ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ХУМА - СЕКЦИЯ № 013

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ХУМА
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 013
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБДУРАХИМ АХМЕДОВ АБДУРАХИМОВ
АБДУРАХИМ САЛИЕВ АБДУРАХИМОВ
АДЕМ ЮЗЕИРОВ АДЕМОВ
АДЖЕР МЕХМЕД КУМАЛИЕВА
АДИЛ КАБИЛОВ АДИЛОВ
АЗЕЛ АХМЕДОВА АДЕМОВА
АЗЕМ ХЪЛМИ ШАКИР
АЙГЮЛ МЕХМЕД МУСОВА
АЙДЖАН МУСТАФОВ САБРИЕВ
АЙЛИН ВЕЛИ АХМЕДОВА
АЙЛИН РУЖДИ РАШИД
АЙРИЕ ИДИРИЗ РАМИС
АЙСУН АХМЕД СЪДКЪ
АЙСУН ЯКУБ ХАБИЛ
АЙХАН МЮМЮН РАХИМ
АЙШЕ АХМЕДОВА АХМЕД
АЙШЕ БЕКИР НУРИ
АЙШЕ ИСА ХАККЪ
АЙШЕ ЯКУБОВА САЛИЕВА
АЛИ МЕХМЕД АЛИ
АЛИ САЛИЕВ ИБРЯМОВ
АЛИ ШЕМШИДОВ АЛИЕВ
АЛИСЕ МЕХМЕД ЯКУБ
АНА АЛБЕНКОВА СТОЯНОВА
АТЧЕ ЕФРАИМОВА ХАСАНОВА
АФИЗЕ ИБРАИМ МЕХМЕД
АХМЕД ЕРХАН ХАККЪ
АХМЕД САБРИ МЕХМЕД
АХМЕД СЕВДЖАНОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
БАРЪШ АДИЛОВ КАБИЛОВ
БАХРИЕ РЕДЖЕБОВА БЕКИРОВА
БАХТИЯР АЛИЕВ ИБРЯМОВ
БЕДИХА КЕРИМ ИБРАХИМОВА
БЕЙЗАТ ЕМРУЛЛОВ ХАСАНОВ
БЕЙРАМ АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
БЕЙТИ САЛИЕВ АБТРАИМОВ
БЕЙТУЛА ХЮСМЕНОВ ЮСУФОВ
БЕКИР ИБРАХИМОВ БЕКИРОВ
БЕНАН ГЮНАЙ САЛИ
БЕРНА БЕЙХАНОВА СЪДКЪ
БЕХИДЖЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
БИРХАН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
БИСЕР ИЛИЕВ МИЛЕНОВ
ВЕСИЛЕ КЕМАЛ ГАЙРЕТ
ВИЛДАН ИБРЯМОВА АХМЕДОВА
ГАЛИБ ХЮСЕИН САЛИ
ГЪЛМАН ИБРАХИМОВА БЕКИРОВА
ГЬОКСЕЛ ХАБИЛ ЯКУБ
ГЮЛБИЕ САЛИЕВА АПТУЛОВА
ГЮЛДЖИХАН САДУЛЛОВА ЕТЕМОВА
ГЮЛЗАДЕ АБДУРАХИМОВА ЯКУБОВА
ГЮЛНАЗИЕ ШАБАН ШАКИР
ГЮЛЯЙ ХЮСЕИНОВА САЛИ
ГЮНАЙ САЛИЕВ ИБРАХИМОВ
ГЮРКЯН РУЖДИ РАШИД
ДАЛГА АЛИ САЛИЕВ
ДЖАНСЕР РЕДЖЕБОВ ЕФРАИМОВ
ДЖАНСУ ХЮСЕИН РАШИД
ДЖЕМИЛЕ РУФАДОВА МЕХМЕДОВА
ЕЛМАЗ ФЕВЗИЕВА ЕТЕМОВА
ЕМИЛ ИСКРЕНОВ ЧАВДАРОВ
ЕМИНЕ АДЕМОВА БЕКИРОВА
ЕМИНЕ АЛИ МУСТАФА
ЕМИНЕ ИБРАХИМОВА МЕХМЕДОВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
ЕРДОАН ХЮСЕИН РЕДЖЕБ
ЕРХАН ХАККЪ АХМЕД
ЕСРА БЕЙРАМОВА АХМЕДОВА
ЕТЕМ РАГУБ ЕТЕМ
ЕФРАИМ НУРИЕВ ЕФРАИМОВ
ЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА
ЗАЙДЕ МЕХМЕД ЕТЕМ
ЗАТИЕ ИБРЯМОВА ХЮСЕИНОВА
ЗАТИЕ СЮЛЕЙМАНОВА МЕХМЕДОВА
ЗДРАВКО НАЧЕВ СИМОВ
ЗЕКИЕ ТАХСИН ГАЛИНОВА
ЗЕКИЕ ШУКРИЕВА МЕХМЕДОВА
ЗЕХРА МЕХМЕД АБТРАИМОВА
ЗИХНИ НИЯЗИЕВ ХЮСМЕНОВ
ЗЛАТКА АЛИПИЕВА РУСЕВА
ЗЮЛЕЙХА АХМЕДОВА АДЕМОВА
ЗЮМБЮЛ ХАСАН ХЮСЕИН
ИБРАХИМ БЕКИРОВ ИБРАХИМОВ
ИБРАХИМ МЕДЖИТОВ МЕХМЕДОВ
ИСКРЕН ОМУРТАГОВ КУБРАТОВ
КАБИЛ АДИЛОВ ЯКУБОВ
КАДИР КАДИРОВ ХАСАНОВ
КАДИР ХАБИЛ ЯКУБ
КАЛИН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ
КЕРИМЕ МУСТАФОВА АХМЕДОВА
КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЕНЧЕВ
КЯФИЕ МЕХМЕД БЕКИРОВА
КЯШИФ МУСТАФА РАХИМ
ЛЕЙЛЯ САЛИ ШАКИР
МАРИАНА АНДРЕЕВА СЪБЕВА
МЕРГЮЛ МУСТАФА САЛИМ
МЕРГЮЛ ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА
МЕРТ МУСТАФА ИДРИЗ
МЕСРУ НИЯЗИЕВ ХЮСМЕНОВ
МЕХМЕД АХМЕД САДУЛЛА
МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕВ ИКИЗОВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ САБРИЕВ
МЕХМЕД ОСМАНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД РЕДЖЕБОВ МУСТАФОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МУСТАФА ИДРИЗ ЕТЕМ
МУСТАФА РЕШАДОВ ЕЮБОВ
МУСТАФА САБРИЕВ МЕХМЕДОВ
МУТЛУ ОСМАНОВ ХАККЪЕВ
МЮЛЕГБЕР ЯХИЕВА ИБРАХИМОВА
НАДИЕ ЕМИНОВА АБДРАХИМОВА
НАДИЕ ХЮСЕИН ХАСАН
НАЗИЕ АХМЕД РАМИС
НАЗИЕ САЛИЕВА ИБРАХИМ
НАЗИМЕ ОСМАНОВА ХАСАНОВА
НАЗМИЕ РАФИЕВА АРИФОВА
НЕВЕН ХРИСТОВ РУСЕВ
НЕВЗАТ АЛИ САР
НЕДЖИТ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
НЕДЖМИЕ РЕДЖЕБ РАГУБ
НЕЖДИ АХМЕД АБДУРАХИМ
НЕЖЛЯ ИСМАИЛ САР
НЕРИМАН КАДИРОВА САБРИЕВА
НЕРИМАН МЕХМЕДОВА АДИЛОВА
НЕРИМАН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
НЕФИЛЕ СЪДКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
НЕША РАДАНОВА ХЮСМЕНОВА
НИЯЗИ ЛЮТФИЕВ САЛИЕВ
НИЯЗИ НЕВЗАТ САР
НИЯЗИ ХЮСМЕНОВ ЮСУФОВ
НУРДЖИХАН ХЮСЕИН РАХИМ
ОРХАН ИСМАИЛОВ КЪРОВ
ОСМАН МЕХМЕДОВ ОСМАНОВ
ОСМАН ХАККЪЕВ АХМЕДОВ
ПАКИЗЕ МЕХМЕДОВА ЕТЕМ
РАГУБ ИДАЕТ РАГУБ
РАИМ КЯШИФ МУСТАФА
РАИМ ХЮСЕИНОВ РАИМОВ
РАФИ ЙЕНИГЮН
РЕДЖЕБ ЕФРАИМОВ ИБРАХИМОВ
РЕДЖЕБ РЕДЖЕБОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ РЕДЖЕБОВ САЛИЕВ
РЕСМИЕ САДРЕДИН КЯЗИМ
РЕШАД ЕЮБОВ АДЕМОВ
РУЖДИ РАШИД ХЮСЕИН
РУЗИЕ САЛИ САДУЛЛА
РЮКИЕ АХМЕД АБДУРАХИМ
РЮКИЕ ХЮСЕИНОВА САЛИЕВА
САБРИ САБРИЕВ ХАМИДОВ
САБРИ ХЪЛМИ ШАКИР
САДИЕ АХМЕДОВА РАИМОВА
САДРЕДИН САЛИ ШЮКРЮ
САЙМЕ ИБРАХИМОВА МЕХМЕДОВА
САЛЕ ФИЙЗУЛА ИКИЗОВА
САЛИ САДРЕДИН САЛИ
САЛИ САЛИЕВ ЕТЕМОВ
САЛИМ САДЕТОВ РАМИЗОВ
СЕБИЛЕ ЕЮБОВА ИКИЗОВА
СЕВДЖАН АХМЕДОВ КАДИРОВ
СЕВДИЕ БАКИРОВА КАДИРОВА
СЕВДИЕ МЕХМЕДОВА АНГЕЛОВА
СЕВИМ ФИКРЕТОВА ХАБИЛ
СЕЙДЕ КАДИРОВА МУСТАФОВА
СЕЛИМЕ ИСМАИЛОВА РАМИЗОВА
СЕМРА АЙХАН САЛИ
СЕНИХА ХЮСЕИН САДЕТ
СЕРВЕТ АХМЕД СЕЛИМ
СЕФТИН САЛИЕВ МУСОВ
СИДИКА РАИМ ШЮКРЮ
СЛАВИ ХРИСТОВ СЪБЕВ
СОНЕР СЕФТИНОВ САЛИЕВ
СУБАЙ СЕИДОВ ИДИРИЗОВ
СУЗАНА НЕВЕНОВА ЙЕНИГЮН
СЮЛЕЙМАН МУСОВ СЮЛЕЙМАНОВ
СЮЛЕЙМАН РЕШАДОВ ЕЮБОВ
ТЕЗГЮЛ РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА
ТЮРКЯН ДЖЕВАТОВА АЛИЕВА
ТЮРКЯН ИБРАХИМОВА АЛИЕВА
ТЮРКЯН КЯШИФ ШЕНТЮРК
ФАТМЕ АХМЕДОВА САР
ФАТМЕ ИБРАХИМОВА САЛИЕВА
ФАТМЕ МЕТИН ФЕИМ
ФАТМЕ МУСТАФОВА ХАМИДОВА
ФАТМЕ МУХИДИНОВА ХАСАНОВА
ФАТМЕ ЮСУФ ЯКУБ
ФЕВЗИЕ ХАСАН КАДИРОВА
ФИЙДЕС ЗАКИР ИБРЯМОВА
ФИКРЕТ МЕХМЕДОВ АДЕМОВ
ФИКРИЕ АХМЕД ХАБИЛ
ХАБИЛ ЯКУБ ХАБИЛ
ХАВА ХАБИЛОВА МЕХМЕДОВА
ХАЙРИЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
ХАККЪ АХМЕДОВ АБДРАХИМОВ
ХАККЪ АХМЕДОВ ХАБИЛОВ
ХАККЪ ЕРХАН ХАККЪ
ХАЛИЛ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ХАЛИМЕ БАСРИ АХМЕД
ХАЛИМЕ ЕРСИНОВА САЛИЕВА
ХАЛИМЕ МЕХМЕД РАИМ
ХАМИД САБРИЕВ САБРИЕВ
ХАСАН АХМЕДОВ ХАСАНОВ
ХАСАН САЛИЕВ ХАСАНОВ
ХАТЧЕ ХАМДИ ХЮСЕИН
ХАФИЗЕ АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
ХЪЛМИ САБРИ ХЪЛМИ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ АДЕМОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН РАИМОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН РАШИД ХЮСЕИН
ХЮСЕИН САДЕТОВ РАМИСОВ
ХЮСЕИН ХАЛИЛ САЛИМ
ХЮСМЕН АХМЕДОВ ХЮСМЕНОВ
ХЮСНИЕ КАДИРОВА БОЯНОВА
ШАИБ АДЕМ КАСИМ
ШАФИЕ МЕХМЕД МЕХМЕДЕМИН
ШИНАСИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ШЮКРЮ КАСИМ АЛИОСМАН
ЮДЖЕЛ ШАБАН МЕХМЕД
ЮЛФИЕ САЛИЕВА МУСТАФОВА
ЯКУБ ХАБИЛ ЯКУБ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.