА ИЛИНОВА СТЕФАНОВА
ФИКРИ БАСРИ ХАСАН
ФИКРИЕ МЕХМЕД ЮСУФ
ФИЛИП МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ
ФИЛИП ФИЛИПОВ ПИРИНСКИ
ХАЛИМЕ АРИФ КАДИР
ХАЛИМЕ АХМЕД АЛИ
ХАНДЕ ЙОЗ
ХАНИФЕ ХЮСМЕН КУРУОГЛУ
ХАСАН БАТУХАН АЙ
ХИЛМИЯ РЕДЖЕБ МУСА
ХРИСТИНА АНТОНОВА СЬОНМЕЗ
ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН
ХЮСНИЕ ЮДАИМ ЧИФТЛИК
ЦВЕТА МАКСИМОВА СЕРГЕЕВА
ШЕВКИЕ МЕХМЕД САЛИ
ШЕФИКА ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ЮДАИМ ИБРАИМ ЕФРАИМ
ЮЗДЖАН ЮДАИМ ИБРЯМ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА НЕДЕВА
ЮЛИЯ ДАВИДОВА ЙОЗМЕН
ЮЛИЯНА РУМЕНОВА ГЮНДОГАН
ЮСУФ ЙЪЛДЪЗ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ГОЛЯМА ВОДА, кметство ..........., секция № 005
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ ХЮСНИЕВ АПТРАИМОВ
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АЙГЮЛ РУФАТ АХМЕД
АЙГЮЛЕ ЗЮХТЮ ДАМАТ
АЙЛЯН ХАСАНОВА ЕМИНОВА
АЙШЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЛТЪНАЙ РУФАТ АХМЕД
АНЕЛИЯ АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АНЕТА РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА
АНИФЕ ТЕФИК РИЗА
АТЧЕ РУЖДИ САЛИ
БАРЪШ ЙОЗТЮРК
БАХРИ ХАБИЛ САЛИ
БИЛЯНА МАЛИНОВА АНТОНОВА
БОГДАН РОСЕНОВ БЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ ХАРИЗАНОВ ЕВТИМОВ
ВАИД САДУЛА АПТУЛА
ВАЙДЕ САЛИЕВА ОСМАНОВА
ВЕЛИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА КОЛЕВА КУЦАРОВА
ГАЛИНА БЕЛЧЕВА МИНЧЕВА
ГЕНАДИ МИЛЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ СТАНОЕВ
ГЕРГИНА СТАНЕВА ИЛИЕВА
ГЬОКЧЕ ЧАМУР
ГЮЛДЖИХАН АХМЕДОВА АНДРЕЕВА
ДАВИД ГАНЧЕВ АСЕНОВ
ДАРИН ДАВИДОВ ГАНЧЕВ
ДЕНИЗ НАЗЪМ ДАМАТ
ДЖАНАН НУРИДИН ЙЕШИЛЮРТ
ДЖЕЙХАН НУРЕДИН ОСМАН
ДЖЕКО ВЕНЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
ДЖЕЛЯН НУРЕДИН ОСМАН
ДЖЕРЕН ХОДЖАОГЛУ
ДИЛБЕР НУРИДИН ХЮСЕИН
ЕЛИС ЕРДЖАН
ЕЛИФ БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
ЕЛИЦА БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА БЕЛЧЕВА
ЕМИНЕ РАМАДАН САЛИ
ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН АПТУЛА
ЕМИНЕ ТЕФИКОВА АХМЕДОВА
ЕМИНЕ ШАБАН МЕХМЕД
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КАСИМ АХМЕД ХАСАН
КАТЯ АТАНАСОВА АСЕНОВА
КАЯ ГЬОЗИШ
КЕЗБАН КАСИМ ХОДЖАОГЛУ
КРАСИМИРА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
КРЕМЕНА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА
МАРИАН МАРИНОВ ХРИСТОВ
МАРИН СЪБЕВ ЙОСИФОВ
МАРИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ОРЛИНОВ АНТОНОВ
МЕЛИС МАРТИНОВА ОРЛИНОВА
МЕРТ ЙОЗТЮРК
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МИТА ДИМОВА ИВАНОВА
МЛАДЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
НАЗИКЕ БАХРИ АЛЕКСИЕВА
НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
НАСКО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
НАСТА КАМЕНОВА МАРТИНОВА
НАТАЛИЯ РАДЕВА ЙОЗТЮРК
НЕБАЕТ ИЛИЯЗ САЛИ
НЕФИСЕ РУЖДИ САЛИ АКЪНДЖЪ
НИКОЛАЙ РУСЕВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛИНА СТАЛИНОВА КАМЕНОВА
НИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА
НУРДЖИХАН ОСМАН ХЮСЕИН
НУРЕДИН ОСМАН РИЗА
РАДИ ХРИСТОВ РАШКОВ
РАМАДАН ХЮСЕИН РАМАДАН
РАМАДАН ЮМЕР РАМАДАН
РЕФКИЕ ФЕЙЗУЛА ХАСАН
РИЗА СЮЛЕЙМАНОВ ОСМАНОВ
РОСЕН БЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
САЛИ ХАБИЛОВ САЛИЕВ
САЛИ ЮСУФОВ ИСМАИЛОВ
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
СЕВДА МАРИАНОВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
СЕВДА САВОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИН КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
СЕЗЕР КАСИМ АХМЕД
СЕЙХАН ЗАИД САДУЛА
СИБЕЛ МЕХМЕД ЙОЗДЕМИР
СИМГЕ ЮРКЕДЕН
СНЕЖАНА АСЕНОВА ЧАМУР
СТАНИМИР АРСОВ ХУБАНОВ
СТЕФАН МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ
СТОЯН ИВАНОВ САМУИЛОВ
СУЗАНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕЗДЖАН САЛИ ЕЮБ
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ТИЖЕН ГЮВЕНИР
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ
ТУГБА ОРМАНДЖЪ
ТУНЧЕР НАЗЪМ ДАМАТ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛ РАМАДАН
ХАЙРИЕ САЛИЕВА АПТРАИМОВА
ХРИСТИНА СПАСОВА ИГНАТОВА
ШЕНАЙ ШАКИРОВА АХМАДОВ
ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА
ЮЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ГОЛЯМ ИЗВОР, кметство ..........., секция № 006
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
ЛЕМАН ЗАКИР ШИМШЕК
НАДЯ АНТОНОВА ИВАНОВА
РУМЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
САЛИХА МУСТАФОВА КЬОФТЕДЖИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, кметство ..........., секция № 007
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН БОНЕВ РАДЕВ
АЗМИ САЛИ ХАКЪ
АЙДЖАН РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
АЙДЪН АДИЛ САЛИ
АЙЛИН МЕТИНОВА ИБРАХИМОВА
АЙЛЯ ОРХАН ШАХИН
АЙСЕЛ СЕВДЖАНОВА САЛИЕВА
АЛПЕР РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
АНА АВРАМОВА ХРИСТОВА
АНА АЛИПИЕВА ЯКИМОВА
АНА ИСКРЕНОВА АКТАРОГЛУ
АНА МИЛКОВА НАУМОВА
АПТУЛА НИАЗИЕВ ШАБАНОВ
АСЕН РАДЕВ АТАНАСОВ
АСЕН ЮЛИЯНОВ ИЛИНОВ
АСЕНКА АСЕНОВА НАУМОВА
АСЯ МЛАДЕНОВА МАРТИНОВА
БАХРИЕ ИБРАХИМ ХАКЪ
БЕДИХА АЗМИ ХЮСЕИН
БЕДРИЯ АЛИЕВА ОРБАЙ
БЕЙЗАТ ХАСАН МУРАД
БЕЛИН БЕЛИНОВ ЕВТИМОВ
БЕНА БЕЛИНОВА КОДЖАБЪЙЪК
БЕНА ХУБАНОВА БАХТИЯР
БЕНИДЕ АЗМИ МАЛИНОВА
БЕРОЛ НУРИДИН МУСА
БИЛЯНА АСЕНОВА ДИБЕК
БИСЕР БАГРЯНОВ БЕЛЧЕВ
ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА АТАНАСОВА
ВЕДИХА ХАСАН ЕЮБ
ВЕСЕЛА ХАРИЗАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ГАЛЯ БОЯНОВА ЕВТИМОВА
ГЕРАСИМ РАДОИЛОВ ИСАЕВ
ГЮЛБИН НИЯЗИЕВА ЕФРАИМОВА
ГЮЛНУР ХИКМЕТОВА ЕФРАИМОВА
ГЮЛСЕРЕН ШАБАН ХЮРЙЪЛМАЗ
ГЮЛТЕН САЛИ МУСТАФА
ДАВИД ДАВИДОВ САБИНОВ
ДАВИД САБИНОВ РАШКОВ
ДЕНИЗ БЕЙЗАТОВ МУРАДОВ
ДЕНКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЖЕМИЛЕ ЮМЕР АНГЕЛОВА
ДЖУМАЗИЕ АЛИ САЛИМ
ДИЛАРА ЗЕХРА САМИ
ДИЯНА ЕВТИМОВА ИГНАТОВА
ЕБРУ АНГЕЛОВА МИЛЕНОВА
ЕВТИМ ЕВТИМОВ ИГНАТОВ
ЕВТИМ ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЕВТИМ САБИНОВ КРУМОВ
ЕЛАНУР ТАХИРОГЛУ
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА КОЛЕВА
ЕМЕЛ ЧАКЪРОГЛУ
ЕМИЛИЯ ШИБИЛЕВА ЖЕЛЕВА
ЕМИН ХАСАН ХЮСЕИН
ЕМИНЕ АХМЕД ОСМАН
ЕМИР ДЕГЕР
ЕМИРХАН АЧЪК
ЕРДЖАН ИСА ЕЮБ
ЕРДИНЧ ДЖЕЛИЛОВ РЕДЖЕБОВ
ЕРМА СЕВЕРИНОВА НАУМОВА
ЕРСЕН ЕРДИНЧ ДЖЕЛИЛ
ЗВЕЗДЕНА АСЕНОВА РАШКОВА
ЗДРАВКО ХАРИЗАНОВ МЛАДЕНОВ
ЗЕЙНЕБ ДЖЕЛИЛ МУСТАФА
ЗЕХРА САМИ САМИ
ЗЛАТИ СЕВДАЛИНОВ БИСЕРОВ
ЗОРА НЕВЕНОВА МЕХМЕДОВА
ИБРАХИМ ЕБАЗЕР МУСТАФА
ИБРАХИМ МЕТИНОВ ИБРАХИМОВ
ИДИРИЗ ЕЮБ ЮЗЕИР
ИЛХАН ЕЮБ ИДИРИЗ
ИЛХАН ИБРАХИМ ЕБАЗЕР
ИЛХАНЕ ИБРАХИМ ЕБАЗЕР
ИСА ЕРДЖАН ИСА
ИСКРЕН МЛАДЕНОВ МИЛАНОВ
ИСМАИЛ РАХМИ ИСМАИЛ
КАЛИН МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
КАЛИНА ЗАФИРОВА ХРИСТОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ХАСАН
КРЕМЕНА ЕВТИМОВА МЕХМЕДОВА
МАРТИН БОНЕВ РАДЕВ
МЕЛИХ КАХРАМАН
МЕЛИХА КОДЖАБЪЙЪК
МЕЛИХА МЕХМЕД АХМЕД
МЕЛИХАТ АЛИЕВА САЛИЕВА
МЕЛТЕМ КОДЖАБЪЙЪК
МЕРГЮЛ ХАМДИ МАХМУД
МЕРТ МУТЛУ
МЕРТ ДАВИДОВ САБИНОВ
МЕТИН ИБРАХИМОВ ЕФРАИМОВ
МЕХНУР СЕЛИМ СЕЛИМАН
МИМИ ИЛИНОВА ХРИСТОВА
МИНА МАНУШЕВА ЙОСИФОВА
МИРЕНА МАРИНОВА ХАДЖИЕВА
МИРЯМ ЗАИД МЕХМЕД
МУСТАФА ИБРАХИМОВ САБРИЕВ
МЮРВЕТ ДЖЕМАЛОВА САЛИМОВА
НАУМ ИРИНОВ НАУМОВ
НЕБАХАТ КЕРИМОВА ИГНАТОВА
НЕДАТ АХМЕД НАЗИФ
НЕДЖАТИН МУСА МУСТАФА
НЕДРЕТ МУСА МУСТАФА
НЕСРИН НЕДЖАТИН МУСТАФА
НЕШКА ЮЛИЕВА ЧАВДАРОВА
НОРА АСЕНОВА ВЪЛКОВА
НУРДЖАН ХАСАН АХМЕД
НУРИДИН МУСА МУСТАФА
НУРТЕН ИБРАХИМ ГАРИП
ОСМАН ХАСАНОВ ОСМАНОВ
ПАКИЗЕ РЕМЗИЕВА ШАБАН
РАИМ ХАМДИ ЕКРЕМ
РАХМИ ИСМАИЛ ИБРАХИМ
РЕДЖЕБ ШАБАН ХЮСЕИН
РОСИЦА ВАРАДИНОВА КРУМОВА
РОСИЦА МАРИНОВА АСЕНОВА
САЛИ НЕДЖАТИН МУСТАФА
САЛИМ ЕВТИМОВ КРУМОВ
САЛИМ НАСУФ САЛИМ
САЛИМ ХАМДИ МАХМУД
СВЕТЛАНА СЪБЕВА АЧЪК
СЕБАХАТ ИБРАИМОВА РУСЕВА
СЕВДА АЛЕКСИЕВА МЛАДЕНОВА
СЕВДА МАНУШЕВА АСЕНОВА
СЕВДА МИРОСЛАВОВА ЩЕРЕВА
СЕВДА СЕРГЕЕВА САБИНОВА
СЕВДАЛИНА СЪБЕВА АШЪК
СЕВДЖАН АДЕМ САЛИ
СЕМА САБИНОВА РЕДЖЕБОВА
СЕМАТ КЕРИМОВА САЛИЕВА
СЕНИХА МЕХМЕД ИСМАИЛ
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
СЕЧИЛ ЧЕТИН
СИНЕМ МУТЛУ
СТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
СЪЛЗА САБИНОВА ЙОЗЕР
ТАНДЖЕР ИСМЕТ ТАХИР
ТАНЯ ИСКРЕНОВА МЛАДЕНОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА КИРИЛОВА
ТИХОМИР ИСКРЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТУРГАЙ НУРИДИН МУСА
ФАТМЕ АЛИ НЕДЖИБ
ФЕРДИН АЛИ РАМАДАН
ФИДЕС ТАСИМОВА ЧЕТИН
ХАЙРЕДИН ХАРУНОВ МУСТАФОВ
ХАМДИ МАХМУД САЛИМ
ХАНИФЕ САЛИ МУСТАФА
ХАРИЗАН СЪБЕВ ХАРИЗАНОВ
ХАСАН ЕМИН ХАСАН
ХАСАН РУЖДИЕВ ХАСАНОВ
ХАТЧЕ РЕМЗИ РЕДЖЕБ ГЮНЕЙ
ХАТЧЕ САЛИ САЛИМ
ХАЯТ АШЪК
ШЕРИФЕ НИАЗИ ЕБАЗЕР
ЮЗЕИР ИДИРИЗ ЕЮБ
ЮЛИЯ СЪБЕВА МИЛАНОВА
ЮРИЙ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ЗДРАВЕЦ, кметство ..........., секция № 008
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЖАН ТАНЕР ЯВУЗ
АЙТЕН МУСТАФА АБАЙ
АЙШЕ КАДИР ХАЛИЛ
АЙШЕ МУСТАФА ЧИФЛИКОГЛУ
АЙШЕ САЛИЕВА ИБРЯМОВА
АЙШЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
АЙШЕГЮЛ САЛИЕВА ДЕЛИМЕХМЕДОВА
АЛИ ЕЮБ АЛИ
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МЛАДЕНОВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ХАЛИС
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИГНАТОВА
АНЕТА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
АНКА МАРИЯНОВА СЪБЕВА
АРДА БЕРИ
АРИФ ИСМАИЛ ИБРЯМ
АФИЗЕ КАДИР САЛИ
БАСРИ МЮМЮН БАСРИ
БАХАР ФЕВЗИ КАЯ
БЕРРИН БАЛТА
БИЛЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
БИЛЯНА СТОЙКОВА ЙЪЛДЪЗ
БОЙКО АНГЕЛОВ КАЛОЯНОВ
БОРЯНА ДИМИТРОВА АНТОНОВА
ВАСИЛ ХРИСТОВ АНТОНОВ
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА МАКСИМОВА
ГАЛИНА ДЕЯНОВА БЕРИ
ГЮЛТЕРИЕ МЕХМЕД АЛИ
ДАВИД ДАВИДОВ ХАРАЛАНОВ
ДАВИД ЗАФИРОВ ХУБЕНОВ
ДАВИД ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ДЕЯН ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ДЖАНСУ ДЕГИРМЕНДЖИ
ДЖЕВРИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД
ДЖЕЙЛЯН АЛИ АКБЪЙЪК
ДЖЕЙХАН АЛИ ЕЮБ
ДЖЕНГИС АЛИ ИБРЯМ
ДЖУНЕЙТ БЕЙТУЛА ТЕФИК
ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА БОЗКУРТ
ЕДЖЕМ НЕДИМ ХАЙРЕДИН
ЕЛИФ ТАНЕР ЯВУЗ
ЕМИЛ АНГЕЛОВ КАЛОЯНОВ
ЕМИЛИЯ АНТОНОВА ИГНАТОВА
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА МИНКОВА
ЕМИНЕ ШАБАН ИБРЯМ
ЕМРЕ НЕВЕНОВ СЪБИНОВ
ЕМРЕ РУСЕВ МЛАДЕНОВ
ЕНРУХ ХЮДАИМ АХМЕД
ЗАИД МЕХМЕД ЕШРЕФ
ЗЕХРА ГЬОКПЪНАР
ЗЕХРА МЕХМЕД ДЕЛИМЕХМЕД
ЗЕХРА СЮЛЕЙМАН САЛИ
ЗИКРИЕ ЗАИДОВА ПОТУРОГЛУ
ИБРАХИМ ЕФРАИМ БЕКИР
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ МАКСИМОВ
ИЛЧИМ ЙЪЛДЪЗ
ИСМАИЛ ЮСУФОВ АБТУЛЛОВ
ЙОЗЛЕМ МЕДВЕД МЕХМЕДАЛИ
МЕДВЕД ЮСУФ ЯКУБ
МЕЗИМЕ ОСМАНОВА ДЕМИР
МЕХМЕД ЗАИД МЕХМЕД
МЕХМЕД ЯКУБ ДЕЛИМЕХМЕД
МУСТАФА МЕХМЕД ХАЛИЛ
МУХАРЕМ ЕФРАИМ ХАБИЛ
МЮЖГЯН МЕДВЕД ЮСУФ
МЮЗЕЯМ ШЕМСЕДИН ЕШРЕФ
МЮКЕРЯМ МУСТАФА МЕХМЕД
НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА ЧАВДАРОВА
НАДЖИЕ ИБРЯМ ЗЮЛКЮФ
НАДЖИЕ ХАЛИС ОСМАН
НАЗМИЕ САЛИ ХАБИЛ
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИБИШОГУЛЛАРЪ
НЕВЕН МИЛЕНОВ ЯКИМОВ
НЕВЕН СЕРГЕЕВ БИСЕРОВ
НЕВЕНА АЛДИМОВА МИЛЕВА
НЕДЖМИЯ МАХМУД ДЕЛИМЕХМЕД
НЕДИМ ХАЙРЕДИН АДЕМ
НЕРДЖИВАН СЮЛЕЙМАН САЛИ
НЕСИБЕ МЕХМЕД АНГЕЛОВА
НИНА ДАВИДОВА ЮДЖЕСОЙ
НИНА ДЕЯНОВА ХАРАЛАНОВА ЙЕНИБАЙРАК
НИНА ХАРАЛАНОВА ХУБЕНОВА
НУРИДИН АДЕМ ЗЮЛКИФ
НУРИЕ ФАХРИ МАХМУД
ОКАН ГЬОЛЧЮК
ОКТАЙ САЛИЕВ АБТУЛОВ
ОРЛИН ФИЛИПОВ ЛАТИНОВ
ПАВЕЛ АНДОНОВ МИЛЕВ
РАЗИЕ АККЪ ХАЛИЛ
РИДВАН МОХАРЕМ ЕФРАИМ
РУБИЛ ЛЮТФИЕВ ИСМАИЛОВ
РУМЕН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
РУСИ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
САБИХА ХЪЛМИ ЗЮЛКИФ
САБРИ ГАРИП
САЛИ БАСРИ САЛИ
САМЕТ НУРИДИН АДЕМ
СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
СВЕТЛАНА ИВАЙЛОВА ШЕНТЮРК
СЕВДА ДАВИДОВА БАЛТА
СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
СЕВЕР ИСМАИЛ АДЕМ
СЕЛИМЕ ЮКСЕЛОВА МЕХМЕД
СЕЛЯМИ ИСМАИЛОВ РАШИДОВ
СИЛВИЯ МИЛЕНОВА МИНЧЕВА
СИНАН МОХАРЕМ ЕФРАИМ
СИЯ ЕМИЛОВА ЯКИМОВА
СТЕЛА ИВАНОВА МАРТИНОВА
СЮЛЕМАН САЛИЕВ АЛИЕВ
ТОДОР ЖИВКОВ МЛАДЕНОВ
ТОЛГА ПОТУРОГЛУ
ФАДЛИ ХЪЛМИ АДЕМ
ФАТМЕ АБТУЛА АЛИОСМАН
ФАТМЕ ДЖЕВДЕТОВА ЙЕТИЩИ
ХАБИЛ ЕФРАИМ ХАБИЛ
ХАСАН МУТЛУ
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА КОНМАЗ
ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА ГАРИП
ХРИСТО МОМЧИЛОВ АСЕНОВ
ХЮСЕИН МУСТАФА ХАСАН
ШАБАН РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ШЕФИКА АЛИ ЯВУЗ
ЮКЮШ МЮВСЕЛОВА АБТУЛЛОВА
ЮЛИЯН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
ЮМЮРДЖАН РЕДЖЕБОВА КУШЧУ
ЯКУБ БЕЙТУЛА ТЕФИК

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.КРИВИЦА, кметство ..........., секция № 009
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБТУЛЛА ХАСАН ХЮСЕИН
АВРАМ АВРАМОВ ДАВИДОВ
АВРАМ ДАВИДОВ СЕВДАЛИНОВ
АВРАМ ИЛИЕВ ИВАНОВ
АВРАМ МЛАДЕНОВ АВРАМОВ
АЖДА АХМЕДОВА МЕНГИ
АЙДЪН АБТУЛА САДЪК
АЙДЪН ЕНВЕР ХАСАН
АЙНУР СЕЛИМАН ХАЛИЛ
АЙШЕ АЛЯЙДИН ДЖЕЛИЛ
АЙШЕ ЕМБИЯ АХМЕД
АЙШЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
АЙШЕ МУТАЛИБ САДЪК
АЙШЕ РЕДЖЕБ СЕЛИМ
АЛАЙДИН АХМЕД МЕХМЕД
АЛАЙДИН ЮМЕР АСАН
АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА ГЕЗИДЖИ
АЛЕКСАНДРА АСИЕВА МИРОВА
АНА АСЕНОВА ГЕРГИНОВА
АНА АСЕНОВА ЩИЛИЯНОВА
АНА ЕФТИМОВА АСЕНОВА
АНА ЙОСИФОВА АСЕНОВА
АНГЕЛ ОРЛИНОВ ЩИЛЯНОВ
АНДРЕАНА АВРАМОВА МЛАДЕНОВА
АНДРЕЙ АВРАМОВ МЛАДЕНОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ОГНЯНОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА
АНЕТА АСЕНОВА АСЕНОВА
АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
АСЯ РАШКОВА БРАНИМИРОВА
АХМЕД АЛЯЙДИН ИЗЗЕТ
АХМЕД БЕЙРАМ АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
АХМЕД ХАБИБУЛА ЮСУФ
АХМЕД ЯКУБ ХАСАН
БАЙСЕ ЕФРАИМОВА МУТЛУ
БАРЪШ ТАХА ЙОЛМЕЗ
БЕЙЗА ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИН
БЕЙРА ШАИБ ДЖЕЛИЛ
БЕРРУ ЛАТИНОВА ЩИЛИЯНОВА
БЕТЮЛ ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИН
БЕТЮЛ МУСТАН ХЮДАИМ
БИЛАЛ-АНЪЛ ШЕНТЮРК
БИЛЯНА САМУИЛОВА ЙОЗ
БОНА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
БОРИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ВЕЖДИ МЮСТЕДЖЕБ АБДУЛМЕДЖИД
ВЕСКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНА КАМЕНОВА АВРАМОВА
ГАМЗЕ ШЕНТЮРК
ГИЗЕМ МУТЛУ
ГИЗЕМ НУР БИКИР
ГЮЛДЖИХАН АХМЕД ЧАВУШ
ГЮЛЕЙМАН ГЮЛБАНОВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛШЕН ХАЛИМ МЕХМЕД
ДЕНИЗ ЕНВЕР ХАСАН
ДЕНИЗ МЮСТЕДЖЕБ АБДУМЕДЖИД
ДЕНИСЛАВ СЕВДАЛИНОВ ВЕЛЕВ
ДЕРЙА ПЕХЛИВАН
ДЕЯН НЕВЕНОВ ДАВИДОВ
ДЖЕЛИЛ АХМЕД МЕХМЕД
ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД ДЖЕМАИЛ
ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ ХАСАН
ДЖУМАЗИЕ ХАСАН СКЕНДЕРОВА
ДИАНА ДЕЯНОВА ОГНЯНОВА
ДИЛЕК БИРЙОЛ
ДИМИТРИЧКА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ДИНЧЕР ДЖЕЛИЛ ОСМАН
ДОГА ЙОЗТЮРК
ЕВДИЕ ИСМАИЛОВА ОСМАН
ЕМБИЯ АХМЕД САБРИ
ЕМИЛ КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ СИДЕРОВ
ЕМИЛ САМУИЛОВ ИЛИНОВ
ЕМИНЕ ХАСАН ХАЛИЛ
ЕМИНЕ ЮСУФ АХМЕД
ЕМИРХАН ДУРМАЗ
ЕНВЕР САЛИ САДЪК
ЕНВЕР ХАСАН АБТУЛА
ЕНЕС ГЮЧЛЮ
ЕРУН АХМЕД НЕДЖИБ
ЕСРА ГЮЧЛЮ
ЗАИД ИБРАХИМ ИСМАИЛ
ЗЕЙНУН ИБРАХИМ ИСМАИЛ
ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ ХАСАН
ЗЕЛИХА САЛИ ХЮСЕИН
ЗЕЛИХА ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
ЗЕХРА ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ
ИЛИЯЗ МУСТАФА ДЖЕМАИЛ
ИЛКЕР КАРАКАШ
ИСКРЕН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
ИСМАИЛ ВЕЛИ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
ИСМЕТ АЛЯЙДИН ЮМЕР
ЙОЗГЮР КАЯ
КАСИМ ИСА ИСАК
КАТЯ ХАРИЗАНОВА БРАНИМИРОВА
КЪЙМЕТ АХМЕД ДЖЕЛИЛ
ЛЮТФИ МУСАМЕДИН СЮЛЕЙМАН
МАРИН МАРИНОВ ЕМИЛОВ
МАРИН ОРЛИНОВ ЩИЛИЯНОВ
МЕРВЕ САЛИ ОСМАН
МЕРВЕ-НУР ГЮЛЕР
МЕРЙЕМ-ЕФНАН ШАХИНЛЕР
МЕРТ ГЮНЕШ
МЕРТ ШАХИН
МЕХМЕД АЛАЙДИН АХМЕД
МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ ИСМАИЛ
МЕХМЕД ИКРАМ МЕХМЕД
МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАЛИЛ
МЕХМЕТ-ЮСУФ ШАХИНЛЕР
МЕХТИН ИКРАМ МЕХМЕД
МИЛАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАЧЕВА
МИЛЕН МЛАДЕНОВ РАШЕВ
МИЛЕНА НАЙДЕНОВА ИГНАТОВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
МИРАЛ РЕМЗИ РЕДЖЕБ
МИТКО КОЛЕВ БОРИСОВ
МИХАИЛ АНГЕЛОВ СЪБЕВ
МУСТАФА МЕХМЕД САБРИ
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ ОСМАНОВ
МЮМЮН ХАСАН ХЮСЕИН
МЮМЮНЕ МУСТАФА ХАСАН
МЮМЮНЕ РЕДЖЕБ ЮЗЕИР
МЮСТЕДЖЕБ АБДУЛМЕДЖИТ МЮСТЕДЖЕБ
НАДЕЖДА ИСКРЕНОВА ЗАНКОВА РИЗОВА
НАДЕЖДА МЛАДЕНОВА ШЕН
НАДИЕ БАСРИ РЕДЖЕБ
НАДЯ ИСКРЕНОВА АЛАДЖАГЬОЗ
НАЗИЕ АХМЕД ЧАВУШ
НАЗИЕ МУСТАФА АТЪФ
НАЗИЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
НАЗИЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
НАТАЛИЯ РАНГЕЛОВА ХРИСТОВА
НЕВЕН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
НЕВЕН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
НЕВЕН ТЕОФИЛОВ ЙОСИФОВ
НЕВЕНА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
НЕВЕНА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА
НЕДКА ХРИСТОВА ХЮСЕИН
НЕЗИХА ХЮСЕИН АХМЕД
ОРЛИН ТЕОФИЛОВ ЙОСИФОВ
ОРХАН ИСА ИСАК
ОСМАН ХАСАН ОСМАН
РАЙМЕ ФЕЙМИ ХЮСЕИН
РАЙНА РУМЕНОВА ГЮМЮШ
РЕДЖЕБ АХМЕД РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ИЗЕТ ИСЛЯМ
РЕДЖЕБ МЮМЮН РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ
РЕЙЙАН ОСМАН ХАСАН
РЕЙХАН РИЗА ХЮСЕИН
РЕМЗИЕ АХМЕД ХАЛИЛ
РЕНГИНАР ИЛЯЗОВА МЮСТЕДЖЕБ
РЕСМИЕ САЛИ МЕХМЕД
РЕФИКА ХАСАН МЕХМЕД
РИЗА ИЗЕТ ИСЛЯМ
РИЗА ХЮСЕИН МЕХМЕД
РОСЕН РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ЙОСИФОВ ИГНАТОВ
РУМЕН МЛАДЕНОВ АВРАМОВ
САБИХА МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
САВА ЙОСИФОВ ЯСЕНОВ
САДИФЕ КЯЗИМ ХАЛИЛ
САЛИ БЕЙЖЕТ ЮСЕИН
САЛИ КЯЗИМ ДЖЕЛИЛ
САМУИЛ ИЛИНОВ ОРЛИНОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА ДАВИДОВА
СВЕТЛА РАШКОВА ОРЛИНОВА
СВЕТЛИН СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВГЮЛ НЕФИЗЕ КЯЗИМ
СЕВДА АВРАМОВА БАГРЯНОВА
СЕВДА АНАНИЕВА ЙОЛМЕЗ
СЕВДА ВАСИЛЕВА ФИДАНОВА
СЕВДА СЕРГЕЕВА АНГЕЛОВА
СЕВДА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
СЕВДАЛИНА МИХАЙЛОВА СЕВДАЛИНОВА
СЕВДИЕ ИСМЕТ ХАСАН
СЕВИМ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ
СЕВИМ ЯКУБОВА ГЮЛЕР
СЕВИНЧ САБИТ ЮСУФ
СЕВИНЧ ФЕЙЗУЛА МЕХМЕД
СЕЗГИН АХМЕД АЛИ
СЕЗГИН САБИТ ХАСАН
СЕЗЕН ЯКУБ КОШВУР
СЕЗЕР СЕЗГИН САБИТ
СЕЙДЕ МУСТАФА ХАСАН
СЕЛИМЕ ИЗЕТ ДЖЕЛИЛ
СЕЛМАН ХАЛИЛ АХМЕТ
СЕЛЯЙДИН АЛЯЙДИН МЕХМЕД
СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ
СЕХЕР ВЕЛИ ИСМАИЛ ИЧЕН
СИДИКА АХМЕД ОСМАН
СИЛВИЯ АНАНИЕВА БИКИР
СИЛВИЯ АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА
СИНАН МЕДИНЕВ КЯМИЛОВ
СНЕЖАНА АСЕНОВА ЙЪЛДЪЗ
СУЗАНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
СУНАЙ ХЮСЕИН ХАМДИ
СЪБИ СЕВДАЛИНОВ МЛАДЕНОВ
СЪДКЪ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ТАЙЛАН ЙОЛМЕЗ
ТАНЕР ЙОЗГЮР
ТАНЖУ КРАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
ТЕОФИЛ ЙОСИФОВ ИГНАТОВ
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ТУНДЖАЙ МЕХМЕД ХЮСЕИН
УГУРДЖАН ЯЛАЗ
ФАТМЕ ЕМБИЯ ЛЕФТЕРОВА
ФАТМЕ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ ИБРЯМОВА САДЪКОВА
ФАТМЕ МЕХМЕД ЮСУФ
ФАТМЕ САБРИ ХЮСЕИН
ФАТМЕ ХАСАН ХАЛИЛ
ФЕВЗИЕ ХАБИБУЛА ЯЛАЗ
ФЕДЖРИЕ АЛИ АБТУЛА
ФЕРИХАН ХАСАН
ФЕРХАД ХАСАНОВ РИЗАЕВ
ФИДАНКА ХРИСТОВА СЛАВОВА
ФИКРИЕ ХАБИБУЛА СТАМЕНОВА
ФИЛИПА САВОВА СЛАВКОВА
ХАВА ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ХАККЪ ХИДАЕТ ХАККЪ
ХАЛИЛ СЪДКЪ ХЮСЕИН
ХАЛИЛ ШЕФКЪЕВ АБТУЛОВ
ХАЛИМ ХАСАН РЕДЖЕБ
ХАЛИМЕ РУШУД РЕДЖЕБ
ХАМДИ ХЮСЕИН ХАМДИ
ХАСАН ОСМАН ХАСАН
ХАСАН ХЮСЕИН АХМЕД
ХАТИДЖЕ АХМЕД ЙОЗГЮР
ХРИСТО СТОЯНОВ КОЛЕВ
ХЪЛМИЕ ЕБАЗЕР ХАБИБУЛА
ХЮЛКЯ НАЗИФ ИСЛЯМ
ХЮРАЙ ХЮСЕИН АХМЕД
ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН
ХЮСЕИН РИЗА ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ХАСАН ОСМАН
ХЮСНИЕ ХАСАН ИСМАИЛ
ШАСИНЕ ЛЮТФИ САБРИ
ШЕНОЛ БЕЙРАМ АХМЕД
ШЕФКЪ АБТУЛОВ САДЪКОВ
ШИРИН ХАСАНОВА ЕКИНДЖИ
ЩИЛИЯН РАДОСЛАВОВ СИДЕРОВ
ЮЛИЯНА САВОВА ШАХИНЛЕР
ЮМИТ ФИКРЕТ МЮСТЕДЖЕБ
ЮНЗИЛЕ МЕХМЕД ВЕЛИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.НОЖАРОВО, кметство ..........., секция № 010
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН АДРИАНОВ ЩЕРЕВ
АДРИАН АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
АЙБЕРК ЙОЗТЮРК
АЙДЪН БЕКИР ХАСАН
АЙКУТ НЕДИМ БАСРИ
АЙТЕН ИБРЯМ ИЛЯЗ
АЙТЕН САМИ ШЕНЮВА
АЙШЕ БЕРИЛ КЪЛЪЧ
АЛБЕНА АДРИАНОВА ЩЕРЕВА
АЛИ САЛИ САЛИ
АЛИ АХСЕН ОКДЖУ
АНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНАНИ АЛИПИЕВ НИКИФОРОВ
АНАНИ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ АНАНИЕВ
АНДРЕЙ ИЛИЕВ АЛЕКСИЕВ
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
АНЕЛИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА САВОВА
АНЕЛИЯ РАДЕВА АСЕНОВА
АНЕТА СЛАВЧЕВА ЛАТИНОВА
АНИФЕ АХМЕД ОКДЖУ
АНКА ИВАНОВА САВОВА
АСЕН АЛИПИЕВ ЙЪЛМАЗ
АСЕН АНГЕЛОВ АНАНИЕВ
АСЕН ГЕРАСИМОВ ЯСЕНОВ
АСЕН ЯВОРОВ МИХАЙЛОВ
АФИЗЕ ИСМАИЛ АРИФ
АФИЗЕ ШУКРИ АРИФ
АХМЕД ХЮСНЮ АХМЕД
БАЙСЕ МУСТАФА НУРУЛА
БАРЪШ ЙОЗКЪЛЪЧ
БАХТИЯР АРИФ ХЮСЕИН
БЕДРЕТТИН ОСМАН ЛЮТФИ
БЕРКАЙ ИНДЖЕ
БЕРКЕР КЪЛЪЧ
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
БИЛЯН НИКОЛАЕВ АЛИПИЕВ
БИЛЯН РУСАНОВ РУСАНОВ
БИЛЯНА СЛАВЧЕВА СЪДКЪ
БИРТЕН АРИФ ХЮСЕИН
БЛАГА ИВАНОВА ХЮСЕИН
ВАЛЯ РАДЕВА ЙОЗКЪЛЪЧ
ВЕНИСЛАВА МАРТИНОВА АСЕНОВА
ВЕСИЛЕ ВЕДАТ ОСМАН АЙТЕКИН
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ГРЕТА ХРИСТОВА КИРИЛОВА
ГЮЛДЖАН НЕЖДЕТ АНДРЕЕВА
ГЮЛФЕРА СЕЛИМ ТАНГУЧ
ГЮЛЧИН БИЛЯЛ БАЙРАКДЖЪ
ГЮЛЯЙ ЮМЕР АЛЕКСИЕВА
ГЮНАЙ БЕЙЛЮЛ БАСРИ
ГЮНЮЛ ЮДЖЕЛ ЯКУБ
ГЮРДЖАН НАЗИФ БИЛГЕ
ГЮРСЕЛ ИБРАХИМ ЗЕЙФУЛА
ДАВИД СЕВЕРИНОВ ДАВИДОВ
ДЕСИСЛАВА МИРОСЛАВОВА БОЯНОВА КАЯ
ДЕЯН СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ДЖАН ЕКРЕМ ТАНГУЧ
ДЖАНЕР ХАФЪЗОГЛУ
ДЖЕЙДА ДАЛДА
ДИАНА АСЕНОВА ХАЛИЛ
ДИЛЯН СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕВГЕНИЯ АТАНАСКИЕВА СТОЯНОВА
ЕМИЛ АСЕНОВ КЕРАНОВ
ЕМИЛ ИЛИНОВ МАРТИНОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА БЕКИР
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СЪБЕВА
ЕМИЛИЯ ДАВИДОВА ЙОЗАТА
ЕМИЛИЯ МИЛЕНОВА СЕВЕРИНОВА ЯВУЗ
ЕМИНЕ БЕКИР МУСТАФА
ЕМИНЕ ИБРАХИМ САЛИ
ЕМИНЕ РЕДЖЕБ ВЕЛИ
ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЮСТЕДЖЕБ-ГАФУР
ЕМИНЕ ЮСУФ ИБРЯМ
ЕМНЯ РАИМОВА ЮМЕРОВА
ЕМРЕ БЕКТАШ
ЕМРЕ САРАЧ
ЕМРУЛЛА РАМАДАНОВ САЛИЕВ
ЕРАЙ ДОГАН
ЕРДИНЧ ТЕФИК ИБРЯМ
ЕРДИНЧ ШЕВКЕТ ХАСАН
ЕРСИН ДОГАН
ЖАНА ЮРИЕВА КИРИЛОВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА ЯРАМЪШ
ЗЮЛФИЕ ЗАКИР САЛИ
ЗЮХТИЕ АКИФ РАМАДАН
ИВАЙЛО НИКИФОРОВ СЪБЕВ
ИЗЕТ ЮСУФ ЯКУБ
ИЗЗЕТ МУСТАФА РАМАДАН
ИЛКАЙ ЙОЗКЪЛЪЧ
ИЛКДЖАН ЯРАМЪШ
ИЛЯС ЙЪЛМАЗ
ИРИН МИНЧЕВ МИНКОВ
ИСМАИЛ ЙОЗАТА
ИСМАИЛ ЯФЕС МУСТАФА
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ЙОЗДЖАН ЕМБИЕВ РЮСТЕМОВ
ЙОЗДЖАН ЕРДИНЧ ШЕВКЕТ
ЙОЗЛЕМ СИНАН ИБРАХИМ
КАРАМФИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
КАТЯ СТЕФАНОВА ФЕРАДОВА
КЕМАЛ ХЮСЕИН САЛИ
КЯЗЪМ ЕФЕ ШАФАК
ЛЕВЕН ОГНЯНОВ САВОВ
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
МАКСИМ АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
МАРИЯ МИХНЕВА АЛЕКСИЕВА
МАРТИН ДАВИДОВ СЕВЕРИНОВ
МЕДИНЕ ХАСАН ОСМАН
МЕЛИ МАРТИНОВА ЕЛИБОЛ
МЕЛТЕМ ХАФЪЗОГЛУ
МЕРЙЕМ ЮДЖЕЛ ЯКУБ
МЕТИН ХЮСЕИН ХАЛИЛ
МИЙРЕМ БЕКИР АРИФ
МИЛЕН БОЯНОВ МИЛЕВ
МИЛЕН ИВАЙЛОВ НИКИФОРОВ
МИЛЕН ОРЛИНОВ КИРИЛОВ
МИЛЕНА КОЙЧЕВА АЙДЕМИР
МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА
НАДЕЖДА КИРЧОВА ИВАНОВА
НАДЯ ОГНЯНОВА ОРЛИНОВА
НАЗИФ САЛИЕВ НАЗИФОВ
НАЗМИЕ МЕХМЕД ХАСАН
НАЙДЕН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
НЕВРИЕ ИБРЯМ АХМЕД
НЕДЖИБИДИН РЕДЖЕБ ТАХИР
НЕЖДЕТ МЕХМЕД НУРУЛА
НЕРДЖАН НЕДЖИБИДИН РЕДЖЕБ
НЕШЕ НЕДЖАТИ ИБРЯМ
НИАЗИ АЛИЕВ МУСТАФОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
НИЛАЙ ИНДЖЕ
НИНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
НИЯ ЩЕРЕВА МИНКОВА
НУРТЕН АЛИЕВА ЮСТЮРК
НУРЧАН ШЕФКЕТ ТАХИР
НУРШЕН ДЖЕЛЯЛ АХМЕД
ОГНЯН ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН САВОВ ОГНЯНОВ
ОРЛИН ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ОРХАН РАФИ КЪЛЪЧ
ОСМАН КАБИЛ МЕХМЕД
ПЛАМЕН МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
РАМАЗАН КЪЛЪЧ
РАФИ ХЮСНЮ КЪЛЪЧ
РЕМЗИЯ ЕШРЕФ ШУКРИ
РОСЕН САВОВ КИРИЛОВ
РУМЕН РАДЕВ ХРИСТОВ
РУСАН РУСАНОВ АСЕНОВ
САЛИ АЛИ САЛИ
САЛИ МУСОВ ЕМИНОВ
САЛИ РАМИС ИБРЯМ
САЛИ ХАСАН САЛИ
САЛИХ РОСЕНОВ САВОВ
САЛИХА САЛИ АБТРАХИМ
САНИЕ РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА
СЕВДА МАРТИНОВА ЩЕРЕВА
СЕВДА ЯВОРОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИНА РОСЕНОВА СЪБЕВА
СЕВДЖИХАН ИСМЕТ АКЪН
СЕВДИЕ АХМЕД ЯКУБ
СЕВИМ БАКИРОВА ОСМАНОВА
СЕВИМ РАФИ КЪЛЪЧ-МУСТАФА
СЕВИМ ХАСАНОВА ЙЪЛМАЗ
СЕВИМ ХИКМЕТ МУСТАФА
СЕЗГИН ХЪКМЕТ ОСМАН
СЕЗЕН ЧАВУШ
СЕЙФИДИН ОСМАН ИСМАИЛ
СЕЛЯТИН ЗЕЙФУЛА ХЮСЕИН
СЕРКАН СЕЗГИН ОСМАН
СЕРХАН СЕРХАТ АЛИ
СЕСИЛ ЧАВУШ
СИБЕЛ ХАДЖЪ
СИДЕР ОГНЯНОВ САВОВ
СИДИКА АРИФ АБДУРАХИМ
СИЛВИЯ СИМОВА ИСКРЕНОВА
СИНАН ИБРАХИМ ИЛЯЗ
СТАНИМИР РОСЕНОВ САВОВ
СТЕФАН РАДЕВ АСЕНОВ
СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
ТАЛЯТ КЯЗИМ ХАЛИМ
ТЕЗДЖАН ЯРАМЪШ
ТОДОРКА ДЕМИРОВА КАЛУДОВА
ТУГЧЕ ГЮЛЕР
ТЮРКЯН САМИ ХАСАН АККОЧАК
ФАРИДИН РЕДЖЕБ АРИФ
ФАТМЕ МУСА МЕХМЕД
ФАТМЕ СЕБАЙДИН ЗЕЛКИФ
ФАТМЕ ШЕРИФ МЕХМЕД
ФАХРЕТТИН САРАЧ
ФЕЙЗА ЯРАМЪШ
ФЕТИЕ КЯЗИМ САВАШАН
ФИДАНКА АНГЕЛОВА ХЮСЕИН
ФИЛКА ХРИСТОВА АНТОНОВА
ХАЛИМЕ МУСТАФА САЛИ
ХАСАН ИЗЕТ МУСТАФА
ХАСАН МЕХМЕДЕМИН ВЕЛИ
ХАСАН САМИ ХАСАН
ХАТИДЖЕ НАЗИФОВА КЪЛЪЧ
ХИКМЕТ ОСМАН ЗЮЛКЯР
ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВ ИСКРЕНОВ
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ХЮСЕИН САЛИЕВ МЕХМЕДОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
ХЮСЕЙИН КЪЛЪЧ
ХЮСНЮ АХМЕД ХЮСНЮ
ЦАНКА САВОВА СЛАВЧЕВА
ЦЕКО МЛАДЕНОВ АНТОНОВ
ШЕНОЛ ЙЪЛМАЗ
ШЕРАФЕТ САЛИ АРИФ
ЮДЖЕЛ ЯКУБ ЯКУБ
ЮКЕ ШЕРИФ РЕДЖЕБ
ЮКСЕЛ САЛИ МЕХМЕД
ЮМИТ ДЖЕЛЯЛ АХМЕД ЧЕКЕН
ЮРИ ИГОРОВ БАШЕВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ПЧЕЛИНА, кметство ..........., секция № 011
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН МАРТИНОВ АНДРЕЕВ
АЙЛИН НЕЖДЕТОВА БОЯНОВА
АЙЛЯ СЕБАТ МЕХМЕД
АЙСЕЛ АХМЕДОВА ТОПАЛ
АЙТЕН НЕЖДЕТОВА АСЕНОВА
АЙШЕ МЕХМЕД
АЙШЕ РИЗАЕВА ХАСАНОВА
АЙШЕГЮЛ ВАИД ХЮСЕИН
АКИФ МЕХМЕД ХАЛИМ
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
АЛИ ОСМАН БОШНАК
АНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА
АНА РУСЕВА НЕЙЧЕВА
АНА СЪБЕВА АДРИАНОВА
АНЕЛИЯ МОМЧИЛОВА СИНАП
АНЕЛИЯ ЮРИЕВА КИРИЛОВА
АНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
АСЕН ЖЕКОВ МАРИНОВ
АСЛЪ ЙОЗГЮР
АСЯ КОСТОВА АСЕНОВА
АФИЗЕ АЛИОСМАН АПТУЛА
АХМЕД РЕМЗИ САЛИ
АХМЕТ АНЪЛ ЙЪЛМАЗ
БАРТУ АКЪН
БИЛГЕ БИЛДИК
БИЛЯНА ИЛИЕВА МИЛЕВА
БИЛЯНА РАДОМИРОВА ИЛИЕВА
БИСЕР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
БОЖИДАР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
БОРА ИСМЕТ АКИФ
ВАЙДЕ АБТУЛА ИСМАИЛ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА БИЛДИК
ВЕЖДИ САЛИЕВ ОСМАНОВ
ГАБРИЕЛА РОСИЦОВА ГАНЧЕВА
ГАЛИН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГАЛИНА ДАВИДОВА ТОПДЖУ
ГАЛИНА НЕЙЧЕВА БЛАГОЕВА
ГИНКА ДАВИДОВА ДЖАНСЪЗ
ГЮЛЗАДЕ ЯМЕН ИСМАИЛ
ГЮЛШЕН ХАЛИЛ ОСМАН
ГЮНЕР ХАМДИЕВ ЧЕЛИК
ГЮРАЙ МУСАОГЛУ
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ДАВИД АЛЕКСИЕВ ФИЛКОВ
ДЖЕЛЯЛ МУСТАФА АДЕМ
ДЖЕМИЛЕ КАБИЛ ЯХЯ
ДИЛЯНА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИНЧЕР МЮМЮН МУСТАФА
ДИЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ДОБРИ АНТОНОВ АНТОНОВ
ЕВШЕН ЮСУФ АКИФ
ЕДЖЕМ ЕРДЖАН ЮМЕР
ЕЛЕНА ТОДОРОВА РАЙКОВА
ЕМИЛ ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЕМИР ДАВУТОГЛУ
ЕМУРЛА ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ЕМУРЛА МЮСТЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
ЕНГИН ОГНЯНОВ СЪБЕВ
ЕРДЖАН РЕМЗИ ЮМЕР
ЕРЕН БУЗДЕРЕ
ЕСМА ЙОЗГЮР
ЗДРАВКА РАЧЕВА БОЙЧЕВА
ЗЕЙНЕП СУДЕ ЙЪЛДЪРЪМ
ЗЕЙФУЛА БЕЙТУЛА АПТУЛА
ЗЕЛКИФ ХАЛИДОВ МЕХМЕДОВ
ЗЕРИН РЕДЖЕБ АКИФ
ЗИЯ ХАСАН СЮЛЕЙМАН
ЗОРКА МИЛЕНОВА ИЛИЕВА
ЗЮЛЕЙХА ЮМЕР ОСМАН
ИДИРИЗ ОСМАН НАЗИФ
ИЛАЙДА ЙЪЛМАЗ
ИЛИЯ АСЕНОВ ЕМИЛОВ
ИЛКЕР БАШАК
ИЛЧО ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ИПЕК КАХРАМАН
ИРЕМ БАХТИЯР
ИСМАИЛ МЕХМЕД ХАЛИМ
ИСМЕТ АКИФ ИБРЯМ
ЙЕЛИЗ КАБАКЧЪ
ЙОРДАН БОРИСОВ НАСКОВ
КАДЕМ КААН КАРАДУРМУШ
КАМЕН ФИЛИПОВ ЙОСИФОВ
КЕМАЛ БЕЙТИ ХАДЖИ
КЕРИМЕ РАФИ ХАСАН
КРАСЕН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
КРЕМЕНА ИВАНОВА ФИЛЕВА
ЛЕВЕН ДОБРЕВ АНТОНОВ
ЛЕЙЛЯ ИСМАИЛ ЙОДЮК
ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ СЪБЕВ
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИАНА ЕВГЕНИЕВА БАШАК
МАРИЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
МАРТИН АНДРЕЕВ АДРИАНОВ
МЕДЖИТ НАЗИФОВ ХАСАНОВ
МЕЛИСА КАБАКЧЪ
МЕРВЕ АКЪНДЖЪ
МЕРГЮЛ БАСРИ АБТУЛА
МЕРТ ИСМЕТ АКИФ
МЕСУТ АКГЮН
МЕТИН ЮМЕР САБРИ
МЕХМЕТ ИДИРИЗ ОСМАН
МЕХМЕТ ЕМИР БАШАК
МИЛЕНА МИЛЕНОВА БУЗДЕРЕ
МИЛКО КРАСЕНОВ ЙОСИФОВ
МИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МИРЕНА СТАНИМИРОВА АРСОВА
МИРОН ХУБАНОВ АСЕНОВ
МЮЛКИЕ МУХАРЕМ АБТУЛА
НАДЕЖДА МАРИНОВА МИЛЕНОВА
НАДЖИ МЕХМЕД ЮМЕР
НАДЖИЕ МУСТАФА МУСТАФА
НАДЯ РАДЕВА ХУБАНОВА
НАЗИМ ТАЛИБ КАБИЛ
НАИЛЕ КАХРАМАН
НАЙДЕН БОЯНОВ БОЙЧЕВ
НАТАЛИЯ НЕЙЧЕВА БЛАГОЕВА
НАТАЛИЯ ЮЛИЯНОВА ДАВУТОГЛУ
НЕВЕН МАРТИНОВ АНДРЕЕВ
НЕВЕН МИЛЕНОВ ХРИСТОВ
НЕВЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
НЕВЕНА ДОБРЕВА ЮНЛЮ
НЕДЖИБЕ ИСМАИЛ МУСТАФА
НЕДЖИБЕ ХАЛИД ХАЛИМ
НЕДЯЛКА ВЕЛИНОВА МИНЧЕВА
НЕЗИР САЛИ ОСМАН
НЕЙЧО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
НЕЛИ РУСЕВА АЛИПИЕВА-ЧАВДАРОВА
ОГНЯН СЪБЕВ ОГНЯНОВ
ОНУР ШЕМСИ СЕЛИМ
ПАВЛИНА СЛАВЕВА ВАРДАРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ГАРВАНОВА
РЕМЗИ ЮМЕР МЕХМЕД
РЕСМИЕ КЕРИМ НАЗИФ
РИДВАН БЕЙТУЛА АБТУЛА
РИДВАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
РОЗА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ НЕНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ЖЕКОВ
РУМЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
РУМЯНА РУМЕНОВА САРАЧ
САБИН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
САБРИЯ ЮМЕРОВА ОСМАНОВА
САЛИ РАХИМ САЛИМ
СЕБИЛЕ НУРИ ЮЛИЯНОВА
СЕВГЮЛ МЕДЖИД ЙЪЛДЪРЪМ
СЕВДА ГЕНЧЕВА ХРИСТОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИН ИВЕЛИНОВ МИНЧЕВ
СЕВДАЛИН МАРТИНОВ НЕЙЧЕВ
СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ ОБРЕТЕНОВ
СЕЛИМЕ БЕЙТУЛОВА АБТУЛОВА
СЕЛИМЕ ИСМАИЛ АДЕМ
СЕМРА НАЗИМ ТАЛИБ
СЕНИХА ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
СЕРКАН НЕЗИР ОСМАН
СИБЕЛ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ
СИДИКА САЛИМ КАБИЛ
СИНАН РЕМЗИ САЛИ
СИНАН ХЮДАИМ ЕФРАИМ
ТАНЕР РИДВАН БЕЙТУЛА
ТАНСЕЛ РИДВАН АБТУЛА
ТАНЯ РУМЕНОВА ЕВТИМОВА
ФЕВЗИЕ КЕРИМ МЕХМЕД
ФЕИМ ФЕРАХИМ АЛИ
ХАБИБЕ НАЗИФ САДУЛЛА
ХАДЖАР САЛИ СЕВЕР
ХАСИБЕ РЕМЗИ ЮМЕР
ХРИСТО АСЕНОВ АСЕНОВ
ХЮДАИМ ЕФРАИМ ХЮСЕИН
ЧИСЕМ ЕРДЖАН ЮМЕР
ШЕМСИ ШЕФКЪ СЕЛИМ
ЮЛИЯ СЕВЕРИНОВА САБИНОВА
ЮМЕР САБРИ ИСМАИЛ
ЮРИЙ КИРИЛОВ ФИЛЕВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.КАРА МИХАЛ, кметство ..........., секция № 012
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
ГЮРА ОГНЯНОВА ЕРДИЛ
ДЖАНСУ ГЮЛ
ИЛАЙДА ЕРДИЛ
СЕВИНЧ ИСМАИЛ ТЪРЪШ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ХУМА, кметство ..........., секция № 013
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХИМ САЛИЕВ АБДУРАХИМОВ
АГЛИКА ЯНКОВА ОГНЯНОВА
АДРИАНА АРСЕНОВА АЛЕКСИЕВА
АЗЕМ АЛИ МЕХМЕД
АЙШЕ АХМЕДОВА САЛИМОВА
АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА ЕСЕН
АЛБЕНА КАЛИНОВА АНГЕЛОВА
АЛБЕНА НИКОЛОВА ЮКСЕККАЯ
АЛЕКО АНГЕЛОВ АЛЕКОВ
АЛЕКО БИЛЯНОВ ХРИСТОВ
АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСИ АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АЛИ САДКЪ САБРИ
АЛИ АЙТУГ ЕРГЮЛ
АЛИНА СЛАВОВА КЪЛЪЧ
АЛИОСМАН ЗЕКЕРИЕВ ИСМАИЛОВ
АНА БИЛЯНОВА ХРИСТОВА
АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ САМУИЛОВ
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ЙЪЛМАЗ
АНЕТА АЛЕКОВА ЕРГЮЛ
АНЕТА ЛЮБЕНОВА ДАМЯНОВА
АНИФЕ ИСОВА САРОВА
АНТИМ ДИМОВ ХРИСТОВ
АХМЕД СЪДКЪ АХМЕД
АХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД
БАСРИ МАРИНОВ МЛАДЕНОВ
БАХРИ ЕШРЕФ МЮМЮН
БЕЙТУЛА АЛИЕВ АЛИЕВ
БЕЙТУЛА САЛИМОВ КАСИМОВ
БЕЛГИН КЕМАЛ АНАНИЕВА
БЕХИДЖЕ ЕФРАИМОВА ГАЙРЕТ
БИЛЯНА СВЕТЛИНОВА КУБРАТОВА
БИСЕР ЕМИЛОВ ХАДЖИЕВ
БОЖИДАР БОЖАНОВ ЕВТИМОВ
БОЖИДАР БОЯНОВ ХРИСТОВ
БОРИС МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ АСЕНОВ
ВАНЯ ИСКРЕНОВА МИНЕВА
ВИОЛЕТА ДАВИДОВА ЙОЗДЕМИР
ВЛАДИН ХРИСТОВ КРУМОВ
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГАЛИНОВ
ГАЛИН СЕВДАЛИНОВ АНГЕЛОВ
ГАЛИНА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА ФИЛКОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ БОЯНОВА ДАВИДОВА
ГАЛЯ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
ГАЛЯ МАРИНОВА АНТОНОВА
ГИЗЕМ БИСЕРОВА ЕМИЛОВА
ГЬОКАН ИБРАХИМ МУСТАФА
ГЬОКХАН ИСКРЕНОВ ОМУРТАГОВ
ГЮЛЯРЮС САЛИМ СЕЛИМ
ДАВИД ДАВИДОВ РУСЕВ
ДАЛГА АЛИ САЛИЕВ
ДЖАНСУ ХЮСЕИН РАШИД
ДЖЕМИЛЕ РУФАДОВА МЕХМЕДОВА
ДИМО ХРИСТОВ РУСЕВ
ЕЛИФ КАМЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
ЕМИНЕ ИБРЯМ САБРИ
ЕМРЕ БАШОГЛУ
ЕМРЕ СЬОНМЕЗ
ЕМРЕ ЮКСЕККАЯ
ЕНЕС АКМАН
ЗАРИНА ДАВИДОВА РУСЕВА
ЗВЕЗДА БИЛЯНОВА АЛЕКОВА
ЗВЕЗДА СЕВДАЛИНОВА КОСТОВА
ЗВЕЗДЕЛИНА ИВОВА ЙЪЛМАЗ
ЗЕКИ БИСЕРОВ ЕМИЛОВ
ЗЕЛИХА ЮДЖЕЛ ШАБАН
ЗЛАТИ РОСЕНОВ СИМОВ
ИБРАИМ МУРАДОВ ОСМАНОВ
ИВО АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
ИЛИЯ АСЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ РАДЕВ РАДЕВ
ИРЕНА ИЛИЕВА СУДЖУ
ИСКРА ДИМИТРОВА ЧАВДАРОВА
КАДРИЕ АЛИ ЕТЕМ
КАМЕН МЛАДЕНОВ РУСЛАНОВ
КАТЕРИНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
КАТЯ МИНЧЕВА СИМОВА
КАТЯ МЛАДЕНОВА РУСЛАНОВА
КИРИЛ РУСЕВ АСЕНОВ
КРАСИМИРА АЛЕКОВА РУСЕВА
КЯАШИФ ГАЛИБОВ ХЮСЕИНОВ
КЯМИЛЕ АДЕМОВА ЙОЗГЮР
ЛЕМАН НЕДЖАТИН МЛАДЕНОВА
ЛЕМАН ШУКРИ КАСИМ
ЛОРА СВЕТЛИНОВА МАНОЛОВА
ЛЮТФИ НЕДЖАТИН ЛЮТФИ
МАРИН МЛАДЕНОВ ОГНЯНОВ
МАРТИН БОЖИДАРОВ БОЯНОВ
МЕЛИС МЕСРУЕВА НИЯЗИЕВА
МЕЛИСА ЙОЗКАН
МЕЛИССА НЕДЕЛЧЕВА МИЛЕНОВА
МЕХМЕД КЕМАЛОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕДЕМИН КАСИМ АЛИОСМАНОВ
МЕХМЕТ ЙЪЛМАЗ
МИЛЕН АСЕНОВ ПЕЙЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ИСКРЕНОВ
МИНКО АНГЕЛОВ АЛЕКОВ
МЛАДЕН ОГНЯНОВ ДАМЯНОВ
МЛАДЕН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
МЮЗЕЯМ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
НАДЕЖДА АСЕНОВА АСЕНОВА
НЕБАЕТ СЕЙФУЛОВА ШЕНЕР
НЕВЕНА ИЛИЕВА ЙЪЛМАЗ
НЕВИН ИДРИЗОВА ГЮЛЕР
НЕДЕЛЧО МИЛЕНОВ НИКОЛОВ
НЕДКО НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
НЕСРИН СЕЙФУЛОВА ТОСУН
НЕФИСЕ АЛИОСМАНОВА ТЮРКЕР
НЕША ХРИСТОВА ЧАВДАРОВА
НИНА НИКОЛАЕВА ГЮНДОГДУ
НИНА РУСЕВА РАДЕВА
НИЯЗИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
НУРДЖИХАН ДЖЕВДЕТОВА ИСМАИЛОВА
НУРДЖИХАН ХАЛИЛ МЮМЮН
ОГНЯН БИСЕРОВ ОГНЯНОВ
ОГНЯН МЛАДЕНОВ ОГНЯНОВ
РАДИ ЮЛИЯНОВ РАДЕВ
РАДИЕ САЛИЕВА САЛИЕВА
РЕДЖЕБ ХАКЪЕВ ХАБИЛОВ
РЕЙХАН БАСРИ ХЮСЕИН
РЕНА ДАФИНОВА ДЕНЧЕВА
РОСИЦА СЕВДАЛИНОВА СЬОНМЕЗ
РУМЯНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
РУМЯНА ДИМОВА САЛИМ
САБРИ МЕХМЕДЕМИН ЕМИН
САБРИЕ ХЮСЕИНОВА КАРАГЬОЗЛЕР
САБРИЯ АХМЕД САЛИМ
САНИЕ САЛИМ ЧЕВИК
СВЕТЛИН СЕРГЕЕВ АНАНИЕВ
СЕВДА БИЛЯНОВА МИНЕВА
СЕВДА ДАВИДОВА КОСТОВА
СЕВДА ЗДРАВКОВА НАЧЕВА
СЕВДА ИЛИЕВА БАШОГЛУ
СЕВДА МЛАДЕНОВА ОГНЯНОВА
СЕВДА СИДЕРОВА ЧАУШЕВА
СЕВДА ШИБИЛЕВА РАДЕВА
СЕВДАЛИН ЗДРАВКОВ НАЧЕВ
СЕВДАЛИН ИЛИЕВ КОСТОВ
СЕВДАЛИН ИЛЧЕВ МАРИНОВ
СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ФЕРАДОВА
СЕДЕФ СИМЕОНОВА ЙЪЛМАЗ
СЕЙДЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
СЕЛДА МЕДЖИТОВА ЯВУЗ
СЕЛИМЕ АЛИОСМАНОВА САГЪР
СЕЛИМЕ АХМЕД АЛИ
СЕЛИМЕ ИБРАХИМОВА АДЕМОВА
СЕМРА ДЖЕВАТОВА ИБРАХИМОВА
СЕНИХА АЛИ ХЮСЕИН
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ АНАНИЕВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ НЕВЕНОВ
СЕРКАН ИСКРЕНОВ ОМУРТАГОВ
СЕРКАН САЛИМ ЧЕВИК
СЕХЕР ХЮСЕИН ХАСАН
СЕЧКИН АДЕМОВ ЮЗЕИРОВ
СИБЕЛА МЛАДЕНОВА ЙОЗ
СИЛВИЯ ДАВИДОВА АНГЕЛОВА
СИМЕОН МИЛЕНОВ НИКОЛОВ
СУЗАНА МИЛЕНОВА АКМАН
СУЗАНА СВЕТОСЛАВОВА ЙЪЛМАН
СЮЛБИЯ ЕФРАИМ ИСМАИЛ
ТАМЕР БАШОГЛУ
ТАНЯ АТАНАСОВА КРУМОВА
УМУТ АЧЪКГЬОЗ
ФАТМА ОГНЯНОВА МЛАДЕНОВА
ФАТМЕ ЕМИН ХАСАНОВА
ФЕВЗИ ТОКМАКОГЛУ
ХРИСТИНА МИТКОВА ОГНЯНОВА
ХЪЛМИ ХАЛИМОВ СЕЛИМОВ
ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН
ХЮСНИЕ КАДИРОВА БОЯНОВА
ХЮСНИЯ КАДИРОВА СЕЛИМОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ШАЗИЕ СЮЛЕЙМАНОВА МУСОВА
ШЕНАЙ АБДУРАХИМОВА ЙОЗКАН
ЮЛИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ЮЛИЯН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
ЮЛИЯН ЙОСИФОВ НАЧЕВ
ЮНАЛ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ХЪРСОВО, кметство ..........., секция № 014
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БАТУХАН ЯВУЗ ЧАБУК
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЮЛСЕР ДУРУ СОЙДЖАН
ДЕТЕЛИН НАЙДЕНОВ АЛЕКОВ
ДЖАНАН НЕЖДЕТ АЛИ
ДЖЕЙСУН КОРКМАЗ
ИВАН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
КАДИР НЕЖДЕТ АЛИ
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА СОЙДЖАН
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
НИКОЛИНА БАНКОВА ВАСИЛЕВА
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
СИБЕЛ ГАЛИБОВА АНГЕЛОВА
ФАТМЕ НЕЖДЕТ ДЖАН

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.САМУИЛ, кметство ..........., секция № 015
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДНАН САЛИ ШАБАН
АДНАН ФИКРЕТ ЗЕКЕРИЕ
АДРИАНА ОГНЯНОВА АСПАРУХОВА
АЙЛИН ЮЛИЯНОВА МЕХМЕДОВА
АЙНУР ШЕФКЪЕВА МУТЛУ
АЙХАН ХАСАН ФЕДАЙ
АЙЧА ГЮРСЕС
АЙШЕ МАХМУД АЛИОСМАН
АЙШЕ МУСТАФА ХАСАН
АЙШЕ НИДАЕВА ИСМАИЛОВА ИШБИЛИР
АЛБЕНА ДЕНИСЛАВОВА ХЪРФАН
АЛЕЙНА ШЕН
АЛЕКСАНДРА САФРИД САУЛ
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ МИЛАНОВ
АЛЕКСИ ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ
АЛИНА ДЕНИСЛАВОВА СТЕФАНОВА
АЛИПИ БЕЛИНОВ СЛАВОВ
АЛТАН ЛЮТФИ ИСМАИЛ
АНА ИВАНОВА НУРИ
АНА НЕДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
АНАТОЛИЙ НАЙДЕНОВ МЛАДЕНОВ
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ МИЛАНОВ
АНДРЕЙ БОЖИДАРОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ЙЪЛМАЗ
АНЕЛИЯ ЕФТИМОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ЕЛХАТИБ
АНЕЛИЯ СЛАВКОВА АТАНАСОВА
АНЕТА БОЖИДАРОВА ЕРЙЪЛМАЗ
АНЕТА ИЛИЯНОВА МИЛЕНОВА
АНИФЕ ОСМАН ОСМАН
АНТОН НЕВЕНОВ ЙОСИФОВ
АТАЛАЙ ЪШЪК
АТИДЖЕ ДЖЕМАЛ ОСМАН
АТЧЕ АБТУЛА АДЕМ
АХАТ КОРАЙ
АХМЕД ТАНЕР АХМЕД
АХМЕД ФАХРИДИНОВ ФАДЛИЕВ
АХМЕТ МУТЛУ
АХМЕТ-РЕФИК МЕХМЕТ КАШЪКЧЪОГЛУ
БАХРИ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
БАХТИШЕН ИБРАХИМОВА ХЮСЕИНОВА
БЕГЮМ ЙЪЛМАЗ
БЕДИХА СЕЙФУЛА АХМЕД
БЕЙЗАТ ШЕФКЪ САМИ
БЕЙХАН МЕХМЕД ФАДЛИ
БЕЙЧЕТ ХАСАН АХМЕД
БЕЛГИН БЕЙХАН МЕХМЕД
БЕРКАЙ АКДЕРЕ
БЕРКАЙ ЕРХАН ОСМАН
БЕТЮЛ ДЖАНСЪН ЕКРЕМ КЪРМЪЗЪ
БЕХИДЖЕ БЕЙХАН ШЕНСОЙ
БИРДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
БИСЕР МИЛКОВ МАРИНОВ
БЛАГА РУЖИНОВА ДАВИДОВА
БОЙКА РУСЕВА МАРКОВА
БОЙКО МИЛЕНОВ ДАВИДОВ
БУСЕ ЗЕХРА ЕКМЕКЧИ
ВАСВИЕ ФЕВЗИ АХМЕД
ВАСФИЯ ХАЙРЕДИН ШЕРИФ
ВАХИДИН ЕМИЛОВ КРУМОВ
ВЕЛИ ХАМДИ САЛИ
ВЕЛИДЖЕ РИДВАН ФАДЛИ
ВЕСИЛЕ СЕЛИМАНОВА РАИМОВА
ВИКТОРИЯ ЕТЕЛКОВА АНДОНОВА
ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ГАЛИНА АТАНАСОВА САМУИЛОВА
ГАЛИНА ДАВИДОВА МАКСИМОВА
ГАЛИНА ФИЛИПОВА МИЛЕНОВА САРЪ
ГАЛЯ РАДОСЛАВОВА ОРЛИНОВА
ГЕОРГИ СТИЛЯНОВ МЛАДЕНОВ
ГИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ГЬОКСЕЛ БАШАРАН
ГЮЛБАХАР ИСУФ САФЕД
ГЮЛВЕР ИСУФ МЕХМЕДОВА
ГЮЛЗАДЕ НИХАТ АХМЕД АКПЪНАР
ГЮЛНАЗИ ХЪЛМИ АБТРАХИМ
ГЮЛСЕР ХЮСЕИН КАБИЛ
ГЮЛТЕН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛТЕН СЪДКЪ АЛИ
ГЮЛШАДИЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА
ГЮЛШЕН МУСТАФА ОСМАН
ГЮНАЙ ВЕЛИ ХАМДИ
ГЮНАЙ ТАСИМОВ НУРИЕВ
ГЮНАЙ ШЕРИФ НИЯЗИ
ГЮЮСЮМ АХМЕД МЕХМЕД
ДАВИД АСЕНОВ ДАВИДОВ
ДАНАИЛ АТАНАСОВ АСЕНОВ
ДЕНИЗ ЙЪЛДЪЗ
ДЕНИСЛАВ ДЕНИСЛАВОВ ДЕЛЯНОВ
ДЕРЯ СУНАЙ АЛИ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖАНСЕЛ ДЖОШКУН
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ЕМИН
ДЖЕМИЛЕ ЕТЕМОВА РЕДЖЕБОВА
ДЖУМАЗИЕ РАГУБ ОСМАН
ДИАНА МЛАДЕНОВА МАКСИМОВА
ДИАНА РУСЕВА ИГНАТОВА
ДИЛЕК ХЮСЕИН ЕБАЗЕР
ДИЛЯРА ХЮСЕИН ЕБАЗЕР
ДИМКА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
ДОМНИКА ИВАНОВНА ШАВРИЕВА
ЕВТИМ БЕЛИНОВ ЕВТИМОВ
ЕДЖЕМ САВАШ
ЕЛЕОНОРА СЕРГЕЕВА МИХАЙЛОВА
ЕЛИНА ЩИЛЯНОВА НИКОДИМОВА
ЕЛЧИН ОРЛИНОВА АЛЕКСИЕВА
ЕМИЛ НИКОЛОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ РУМЕНОВ РУМЕНОВ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ОГНЯНОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛИЯ ЩИЛЯНОВА ТЕКТЕН
ЕМИНЕ АХМЕД РЕДЖЕБ
ЕМИНЕ АХМЕД ШЕРИФ
ЕМИНЕ ЗЕКИРЕ ЗЕКЕРИЕ
ЕМИНЕ МУСТАФА КЯЗИМ
ЕНГИН ГЮРСЕС
ЕНЕР КОРАЙ
ЕРАЙ ЕРХАН ОСМАН
ЕРГИН МЕХМЕДАЛИ АЛИ
ЕРДИНЧ ДИНЧЕР
ЕРКАН ЪШЪК
ЕРХАН МЮМЮН МЕХМЕД
ЕРХАН ОСМАН МЕХМЕТ
ЕСИН ДУБАДЖЪ
ЕЮБ МУСТАФА АЛИ
ЗДРАВКА МИНКОВА МАРИНОВА
ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ
ЗЕЙНЕП СУДЕ ФИКРЕТ ЕРДЕМ
ЗЕЙРА ШАЙПОВА СЮЛЮМАНОВА
ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ
ЗИКРИЯ ХЮСНЮЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ЗЛАТКА РУМЕНОВА РАНГЕЛОВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА РУСЕВА
ЗЮВЕЙДЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ЗЮЛФИЕ САБРИ САМИ
ИБРАХИМ БЕКИРОВ ЯКУБОВ
ИБРАХИМ БИЛАЛ АЛХАТИБ
ИБРАХИМ СЪДКЪ БАСРИ
ИБРАХИМ ХЮСНЮ ЧОЛАК
ИВАН АНДРЕЕВ БОРИСОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧОВ
ИЛИН ЕВТИМОВ ИЛИНОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЯН АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯНА МИЛЕНОВА АКМАН
ИЛИЯС ЕКМЕКЧИ
ИЛКЕР ИВЕЛИНОВ НЕШКОВ
ИЛКЕР МОМЧИЛОВ МИХАЙЛОВ
ИЛКО ЙОСИФОВ МАРИНОВ
ИЛЧО САБИНОВ АВРАМОВ
ИЛЯЙДА ДАББАС
ИМРЕН МОМЧИЛОВА МИХАЙЛОВА
ИНДЖИХАН ФЕВЗИ ИСМАИЛ
ИРЕНА БЕЛИНОВА САФАЛТЪН
ИРФАН ИСМАИЛОВ ТЕФИКОВ
ИСКРЕН ИГНАТОВ МИХАЙЛОВ
ИСМАИЛ ШЕНОЛОВ ИСМАИЛОВ
ЙЕЛИЗ ТЕКИН
ЙЕЛИЗ ХОНДИ
ЙОЗЛЕМ ГЬОНЮЛ ЕЖДЕРХА
ЙОСИФ ЕМИЛОВ ЙОСИФОВ
КАДРИЯ ИДИРИЗ ЮЗЕИР
КАЛИНКА ИВЕЛИНОВА ГЮРСЕС
КАМЕЛИЯ НАЙДЕНОВА ЮРТСЕВЕР
КАМЕН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
КЕМАЛ АХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
КИРИЛ САВОВ ПАШОВ
КРУМ СЕВДАЛИНОВ МЛАДЕНОВ
КЪЙМЕТ АРУНОВА РАИМОВА
КЪНА ИГНАТОВА ЯВОРОВА
КЯЗИМ САЛИ КЯЗИМ
КЯМИЛЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ЛЕВЕНА ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ЛЕМАН БАХРИЕВА МУСТАФОВА
ЛИДИЯ ДЕНИШЕВА АНТОНОВА
ЛИЛЯНА НЕНКОВА ОБРЕТЕНОВА
ЛОРА БОЙКОВА КАШЪКЧЪОГЛУ
ЛОРА ДАВИДОВА ПАШОВА
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
МАРИЕТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯН МИНКОВ БРАНИМИРОВ
МАХМУД РЕЙХАН АХМЕД
МАЯ САМУИЛОВА МИХАЙЛОВА
МЕЛИС-НУР МЕХМЕТ АЛТЪНТАШ
МЕЛИХ БОРУДЖУ
МЕЛИХ МЕРТ КАРАКАШ
МЕНСУР РУЖДИ РУШИД
МЕРДИЕ ХЪЛМИ ОСМАН
МЕРТ ЧЕТИНКАЯ
МЕСУД НАЗЪМ МЮСТЕДЖЕБ
МЕФТЮНЕ АХМЕДОВА МУРАДОВА
МЕХМЕД ЗИЯЕВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕТ ЮРТСЕВЕР
МЕХМЕТ СЕДАТ МЕХМЕД
МИЛЕН БИСЕРОВ МИЛЕНОВ
МИЛЕН ИВЕЛИНОВ ХРИСТОВ
МИЛЕН МИЛАДИНОВ МИЛЕНОВ
МИЛЕН МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ
МИЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
МИЛЕНА КАМЕНОВА ИГНАТОВА
МИЛЕНА НИКОЛОВА РАЙЧЕВА
МИНКА РУМЯНОВА НИКОЛОВА
МИРАЙ АНЧЕВА ФИЛИПОВА
МИРОСЛАВА МАНУШЕВА ИСКРЕНОВА
МИРЯМ АХМЕД ИБРАИМ
МЛАДЕН РУЖИНОВ АНДРЕЕВ
МОМЧИЛ САМУИЛОВ МИХАЙЛОВ
МОХАРЕМ ИБРАИМ АЛИ
МУСТАФА МЕХМЕДОВ ТАХИРОВ
МУХАРЕМ МУСТАФОВ МУХАРЕМОВ
МУХАРЕМ ЮСУФ АХМЕД
МЮДЖАХИТ АХМЕДОВ МУРАДОВ
МЮКЕРЯМ ХЮСЕИН АЛИ
МЮМЮНЕ ФИКРЕТ СЕЛИМ
МЮСТЕДЖЕБ АЛЯЙДИН МЮСТЕДЖЕБ
МЮСТЕДЖЕБ НАЗЪМ МЮСТЕДЖЕБ
НАДЕЖДА ДАНАИЛОВА ЙОЗГЮР КОШИК
НАДЕЖДА МИНКОВА АСЕНОВА
НАДКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
НАДКА АНТОНОВА АЛИ
НАЗИНЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА
НАЗИФЕ СЕРВЕТ ХЮСЕИН
НАЗИФЕ СЪДКЪ СЕРБЕЗ
НАЗИФЕ ФИКРИ АЙДЖАН
НАЗИФЕ ХАМДИЕВА НЕДЖИБОВА
НАЗМИЕ БАЛКАН
НАЙДЕН МЛАДЕНОВ ИГНАТОВ
НАТАЛИЯ МАРИНОВА СВИЛЕНОВА
НЕВГЮЛ САБРИ БАСРИ
НЕВЕНА МИНЬОВА АКДЕРЕ
НЕВИН ГАЛИБ ЗЕКЕРИЕ
НЕВИН МЕХМЕД АХМЕД
НЕДЖЛЯ МУСТАФА ХЮСЕИН
НЕДИМ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
НЕДЯЛКА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
НЕЗАБРАВКА ТОДОРКОВА СТАНЧЕВА
НЕЙЧО ТОДОРОВ ЙОСИФОВ
НЕНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
НЕРГЮН ФИКРИ ИМАМОГЛУ
НЕРМИЕ АХМЕД МАХМУД
НЕФИСЕ АХМЕД ЕКМЕКЧИ
НЕФИСЕ МАХМУД САЛИ
НИГЕР РЕЙХАН БАШОЛ
НИДА ИСМАИЛОВ РАИМОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
НИНА ЗАХАРИЕВА ОСАНМАЗ
НИНА ИЛИЕВА ВЕЛЕВА
НИНА НАЙДЕНОВА ЕМИР
НИНА ТОДОРОВА ТРОЙЧЕВА
НИНА ХУБАНОВА ЯНАКИЕВА
НОРА БОЙКОВА НАМЛЪ
НУРБИН НАЗИФ ОСМАН
НУРДЖАН ХАСАН САВАШ
НУРДЖИХАН ИБРАХИМ ЮСУФ
НУРИДИН ЮСУФ АЛИ
НУРТЕН СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФОВА
ОГНЯН АНДРЕЕВ ЕМИЛОВ
ОГУЗ АЛП МУТЛУ
ОГУЗ-БЕХЗАТ МЕХМЕТ КАШЪКЧЪОГЛУ
ОЗДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
ОКТАЙ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
ОРЛИН АЛЕКСИЕВ СТЕФАНОВ
ОСМАН СЕЗГИН МУТЛУ
ОСМАН-ЗИЯ МЕХМЕТ ДЖУНДУК
ПАКИЗЕ МУТАЛИБ ИСМАИЛ
ПЕНКА МИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
ПЕРВИН ЯФЕС ЯКУБ
РАГЪП МУТЛУ
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
РАИМ ИСМАИЛОВ РАИМОВ
РАЙКО ПЪРВАНОВ САМУИЛОВ
РАЙМЕ АХМЕД АЛИ
РАЙНА ЕФТИМОВА ЯКИМОВА
РАЙНА СПАСОВА МИНЧЕВА
РАЙЧО МИЛЕНОВ МИХАЙЛОВ
РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
РАХМИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
РАЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА
РАЯ НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
РЕВАСИЯ ЕШРЕФ АЗИЗ
РЕДЖЕБ АЛЯЙДИН РЕДЖЕБ
РЕЙХАН АХМЕД МАХМУД
РЕЙХАН ИЛЯЗ ЕЮБ
РЕМЗИ АБТРАИМ НУРИ
РЕМЗИ НИХАТОВ РЕМЗИЕВ
РИХАН АХМЕД ЗЕКЕРИЕ
РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУЖДИ САЛИ ЕЮБ
РУКИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД
РУМЕН ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ
РУМЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
РУМЯНА ИСКРЕНОВА ИГНАТОВА
САБИН АВРАМОВ НИКОЛОВ
САБИН САБИНОВ СЛАВОВ
САБИНА РАШКОВА МАРИНОВА
САБИХА МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА
САВИНА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА
САДИФЕ САЛИ СЕИД
САДЪК ГЮНАЙДЪН САДЪК
САЛИ АЗИС МЕХМЕД
САЛИ ЕЮБ САЛИ
САМЕТ ДЖЕВАТОВ АЛИЕВ
САМУИЛ ЯСЕНОВ ЯНАКИЕВ
САНИХА САБРИЕВА ЯЛЧЪНТЕПЕ
САФЕТ СЕИД ДЖЕВДЕТ
СВЕТЛА МАРГАРИТКОВА ПАВЛОВА
СВЕТЛИН ОГНЯНОВ АНДРЕЕВ
СЕБАТ ИСМАИЛОВА ТЮРККАН
СЕБИЛЕ ХОДЖАОГЛУ
СЕБИЛЕ РАШИД МУСТАФА
СЕБИЛЕ САБРИЕВА МУСТАФОВА
СЕВАЛЙ СЕИД ДЖЕВДЕТ
СЕВГИН ФЕВЗИ САЛИ
СЕВГИНАР ФИКРЕТОВА КЯЗИМ
СЕВДА АСЕНОВА АСЕНОВА-ВАСИЛЕВА
СЕВДА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
СЕВДА ЙОСИФОВА МЛАДЕНОВА
СЕВДА КРУМОВА ШЕН
СЕВДА САБИНОВА ЕМИЛОВА
СЕВДА ХРИСТОВА САМУИЛОВА
СЕВДАЛИН АВРАМОВ ДАВИДОВ
СЕВДАЛИН КАЛИНОВ ХРИСТОВ
СЕВДАЛИН КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВДАЛИНА ИГНАТОВА ХРИСТОВА
СЕВДАЛИНА САВОВА ЙЕРДЖИ
СЕВДАН ФИЛИПОВ МИЛЕНОВ
СЕВДАНА ХАРАЛАНОВА ХРИСТОВА
СЕВДИЕ САЛИ ИБРЯМ
СЕВИЛ РЕДЖЕБ РАШИД
СЕВИЛДЖАН ДЖОШКУН
СЕВИНЧ БАСРИЕВА ОНАРАН
СЕДАТ МЕХМЕД АЛИ
СЕЗДЖАН БЕЙЗАТ КАРАКАШ
СЕЗЕН ОСМАНОВА АЛИЕВА
СЕИД ДЖЕВДЕД САФЕД
СЕЙФЕТТИН САВАШ
СЕЛВИНАС РАСИМ ЧОЛАК
СЕЛИМ ЮЗЕИР ИБРЯМ
СЕЛИМЕ АХМЕД СЕИД
СЕЛИМЕ РАХИМОВА ЙОЗКЪЛЪЧ
СЕЛИМЕ САЛИ ИБРЯМ
СЕСИЛ ХЮСЕИН МЕХМЕД
СЕФИДИН ШАКИРОВ ИСМАИЛОВ
СЕХЕР ТАХИР ОСМАН
СЕХЯР РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
СЕЧИЛ ЕРДОВАН ЙЕРДЖИ
СИБЕЛ МУТЛУТЮРК КОЮНДЖУ
СИБЕЛ НИДАЕВА ИСМАИЛОВА
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЕРДЕМ
СИЙКА МИЛКОВА КИРИЛОВА
СИЛВИЯ МИНКОВА СВЕТОСЛАВОВА
СИНАН СЕДАТ ЧАКЪР
СИЯН СТЕФАНОВ ИГНАТОВ
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
СТАНИМИР ИЛИЕВ ВЕЛЕВ
СТЕФАН ИГНАТОВ СЕВДАЛИНОВ
СУЗАНА РУМЕНОВА ГЬОРГЮЧ
СУНАЙ ХАЙРИДИНОВ АЛИЕВ
СУНАЙ ХАЛИЛОВ БАСРИЕВ
СУНАЙ ХЮСЕИН САБРИ
СЮЛБИЕ ИБРАХИМ СЪДКЪ
СЮЛБИЕ САБРИ БОРДЖИ
ТАЛЯ БИЛАЛ АЛХАТИБ
ТАМАРА БИЛАЛ АЛ-ХАТИБ
ТАНЕР АХМЕД ХЮСЕИН
ТАНЬО ИЛКОВ ЙОСИФОВ
ТАНЯ АНТОНОВА ЕФТИМОВА ДИНЧЮРЕК
ТАХИР ОСМАН МЕХМЕД
ТЕНЗИЛЕ РАИМОВА КЪР
ТИМУР КИРИЛОВ ПАШОВ
ТОДОРКА ИВАНОВА ДРАШКОВА
УГУР МЕТИН МУСТАФА
ФАТМЕ АЛИ АЛИ
ФАТМЕ АХМЕД МАХМУД
ФАТМЕ ИЛЯЗОВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ СЕДАТ ЙЪЛМАЗ
ФАТМЕ ТЕФИК ХЮСЕИН
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
ФЕВЗИ АХМЕД ЮСУФ
ФЕВЗИЕ НЕЖДЕТОВА КЪРМЪЗЪ
ФЕДОР ИВАНОВИЧ ШАВРИЕВ
ФЕЙЗУЛА САЛИЕВ АХМЕДОВ
ФЕРИТ САФАЛТЪН
ФЕРИХАН ХАСАН САМИ
ФЕТИЕ БАХРИЕВА МУСТАФОВА
ФИДАНКА МИЛЕНОВА СЕВДАЛИНОВА
ФИДАНКА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ФИКРЕТ АДНАН ФИКРЕТ
ФИЛИЗ АЛПЕРОВА ПАЙДАК
ФИЛКА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА
ФИЛКА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
ФЬОДОР ФЬОДОРОВ ШАВРИЕВ
ХАЛИЛ ТЮРКОГЛУ
ХАЛИЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ
ХАЛИЛ ХАЛИЛ АЛИ
ХАЛИМЕ АХМЕД АХМЕД
ХАЛИМЕ САЛИ АРИФ
ХАМДИ ЕКМЕКЧИ
ХАМДИ ВЕЛИ ХАМДИ
ХАРАЛАН ХРИСТОВ МАКСИМОВ
ХАТИДЖЕ РИДВАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА ХАМДИ
ХЕРМИНА НЕВЕНКОВА ПРАМАТАРОВА
ХИКМЕТ КАДИР АРИФ
ХЪЛМИ ИЛХАН ХЪЛМИ
ХЮСЕИН ЕБАЗЕР ХЮСЕИН
ХЮСЕИН РАМАДАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН САФИЕТ СЕИД
ХЮСНЮ ИБРАИМ ЧОЛАК
ЦЕЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ШЕНОЛ ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ
ШЕФКЪ БЕЙЗАТ ШЕФКЪ
ШЕФКЪ МЕХМЕДОВ РАМИСОВ
ШИРИН АФЕР ЧОЛАК-МЕХМЕДОВА
ШИРИН АХМЕД ИСЛЯМ
ЮЗДЖАН ШЕНОЛОВ ИСМАИЛОВ
ЮЗЕИР СЕЛИМ ИБРЯМ
ЮЛИЯ РАДЕВА МАРИНОВА
ЮЛИЯН АНДРЕЕВ САМУИЛОВ
ЮЛИЯНА РАНГЕЛОВА САМУИЛОВА
ЮНЗЕЛЯ ИБРАИМ МЕХМЕД
ЮНЗЮЛЕ ИСМАИЛ АВДЖЪ
ЮРКИЕ АХМЕД КУРУОГЛУ
ЯНКА ИЛИЕВА КУРТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ЯРЕН ШЕН
ЯФЕС ХЮСНЮ ОСМАН
ЯХЯ СЕЙФЕДДИН АВДЖЪ
ЯХЯ-КЕМАЛ АЯЗ МУТЛУ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.САМУИЛ, кметство ..........., секция № 016
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ СЕЛМАН
АДИЛ АЙДЪН АДИЛ
АДНЯН ИБРЯМ ХАКЪ
АДРИАН АДРИАНОВ АДРИАНОВ
АЙБЕРК ДЖАН ЕРДЕМ
АЙЛИН АНТОНОВА СЕВДАЛИНОВА
АЙЛИН БЕЙЛЮЛ МОХАМЕР
АЙЛИН ХАЙРИДИНОВА ЧЕЛИКЕЛ
АЙНУР РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЙСУ НЕВА ЕРДЕМ
АЙСУН ТАНРЪСЕВЕР
АЙСУН АЛИ ЕХЛИМАН
АЙСУН СЕЗГИН АЙЙЪЛДЪЗ
АЙТУГ АНДРЕЕВ СЪБЕВ
АЙХАН АЛИ МУХАРЕМ
АЙШЕ АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА НЕРГИС
АЙШЕ ИСАК РЕДЖЕБ
АЙШЕ ИСМАИЛОВА КОДЖААЛИЕВА
АЙШЕ МУСТАФА АХМЕД
АЙШЕ ХЮСЕИН АХМЕД
АЙШЕГЮЛ АЛИ ХАШИМ
АЙШИН ГЮНЕРОВА БЕКИРОВА
АЛИ АДИЛ ГАНУЗ
АЛИ АЛИ РИЗА
АЛИ ЕХЛИМАН МЕХМЕД
АЛИ ИДИРИЗ МЕХМЕД
АЛИ МЕДЖИД ВАИД
АЛИ МОХАРЕМ АЛИ
АЛИМЕ ТАХИР НАЗИФ
АЛИОСМАН МУСТАФА АЛИОСМАН
АЛИПИ КАЛОЯНОВ МИХАЙЛОВ
АЛПАЙ РАДАНОВ ИЛИЯНОВ
АЛТАН АДРИЯНОВ АВРАМОВ
АНА АРСЕНИЕВА АЛИПИЕВА
АНА ИВЕЛИНОВА НЕШКОВА
АНА НЕВЕНОВА МИХАЙЛОВА
АНА РАДЕВА ЕМИЛОВА
АНА САБИНОВА ИВАНОВА
АНА СИДЕРОВА КИРИЛОВА
АНДРЕЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ИСКРЕНОВ
АНЕТА АСЕНОВА МИЛЕНОВА
АНИФЕ АХМЕД ТЕКЕЛИ
АНИФЕ РЕДЖЕБ ХАСАН
АНКА МАРИНОВА САМУИЛОВА
АНТОН СЕВДАЛИНОВ МОЛЛОВ
АСЕН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН СТЕФАНОВ СЛАВОВ
АСИЯ ИБРАИМ СЕЛИМАН
АСЯ ДАВИДОВА АСЕНОВА
АСЯ ИСАНОВА ИЛИЯНОВА
АТАКАН САБРИ ВЕЛИ
АТИКЕ БЕХЧЕДОВА АБТРАИМОВА
АТЪФ МУСАМЕДИН ИБРЯМ
АФИЗЕ ХЮСЕИН КОДЖААЛИ
АХМЕД БЕЙЛЮЛ МУХАМЕР
АХМЕД ИСЛЯМ ШЕРИФ
АХМЕД МАХМУД ХАМИД
АХМЕД МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД ХАЙРЕДИН АХМЕД
АХМЕД ЯКУБ ЯКУБ
БАГРЯН БЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
БЕЙДЕ СЕЛИМОВА ИСМАИЛОВА
БЕЙДЖАН АМЗОВ ХАКЪЕВ
БЕЙТИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
БЕЙТИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
БЕЙХАН ХЮСЕИН ХАСАН
БЕЛИН МЛАДЕНОВ ЯНКОВ
БЕЛИН СЪБЕВ МЛАДЕНОВ
БЕЛЯН БАГРЯНОВ БЕЛЧЕВ
БЕРКАН ЕРОГЛУ
БЕРКАН БЕЙХАН ИБРАХИМ
БЕРКЕ КАРАБЪЙЪК
БЕХРИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
БИЛЯНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
БИРДЖАН ЮКСЕЛОВ ДАХИЛОВ
БИСЕР КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ
БОНЧО РАДОСЛАВОВ ЕФТИМОВ
БОРИС ХРИСТОВ САМУИЛОВ
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ АВРАМОВ
ВАХИДИН ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ВЕДАТ АЛИ ЕТЕМ
ВЕСЮЙДЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
ВОЛКАН ОРДУБАКАН
ГАЛИН АНГЕЛОВ САМУИЛОВ
ГАЛИНА ХАРИЗАНОВА ДЕМИРЕЛЛИ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ РАШКОВ
ГЬОЗДЕ ЧАЛЪШКАН
ГЬОКТУГ АНДРЕЕВ СЪБЕВ
ГЮЛБЕН КЕРСУ
ГЮЛЗАДЕ МЕХМЕД ШЕРИФ
ГЮЛИЯ ДАВИДОВА САМУИЛОВА
ГЮЛТЕКИН ЕЮБОВА БАЛДЖЪ
ГЮЛТЕН ХАЙРЕДИН ТАЙЛАН
ГЮЛХАН ШЕРИФ ВЕЛИ
ГЮНЕШ БЕЙТИЕВА ЕРОЛ
ГЮРСЕЛ АЛИ ВЕЛИ
ГЮРСЕЛ РЕМЗИ САИД
ГЮРСЯЛ АРИФ НАЗИФ
ДАРИН АНТОНОВ СЕВДАЛИНОВ
ДЕНИЗ ШЕНОЛОВА ИДРИЗОВА
ДЕНИСЛАВА СЕВДАЛИНОВА ЧОКЕНГИН
ДЕРЯ ШЕНОЛОВА ИДРИЗОВА
ДЖАН ЪШЪК
ДЖАНЕР УЛУСОЙ
ДЖАНСЕЛ ЙЪЛДЪРЪМ
ДЖЕЛАЛ ЕРЕН
ДЖЕМ ВАТАНСЕВЕР
ДИРЕН САРУХАН ДЕМИРЕЛЛИ
ЕВТИМ НАЙДЕНОВ МИЛЕНОВ
ЕГЕМЕН КАНБУР
ЕДЖЕ ЗЕЙНЕП АКТАШ
ЕДЖЕМ МУТЛУ
ЕДИЗ БАЛДЖЪ
ЕЗГИ ДЖОШКУН
ЕКИН ШЕНТЮРК
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
ЕМЕЛ ВЕЛИ ХЮСЕИН
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА БАШАЛАН
ЕМИНЕ АМЗОВА ХАКЪЕВА
ЕМИР ВАТАНСЕВЕР
ЕМРЕ ХАТИПОГЛУ
ЕМРЕ АЙХАНОВ АДИЛОВ
ЕМРЕ РУСЕВ МЛАДЕНОВ
ЕНДЕР ЕРОГЛУ
ЕРАЙ ДЖАН
ЕРАЙ ТАЙЛАН
ЕРДЖАН СЕБАХАДИН ФУЧИДЖИ
ЕФЕ ДЕМИРЕЛЛИ
ЕХЛИМАН АХМЕД ЕХЛИМАН
ЕХЛИМАН МЕХМЕД АХМЕД
ЕЮБ ХАСАН ВЕЛИ
ЖИВКА МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКО ЙОСИФОВ ЩЕРЕВ
ЗЕХРА АХМЕД ИБРАИМ
ЗЕХРА БЮРХАН ОСМАН
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА АРСЕНИЕВА
ЗЛАТКА ЩИЛЯНОВА АСЕНОВА
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ОГНЯНОВА
ИВА ЮЛИЯНОВА СЕРГЕЕВА
ИВАН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ИДЖЛЯЛ ГЮРСЯЛ АРИФ
ИДРИЗ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
ИКНУР ФЕЙМИ МЕХМЕД
ИЛИАНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА КОРКМАЗ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ РУМЕНОВ
ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛКЯР АЛИ АРИФ
ИСАК ИСМЕТОВ МЕХМЕДОВ
ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ИСМАИЛ АРСЛАН
ИСМАИЛ ШАБАНОВ ИСМАИЛОВ
ИСМЕТ ИСМАИЛ БАСРИ
ИСМЕТ МЕХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ
ИСУФ НИЯЗИ ВЕЛИ
КАДЕР СИНАН САЛИ
КАДИР ХЮСЕИН КАДИР
КАДРИЕ ЗЕКЕРИЕВА ОСМАНОВА
КАДРИЕ МЕХМЕДАЛИ НЕДКОВА
КАДРИЕ САЛИ МОЛЛАМУСТАФА
КАЛИН АНГЕЛОВ СЪБЕВ
КАМЕН АЛИПИЕВ КАЛОЯНОВ
КАТЯ МЛАДЕНОВА АНАНИЕВА
КАТЯ НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛЕВА
КАТЯ РУСЕВА МИНЧЕВА
ЛЮТФИ АЛИ ЛЮТФИ
МАРГАРИТА АНДРЕЕВА МАРИНОВА БЕРИК
МАЯ МАКСИМОВА МАРИНОВА
МЕЛИКЕ БАШАЛАН
МЕЛИС ШЕНТЮРК
МЕЛИХА ХАКЪЕВА ТЕТЕВА
МЕЛЯТ ХАКЪ САЛИ
МЕЛЯТ ЮЗЕИРОВА ТЪРАШ
МЕРТ ЙЪЛМАЗ
МЕХМЕД ИКНУР ФЕЙМИ
МЕХМЕД ХАЛИМ МЕХМЕД
МЕХМЕД ЯКУБ РЕДЖЕБ
МЕХМЕДАЛИ АХМЕД ХЮСЕИН
МЕХМЕДАЛИ ЮСУФ ЮСУФ
МИЛЕН АНТОНОВ АСЕНОВ
МИРАЙ ТАЙЛАН
МИРОСЛАВ БОРИСОВ МЛАДЕНОВ
МИРЯМ АХМЕД ЮЗЕИР
МИХРИДЖАН НУРИДИН БИСЕРОВА
МЛАДЕН АСЕНОВ МЛАДЕНОВ
МУСТАФА СЕВЕРИНОВ МАРТИНОВ
МУТАЛИБ ХАКЪ ИБРЯМ
МУХАМЕР МУСТАФОВ МУСТАФОВ
МЮДЖЕЛ АХМЕД ХАСАН
МЮМИНЕ КАРАБЪЙЪК
МЮМЮНЕ КЯЗИМ ИСМАИЛ
МЮМЮНЕ НУРИ ЮСУФ
МЮНЕВЕР ХЮСЕИН АЛИ
МЮХТЕБЕР МУСТАФА РУСЕВА
НААДИЯ ЕФРАИМ ШАБАН
НАДЕЖДА РАШКОВА ИЛИЕВА
НАДЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
НАЗИФЕ ХАБИЛ ЗЕКЕРИЕ
НАЙДЕН МИЛЕНОВ ХРИСТОВ
НАЙДЕН ХРИСТОВ ВЕЛЕВ
НАЛЯН ЕРДЕМ
НАЛЯН МЕХМЕДОВА АКТУНЧ
НАСУФ ИСМАИЛ БАСРИ
НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА АНГЕЛОВА
НЕБИЕ НИЯЗИЕВА ЧУЛДЖУ
НЕВЕН ТОДОРОВ ЙОСИФОВ
НЕВЕНА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
НЕДЖИБЕ МЕХМЕДОВА ХАМДИЕВА
НЕДЖЛЯ КЯЗИМ ХАСАН
НЕЖДЕТ АРСЛАН
НЕЛИ НАЙДЕНОВА АКТАШ
НЕРГИЗ ЮМЕР МЕХМЕД
НЕСИБЕ МУСТАФА ИБРЯМ
НЕФИСЕ ОСМАН ХЮСЕИН
НЕХРИБАН ФИКРЕТ ИБРЯМ
НИБАЕТ САЛИ ВЕЛИ
НИКОЛА РАШКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНКА КИРИЛОВА ЕРОГЛУ
НИНА ИЛИЯНОВА САМУИЛОВА
НИНА ИЛЧЕВА ИЛИЕВА
НИНА ЛЕФТЕРОВА СТЕФАНОВА
НИНА РОСЕНОВА ЕФТИМОВА
НИНА СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА
НОРА САБИНОВА МОЛЛОВА
НУРАЙ САЛИ ХАМДИ
НУРБИН ИДРИЗ МЕХМЕД
НУРИЯ МЕХМЕД ОСМАНОВА
ОСМАН БЕДРЕТТИН ОСМАН
РАЙФЯ ХАЛИЛОВА МУСОВА
РАХМИ ИДИРИЗОВ МУСТАФОВ
РАХМИ СЕРВЕТ МЕХМЕД
РАХМИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
РЕДЖЕБ САЛИ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕП САМУИЛОВ ХРИСТОВ
РЕЙХАН БЕДРИЕВ РЕДЖЕБОВ
РЕСМИЕ САЛИ МЕХМЕД
РИХАЛ РАЙЧЕВА ИГНАТОВА
РОСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА ХИНКОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА МЕХМЕДОВА
РОСИЦА МАРИНОВА СЛАВОВА
РУЖДИ ШАБАНОВ АЛИЕВ
РУКИЕ НЕДИМОВА ХЮСЕИНОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ РУМЕНОВ
РУМЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
РУМЕН НИКОЛОВ РАШКОВ
РУМЕН ТЕОДОРОВ МИНЧЕВ
РУСИ МЛАДЕНОВ РУСЕВ
САБИН МАРИНОВ МАРИНОВ
САБРИ БАСРИ ВЕЛИ
САВА СТАМЕНОВ АЛИПИЕВ
САЛИ МУСТАФОВ ЮМУКОВ
САЛИ ХАМДИ САЛИ
САЛИХ УМУТ СЕЛМАН
САМУИЛ СМИЛЕНОВ ИЛИЯНОВ
САМУИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА КАНБУР
СВЕТЛА РОСЕНОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА
СЕБАЙДИН АЛЯЙДИН ОСМАН
СЕБИЛЕ МУТАЛИБ ХАКЪ
СЕБИЛЕ РЕЙХАН АСЛАН
СЕВДА АСЕНОВА ИВАНОВА
СЕВДА БОНЧЕВА АКЧАР
СЕВДА БОРИСОВА ЙОЗЕЛ
СЕВДА БОРИСОВА НИКОЛОВА
СЕВДА ИСКРЕНОВА КАХРАМАН
СЕВДА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА
СЕВДА ЛОЗАНОВА САМУИЛОВА
СЕВДА МЕТОДИЕВА КУРТ
СЕВДА НЕВЕНОВА МАРИНОВА
СЕВДА РУЖИНОВА ЗАРКОВА УСЛУ
СЕВДА САМУИЛОВА ЙОНДЕР
СЕВДА СИМЕОНОВА МАРИНОВА
СЕВДА СЪБЕВА ЙОЗКАН
СЕВДА ТРАЙКОВА ОГНЯНОВА
СЕВДА ХАРИЗАНОВА БАЙДЖАН
СЕВДАЛИН АСЕНОВ СТЕФАНОВ
СЕВДАЛИН СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВДАЛИНА ЮЛИЯНОВА СИМОВА
СЕВДИЕ АКИФОВА СОЛАКОВА
СЕВЕРИН СЕВДАЛИНОВ МИНЕВ
СЕВИМ НИХАТ ЕВИНЕР
СЕВИМ РАШИДОВА САЛИ
СЕВИНЧ АХМЕД СЕЛМАН
СЕЗГИН МУСТАФА АЛИОСМАН
СЕЗГИН РАШИДОВ КАДИРОВ
СЕЗГИН ШАБАН ХЮСЕИН
СЕИД МЕХМЕДОВ СЕИДОВ
СЕЙДЕ САЛИ РИЗА
СЕЙДЕ ХЮСЕИН ЯКУБ
СЕЙФИДИН САЛИ БАСРИ
СЕЛАЙДИН ХЮСЕИН ИБРАИМ
СЕЛЕН ЕРСОЙ
СЕЛЕН ЙОЗГЮР
СЕЛИМ МУСТАФА АЛИОСМАН
СЕЛИМЕ ХЮСЕИН
СЕЛИМЕ АКИФОВА ЕБАЗЕРОВА
СЕЛИМЕ МЕХМЕД САЛИ
СЕЛИМЕ МЮМЮН МЮМЮН
СЕЛИМЕ ШУКРИ АЛИ
СЕЛИН ГАЛИНОВА САМУИЛОВА
СЕМИРХАН ГАЛИНОВ САМУИЛОВ
СЕМРА АЛИ ТЕЗДЖАН
СЕНИХА САБРИ ГАНУЗ
СЕХЕР АХМЕД НЕДЖИБ
СИБЕЛ РАХМИ САЛИ
СИБЕЛ РЕДЖЕБ ИБРАИМ
СИБЕЛ РУЖДИЕВА ТУНА
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЮСУФ
СИЛВИЯ РАДОИЛОВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ РУЖИНОВА КАЙРАК
СИЛВИЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА РАШКОВА
СИМАЙ КАХРАМАН
СИНАН САЛИ ЮНУЗ
СИНЕМ НАСКОВА КУНЧЕВА
СТЕФАН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
СУНАЙ БЕЙТИЕВ АХМЕДОВ
СЪБИ СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ
СЮЛБИЕ ГЮРСЯЛ АКМАН
ТАНЕР ХАСАН МЕХМЕД
ТОЛЯ НЕВЕНОВА МЕХМЕД
ТУНДЖАЙ ФАХРИ АЛИ
УФУК КУРТ
ФАНИ ЙОСИФОВА БАШ
ФАТМА ТЕЗДЖАН
ФАТМА ШЕФКЪЕВА ЙОЗТЮРК
ФАТМЕ АРИФ ХЮСЕИН
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛВИ
ФАТМЕ МЕХМЕД ФЕХИМ
ФАТМЕ ТАЛИБ ВЕЛИ
ФАТМЕ ХРЮСТЕМОВА БЕКИРОВА
ФАХРИ АЛИ ХАСАН
ФЕИМ АХМЕД МЕХМЕД
ФЕЙМЕ ТУРАНОВА МУСТАФОВА
ФИКРЕТ ИДИРИЗ МЕХМЕД
ФИКРИЯ ХЮСЕИН НАЗИФ
ФИЛИЗ ШЕНТЮРК
ФИЛКА РОСЕНОВА ДЕРЕЛИ
ФИЛКА ЮЛИЯНОВА САМУИЛОВА
ХАБИЛ ХАЙРЕДИН ЮСУФ
ХАВА САЛИМОВА РИЗАЕВА
ХАВА ХЮСЕИН КОРКМАЗ
ХАЙРЕДИН АХМЕД НЕДЖИБ
ХАЙРЕДИН ХАМДИ АКИФ
ХАЙРИДИН ЕФРАИМОВ СОЛАКОВ
ХАЙРИЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
ХАКАН СЕВДАЛИНОВ АСЕНОВ
ХАЛЕ ЧАЛЪШКАН
ХАЛИМЕ АЛИОСМАНОВА ТАНРЪКУЛУ
ХАЛИМЕ ХАСАН МЕХМЕД
ХАНИФЕ НЕВЗАТ АХМЕД
ХАСАН ТЕЗДЖАН
ХАСАН МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ
ХАСАН РУФИ ХАСАН
ХАСАН САЛИЕВ ТЕТЕ
ХАСИБЕ ЮЗЕИРОВА ТЪРТЪЛ
ХАТИДЖЕ ИСМАИЛ АХМЕД
ХЕЛМИЯ ХЮСЕИН ЕХЛИМАН
ХРИСТИНА РАДОСЛАВОВА АЛИПИЕВА
ХРИСТО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ХУБАНА БЕЛЧИНОВА НЕНОВА
ХЮРКАН БЕДРИЕВ РЕДЖЕБОВ
ХЮСЕИН БАЙРАМ КИНАЛИ
ХЮСЕИН КАДИР ХЮСЕИН
ХЮСЕИН НЕДИМОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН САБРИ ИСМАИЛ
ЧАГАТАЙ БАШАЛАН
ЧАГАТАЙ ЙОЗЕЛ
ШЕНОЛ ИДРИЗОВ МЕХМЕДОВ
ЮЗЕИР МЕХМЕДОВ РИЗАЕВ
ЮЛИЯ МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА МЕХМЕД
ЮМИТ САЛИ ХАСАН
ЮСУФ РУЖДИЕВ ЮСУФОВ
ЯКИМ МАРИНОВ ЯКИМОВ
ЯКУБ АХМЕД ЯКУБ
ЯНКО АЛЕКСИЕВ ЮЛИЯНОВ
ЯРЕН НАЗ ШЕНТЮРК

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.