ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРИВИЦА - СЕКЦИЯ № 009

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРИВИЦА
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБТРАХИМ РАИМ ХЮСЕИН
АДЕМ ХИДАЕТ ХАКЪ
АЙЛИН ИРФАН МЮСА
АЙРЕДИН АЛЯЙДИН ОСМАН
АЙШЕ ИБРАХИМ ИБРЯМ
АЙШЕ МЕХМЕД ОСМАН
АЙШЕ МУХАРЕМОВА САЛИЕВА
АЙШЕ ОСМАН ХЮСМЕН
АЙШЕ СЕЛИМОВА ВЕЛИЕВА
АЙШЕ ХЪЛМИ ХАСАН
АКИФ АКИФ РЕДЖЕБ
АКЧАЙ АХМЕД ХЮСЕИН
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
АЛИ МЕХМЕД АЛИ
АЛИЕ НАЗИФ АХМЕД
АНА НЕВЕНОВА ИГНАТОВА
АНА НЕВЕНОВА ФИДАНОВА
АНЕЛИЯ БЕЛИНОВА ХРИСТОВА
АТИДЖЕ АБДУЛМЕДЖИТ МЮСТЕДЖЕБ
АФИФЕ АЛИЕВА БЕЙТУЛА
АХМЕД МЕХМЕД РАМАДАН
АХМЕД РИЗА ХАСАН
АХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД
БАХТИГЮЛ МЕХМЕД НАЗИФ
БЕЙРАМ АХМЕД МЕХМЕД
БЕЙТУЛА ИЛЯЗ БЕЙТУЛА
БЕЙХАН БЕЙРАМ ЯКУБ
БЕНИДЕ ХЮДАИМ ХАСАН
БЕХИДЖЕ ДУРАН МЕХМЕД
БЕХРИН ТАХСИН ХАСАН
БИРДЖАН МЕХМЕД ХАСАН
ВАЛЯ АСЕНОВА ОСМАН
ВАСВИЕ МУСТАФА ХАСАН
ГЮЛВЕР АЛИ ИСЛЯМ
ГЮЛЗАДЕ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
ГЮЛЗАР МУСТАФА РЕДЖЕБ
ГЮЛЮМСЕР ХЮСЕИН НАЗИФ
ДАРИНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
ДЖАНАН РЕДЖЕБ НАЗИФ
ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД ХЮСНЮ
ДЖЕЙЛЯН АЛИ ЗЕКЕРИЕ
ДЖУМАЗИЕ ХАЛИЛ ОСМАН
ДИЛАРА ШЕНЕР
ЕДИЕ НАЗИФ ХАЛИЛ
ЕЛМАЗ МЕХМЕД ХЮСМЕН
ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА ЕРСЬОЗ
ЕМИЛИЯ КЕРАНОВА ЙОСИФОВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛ ГЮРГЕН
ЕМИНЕ САЛИ НЕДЖИБ
ЕМИНЕ ХЪЛМИ САЛИФ
ЕМРАХ СЕВИМОВ БЕЙЯМИЕВ
ЕМРЕ ХАСАН МЕХМЕД
ЕРДЖАН НИХАТ ЯКУБ
ЕРДИНЧ КЯЗИМ НУРИ
ЕРДИНЧ МЕХМЕД АЛИ
ЕРОЛ АКИФ АКИФ
ЕРСИН СЕНАИМ МЮСА
ЕСМА ЮНУЗ МЕХМЕД
ЗАТИЕ РИЗА АЛИ
ЗАТИЕ ТАХСИН НАЗИФ
ЗЕКЕРИЕ РЕДЖЕБ АЛИ
ЗЕЛИХА МУСТАФА САЛИ
ЗЕХРА МУСТАФА МЕХМЕД
ЗИЙНЕБ АКИФ АБДУРАХМАН
ЗЛАТКА АСЕНОВА ЧЕРНЕВА
ЗЮЛКЯР ХАСАН РЕДЖЕБ
ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛ АЛИ
ИБРАХИМ МЕХМЕД НЕДЖИБ
ИБРАХИМ НЕДРЕТ ХЮСМЕН
ИБРАХИМ ХЮСНЮ ИБРАХИМ
ИБРАХИМ ЮСУФ МЕХМЕД
ИКРЯМ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
ИЛИЯЗ БЕЙТУЛА ХАСАН
ИЛХАН КАДИР НАЗИФ
ИМАНИ СЕЛИМ МЕХМЕД
ИСА ИСАК МЕХМЕД
ИСМАИЛ ИСАК МЕХМЕД
КАБИЛ АХМЕД ШУКРИ
КАДИР АХМЕД КАДИР
КАДИР НАЗИФ ХАЛИЛ
КАДИР РЕЙХАН КАДИР
КАДРИЕ ЯСЕМ ОСМАН
КАСИМ ХЮСЕИН МЕХМЕД
КЕРАН ЙОСИФОВ ИГНАТОВ
МАРИЯНА НЕВЕНОВА ЙИГИТ
МЕРИЯМ МЮСТЕДЖЕБ КЕНАР
МЕРЛИН РИДВАН НЕДЖИБ
МЕСУТ НЕЗИР МЕХМЕД
МЕТИН ФИКРЕТОВ НИЯЗИЕВ
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД НЕДЖИБ МЕХМЕД
МЕХМЕД РЕЙХАН КАДИР
МЕХМЕД САЛИ ШИШМАН
МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД
МИИРЯМ НАЗИФ МЕХМЕД
МИЙРЕМ БЕКИР МЕХМЕД
МУСТАН ХЮДАИМ МУСТАН
МУСТАФА ИБРАХИМ ИБРЯМ
МУСТАФА ТАЛИБ МУСТАФА
МУХСИН ЮНУЗ СЕЛИМ
МЮМЮНЕ ЮМЕР МЕХМЕД
МЮСА СЕНАИМ МЮСА
МЮСЕБЕ МЮСА МЕХМЕД
НАЗИФ РЕДЖЕБ НАЗИФ
НАЗИФЕ АЛИОСМАН МЕХМЕД
НЕБИЕ НЕДЖМИ ХАСАН
НЕДЖИБ НЕЗИР НЕДЖИБ
НЕДЖМИЕ АЛИ ХАСАН
НЕДЖМИЕ АХМЕД МЕХМЕД
НЕДРЕТ ИБРАИМ ХЮСМЕН
НЕЗИР НЕДЖИБ МЕХМЕД
НЕЗИХА ХЮСЕИН АХМЕД
НЕРМЕГЮЛ АХМЕД МЕХМЕД
НЕСРИЯ АРИФ ХАСАН
НЕФСЕ КЕМАЛ РЕДЖЕБ
НИХАТ ЯКУБ АЛИ
НУРГЮЛ ШЕФКЪ ЕР
НЮЛЮФЕР ИБРАХИМ ЮСУФ
ОСМАН АЙРЕДИН АЛЯЙДИН
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
РАХИМ АБТРАИМ ХЮСЕИН
РАХМИ РАСИМ МЕХМЕД
РЕДЖЕБ БЕЙТУЛА ХАСАН
РЕДЖЕБ ОСМАНОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ ХАЛИЛ НАЗИФ
РЕЙХАН КАДИР НАЗИФ
РЕСМИЕ ХЮДАИМ ХАСАН
РЕФАИЛ МЮСА ХАСАН
РУЖДИ САЛИ ЮСУФ
РУФАТ ХАСАН ИСЛЯМ
СААЛЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
САБИХА ХЮСЕИН ЮМЕР
СВЕТЛИН СТАЙКОВ ИВАЙЛОВ
СЕВДЖАН НИХАТ ЯКУБ
СЕВИЕ АБТУЛА ХАЛИЛ
СЕВИМ БЕЙЯМИЕВА МЕХМЕДАЛИЕВА
СЕЛВЕР НАСРИ ХЮСЕИН
СЕЛДА ИБРАХИМ ЙЪЛДЪРЪМ
СЕЛИМЕ ЮКСЕЛОВА ЯКУБ
СЕМРА ИБРЯМОВА БЕДРИЕВА-ЯКУБ
СЕРЕН ЯКУБ КОЧ
СЕХЕР ИСМЕТ АХМЕД
СУЗАН САБАТИН ХАСАН
СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ САБРИЕВ
ТАНЕР МУСТАФА ИБРАХИМ
ТАНСЕР МУСТАФА ШЕНТЮРК
ТАХСИН ХАСАН ОСМАН
ФАДЛИ ЮСУФОВ САЛИЕВ
ФАТМЕ СЕВИМ БЕЙЯМИЕВА
ФАТМЕ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
ФАТМЕ ХАСАН МУРАД
ФЕВЗИЕ ФЕИМ АЛИ
ХАЛИЛ НАЗИФ ХАЛИЛ
ХАЛИЛ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
ХАМИДЕ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
ХАСАН АБТУЛА МЕХМЕД
ХАСАН ЗЮЛКЯР ХАСАН
ХАСАН РЕФАИЛ ХАСАН
ХАСАН РИЗА ХАЛИЛ
ХАСАН ХАСИН РЕДЖЕБ
ХАТИДЖЕ САЛИ АЛИ
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
ХИДАЕТ ХАКЪ АДЕМ
ХРИСТО МАРИНОВ ИЛИЕВ
ХЮДАИМ МУСТАН ХЮДАИМ
ХЮСЕИН АПТРАХИМ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ЕЮБ ХАСАН
ХЮСЕИН ХАСАН МЕХМЕД
ХЮСМЕН МУСТАФА ХЮСМЕН
ШАБАН ХАСАН ОСМАН
ШАЗИЕ МУСТАФА НЕДЖИБ
ШЕНГЮЛ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
ЮКИЕ САЛИМ ХЮСНЮ
ЮКСЕЛ ХЮСЕИН ХАСАН
ЮЛИЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ
ЮНДЖЕЛ ЮКСЕЛ ХЮСЕИН
ЮСУФ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЯСЕМ АЙРЕДИН АЛЯЙДИН

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.