Заповед за образуване на ПСИК

ЗАПОВЕД

№ 677 / 09.10.2023 год

САМУИЛ

 

 

С Указ № 146 от 31 Юли 2023 г., на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023г.) са насрочени изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно Решение № 2599-НС от 05.10.2023 г. на ЦИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 18 октомври 2023 г. има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17- МИ от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес), е на територията на съответното населено място.

В Община Самуил и кметства на територията на община Самуил са постъпили долу описаните брой заявления от посочените населени места, както следва:

Населено Място

Бр. заявления

с.Богданци

20

с.Богомилци 

18

с.Владимировци

33

с. Голяма Вода

3

с. Желязковец

11

с.Здравец

10

с.Ножарово

21

с.Пчелина

12

с. Хума

4

с. Хърсово

27

с.Самуил

55

Кметът на Община Самуил уведоми ОИК – Самуил за броя на постъпилите заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и предложи на територията на община Самуил да се определят девет секции за гласуване с подвижна избирателна кутия,. Общинска избирателна комисия Самуил със свое Решение № 43-МИ от 06.10.2023 г. Определи броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Самуил в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

№ на ПСИК

Населено място

172900017

с. Богданци и с. Голяма Вода

172900018

с. Богомилци и с. Хума

172900019

с. Владимировци

172900020

с. Желязковец

172900021

с. Здравец

172900022

с. Ножарово

172900023

с. Пчелина

172900024

с. Хърсово

172900025

с. Самуил

Съгласно Решение № 2599-НС от 05.10.2023 г. на ЦИК, Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет, със заповед, издадена не по-късно от 18 Октомври 2023 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 от Изборния кодекс, Решение № 2599-НС от 05.10.2023 г. на ЦИК и във връзка с Решение № 43-МИ от 06.10.2023 г. на ОИК – Самуил.

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Образувам в община Самуил 9 (девет) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложение №1 – „Списък на избирателните секции на територията на община Самуил за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., номерация, обхват и адрес на секциите ”.
  2. Копие от настоящата заповед да се изпрати на Общинска избирателна комисия –Самуил.

Заповедта да се обяви публично на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Самуил с адрес с.Самуил ул.” Хаджи Димитър” № 2 и да се публикува на официалната интернет страница на Община Самуил.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на заместник кмета на Община Самуил – Сами Сами

Заповедта може да бъде обжалвана в тридневен срок пред съответния областен управител от последното по ред обявяване.

за Кмет на Община Самуил

Севим Рамаданова

Съгласно Заповед № 650/25.09.2023год.

на Кмета на Община Самуил

Изготвил:

Сами Сами

Зам. кмет на Община Самуил

Приложение №1 към

Заповед № 677 /09.10.2023год. на кмета на Община Самуил

 

Списък на избирателните секции на територията на община Самуил за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, номерация, обхват и адрес на секциите ”

№ по ред

населено място

№ на избирателна секция

Адрес на подвижна избирателна секция

обхват

1

с.Богданци

с. Голяма Вода

172900017

Народно Читалище” Просвета “,ул.” Георги
Бенковски “ № 14

с.Богданци

с. Голяма Вода

2

с.Богомилци

с.Хума

172900018

Народно Читалище”Васил Левски ул.” Гео
Милев “ №17

с.Богомилци

с.Хума

3

с.Владимировци

172900019

ОУ “ Христо Ботев ул.” Христо Ботев “ № 2

с.Владимировци

4

с.Желязковец

1729000020

Народно Читалище”Паисий Хилендарски”, ул.”
Тракия “ № 24

с.Желязковец

5

с. Здравец

172900021

Народно Читалище”Никола Йонков Вапцаров”,
ул.” Гео Милев“ № 56

с. Здравец

6

с. Ножарово

172900022

Административна сграда на Кметство ул. “В. Телешкова “, № 1

с. Ножарово

7

с.Пчелина

172900023

Административна сграда на Кметство
-с.Пчелина, ул.” Вайкал” № 2

с.Пчелина

8

с.Хърсово

172900024

Народно Читалище -Паметник , ул.”
Александър Стамболийски “ № 32

с.Хърсово

9

с.Самуил

172900025

Народно Читалище”Христо Ботев”, ул.”
Димитър Благоев “ № 38

с.Самуил

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.