ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПЧЕЛИНА - СЕКЦИЯ № 011

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПЧЕЛИНА
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 011
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБТУЛА ШЕМСИДИН АБТУЛА
АДЕМ АХМЕД МЕХМЕД
АДЕМ ИСМАИЛ АДЕМ
АЙДЖАН БЕЙХАН МУСТАФА
АЙДЪН МЕХМЕД ХАСАН
АЙЛЯ РАСИМ ИБРЯМ
АЙСЕЛ МЕХМЕД ХАЛИД
АЙШЕ АХМЕДОВА ФЕИМОВА
АЙШЕ МУХАРЕМ ХЮСЕИН
АЙШЕ ХАМДИ АЛИ
АЙШЕГЮЛ МЕХМЕД ХАЛИЛ
АЛЕН МАРТИНОВ НАУМОВ
АЛИМЕ ИСМАИЛ АХМЕД
АЛИМЕ КАБИЛ СЕЛИМ
АЛПЕР МЕХМЕДОВ РАСИМОВ
АЛТАН ХЮСЕИН ХАЛИД
АНА АСЕНОВА КОНСТАНТИНОВА
АХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
АХМЕД КЯМИЛ АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ЮМЕРОВ ХАСАНОВ
БАХИСЕ ОСМАН МЕХМЕД
БАХТИШЕН ИСМАИЛ САЛИМ
БЕДРИ ИБРЯМ РЕДЖЕБ
БЕЙДЖАН БЕЙХАН САЛИ
БЕЙЗАТ МУСТАФА МЕХМЕД
БЕЙХАН САЛИ СЕЛИМ
БИРДЖАН ХАСАН ИСМАИЛ
БИРСЕН САЛИ МЕХМЕД
ВАЙДЕ ЛЮТФИ ХАДЖИ
ВЕДАТ АКИФ ИБРЯМ
ВЕСИЛЕ АБТУЛА ХАСАН
ВИЛДАН ГЮНЕЛ ТАЛИБ
ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ САШЕВ
ГЬОКАН ИЛХАН ИСМАИЛ
ГЬОНЮЛ АХМЕД АХМЕД
ГЮЛХАН НИЯЗИ МЕХМЕД
ГЮЛХАН ШУКРИ СЕЛИМ
ГЮЛЮМСЕР БЕЙЗАТ МУСТАФА
ГЮНЕЛ ДЖЕВДЕТОВ БЕЙТУЛОВ
ГЮНЕЛ МЕХМЕД ЮМЕР
ГЮНЕР ЗЮЛКЯР ЮМЕР
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ГЮРОЛ ШЕНОЛ ШЕФКЪ
ГЮРСЕЛ ГЮНЕР ЗЮЛКЯР
ДЕНИС ШЕНОЛ ШЕФКЪ
ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА НАСКОВА
ДЖАН ГЮРСЕС ХАЛИМ
ДЖЕВРИЕ БАСРИ АДЕМ
ДЖЕЛИЛ КЯМИЛ АХМЕД
ДЖЕМИЛЕ АБИДИНОВА АКИФ
ДЖЕМИЛЕ МУСА АХМЕД
ДИНЧЕР ЗЮЛКЯР ЮМЕР
ЕБАЗЕР ИБРЯМ МУСТАФА
ЕБРУ ТЕЗДЖАН
ЕВШЕН ЮСУФ АКИФ
ЕДИС ДЕНИСОВ КЕМАЛОВ
ЕМЕЛ РЕДЖЕБ ХАСАН
ЕМЗАДЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА
ЕМИНЕ БЕЙТИ ИСМАИЛ
ЕМИНЕ ЗЕЙНУЛА ИСМАИЛ
ЕРДЕМ РИДВАН ИБРЯМ
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ АХМЕД
ЕРДОАН ФИКРЕТ РИЗА
ЕРОЛ КАДИР САЛИМ
ЕРОЛ РАМАДАН КАДИР
ЕРСИН БЕХЧЕТ ИБРЯМ
ЕРТЕН ХАСАН ХАСАН
ЗЕЛИХА ЕФРАИМ ИБРЯМ
ЗЕЛИХА ИДРИЗ МЪСТЪК
ЗЕЛИХА ХАСАН ИСМАИЛ
ЗЕМБИЕ ТАЛИБ ОСМАН
ЗИКРИ РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН
ЗИКРИ ШУКРИ ОСМАН
ЗИКРИЕ БЕЙТИЕВА БЕЙТУЛОВА
ЗИХНИ ЗИКРИ ШУКРИ
ЗИХНИ РАСИМ РАХИМ
ЗЮЛКЯР ЮМЕРОВ АПАЗОВ
ЗЮХТИЕ ОСМАН МЪСТЪК
ИБРЯМ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ИКЛИМЕ ЯХЯ НАЗИФ
ИЛКО БЕЛИНОВ БЕЛЧЕВ
ИЛХАН ИРФАН ИСМАИЛ
ИЛХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ИЛХАН КАДИР ИБРЯМ
ИРФАН ИСМАИЛ ОСМАН
ИСМАИЛ АХМЕД АХМЕД
ИСМАИЛ ИБРЯМ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ИБРЯМ ОСМАН
ИСМИГЮЛ АДЕМ РЕДЖЕБ
ЙОЗДЖАН МЕХМЕД АЛИ
ЙЪЛМАЗ ХАЛИМОВ РАХИМОВ
КАДИР РАМАДАН КАДИР
КАДИР САЛИМ ЕМИН
КЕМАЛ КАБИЛ МУХАРЕМ
КЪЙМЕТ МЕХМЕД АКИФ
КЯМИЛ АХМЕД ХАЛИЛ
ЛЮТФИЕ ФИКРЕТ РЕДЖЕБ
МАРТИН НАУМОВ ЕВТИМОВ
МЕЙЛИН АЛТЪНАЙ САЛИ
МЕЙЛИН ФИКРЕТ РАСИМОВА
МЕРАЙ РИДВАН САЛИМ
МЕРВЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
МЕРГЮЛ МЮМЮН КАБИЛ
МЕТИН АЛИ РЕДЖЕБ
МЕХМЕД АКИФ МЕХМЕД
МЕХМЕД АЛИ АДЕМ
МЕХМЕД АЛИ РЕДЖЕБ
МЕХМЕД АХМЕД МУСТАФА
МЕХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ИБРЯМ ИСМАИЛ
МЕХМЕД ИСУФ ХАСАН
МЕХМЕД МУСТАФА МАХМУД
МЕХМЕД РАСИМОВ РАХИМОВ
МЕХМЕД ХАСАН ХАЛИЛ
МЕХМЕД ЮМЕР МЪСТЪК
МИЙРЯМ ХАЛИД МЕХМЕД
МИРЯМ САЛИ САЛИМ
МЮЖДАН РИДВАНОВ РИЗАЕВ
МЮЗЕЯМ ХАЛИД САЛИМ
МЮЗИЕМ ХАСАН ХАЛИЛ
МЮНАСЕ АХМЕД САЛИМ
МЮСТЕДЖЕБ ИБРЯМ ИБРЯМ
МЮСТЕДЖЕБ МЮСТЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
НАДЖИ МЕХМЕД ЮМЕР
НАДЖИ ХАСАН АКИФ
НАЗИЛЕ ИСМАИЛ РЕДЖЕБ
НАЗМИ ГАЛИБОВ КАБИЛОВ
НЕВЗАТ САЛИ САЛИМ
НЕВИН НАДЖИ ХАЛИЛ
НЕДЖИБЕ ЮМЕР ИБРЯМ
НЕДЖЛЯ САБИТ МЮМЮН
НЕДЖМИДИН АЛИ АДЕМ
НЕДЖМИЕ СЕЛИМОВА МЕХМЕДОВА
НЕДИФЕ МАХМУД КАДИР
НЕЖДЕТ РИЗАЕВ ИСМАИЛОВ
НЕЖДЕТ САЛИМ КАДИР
НЕРИМАН БАСРИ ЮМЕР
НЕРМИН БЕЙЗАТ САЛИ
НИКОЛАЙ МАРТИНОВ НАУМОВ
НИХАТ АХМЕД МЕХМЕД
НИХАТ САЛИ САЛИМ
НУРТЕН ИСМАИЛ АХМЕД
НУРХАН ИСМАИЛ АХМЕД
НУРХАН ШАБАН ХАСАН
ОРХАН ЗИКРИ ЕХЛИМАН
ОРХАН ОСМАН ЮМЕР
РАВИЕ МЕХМЕД МУХАРЕМ
РАЗИЕ АХМЕД ИБРЯМ
РАМАДАН КАДИР САЛИМ
РАСИМ КАДИР САЛИМ
РАСИМ РАХИМ АХМЕД
РАФИ НАЗИФ ХАСАН
РАХИМЕ КАДИР ХАЛИЛ
РАХМИ МУСТАФА МЕХМЕД
РАХМИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
РЕДЖЕБ АКИФ ХЮСЕИН
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАСАН
РЕДЖЕБ НЕДЖМИДИН АЛИ
РЕЙХАН НИЯЗИ СЮЛЕЙМАН
РЕЙХАН РУФИ АЛИОСМАН
РЕЙХАН ТАЛИБ КАБИЛ
РЕЙХАН ШАБАН ХАСАН
РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН ХАСАН
РЕМЗИЕ АКИФ МЕХМЕД
РЕМЗИЕ МЕХМЕД ХАСАН
РЕМЗИЕ ОСМАН ЕМИН
РИДВАН ИБРЯМ ЗАИД
РИДВАН РИЗА ИСМАИЛ
РУЖДИ РИЗА ИСМАИЛ
РУФИ АЛИОСМАН ОСМАН
РУФИ НАЗИФ ХАСАН
САБРИ ОСМАН МАХМУД
САДИФЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
САЛИ САЛИМ ЕМИН
САЛИМ КАДИР САЛИМ
САРИЕ РЕДЖЕБ ИБРЯМ
СЕБАЙДИН АХМЕД МЕХМЕД
СЕБИЛЕ МЕХМЕД ОСМАН
СЕВГИНАР САБРИ АЛИ
СЕВДА ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА БЕЛЧЕВА
СЕВДА ФИЛИПОВА ЕВТИМОВА
СЕВДАЛИН ВЕНЕЛИНОВ ЦОНЕВ
СЕВДЖАН АХМЕД КАДИР
СЕВДЖИХАН МУСАМЕДИН ИСМАИЛ
СЕВДЖИХАН НУРИ ЗАИД
СЕВДИЕ АХМЕД РАХИМОВА
СЕВДИЕ ТЕФИК ХАЛИМ
СЕВИЕ САЛИ АДИЛ
СЕВИЯ МЕХМЕД ЧОШКУН
СЕДАТ ВЕДАТ АКИФ
СЕЗГИН ДЖЕМИЛ АХМЕД
СЕЙИДЕ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ЮДЖЕЕР
СЕРДЖАН РИДВАН РИЗА
СЕХЕР БЕЙЗАТ МУСТАФА
СИБЕЛ МЕХМЕД АЛИ
СИБЕЛ РЕМЗИЕВА ШАКИРОВА-ИСМАИЛ
СУЗАН РЕЙХАН ТАЛИБ
СЮЛБИЕ САЛИ МЕХМЕД
СЮЛЕЙМАН ФИКРИ РЕМЗИ
ТАНЕР ГЮНЕЛ МЕХМЕД
ТУНЧЕР ДИНЧЕР ЗЮЛКЯР
ТЮРКЯН ВЕДАТ АЛЕКСИЕВА
ФАТМЕ АБТУЛА АХМЕД
ФАТМЕ МУХАРЕМ ХАДЖИХАЛИЛ
ФАТМЕ САБРИ МУСТАФА
ФАТМЕ ШАКИРОВА МЕХМЕДОВА
ФЕВЗИ ЮМЕРОВ ХАСАНОВ
ФЕВЗИЕ МЕХМЕД ОСМАН
ФЕЙМЕ АХМЕД МУХАРЕМ
ФЕРИДЕ ЮДАИМОВА МУСТАНОВА
ФЕХРУН ФЕВЗИ ЮМЕР
ФИКРИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ХАБИБ КЕРИМ НАЗИФ
ХАЙРЕДИН АХМЕД АХМЕД
ХАЛИД РАХМИ МУСТАФА
ХАЛИМ РАХИМ САЛИМ
ХАЛИМЕ МЕХМЕД ОСМАН
ХАМДИ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
ХАМИДЕ РУФИ ЮМЕР
ХАСАН ИСМАИЛ МУСТАФА
ХАСАН СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ
ХАСАН ХАЛИЛ ХАЛИМ
ХАТИДЖЕ САЛИМ РЕДЖЕБ
ХАТИДЖЕ ФЕДАЕТ ЗЮЛКЕРИМ
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ХАФИЗЕ ЕМИН МЕХМЕД
ХАФИЗЕ МУСТАФА ИСМАИЛ
ХАФИЗЕ ХЮСЕИН БОШНАК
ХЮЛИЯ АХМЕД СЕЛИМ
ХЮЛЯСИЕ АХМЕД СЕЛИМ
ШАСИНЕ ХЮСЕИН ИСУФ
ШЕМСИДИН АБТУЛА ИСМАИЛ
ШЕНАЙ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ
ШЕНОЛ ФЕРАИМ ИСМАИЛ
ШЕНОЛ ШЕФКЪ СЕЛИМ
ШЕРИФ ЮМЕР ХАСАН
ШЕФКИЯ ОСМАН ИСМАИЛ
ШЕФКЪ ИБРЯМ ИБРЯМ
ШЕФКЪ СЕЛИМОВ ФЕИМОВ
ШУКРИ ОСМАН БОШНАК
ЮЛИЯНА ЕМИЛОВА АЛТЪНОК
ЮМЕР АКИФ ХЮСЕИН

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.