Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.БОГДАНЦИ, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ ЕФРАИМ МУСТАФА
АЙДЪН АХМЕД ЯКУБ
АЙСЕЛ НИЯЗИЕВА МЛАДЕНОВА
АЙШЕ ЙЪЛМАЗ
АЙШЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА ТАХСИН
АЛЕЙНА МУТЛУ
АЛИ МЕХМЕД КЯЗИМ
АНА МАРТИНОВА РАДУШЕВА
АНА НЕВЕНОВА МАРИНОВА
АНГЕЛ МАРИНОВ АНДРЕЕВ
АНИФЕ БЕЙЗАТ ФИЛЧЕВА
АНКА АТАНАСОВА БУЛУТ
АХМЕД ГАЛИБ СЮЛЕЙМАН
АХМЕД ОСМАН ЕФРАИМ
БАХРИЕ БЕЙСИМОВА РЕДЖЕБОВА
БЕДИХА ФЕРАД СЮЛЕЙМАН
БЕЙЗАТ ИСУФ МАЛЛЯ
БЕЙТИ АЛИ МЕХМЕТ
БЕКИР ЙЪЛМАЗ
БЕЛИН АСЕНОВ РОМАНОВ
БЕЛЧО АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
БЕРКАН БЕЛИНОВ РОМАНОВ
БЕРНА БЕЙЗАТ ИСУФ
БИСТРА АНДРЕЕВА АНТОНОВА
БОРИС МАРИНОВ АНГЕЛОВ
ВЕСА МАРТИНОВА ДЬОНМЕЗ
ГАЛИНА МАРИНОВА ИЛИЕВА
ГЕНАДИ МАКСИМОВ ПЕТКОВ
ГЮЛБАХАР АХМЕДОВА МУСТАФОВА
ГЮЛВЕР САЛИЕВА АТАНАСОВА
ГЮЛТЕН ТОКГЬОЗ
ДАУД СЕИД АЛИ
ДЕМИРХАН ГЮНЕР
ДЖАНСУ НЕЖДЕТ ФЕТТА
ДЖЕЙЛЯН МУСА ДАВИДОВА
ДИЛШЕН МУСТАФА МЕХМЕДОВА
ЕВА НЕВЕНОВА ЕВГЕНИЕВА
ЕГЕ АХМЕТ ГЕНЧТЮРК
ЕЛЕНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ ИСКРЕНОВ ГАТЕВ
ЕМИЛИЯ ЯСЕНОВА ИСКРЕНОВА
ЕМИНЕ ЕШРЕФ ГЕНЧТЮРК
ЕМИНЕ МУСТАФОВА АЗИЗОВА
ЕМИНЕ САБРИЕВА АДЕМОВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИН ЮЗЕИР
ЕНВЕР ОСМАН АЛИОСМАН
ЕНУР ЕРДИНЧ ШАБАН
ЕРДИНЧ БАСРИ НАСУФ
ЕРТЕН РЕДЖЕБ МЕХМЕТ
ЖАНА ИВАЙЛОВА ГИДИШ
ЖАНА РОМАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗЕЛИХА ОСМАН МЕХМЕД
ЗЕЛИХА ХАСАН ТАЛИБ
ЗИНА ФИЛИПОВА УЗУН
ЗЛАТКА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
ЗЮЛФИЕ ОСМАН МАЛЛЯХ-ЕМИН
ИВАЙЛО ЯНЧЕВ ФИЛИПОВ
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИЛИАН МАРИНОВ АНДРЕЕВ
ИЛМАЗ МУСТАФА РЕДЖЕБ
ИСКРЕН ГАТЕВ ЕМИЛОВ
ИСКРЕН ХРИСТОВ ИСКРЕНОВ
ЙОЗАЛ-КУРТУЛУШ ДОГАН
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
КАЛОЯН АЛИПИЕВ КАЛОЯНОВ
КЕМАЛ АЛИЕВ АЛИЕВ
КЕРИМЕ ЙОЗЧАРЪКЧЪ
КЕРИМЕ ТАИБ МАЛЛЯ
ЛАТИН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
МАЛЛЯ МЕХМЕД ХАДЖИ
МАРТИН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
МАРТИН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
МЕДИХА ИБРЯМ ГЕРАСИМОВА
МЕРВЕ МУСТАФА МЕХМЕД
МЕРТ МУСТАФА МЕХМЕД
МЕХМЕД АКИФ КЕРИМ
МЕХМЕД АХМЕД АЛИОСМАН
МЕХМЕД ИСМАЙЛ ХАСАН
МЕХМЕД МАЛЛЯ ХАДЖИ
МИКЕРЕМ ШЕРИФ АЛИОСМАН
МИЛЕН ОГНЯНОВ ЙОСИФОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ЯКУБ
МЮЕДЕТ ХАМДИ ЯКУБ
МЮНЕВЕР ЮСУФ МАЛЛЯХ
НАУМ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
НЕВЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА
НЕВИН МЕХМЕД ХАДЖИ
НЕВРИЕ НАЗМИ ОСМАН КОНУКЧУ
НЕДЖМИЯ МЕХМЕДОВА ОРАЛ
НЕЖЛЯ РЕДЖЕБОВА ФЕРАДОВА
НИНА МАКСИМОВА ЙОРДАНОВА
НУРХАН САЛИЕВ ФЕЙЗУЛОВ
ОНУР ТОКГЬОЗ
ОСМАН ИБРЯМ АХМЕД
РАДОСЛАВ МИЛЕНОВ МАРИНОВ
РАЛИН МАРИНОВ РАЛИНОВ
РАМИЕ РАМИС АЛИОСМАН
РАХМИЯ АБТУЛЛА ИСМАИЛ
РЕДЖЕБ ФЕРАДОВ РЕДЖЕБОВ
РЕМЗИ ОСМАН МАЛЯХ
РЕМЗИЕ ИБРИЯМ МАЛЛЯ
РЕНГИНАР НАЗМИ АТЕШ
РЕФИЕ ИСМАИЛОВА ИБРАХИМОВА
РОСЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
САИД ИБРЯМ ФЕТТА
САЛИМ РАШИД АХМЕД
СВЕТЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
СЕВГИН ЕРДИНЧ БАСРИ
СЕВДА АЛИПИЕВА ЮЛИЯНОВА
СЕВДА ЕВГЕНИЕВА ЯКИМОВА
СЕВДА ИСКРЕНОВА ГАТЕВА
СЕВДА КИРИЛОВА РОМАНОВА
СЕВДА МАРИНОВА ОГНЯНОВА
СЕВДА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
СЕВДАЛИНА АЛИПИЕВА ЕМИЛОВА
СЕМРА АХМЕД ДИЛЕК
СИБЕЛ ИСКРЕНОВА КАРАКАН
СИЛВИЯ АЛИПИЕВА ДЕМИРОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ОРЛИНОВА
СЛАВЧО ЯНКОВ ЯКИМОВ
СРЕБРИНА ТИХОЛОВА ХАРИТОНОВА
СТАМЕН РОМАНОВ ХАРИЗАНОВ
СТЕЛА ГАЛИНОВА МАРИНОВА
СТОЯНКА АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
СУЗАНА СЛАВЧЕВА ШЕН
СЪДЪКА ТЮРКОГЛУ
СЮЛЕЙМАН ДОГАН
СЮЛЕЙМАН ЕФЕ
ТЕФИК ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ТИХОЛ ХАРИТОНОВ ЮЛИЯНОВ
ТИХОМИР АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
ТЮРКЯН ЕРДИНЧ БИЛГИН
ФАТМЕ АКИФОВА АЛИЕВА
ФАТМЕ АЛИОСМАН ХАСАН
ФАТМЕГЮЛ АЙХАН ИБРЯМ
ФАХРИЕ ХАСАН МЕХМЕД
ФЕВЗИЕ СЮЛЕЙМАН КЯЗИМ
ФЕВЗИЯ БЕЙТИ АЛИ
ФЕЙЗУЛА САЛИЕВ ФЕЙЗУЛОВ
ФЕРДИ РЕДЖЕБОВ ФЕРАДОВ
ХАЙРИЯ БЕЙТУЛЛОВА ХАДЖЪАЛИОГЛУ
ХАЛИМЕ МЮМЮН АХМЕД
ХАРИТОН ТИХОЛОВ ХАРИТОНОВ
ХАСАН РЕДЖЕБ ХАСАН
ХАСАН ШЕРИФ МЕХМЕД
ХРИСТО ИСКРЕНОВ МИНЕВ
ХРИСТО МАРИНОВ ОГНЯНОВ
ХЮСМЕН ТАЛИБ СЕЛИМ
ШАКИР ШАБАНОВ ХАСАНОВ
ШЕНОЛ РЕШАД ФЕРАД
ШЕРИФАЛП ХАСАН МЕХМЕД
ШЕРИФЕ ШЕФКЕТ ТАЛИБ
ШИБИЛ АЛИПИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЩИЛЯН МАРИНОВ КИРИЛОВ
ЮКИЕ ИСМАИЛ ИБРЯМ
ЮЛИАН ОГНЯНОВ ЙОСИФОВ
ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА ЯНКОВА БАЙ
ЮЛИЯН НЕВЕНОВ ЮЛИЯНОВ
ЮМЮГЮЛ ХАСАНОВА НАСУФ
ЮСМЕН СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
ЯКУБ АЙДЪН АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.БОГОМИЛЦИ, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИНАН МУСТАФОВ ХАСАНОВ
АЗИМЕ ДЖЕВАТ МЮМЮНОВА
АЙДЖАН ДЖЕВИД БЕХЧЕДОВА
АЙЛИН ВЛАДИМИРОВА ЙОСИФОВА
АЙЛЯ СЕЛМАН АЛТУНДАГ
АЙШЕ ИЛЯЗОВА АДАНАЛЪ
АЙШЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
АЙШЕ ХЮДАИМОВА ШАБАНОВА
АЛЕКСИ НИКИФОРОВ АЛЕКСИЕВ
АЛИ АХМЕД САИД
АЛИ МУСТАФОВ ХАСАНОВ
АЛПЕР ЙОЗГЮРТЮРК
АНА ВЕНЕЛИНОВА РАДЕВА
АНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА
АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ЩИЛЯНОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
АНЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
АНЕТА ЙОСИФОВА АЛЕКОВА
АСПАРУХ КАЛИНОВ ХРИСТОВ
БАЙСЕ ФЕРАД ШУКРИ
БАРИЕ ШУКРИЕВА ШАБАНОВА
БАХРИЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА
БАХТИШЕН САЛИЕВА АХМЕДОВА
БЕДИХА КАБИЛОВА ЕЮБОВА
БЕЙРАМ МЮМЮН ХЮСЕИН
БЕЙХАН ИСМЕДОВ НУРИЕВ
БЕЛЧО АЛИПИЕВ БОНЕВ
БЕРКАН ЕЙЮПОГЛУ
БИЛНУР ЗЮЛКАРОГЛУ
БИЛЯН ФИЛКОВ АНГЕЛОВ
БИЛЯНА СЪБЕВА МЛАДЕНОВА НАУМОВА
БИСЕР ФИЛИПОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ ЛЮБЕНОВ
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ВЕСЛЕ САЛИЕВА МУСТАФОВА
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГАЛИНА КАЛИНОВА ЕНЧЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ГАЛИНА ХУБАНОВА ЧЕЛИК
ГИЗЕМ ЙЪЛДЪЗ
ГЬОКХАН ГЮНЕР МУСТАФА
ГЬОРКЕМ МУРАДОВ ХЮСЕИНОВ
ГЮЛДАН МЕХМЕДОВА МЛАДЕНОВА
ГЮЛЕЙМАН ГЮЛБАНОВА ЮМЕРОВА
ГЮЛЗАР МЕХМЕД БЕЙТУЛА
ГЮЛТЕНИЕ МУСТАФА ЕЮБ
ГЮЛХЕР МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ГЮЛХЕР МУСТАФА МЕХМЕД
ГЮЛШЕН ФИКРЕТОВА ЕРАЙ
ГЮНЕР МУСТАФОВ ЕЮБОВ
ГЮРО ВЕНЕЛИНОВ СЕВЕРИНОВ
ДАНАИЛ ТИХОЛОВ АНАНИЕВ
ДАНАИЛ ЩИЛЯНОВ ЩИЛЯНОВ
ДАХИЛ-МЕРТ ТОМОВ ДАНАИЛОВ
ДЖАНБЕРК ДЖАМБАЗ
ДЖАНСЕЛ ДЖАМБАЗ
ДЖАНСУ ВЛАДИМИРОВА ЙОСИФОВА
ДЖЕВРИЯ ГАЛИБ АХМЕД
ДЖЕМАЛ МЮМЮНОВ МЕХМЕДОВ
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД САИД
ДЖЕМИЛЕ ИСМЕТ ДЖОШКУН
ДЖЕРЕН БАЯЗЪТ
ДИАНА БОРИСОВА ЕВТИМОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕДА СИНАН АПТРАИМ
ЕЛИЦА АСПАРУХОВА СИВРИ
ЕМЕЛ ЕРДИНЧ МАРТИНОВА
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА САВОВА
ЕМИНЕ САЛИЕВА САЛИЕВА
ЕМИНЕ САЛИХАЙДИН ДЕМИР
ЕМРЕ МЮМЮНОВ ДЖЕМАЛОВ
ЕНЕС ЙОНЕР
ЕРГИН ФИКРЕТ ЕЮБ
ЕРДИНЧ САЛИ БЕХРАМ
ЕРМА РУМЕНОВА МИХНЕВА
ЕСИН АДАНАЛЪ
ЕШРЕФ МЕХМЕДОВ ШЕВКЕДОВ
ЗАФЕР АХМЕД ИДАЕТ
ЗЕХНУР САЛИ ИБРАХИМ
ИВАН АСЕНОВ МЕТОДИЕВ
ИВЕЛИН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ИЛКНУР РЕМЗИЕВА ИЛИЕВА
ИСМАИЛ БЕХЧЕДОВ
ЙОЗГЕ ШЕРЕФ
ЙОЗДЖАН ЙОЗГЮР
ЙОЗКАН ГЬОКГЮН
ЙОЗЛЕМ ЗЕХНУР САЛИ
ЙЪЛДЪЗ МУРАДОВА САРЪЙЪЛДЪЗ
КАЛИН ХУБАНОВ ЕНЧЕВ
КАТЯ АНГЕЛОВА БОЙЧЕВА
КАТЯ КЕРАНОВА ХРИСТОВА
КРАСИМИР РАДОЕВ ЕНЧЕВ
ЛЕМАН ФИКРЕТОВА БАРБАРОС
ЛИЛИЯ КРУМОВА МАРТИНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА МАРИНОВА
МЕЛЕГБЕР ОСМАНОВА ИБРАХИМОВА
МЕСУТ САЛИЕВ САЛИЕВ
МЕТИН БЕЙТУЛА АХМЕД
МЕХМЕД НЕДРЕТ МЕХМЕД
МЕХМЕД ОСМАН ЗЮЛКЯР
МЕХМЕД ТАХИР МЕХМЕД
МИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
МУРАД ХЮСЕИНОВ МУРАДОВ
МУСТАФА ГЮНЕР МУСТАФА
МЮБЕДЖЕЛ АБДРАХИМОВА ЧИЛЕВА
МЮЗЕЕМ НАСУФ ЕЮБ
МЮМЮН ДЖЕМАЛОВ МЮМЮНОВ
НАЗМИЯ ЕМБИЕ МУСТАФА
НЕВЕН НИКИФОРОВ АЛЕКСИЕВ
НЕВЕН ЩИЛЯНОВ МАРТИНОВ
НЕВИН ЗАФЕРОВА МЕМИШ
НЕДРЕТ МЕХМЕД АЛИШ
НЕЖДЕТ ХАКЪ ШЕФКЕТ
НЕЗИХА ХЮСЕИН ЗЮЛКЯР
НЕЛИ ДИМИТРОВА УЗКУРТ
НЕСЛИХАН ТЮНЮС
НИКИФОР АЛЕКСИЕВ МАРТИНОВ
НУРГЮЛ СЕБАЙДИНОВА ГЬОКГЮН
НУРИ МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
ОГНЯН СЕВДАЛИНОВ МАРИНОВ
ОНУР СЕРВЕТОВ ЮМЕРОВ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
ПЛАМЕН ИГНАТОВ СЪБЕВ
РАГУБ РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
РАЙМЕ ВЕЛИЕВА БАКИ
РАНГЕЛ ХРИСТОВ АСЕНОВ
РЕСМИЕ АПТУЛОВА ОСМАНОВА
РЕСМИЕ НИЯЗИ ЕЮБОВА
РУМЕН ХРИСТОВ МАРТИНОВ
РУМЯНА БЕЛИНОВА МАРТИНОВА
САБИН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
САВИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
САЛИ САЛИЕВ МУСТАФОВ
САНИЕ АЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
СВЕТЛА ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕНОВ
СЕВДА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
СЕВДА АНТОНОВА УСТАОГЛУ
СЕВДА АСЕНОВА КАРАМФИЛОВА
СЕВДА БИСЕРОВА АСЕНОВА
СЕВДА БОЖИДАРОВА БАЯЗЪТ
СЕВДА БОРИСОВА ЕМИЛОВА
СЕВДА РУСЕВА ХРИСТОВА
СЕВДА СЪБЕВА АНГЕЛОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА КЬОКСАЛАН
СЕВДА ЩИЛЯНОВА ДЖАМБАЗ
СЕВДАЛИН БОЖИДАРОВ МИЛАНОВ
СЕВДАЛИН ИВАНОВ МИЛЕНОВ
СЕВДАН ОГНЯНОВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВЕРИН СЕВДАЛИНОВ МАРТИНОВ
СЕВИМ ЗАФЕРОВА ИСМАИЛОВА
СЕВИМ МЕХМЕД ЧАКЪР
СЕВИНЧ МЕХМЕД АЛИ
СЕЗЕР ДИЯНОВ ИЛИЕВ
СЕЙНУР РЕДЖЕБОВА ЗЕКЕРИЕВА
СЕЛИМАН ЛЮТФИ ЕЮБ
СЕМРА СИНАН АСЕНОВА
СЕНА БАЯЗЪТ
СЕРВЕТ ЮМЕРОВ ЮМЕРОВ
СЕРХАН ИСМЕТОВ НУРИЕВ
СИБЕЛ ДАЛКЪЛЪЧ
СИНАН АПТРАИМ ФЕИМ
СОНЕР ДИНЧЕР ИЛЯЗ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ
СТОЯНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
СУЗАНА АРСЕНИЕВА НИКОЛОВА
СЪБИ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
СЪБИ СЪБЕВ АНГЕЛОВ
ТАЛЯТ МЕХМЕДОВ ЕЮБОВ
ТАНСЕР МЕХМЕД ЮМЕРОВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА РАДУШЕВА
ТОЛГА ЧАКЪР
ТУГБЕРК УЗКУРТ
ФАТМЕ АЛИШЕВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ ЕЮБ БАРУТЧУ
ФАТМЕ КЯЗИМ МЕХМЕД
ФАТМЕ МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА
ФИКРИ ЛЮТФИ ЕЮБ
ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ЕВТИМОВ
ХАЛИЛ КЮТЮКЧЮ
ХАМДИ ХАЛИМ МЕХМЕД
ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ХУБАН МИХАЙЛОВ ЕНЧЕВ
ЧИСЕМ КАЛКАН
ШЕНАЙ КУРТ
ЮЗГАН БЕЙХАН ХЮСЕИН
ЮЗГЮР ЗАФЕРОВ ИСМАИЛОВ
ЮЛБИЕ САМИ САЙД
ЮМГЮЛСЮН АЛИ ФЕИМ
ЮНАЛ МЮДЖРЕТОВ ЮМЕРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АББАСУ ОГЕТАЙ АКДА
АДЕМ КОРКМАЗ
АЙГЮЛ МЕТЕ
АЙГЮЛ АХМЕД ШАБАН
АЙДЪН КЕМАЛ МУСТАФА
АЙЛИН КАЛЕМ
АЙЛИН ДАВИДОВА ИЛИЕВА
АЙЛИН ФАДЛИ КОШУДЖУ
АЙЛЯ САЛИ ЯКУБ
АЙСУ АЛИ САЛИ
АЙШЕ АХМЕД ОСМАН
АЙШЕ БАСРИ САЛИ
АЙШЕ МЕХМЕД АЛИ
АКСЕЛ ДИНЧЕР МЕХМЕД
АЛЕКО БОРИСОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР АДРИАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСИ АНДРЕЕВ ИЛИЕВ
АЛИ АДЕМ ХЮСНЮ
АЛИ МЕХМЕД АЛИ
АЛИ САЛИ АЛИ
АЛИ САЛИ НАЗИФ
АЛИ ФАДЛИ АЛИ
АЛИЕ АЛИ ИСМАИЛ МУСТАФА
АЛИНА АНДРЕЕВА ЮЛИЕВА
АЛПАРСЛАН ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
АНА ИВАНОВА АНТОНОВА
АНА ИРИНОВА САВОВА
АНА МИЛЕНОВА ИВАНОВА
АНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
АНА ФИЛИПОВА КОШЕР
АНАТОЛИЙ ЧАВДАРОВ МАРИНОВ
АНГЕЛ БОЙМИРОВ АВРАМОВ
АНЕЛИЯ ЮРИЕВА АВРАМОВА
АНИФЕ ШЕФКЕТ ФЕХИМ
АСЕН АНДРЕЕВ ИВАНОВ
АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
АСЕНКА НАКОВА СТОЯНОВА
АСИБЕ ИСЛЯМ ХЮСМЕН
АСИЯ АЛИОСМАН МУРАД
АСЛЪ САЛИХ КАЧАРОГЛУ
АТАНАС АВРАМОВ ЙОСИФОВ
АТИЛЕ АЙДЪН АХМЕД
АХМЕД АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД КЕМАЛ АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД САЛИ САЛИМ
АХМЕД САЛИЕВ САЛИМОВ
АХМЕД ФЕРАД ТЕФИК
АХМЕД ШАБАН АХМЕД
БАСРИ ДЖЕВДЕТОВ ЙОЗТЮРК
БЕДРИЕ ИСМАИЛ РАСИМ
БЕДРИЕ МАЙРЯМОВА МУСТАФОВА
БЕЙХАН САЛИ МУСТАФА
БЕЛИН ИЛИЯНОВ МЕТОДИЕВ
БЕЛИН ОРЛИНОВ ИЛИНОВ
БЕЛЧО МИЛЕНОВ ИЛИЕВ
БЕРАТ ГЮВЕН
БЕРКАНТ ГЮВЕН
БЕРКТУГ ШЕН
БЕРФИН АЛТЪНОК
БЕХИДЖЕ АЛИ АЛИ
БЕХИЙЕ ГЮЗЕЛ
БОТЬО АНГЕЛОВ ГЕРГИНОВ
ВАЛЕРИ БЕЛИНОВ ОРЛИНОВ
ВАСИЛКА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
ВЕЛКА АНТИМОВА РАЙЧЕВА
ВЕНЕТА КАМЕНОВА ИЛИЕВА
ВЕРГИЛ МИЛЕНОВ ЧАВДАРОВ
ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ВЕСЕЛИНА БЕЛИНОВА ЮСНИЕВА
ГАНКА ДЕСКОВА ГЬОКМЕН
ГЕРАСИМ АНГЕЛОВ МИЛЕНОВ
ГЮЛВЕР МЮМЮН МЕХМЕД
ГЮЛДЖИХАН САБРИ ЮСУФ
ГЮЛСЮМ САЛИ ШАХИБ
ГЮЛХАН ИБРАХИМ БИЛЯЛ
ГЮЛШЕН ХАБИЛ ОСМАН
ГЮНАЙ ИЗЕТ АХМЕД
ГЮНАЙ САЛИ АХМЕД
ГЮНЕЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ
ГЮНЕШ ХЮСЕИН ХАСАН
ДАМЛА МАХМУТОГЛУ
ДАМЛА САЛИХ КАЧАРОГЛУ
ДАХИЛ СЕИД СЕИД
ДЕЛЯН РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ДЕНИЗ ВАТАНСЕВЕР
ДЕНИЗ ШЕНОЛОВА ИДРИЗОВА
ДЕРЯ ШЕНОЛОВА ИДРИЗОВА
ДЕТЕЛИН НАЙДЕНОВ АЛЕКОВ
ДЕЯН СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ
ДЖАВИД АКИФ АРИФ
ДЖАНСУ БЕЛИНОВА ОРЛИНОВА
ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
ДЖЕЙДА ЙОЗКАН
ДЖЕЙЛАН КОРКМАЗ
ДЖЕЙХУН ПАША
ДЖЕМАЛ ОГУЛТАЙ АКДА
ДЖЕМИЛЕ РАИМОВА ЙОСИФОВА
ДИЛАРА ВАТАНСЕВЕР
ДИЛЕК ВАТАНСЕВЕР
ДУЙГУ НЕДРЕТ МЕХМЕД
ЕВГЕНИ МАРТИНОВ АСЕНОВ
ЕДЖЕМ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
ЕЖДЕР САЛИ ШАБАН
ЕЛВАН ПЛАМЕНОВА ИГНАТОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА ШИМШЕК
ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛИЗ НЕДЖАТ АХМЕД
ЕЛИНА СЪБЕВА КАДИР
ЕЛИС САБРИОГЛУ
ЕЛИСЕЙ ДЕЯНОВ СТЕФАНОВ
ЕМЗАДЕ МУХАРЕМ АЛИ
ЕМИЛ АНТОНОВ СЕВДАЛИНОВ
ЕМИЛ АСЕНОВ ЙОСИФОВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА ОГНЯНОВА
ЕМИЛИЯ ДАВИДОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ДЕМИРЕВА МАРИНОВА
ЕМИЛИЯ ИГНАТОВА АНТОНОВА
ЕМИНЕ РАМИС ТОПАЛ
ЕМИНЕ ШАБАНОВА КАДИРОВА
ЕМНЕ ИБРЯМ ОСМАН
ЕМРЕ ГЬОКМЕН
ЕМРЕ ЕРСОЙ
ЕМРЕ МАХМУТОГЛУ
ЕНГИН КАХРАМАН
ЕНИСИЕ АЛИОСМАН АСАР
ЕРГЮН ЙОЗТЮРК
ЕРДЖАН МЕХМЕД САБРИ
ЕРСИН АЛИ АХМЕД
ЕРСИН ПЛАМЕНОВ ИГНАТОВ
ЕРХАН ФИКРИ БЕДРИ
ЕФЕ БЕРБЕР
ЗААТИЕ ХЮСЕИНОВА ЧАБУК
ЗАКИР ИБРЯМ АЛИ
ЗВЕЗДАЛИНА РАЙКОВА АСЕНОВА
ЗДРАВКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
ЗЕЙНЕП ГЮНДОГДУ
ЗЕЙНЕП ЮМЕР ФИКРЕТ
ЗЕЛИХА ВЕХБИ АКДА
ЗЕЛХА МЕХМЕД БЕЙТУЛЛА
ЗЕХРА МЕХМЕД ХАСАН
ЗЕХРА ОСМАНОВА ИБРЯМОВА
ЗИЙНЕБ ОСМАН ДУРАК
ЗИКРИ АХМЕДОВ САЛИЕВ
ЗИКРИ МЕХМЕД ШЕФКИ
ЗОРА МИНЧЕВА ЕНЧЕВА
ИБРАХИМ ЙОЗТЮРК
ИБРАХИМ АХМЕД ИБРЯМ
ИБРАХИМ МУСТАФА ШЕРИФ
ИБРАХИМ САЛИ ОСМАН
ИБРЯМ МЕТИНОВ ИБРЯМОВ
ИВО ИСКРЕНОВ АНДРЕЕВ
ИДАЕТ АХМЕД БЕДИХАН
ИЛИЯ ИЛИЕВ МАРИНОВ
ИЛИЯ КАМЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ИЛКА ЗДРАВКОВА БАХАРОГЛУ
ИЛКЕР ЙОЗТЮРК
ИЛЯЙДА КУРТУЛУШ
ИНДЖИЛЯЙ КУРТУЛУШ
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
ИСКРЕН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
ИСМАИЛ КОШЕР
ИСМАИЛ СЮЛЮШЕВ ЮСУФОВ
ИСМАИЛ ХЪЛМИ ИСМАИЛ
ИСМЕТ МУСТАФА ИСМАИЛ
ЙОДЖАН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЙОЗДЖАН ЙОЗТЮРК
ЙОЗЛЕМ ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
ЙОЗНУР МИНЧЕВА ОГНЯНОВА
ЙОМЕР ХАСАН МЕХМЕД
ЙОСИФ АВРАМОВ ЙОСИФОВ
КАДИР МЕХМЕД ОСМАН
КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА НАЙДЕНОВА
КАМЕН АСЕНОВ МИЛЕНОВ
КАМЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ
КАМЕН НАЙДЕНОВ ЯНКОВ
КАРАМФИЛ МАКСИМОВ АЛЕКОВ
КЕМАЛ АХМЕД САЛИ
КЕМАЛ ДЖЕВДЕТ БИЛЯЛ
КИРИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
КЛИМЕНТ ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ЕНЧЕВ
КРЕМЕНА ЮЛИЕВА БОРИСОВА
КЪЙМЕТ ХАСАН МЕХМЕД
ЛЕВЕН ИЛИЯНОВ САМУИЛОВ
МАНУЕЛА МЕТОДИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАРИН МАРИНОВ КИРИЛОВ
МАРИЯ ВИЧЕВА ЧОШКУН
МАРИЯ МЛАДЕНОВА ЕРДАЛКЪРАН
МАРТИН ОГНЯНОВ МАРИНОВ
МАХМУД КЯБИЛОВ САЛИМОВ
МЕЛИС ЙЬОЗГЮР
МЕЛИС САБРИОГЛУ
МЕРВЕ МАХМУТОГЛУ
МЕТИН ИБРЯМОВ ХАСАНОВ
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД БЕЙТУЛОВ ХАСАНОВ
МЕХМЕД ИСМАИЛ БЕЙТУЛЛА
МЕХМЕД ИСМАИЛ ХАСАН
МЕХМЕД ИСМЕТ ХЮСМЕН
МЕХМЕД ОСМАН КАБИЛ
МЕХМЕД САБРИ МЕХМЕД
МЕХМЕД САЛИМОВ КАДИРОВ
МЕХМЕД СЮЛЮШЕВ ИСУФОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЕЛИМАН
МИЛАНА МАТЕЕВА ЙОСИФОВА
МИЛЕН АНГЕЛОВ САВОВ
МИЛКА ВЕЛИНОВА МИЛЕНОВА
МИНЧО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВА ЩИЛЯНОВА МУХАРЕМ
МИРЯМ КАДИРОВА СЕЛИМОВА
МЛАДЕН ФИЛИПОВ АЛЕКСИЕВ
МУАЛЛА ЙЬОЗГЮР ЙОЗКАН
МУСА ОСМАН АХМЕД
МУСТАФА МЕХМЕД РАСИМ
МУХАММЕТ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
НАДЖИЕ АДЕМ САГДЪЧ
НАДЖИЕ ХАСАН КАХРАМАН
НАДЯ АНТОНОВА СТОЯНОВА
НАДЯ РАНГЕЛОВА МИНКОВА
НАЗИКЕ САБРИ ЕРОГЛУ
НАЗИКЕ ХАМИД АЛИ
НАЗМИ ХЪКМЕТ МЕХМЕД
НАЗМИЕ БАХАР
НАЗМИЕ МЕХМЕД МУРАД
НАЗМИЯ СЕЛИМ САДЪК
НАЙДЕН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
НАЙДЕН АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ
НАЙДЕН ЯНКОВ АНГЕЛОВ
НАЛЯН НАЗИФ КАДИР
НЕВЕН НЕВЕНОВ НЕВЕНОВ
НЕВЗАТ АХМЕД ИБРЯМ
НЕВЗАТ ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ
НЕДА АСЕНОВА ПЪРВАНОВА-ПОТОРЛУ
НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ЙОСИФОВ
НЕЖДЕТ ШАБАН САЛИМ
НЕЗАХЕТ ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
НЕЛА МАРИНОВА МАРИНОВА
НЕЛИ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
НЕЛИ ИЛИЕВА МАРИНОВА
НЕРМИН ДЖЕВДЕТОВА ХАСАНОВА
НЕЧМИЯ ОСМАН СЕЛИМ
НЕША ИСКРЕНОВА СЕВДАЛИНОВА
НЕШКА ДЕСКОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛАЙ АЛИПИЕВ РАЙКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ЩЕРЕВ
НИКОЛИНКА АТАНАСОВА АЛЕКОВА
НИНА АСЕНОВА ПЕКТАШ ОГУЗ
НУРАЙ АХМЕД КАЧАРОГЛУ
НУРГЮЛ РАСИМОВА ХАМИД
ОКТАЙ БИЛАЛ
ОРЧУН ГАЛИНОВ МАРТИНОВ
ОСМАН МЕХМЕД АЛИ
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
ОСМАН ЮСУФ ОСМАН
РАЗИЕ ХАСАН ИСЛЯМ
РАЙФЕ ХАБИЛ АХМЕД
РЕВАСИЕ ХАСАН ХАЛИД
РЕВАСИЙЕ ПАША
РЕДЖЕБ МУСТАФА РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ШАБАН АХМЕД
РЕЙХАН ИСМЕТ АХМЕД
РЕЙХАН ХЮДАИМ ХАМИД
РЕМЗИЕ МЕЕДЖИД СЕЛИМАН
РЕНАЛ МЕРАЛ РИФАТ
РЕНЕТА САВОВА САМУИЛОВА
РИДВАН РЕДЖЕБ МУСТАФА
РОСЕН САВОВ МИХАЙЛОВ
РОСИЦА ДИМИТРОВА МЕХМЕДОВА
РОСИЦА СЛАВОВА БЕШЙЪЛДЪЗ
РОСИЦА ФИДАНОВА АСЕНОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
РУСАН МАКСИМОВ АЛЕКОВ
САБИН РАНГЕЛОВ МИНКОВ
САБРИ МЕХМЕД АХМЕД
САБРИ ФЕИМ СЮЛЕЙМАН
САВА ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
САВА СМИЛЯНОВ МИНЧЕВ
САЛИ СЮЛЮШЕВ КАСЧИ
САЛИ ШАБАН АХМЕД
САЛИХ ВАТАНСЕВЕР
САЛИХА АХМЕД КАХРАМАН
САМЕТ КАДИР МЕХМЕД
САШО ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
СВЕТЛА БОРКОВА БОРИСОВА
СВЕТЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА
СВЕТЛОЗАР ХРИСТОФОРОВ НИКОЛОВ
СЕБАХАТТИН ФАРЕДИН ХАЙРЕДИН
СЕБИЛЕ САЛИ МЕХМЕД
СЕВДА АСЕНОВА ЙОЗКАН
СЕВДА ИЛИЕВА АНТОНОВА
СЕВДА ИЛИЕВА СЕЗЕР
СЕВДА КАРАМФИЛОВА МАКСИМОВА
СЕВДА МЕТОДИЕВА ЩЕРЕВА
СЕВДА НАЙДЕНОВА ОСМАН
СЕВДА РУМЕНОВА АЛЕКОВА
СЕВДА ФИЛИПОВА ЩЕРЕВА
СЕВДА ХУБАНОВА АЙДЪН
СЕВДАЛИН ЙОСИФОВ АВРАМОВ
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ЩЕРЕВА
СЕВДАЛИНА БЛАГОЕВА КОШАНАК КАЯ
СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА ДЕМИР
СЕВДАЛИНА РАЙЧЕВА ИЛИНОВА
СЕВДАЛИНА СЕВДАЛИНОВА АЛЕКОВА
СЕВДАЛИНА СМИЛЯНОВА СТОЯНОВА
СЕДА ДЖЕМАЛ АХМЕД
СЕИД ХЮСЕИН СЕИД
СЕЛИЙМЕ ЕХЛИМАН ХАСАН
СЕЛИМЕ АХМЕДОВА САЛИМОВА
СЕЛИМЕ НАЗИФ АЛИ
СЕЛИМЕ СЕЙФИДИН НАЗИФ
СЕЛИН КАХРАМАН
СЕНАЙ БАСРИЕВ МЕХМЕДОВ
СЕРГЕЙ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
СЕРГЕЙ ЮЛИЯНОВ МИТЕВ
СЕРПИЛ БЮЙЮКБАШ
СЕРТАЧ БЮЙЮКБАШ
СЕРХАН СЮЛЕЙМАН КЕРИМ
СИБЕЛ ЙОСИФОВА АВРАМОВА АНАР
СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА ЩЕРЕВА
СМИЛЯН МИНЧЕВ ПЪРВАНОВ
СТЕФАН БОРКОВ БОРИСОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА РАДКОВА
СЪБИ СЪБЕВ ЮЛИЕВ
ТАНЯ НАЙДЕНОВА ИЛИЕВА
ТЕЗДЖАН САЛИ ЮСУФ
ТЕМЕЛКО СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
ТЕМЕНУЖКА СЕВДАЛИНОВА ДАВИДОВА
ТУГЧЕ КОШАНАК
ТУНАЙ САБРИ САЛИ
ТУНДЖАЙ ЗИКРИ МЕХМЕД
УМУТ САЛИХ КАЧАРОГЛУ
ФАДЛИ АЛИ СЕЛИМАН
ФАДЛИЕ СЮЛМАН САЛИ
ФАРЕДИН ХАЙРЕДИН МУСТАФА
ФАТИХ КАРАХАСАНОГЛУ
ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА СЕИДОВА
ФАТМЕ КЕМАЛ АЛИ
ФАТМЕ МЕХМЕД МАХМУД
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФАТМЕ МЮМЮН ШЕРИФ
ФАТМЕ ХЪЛМИ РИФАТ
ФАТМЕ ХЮСЕИН КАДИР
ФАХРЕТТИН АХМЕД ОСМАН
ФЕЙМЕ РАМИС ХАСАН
ФИДАН БЕЛИНОВ АЛИПИЕВ
ФИДАНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
ФИДАНКА АСЕНОВА БЮЙЮКБАШ
ФИДАНКА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ФИЛИП РУЖИНОВ ХАРИЗАНОВ
ХАЙДАР-БАШАЙ ХЮСЕИН ТЕМИРЛИОГЛУ
ХАККЪ КОШАНАК
ХАЛИМЕ РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН
ХАСАН МЕХМЕД ЕМИН
ХАСАН ХЮСЕИН СЕЛИМАН
ХИКМЕТ АХМЕД ХЮСЕИН
ХИКМЕТ ИБРЯМ АЛИ
ХРИСТО АСЕНОВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ АЛЕКОВ
ХЪЛМИ РАМАДАН САЛИ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
ХЮСЕИН ХАЛИЛ АДИЛ
ХЮСЕИН ЮСУФ АБТУЛА
ХЮСМЕН АХМЕД КЕРИМ
ХЮСНИЕ САЛИМ ХЮСЕИН
ЮКСЕЛ ДИНЧЕР МЕХМЕД
ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ЮРДАГЮЛ ТУНЧЕР АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН НАДИ САБРИ
АЙНУР РАХИМ ГЮНЕЛ
АЙРИЕ МУСТАФА АХМЕД
АЙХАН БЮНИАМИН АЛИ
АЙШЕ КОРКМАЗ
АЙШЕ МУХАРЕМ ФЕРАД
АЙШЕНУР СИЛЯНОВА
АКИФ АРИФ АХМЕД
АЛБЕНА АЛЕКОВА МАРИНОВА
АЛЕКСИ НАЙДЕНОВ АЛЕКСИЕВ
АЛТАН ЗИКРИ БАСРИ
АНА МАРТИНОВА МАКСИМОВА
АНА СТОИЛОВА СЕРАФИМОВА
АНАНИ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
АНДРЕЙ КРУМОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА АНДРЕЕВА
АНЕЛИЯ ИВАЙЛОВА СЪБЕВА
АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА АЛЕКСИЕВА
АНЕЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ДАЛКА
АНТОН МАРИНОВ РАДЕВ
АХМЕД ЙОЗДЖАНОВ ДЕРВИШЕВ
АХМЕД ХАМИД ЮСУФ
АХМЕТ ПИРОГЛУ
БАЙРИЕ БАСРИ РАМИС
БАРЪШ ТЕМИЗ
БАСРИ БАСРИ ИБРЯМ
БАСРИ ХАСАН ХЮСЕИН
БЕДИХА МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
БЕЙТУЛЛА МЕХМЕД ИСМАИЛ
БЕРК НЕЖДЕТ НИАЗИ
БЕХИДЖЕ САЛИЕВА ЮСУФОВА
БЛАГОВЕСТ СВЕТОСЛАВОВ МАРИНОВ
БОЙКО МАРТИНОВ МАРТИНОВ
ВАЛЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ВЕЖДИ ФЕРАД АХМЕД
ВЕСИЛЯ ИБРАХИМ МЕХМЕД
ВИЛДАН КЕМАЛ КЮЧЮКЛЕР
ВИОЛЕТА ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ВЯРА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
ГАЛИНА АЛЕКСИЕВА ФЪРЪНДЖЪ
ГАЛИНА БИСЕРОВА ПИРИНСКА
ГЮНЕШ АРИФОВ КЕРИМОВ
ДАНО ХУБАНОВ ТОДОРОВ
ДАРИЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
ДЕНИЗЕЛ АЛИ
ДЕНИСЛАВ СЕРГЕЕВ СЕРГЕЕВ
ДЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА ЕРОГЛУ
ДЖАХИДЕ ЮМЕР ТЕМИЗ
ДЖЕВАТ КЕМАЛ ХАЛИД
ДЖЕМАЛ ПИРОГЛУ
ДЖЕРЕН ШАФАК ЙОЗМЕН
ДЖУВЕРИЯ АБТУЛЛА ХЮСЕИН
ЕГЕМЕН КЮЧЮКЛЕР
ЕДА ЙОЗДЖАНОВА ДЕРВИШЕВА
ЕЛИФ ЙОЗКУЛ
ЕМИЛ ВЕЛИНОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ ЙОСИФОВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛИЯ САВОВА СТОЯНОВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ДЕРВИШЕВА
ЕМИНЕ ИБРАХИМ ЕЮБ
ЕМИНЕ САЛИ ДАИЛ
ЕМИР ЙОЗЧАКЪДЖЪ
ЕРАЙ ДОГРУОГЛУ
ЕРДЕНИЗ МУХТАРОГЛУ
ЕРТАН МИЛЕНОВ БОЯНОВ
ЕРХАН ДОГРУОГЛУ
ЕРХАН ЙОЗКУЛ
ЕФЕ ЙОЗЧАКЪДЖЪ
ЗАМБИЯ АДЕМ КАДИР
ЗАФИР МАРТИНОВ МАРТИНОВ
ЗАХАРИ МАРИНОВ СТОЯНОВ
ЗВЕЗДА ИГНАТОВА МАРТИНОВА
ЗВЕЗДА МАРТИНОВА ЯКИМОВА
ЗИКРИ БАСРИ ХАСАН
ЗИКРИЕ БЕЙТУЛОВА ДЕРВИШЕВА
ЗИКРИЕ МЕХМЕД МАТЛИБ
ЗОРНИЦА МАРИНОВА ЙОЗКУЛ
ЗОРНИЦА МИНКОВА ЧАЙЛЪ
ЗЮЛЕЙХА ДЕРВИШЕВА
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ
ИЛКЕР РАХИМ МУСТАФА
ИРЕМ МУТЛУ
ИСМАИЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ
ЙЕЛДА ФИКРИ ХАСАН
ЙОЗДЖАН ДОГРУОГЛУ
ЙОЗДЖАН АХМЕДОВ ДЕРВИШЕВ
ЙОЗДЖАН ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ЙОЗЛЕМ МУСТАФА МЕХМЕД
ЙЪЛДЪЗ ТЕКИН АКЪН
КЯМИЛ САЛИ САДЪК
МАКБУЛЕ ИСМАИЛОВА ХЪЗЛЪ
МАРИН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
МАРИЯНА АСЕНОВА РАДЕВА
МАРТИН БОРИСОВ ХРИСТОВ
МАРТИН МАРТИНОВ МАКСИМОВ
МАРТИН МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
МАЯ МАТЕЕВА ФИЛИПОВА
МЕЛЕК КУРУОГЛУ
МЕРВЕ ПЕХЛИВАН
МЕРВЕ ТУНЧХЕР
МЕТИН БЕЙТУЛА МЕХМЕД
МЕТИН ИСМЕТ АКИФ
МЕХНУР РЕДЖЕБ ХАСАН
МИЙРЕМ САЛИ МУСТАФА
МИЙРЯМ МУРАД ПИРОГЛУ
МИЛЕН АНТОНОВ МАРИНОВ
МИЛЧО МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ
МИЛЧО ФИЛИПОВ ПИРИНСКИ
МИНКО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
МИРЕЛ МУСТАФА ТУНЧХЕР
МЛАДЕН ЦАНОВ ФИЛИПОВ
МЮКЕРЯМ ТАХИР АХМЕД
МЮСЕБЕ БЕЙТИЕВА СОЛАК
НАДЖИЕ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА
НАДИ САБРИ АЛИ
НАДЯ АТАНАСОВА ЙОЗМЕН
НАЗМИЕ АЛИ ЮМЕР
НАЗМИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
НЕВЕН ЙОНЧЕВ СЕРАФИМОВ
НЕВЕНА ДАВИДОВА МЕТИН
НЕДЖАТИ АЛИЕВ ИБРЯМОВ
НЕЖДЕТ НИАЗИ АЛИ
НЕЖИЛЯ ФЕРАМИ ХЮСЕИН
НЕЛИ ЗАХАРИНОВА АХМЕД
НИКОЛИНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
НИНА ИЛИЕВА БИЛГИЧ
НУРАЙ АХМЕД КАРОВ
НУРХАН НУРАЙ АХМЕД
ОКТАЙ ФИКРИ ХАСАН
ОРХАН АХМЕД ДЖЕЛИЛ
ОРХАН ЮМЕР САЛИ
РАДИ КАЛИНОВ МИХАЙЛОВ
РАЙАН СЕЙФИДИН ИСМАИЛОВ
РАМИС ИБРЯМ РАМИС
РАХИМ МУСТАФА РАХИМ
РЕЙХАН ЮМЕР АЛИ
РЕНАН РЕДЖЕБ ИДИРИЗ
РИДВАН ХЮСМЕН ЮМЕР
РЮКИЕ НУРАЙ АХМЕД
САБИН САБИНОВ МАРТИНОВ
САБРИЕ ОРХАН ЮМЕР
СВЕТЛА АНГЕЛОВА СЕРАФИМОВА
СВЕТЛА АСЕНОВА ХРИСТОВА
СВЕТЛИН МИЛАДИНОВ СИМЕОНОВ
СВЕТЛИН РУМЕНОВ ИЛИЯНОВ
СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ МАРИНОВ
СЕБИЛЕ ТЕКИН
СЕБИЛЕ ОСМАН АЛИ
СЕВДА АСЕНОВА ЙОЗЧАКЪДЖЪ
СЕВДА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
СЕВДА СТИЛЯНОВА САЯР
СЕВДА ХРИСТОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИНА СТИЛЯНОВА КУРТ
СЕВДАЛИНА ФИЛКОВА КУТЛУ
СЕВИНЧ ЕДИП ХАСАН
СЕЗГИН ЧАЙЛЪ
СЕЙДЕ СЕЛИМОВА САЛИЕВА
СЕЛИМЕ САЛИМ СЮЛЕЙМАН
СЕЛИН ДЖОШКУН
СЕЛИХА ЗАИД ЕФРАИМ
СЕРГЕЙ ДАВИДОВ АСЕНОВ
СЕРКАН БОЖИДАРОВ АЛЕКОВ
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ПЕХЛИВАН
СИЛВИЯ КИРИЛОВА СИМЕОНОВА
СИЛВИЯ СЛАВОВА АЛТЪНОК
СЛАВКА АТАНАСОВА ЪШЪК
СНЕЖАНА СЕРГЕЕВА АЙ
СТИЛЯН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
СЮЛБИЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
СЮЛЕЙМАН САЛИ СЮЛЕЙМАН
ТАИБ МЕХМЕДОВ ТАИБОВ
ТАИБ МУСТАФА РЕДЖЕБ
ТЕФИК ФИКРЕТ МУСТАФА
ФАТМА ЕДЖЕМ КУРТ
ФАТМЕ АХМЕД МЮСТЕДЖЕБ
ФАТМЕ ВЕХБИ РАХИМ
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ТЮЗЮН
ФЕРИХАН МУХСИН КАРОВА
ФИДАНКА ИЛИНОВА СТЕФАНОВА
ФИКРИ БАСРИ ХАСАН
ФИКРИЕ МЕХМЕД ЮСУФ
ФИЛИП МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ
ФИЛИП ФИЛИПОВ ПИРИНСКИ
ХАЛИМЕ АРИФ КАДИР
ХАЛИМЕ АХМЕД АЛИ
ХАНДЕ ЙОЗ
ХАНИФЕ ХЮСМЕН КУРУОГЛУ
ХАСАН БАТУХАН АЙ
ХИЛМИЯ РЕДЖЕБ МУСА
ХРИСТИНА АНТОНОВА СЬОНМЕЗ
ХРИСТО АЛЕКОВ МАРИНОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН
ХЮСНИЕ ЮДАИМ ЧИФТЛИК
ЦВЕТА МАКСИМОВА СЕРГЕЕВА
ШАКИР МЕХМЕД ШАКИР
ШЕВКИЕ МЕХМЕД САЛИ
ШЕФИКА ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ЮДАИМ ИБРАИМ ЕФРАИМ
ЮЗДЖАН ЮДАИМ ИБРЯМ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА НЕДЕВА
ЮЛИЯ ДАВИДОВА ЙОЗМЕН
ЮЛИЯНА РУМЕНОВА ГЮНДОГАН
ЮСУФ ЙЪЛДЪЗ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ГОЛЯМА ВОДА, кметство ..........., секция № 005
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ ХЮСНИЕВ АПТРАИМОВ
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АЙГЮЛ РУФАТ АХМЕД
АЙГЮЛЕ ЗЮХТЮ ДАМАТ
АЙЛЯН ХАСАНОВА ЕМИНОВА ОЗАР
АЙШЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕ ХЮСМЕН ШАКИР
АЛТЪНАЙ РУФАТ АХМЕД
АНЕЛИЯ АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АНЕТА РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА
АНИФЕ ТЕФИК РИЗА
АТЧЕ РУЖДИ САЛИ
БАРЪШ ЙОЗТЮРК
БАХРИ ХАБИЛ САЛИ
БИЛЯНА МАЛИНОВА АНТОНОВА
БОГДАН РОСЕНОВ БЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ ХАРИЗАНОВ ЕВТИМОВ
ВАИД САДУЛА АПТУЛА
ВАЙДЕ САЛИЕВА ОСМАНОВА
ВЕЛИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА КОЛЕВА КУЦАРОВА
ГАЛИНА БЕЛЧЕВА МИНЧЕВА
ГЕНАДИ МИЛЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ СТАНОЕВ
ГЕРГИНА СТАНЕВА ИЛИЕВА
ГЬОКЧЕ ЧАМУР
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА ХАШИМОВА
ДАВИД ГАНЧЕВ АСЕНОВ
ДАРИН ДАВИДОВ ГАНЧЕВ
ДЕНИЗ НАЗЪМ ДАМАТ
ДЖАНАН НУРИДИН ЙЕШИЛЮРТ
ДЖЕЙХАН НУРЕДИН ОСМАН
ДЖЕКО ВЕНЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
ДЖЕЛЯН НУРЕДИН ОСМАН
ДИЛБЕР НУРИДИН ХЮСЕИН
ЕЛИС ЕРДЖАН
ЕЛИФ БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
ЕЛИЦА БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА БЕЛЧЕВА
ЕМИНЕ РАМАДАН САЛИ
ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН АПТУЛА
ЕМИНЕ ТЕФИКОВА АХМЕДОВА
ЕМИНЕ ШАБАН МЕХМЕД
ЕРСИН ИДАЕТ МЕХМЕД
ЖЮЛДЕН САЛИЕВА ХАБИЛОВА РАДЕВА
ЗАИД САДУЛА АПТУЛА
ЗЕЛИХА ХАСАНОВА МЕХМЕД
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КАДИР МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
КАСИМ АХМЕД ХАСАН
КАТЯ АТАНАСОВА АСЕНОВА
КАЯ ГЬОЗИШ
КЕЗБАН КАСИМ ХОДЖАОГЛУ
КРАСИМИРА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
КРЕМЕНА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА
МАРИАН МАРИНОВ ХРИСТОВ
МАРИН СЪБЕВ ЙОСИФОВ
МАРИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ОРЛИНОВ АНТОНОВ
МЕЛИС МАРТИНОВА ОРЛИНОВА
МЕРТ ЙОЗТЮРК
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МИТА ДИМОВА ИВАНОВА
МЛАДЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
НАЗИКЕ БАХРИ АЛЕКСИЕВА
НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
НАСКО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
НАСТА КАМЕНОВА МАРТИНОВА
НАТАЛИЯ РАДЕВА ЙОЗТЮРК
НЕБАЕТ ИЛИЯЗ САЛИ
НЕФИСЕ РУЖДИ САЛИ АКЪНДЖЪ
НИКОЛАЙ РУСЕВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛИНА СТАЛИНОВА КАМЕНОВА
НИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА
НУРДЖИХАН ОСМАН ХЮСЕИН
НУРЕДИН ОСМАН РИЗА
НУТФИЕ ОСМАН АГАР
ОСМАН ШАБАН РЕДЖЕБ
РАДИ ХРИСТОВ РАШКОВ
РАМАДАН ХЮСЕИН РАМАДАН
РАМАДАН ЮМЕР РАМАДАН
РЕФКИЕ ФЕЙЗУЛА ХАСАН
РИЗА СЮЛЕЙМАНОВ ОСМАНОВ
РОСЕН БЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
САЛИ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
САЛИ ХАБИЛОВ САЛИЕВ
САЛИ ЮСУФОВ ИСМАИЛОВ
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
СЕВДА МАРИАНОВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
СЕВДА САВОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИН КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
СЕЗЕР КАСИМ АХМЕД
СЕЙХАН ЗАИД САДУЛА
СИБЕЛ МЕХМЕД ЙОЗДЕМИР
СИМГЕ ЮРКЕДЕН
СНЕЖАНА АСЕНОВА ЧАМУР
СТАНИМИР АРСОВ ХУБАНОВ
СТЕФАН МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ
СТОЯН ИВАНОВ САМУИЛОВ
СУЗАНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕЗДЖАН САЛИ ЕЮБ
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ТИЖЕН ГЮВЕНИР
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ
ТУГБА ОРМАНДЖЪ
ТУНЧЕР НАЗЪМ ДАМАТ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛ РАМАДАН
ФЕРХАТ РИЗА СЮЛЕЙМАН
ХАЙРИЕ САЛИЕВА АПТРАИМОВА
ХРИСТИНА СПАСОВА ИГНАТОВА
ШЕНАЙ ШАКИРОВА АХМАДОВ
ЮКСЕЛ САЛИ САЛИ
ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА
ЮЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ГОЛЯМ ИЗВОР, кметство ..........., секция № 006
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
ЛЕМАН ЗАКИР ШИМШЕК
НАДЯ АНТОНОВА ИВАНОВА
РУМЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
САЛИХА МУСТАФОВА КЬОФТЕДЖИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, кметство ..........., секция № 007
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕЛИЯ РУЖДИ АДЕМ
АДРИАН БОНЕВ РАДЕВ
АЗМИ САЛИ ХАКЪ
АЙДЖАН РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
АЙДЪН АДИЛ САЛИ
АЙЛИН МЕТИНОВА ИБРАХИМОВА
АЙЛЯ ОРХАН ШАХИН
АЙСЕЛ СЕВДЖАНОВА САЛИЕВА
АЙХАН СЕРАФИМОВ КАРАГЬОЗОВ
АЛИ НЕРГИН АЛИ
АЛИПИ САБИНОВ АЛИПИЕВ
АЛПЕР РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
АНА АВРАМОВА ХРИСТОВА
АНА АЛИПИЕВА ЯКИМОВА
АНА МИЛКОВА НАУМОВА
АНИФЕ САЛИ ИСМАИЛ
АПТУЛА НИАЗИЕВ ШАБАНОВ
АСЕН РАДЕВ АТАНАСОВ
АСЕН ЮЛИЯНОВ ИЛИНОВ
АСЯ МЛАДЕНОВА МАРТИНОВА
АТЕШ ПИРИН АХМЕД
АТЧЕ ДАУД АХМЕД
АХМЕД АЛИ АХМЕД
АХМЕД ИСМАИЛ ИСМАИЛ
БАЙСЕ АЗМИ ЕЮБ
БАХРИЕ ИБРАХИМ ХАКЪ
БЕДИХА АЗМИ ХЮСЕИН
БЕЙЗАТ ХАСАН МУРАД
БЕЛИН БЕЛИНОВ ЕВТИМОВ
БЕНА БЕЛИНОВА КОДЖАБЪЙЪК
БЕНИДЕ АЗМИ МАЛИНОВА
БЕРОЛ НУРИДИН МУСА
БИЛЯН МИЛЕНОВ АСЕНОВ
БИЛЯНА АСЕНОВА ДИБЕК
БИСЕР БАГРЯНОВ БЕЛЧЕВ
БОНЮ РАДЕВ АТАНАСОВ
ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА АТАНАСОВА
ВЕДИХА ХАСАН ЕЮБ
ВЕНЕТА НЕВЕНОВА ЯКИМОВА
ВЕРОНИКА ЗАРКОВА СТОЙЧЕВА
ВЕСЕЛА ХАРИЗАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИЛДАН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ВИЛДАН САБРИ ИСМАИЛ
ГАЛЯ БОЯНОВА ЕВТИМОВА
ГЕРАСИМ РАДОИЛОВ ИСАЕВ
ГИЗЕМ ХОДЖАОГЛУ
ГЬОКХАН СЕВЕРИНОВ ИСАЕВ
ГЮЛБЕНУР РАМАДАН АЛИ
ГЮЛБИН НИЯЗИЕВА ЕФРАИМОВА
ГЮЛЕРЖАН ХЮСЕИН МЕХМЕД
ГЮЛНУР ХИКМЕТОВА ЕФРАИМОВА
ГЮЛСЕРЕН ШАБАН ХЮРЙЪЛМАЗ
ГЮЛТЕН САЛИ МУСТАФА
ГЮЛЮМСЕР АЛИ МЕХМЕД
ДАВИД ДАВИДОВ САБИНОВ
ДАВИД САБИНОВ РАШКОВ
ДЕНИЗ БЕЙЗАТОВ МУРАДОВ
ДЕНИСЛАВ НЕВЕНОВ АНГЕЛОВ
ДЕНКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЖАНЕР ХАСАН АЛИ
ДЖЕМИЛЕ ЮМЕР АНГЕЛОВА
ДЖУМАЗИЕ АЛИ САЛИМ
ДЖУМАЗИЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ДИЛАРА ЗЕХРА САМИ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ САШЕВ
ДИЯНА ЕВТИМОВА ИГНАТОВА
ДОУШ АЛИЕВ АЛИЕВ
ЕВТИМ ЕВТИМОВ ИГНАТОВ
ЕВТИМ ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЕВТИМ САБИНОВ КРУМОВ
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА КОЛЕВА
ЕЛЕОНОРА СЕВЕРИНОВА ИСАЕВА
ЕМА ЗОЕВА ЙОРДАНОВА
ЕМЕЛ ЧАКЪРОГЛУ
ЕМИЛИЯ ШИБИЛЕВА ЖЕЛЕВА
ЕМИН ХАСАН ХЮСЕИН
ЕМИНЕ АХМЕД ОСМАН
ЕМИР ДЕГЕР
ЕМИРХАН АЧЪК
ЕМРАХ САБРИ ИСМАИЛ
ЕРГИН ШЮКРЮ СЮЛЕЙМАН
ЕРДЖАН ИСА ЕЮБ
ЕРДИНЧ ДЖЕЛИЛОВ РЕДЖЕБОВ
ЕРМА СЕВЕРИНОВА НАУМОВА
ЕРОЛ ИСМЕТ САЛИ
ЕРСЕН ЕРДИНЧ ДЖЕЛИЛ
ЕРТАН ДЕРЕЛИ
ЕФРАИМ ЗЮЛКЯР МЕХМЕД
ЗВЕЗДЕНА АСЕНОВА РАШКОВА
ЗДРАВКО ХАРИЗАНОВ МЛАДЕНОВ
ЗЕЙНЕБ ДЖЕЛИЛ МУСТАФА
ЗЕХРА САМИ САМИ
ЗЛАТИ СЕВДАЛИНОВ БИСЕРОВ
ЗОРА НЕВЕНОВА МЕХМЕДОВА
ИБРАХИМ ЕБАЗЕР МУСТАФА
ИБРАХИМ МЕТИНОВ ИБРАХИМОВ
ИДИРИЗ ЕЮБ ЮЗЕИР
ИЛХАН ЕЮБ ИДИРИЗ
ИЛХАН ИБРАХИМ ЕБАЗЕР
ИЛХАН СЕВДИЕВ ХЮСЕИНОВ
ИЛХАНЕ ИБРАХИМ ЕБАЗЕР
ИСА ЕРДЖАН ИСА
ИСКРЕН МЛАДЕНОВ МИЛАНОВ
ИСМАИЛ РАХМИ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ХАСАН ИСМАИЛ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
КАДРИЕ МУСТАФОВА СЕЙФУЛОВА
КАЛИН МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
КАЛИНА ЗАФИРОВА ХРИСТОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ХАСАН
КЕНАН МЕХМЕД САЛИ
КРЕМЕНА ЕВТИМОВА МЕХМЕДОВА
ЛЕМАН ХЮСЕИН МЕХМЕД
ЛЮСЯ АЛЕКОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН БОНЕВ РАДЕВ
МЕДЖИД ВАИД НЕДЖИБ
МЕЛИСА ЧЕЛЕБИ
МЕЛИХ КАХРАМАН
МЕЛИХА КОДЖАБЪЙЪК
МЕЛИХА МЕХМЕД АХМЕД
МЕЛИХАТ АЛИЕВА САЛИЕВА
МЕЛТЕМ КОДЖАБЪЙЪК
МЕРГЮЛ ХАМДИ МАХМУД
МЕРТ МУТЛУ
МЕРТ ДАВИДОВ САБИНОВ
МЕТИН ИБРАХИМОВ ЕФРАИМОВ
МЕХНУР СЕЛИМ СЕЛИМАН
МИМИ ИЛИНОВА ХРИСТОВА
МИНА МАНУШЕВА ЙОСИФОВА
МИНЕТ АДЕМОВА АТАНАСОВА
МИРЕНА МАРИНОВА ХАДЖИЕВА
МИРЯМ ЗАИД МЕХМЕД
МЮЖГЯН МУСТАФОВА САЛИЕВА
МЮМЮНЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
МЮРВЕТ ДЖЕМАЛОВА САЛИМОВА
НАДЯ НЕДКОВА СЮЛЕЙМАН
НАУМ ИРИНОВ НАУМОВ
НЕВЕН МАРИНОВ АНГЕЛОВ
НЕДАТ АХМЕД НАЗИФ
НЕДЖАТИН МУСА МУСТАФА
НЕДРЕТ МУСА МУСТАФА
НЕРГИН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
НЕРГИС ХАСАН ЕРЬОЛЧЕР
НЕРМИН ОСМАНОВА ОСМАНОВА
НЕСРИН НЕДЖАТИН МУСТАФА
НЕШКА ЮЛИЕВА ЧАВДАРОВА
НИХАТ ВЕДАТ САЛИ
НОРА АСЕНОВА ВЪЛКОВА
НУРДЖАН ХАСАН АХМЕД
НУРИДИН МУСА МУСТАФА
НУРТЕН ИБРАХИМ ГАРИП
ОКШАН ИЛХАНОВ СЕВДИЕВ
ОРХАН РИДВАН ХАСАН
ОСМАН ХАСАНОВ ОСМАНОВ
ПАКИЗЕ РЕМЗИЕВА ШАБАН
РАИМ ХАМДИ ЕКРЕМ
РАЙЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ
РАМАДАН АЛИ РАМАДАН
РАХМИ ИСМАИЛ ИБРАХИМ
РАШЪТ НЕДРЕТОВ БАЙРАМОВ
РЕДЖЕБ ШАБАН ХЮСЕИН
РЕНГИНАР ХАСАН РАМАДАН
РОСИЦА ВАРАДИНОВА КРУМОВА
РОСИЦА МАРИНОВА АСЕНОВА
САЛИ НЕДЖАТИН МУСТАФА
САЛИМ ЕВТИМОВ КРУМОВ
САЛИМ НАСУФ САЛИМ
САЛИМ ХАМДИ МАХМУД
СВЕТЛАНА СЪБЕВА АЧЪК
СЕБАХАТ ИБРАИМОВА РУСЕВА
СЕВДА АЛЕКСИЕВА МЛАДЕНОВА
СЕВДА МАНУШЕВА АСЕНОВА
СЕВДА МИРОСЛАВОВА ЩЕРЕВА
СЕВДА САБИНОВА ЧИФТЧИ
СЕВДА СЕВЕРИНОВА САШЕВА
СЕВДА СЕРГЕЕВА САБИНОВА
СЕВДАЛИН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
СЕВДАЛИНА СЪБЕВА АШЪК
СЕВДЖАН АДЕМ САЛИ
СЕВДИ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
СЕВЕРИН ЕМИЛОВ АНТОНОВ
СЕВИНЧ САЛИ ИСМАИЛ
СЕМА САБИНОВА РЕДЖЕБОВА
СЕНАД РАМИК
СЕНИХА МЕХМЕД ИСМАИЛ
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
СЕРКАН АЛИЕВ АЛИЕВ
СЕЧИЛ ЧЕТИН
СИБЕЛ НЕЖДЕТ ХЮСЕИН
СИЛВИЯ БЕЛИНОВА ЧЕЛЕБИ
СИНЕМ МУТЛУ
СТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
СЪЛЗА САБИНОВА ЙОЗЕР
ТАНДЖЕР ИСМЕТ ТАХИР
ТАНЯ ИСКРЕНОВА МЛАДЕНОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА КИРИЛОВА
ТЕЗДЖАН ЮСЕИНОВА САЛИ
ТИХОМИР ИСКРЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТУДАНИЯ САЛИ СЮЛЕЙМАН
ТУРГАЙ НУРИДИН МУСА
ФАТМЕ АЛИ НЕДЖИБ
ФАТМЕ АЛИ ХАСАН
ФИДЕС ТАСИМОВА ЧЕТИН
ФИКРЕТ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ХАЙРЕДИН ХАРУНОВ МУСТАФОВ
ХАМДИ МАХМУД САЛИМ
ХАНИФЕ САЛИ МУСТАФА
ХАРИЗАН СЪБЕВ ХАРИЗАНОВ
ХАСАН АЛИ ХАСАН
ХАСАН ЕМИН ХАСАН
ХАСАН ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ХАСАН РУЖДИЕВ ХАСАНОВ
ХАТЧЕ РЕМЗИ РЕДЖЕБ ГЮНЕЙ
ХАТЧЕ САЛИ САЛИМ
ХАЯТ АШЪК
ШЕНАЙ РАМАДАН АЛИ
ШЕРИФЕ НИАЗИ ЕБАЗЕР
ШИРИН АХМЕДОВА КАРАМЕХМЕДОВА
ЮЗДЖАН ХАСАН ИСМАИЛ
ЮЗЕИР ИДИРИЗ ЕЮБ
ЮЛИЯ СЪБЕВА МИЛАНОВА
ЮРИЙ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ЗДРАВЕЦ, кметство ..........., секция № 008
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЖАН ТАНЕР ЯВУЗ
АЙТЕН МУСТАФА МЕХМЕД
АЙШЕ КАДИР ХАЛИЛ
АЙШЕ МУСТАФА ЧИФЛИКОГЛУ
АЙШЕ САЛИЕВА ИБРЯМОВА
АЙШЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
АЙШЕГЮЛ САЛИЕВА ДЕЛИМЕХМЕДОВА
АЛИ ЕЮБ АЛИ
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МЛАДЕНОВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ХАЛИС
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИГНАТОВА
АНЕТА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
АНКА МАРИЯНОВА СЪБЕВА
АРДА БЕРИ
АРИФ ИСМАИЛ ИБРЯМ
АФИЗЕ КАДИР САЛИ
БАСРИ МЮМЮН БАСРИ
БАХАР ФЕВЗИ КАЯ
БЕРРИН БАЛТА
БИЛЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
БИЛЯНА СТОЙКОВА ЙЪЛДЪЗ
БОЙКО АНГЕЛОВ КАЛОЯНОВ
БОРЯНА ДИМИТРОВА АНТОНОВА
ВАСИЛ ХРИСТОВ АНТОНОВ
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА МАКСИМОВА
ВЕСИЛЕ ХАСАН АБТУЛА
ГАЛИНА ДЕЯНОВА БЕРИ
ГЮЛТЕРИЕ МЕХМЕД АЛИ
ДАВИД ДАВИДОВ ХАРАЛАНОВ
ДАВИД ЗАФИРОВ ХУБЕНОВ
ДАВИД ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ДЕМИР НЕВЕНОВ АЛДИНОВ
ДЕЯН ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ДЖАНСУ ДЕГИРМЕНДЖИ
ДЖЕВРИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД
ДЖЕЙЛЯН АЛИ АКБЪЙЪК
ДЖЕЙХАН АЛИ ЕЮБ
ДЖЕНГИС АЛИ ИБРЯМ
ДЖУНЕЙТ БЕЙТУЛА ТЕФИК
ЕДЖЕМ НЕДИМ ХАЙРЕДИН
ЕДЖЕМ ХЮДАИМ ЯКУБ
ЕЛИФ ТАНЕР ЯВУЗ
ЕМИЛ АНГЕЛОВ КАЛОЯНОВ
ЕМИЛИЯ АНТОНОВА ИГНАТОВА
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА МИНКОВА
ЕМИНЕ ШАБАН ИБРЯМ
ЕМРЕ НЕВЕНОВ СЪБИНОВ
ЕМРЕ РУСЕВ МЛАДЕНОВ
ЕНРУХ ХЮДАИМ АХМЕД
ЕРДИНЧ МЕХМЕД ХАСАН
ЕРХАН АРИФ ИСМАИЛ
ЗАИД МЕХМЕД ЕШРЕФ
ЗЕХРА ГЬОКПЪНАР
ЗЕХРА МЕХМЕД ДЕЛИМЕХМЕД
ЗЕХРА СЮЛЕЙМАН САЛИ
ЗИКРИЕ ЗАИДОВА ПОТУРОГЛУ
ЗЮЛФИЕ ХАСАН ИСМАИЛ
ИБРАХИМ ЕФРАИМ БЕКИР
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ МАКСИМОВ
ИЛИЯН МАРТИНОВ ЩЕРЕВ
ИЛМИЯ ХАЛИД КАХРАМАН
ИСМАИЛ ЮСУФОВ АБТУЛЛОВ
ЙОЗЛЕМ МЕДВЕД МЕХМЕДАЛИ
МЕДВЕД ЮСУФ ЯКУБ
МЕХМЕД ЗАИД МЕХМЕД
МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАЛИМ
МЕХМЕД ЯКУБ ДЕЛИМЕХМЕД
МУСТАФА МЕХМЕД ХАЛИЛ
МУХАРЕМ ЕФРАИМ ХАБИЛ
МЮЖГЯН МЕДВЕД ЮСУФ
МЮЗЕЯМ ШЕМСЕДИН ЕШРЕФ
МЮКЕРЯМ МУСТАФА МЕХМЕД
МЮМЮН БАСРИ ХАЛИЛ
НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА ЧАВДАРОВА
НАДЖИЕ ИБРЯМ ЗЮЛКЮФ
НАДЖИЕ ХАЛИС ОСМАН
НАЗМИЕ САЛИ ХАБИЛ
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИБИШОГУЛЛАРЪ
НЕВЕН МИЛЕНОВ ЯКИМОВ
НЕВЕНА АЛДИМОВА МИЛЕВА
НЕВИН ИРФАН СЮЛЕЙМАН
НЕДЖМИЯ МАХМУД ДЕЛИМЕХМЕД
НЕДИМ ХАЙРЕДИН АДЕМ
НЕРДЖИВАН СЮЛЕЙМАН САЛИ
НЕСИБЕ МЕХМЕД АНГЕЛОВА
НИНА ДАВИДОВА ЮДЖЕСОЙ
НИНА ДЕЯНОВА ХАРАЛАНОВА ЙЕНИБАЙРАК
НИНА ХАРАЛАНОВА ХУБЕНОВА
НУРИДИН АДЕМ ЗЮЛКИФ
НУРИЕ ФАХРИ МАХМУД
ОКАН ГЬОЛЧЮК
ОКТАЙ САЛИЕВ АБТУЛОВ
ОРЛИН ФИЛИПОВ ЛАТИНОВ
ПАВЕЛ АНДОНОВ МИЛЕВ
РАЗИЕ АККЪ ХАЛИЛ
РИДВАН МОХАРЕМ ЕФРАИМ
РУМЕН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
РУСИ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
САБИХА ХЪЛМИ ЗЮЛКИФ
САБРИ ГАРИП
САЛИ БАСРИ САЛИ
САМЕТ НУРИДИН АДЕМ
СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
СВЕТЛАНА ИВАЙЛОВА ШЕНТЮРК
СЕВДА ДАВИДОВА БАЛТА
СЕВЕР ИСМАИЛ АДЕМ
СЕЛИМЕ ЮКСЕЛОВА МЕХМЕД
СЕЛЯМИ ИСМАИЛОВ РАШИДОВ
СИЛВИЯ МИЛЕНОВА МИНЧЕВА
СИНАН МОХАРЕМ ЕФРАИМ
СИНАН МУТАЛИБ МАХМУД
СИЯ ЕМИЛОВА ЯКИМОВА
СТЕЛА ИВАНОВА МАРТИНОВА
СЮЛЕМАН САЛИЕВ АЛИЕВ
ТОДОР ЖИВКОВ МЛАДЕНОВ
ТОЛГА ПОТУРОГЛУ
ФАДЛИ ХЪЛМИ АДЕМ
ФАТМЕ АБТУЛА АЛИОСМАН
ХАБИЛ ЕФРАИМ ХАБИЛ
ХАВА ЮМЕР ХАЛИМ
ХАСАН МУТЛУ
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА КОНМАЗ
ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА ГАРИП
ХРИСТО МОМЧИЛОВ АСЕНОВ
ХЮСЕИН МУСТАФА ХАСАН
ШАБАН РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ШЕФИКА АЛИ ЯВУЗ
ЮКЮШ МЮВСЕЛОВА АБТУЛЛОВА
ЮЛИЯН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
ЮМЮРДЖАН РЕДЖЕБОВА КУШЧУ
ЮСУФ ЯКУБ МЕХМЕД
ЯКУБ БЕЙТУЛА ТЕФИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.КРИВИЦА, кметство ..........., секция № 009
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБТУЛЛА ХАСАН ХЮСЕИН
АВРАМ АВРАМОВ ДАВИДОВ
АВРАМ ДАВИДОВ СЕВДАЛИНОВ
АВРАМ ИЛИЕВ ИВАНОВ
АВРАМ МЛАДЕНОВ АВРАМОВ
АЖДА АХМЕДОВА МЕНГИ
АЙДЪН АБТУЛА САДЪК
АЙДЪН ЕНВЕР ХАСАН
АЙНУР СЕЛИМАН ХАЛИЛ
АЙШЕ АЛЯЙДИН ДЖЕЛИЛ
АЙШЕ ЕМБИЯ АХМЕД
АЙШЕ ИБРАХИМ ИБРЯМ
АЙШЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
АЙШЕ МУТАЛИБ САДЪК
АЙШЕ РЕДЖЕБ СЕЛИМ
АЛАЙДИН АХМЕД МЕХМЕД
АЛАЙДИН ЮМЕР АСАН
АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА ГЕЗИДЖИ
АЛЕКСАНДРА АСИЕВА МИРОВА
АНА АСЕНОВА ГЕРГИНОВА
АНА АСЕНОВА ЩИЛИЯНОВА
АНА ЕФТИМОВА АСЕНОВА
АНА ЙОСИФОВА АСЕНОВА
АНГЕЛ ОРЛИНОВ ЩИЛЯНОВ
АНДРЕАНА АВРАМОВА МЛАДЕНОВА
АНДРЕЙ АВРАМОВ МЛАДЕНОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ОГНЯНОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА
АНЕТА АСЕНОВА АСЕНОВА
АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
АСЯ РАШКОВА БРАНИМИРОВА
АХМЕД АЛЯЙДИН ИЗЗЕТ
АХМЕД БЕЙРАМ АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
АХМЕД ХАБИБУЛА ЮСУФ
АХМЕД ЯКУБ ХАСАН
БАЙСЕ ЕФРАИМОВА МУТЛУ
БАРЪШ ТАХА ЙОЛМЕЗ
БЕДРИ ХЮСЕИН ЕЮБ
БЕЙЗА ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИН
БЕЙРА ШАИБ ДЖЕЛИЛ
БЕРРУ ЛАТИНОВА ЩИЛИЯНОВА
БЕТЮЛ ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИН
БЕТЮЛ МУСТАН ХЮДАИМ
БИЛАЛ-АНЪЛ ШЕНТЮРК
БИЛЯНА САМУИЛОВА ЙОЗ
БИСЕР КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ
БОНА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
БОРИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ВЕЖДИ МЮСТЕДЖЕБ АБДУЛМЕДЖИД
ВЕСКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНА КАМЕНОВА АВРАМОВА
ГАМЗЕ ШЕНТЮРК
ГИЗЕМ МУТЛУ
ГИЗЕМ НУР БИКИР
ГЮЛДЖИХАН АХМЕД ЧАВУШ
ГЮЛШЕН ХАЛИМ МЕХМЕД
ДЕНИЗ ЕНВЕР ХАСАН
ДЕНИЗ МЮСТЕДЖЕБ АБДУМЕДЖИД
ДЕНИСЛАВ СЕВДАЛИНОВ ВЕЛЕВ
ДЕРЙА ПЕХЛИВАН
ДЕРЯ ЗЕЙНУН АЯР
ДЕЯН НЕВЕНОВ ДАВИДОВ
ДЖЕЛИЛ АХМЕД МЕХМЕД
ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД ДЖЕМАИЛ
ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ ХАСАН
ДЖУМАЗИЕ ХАСАН СКЕНДЕРОВА
ДИАНА ДЕЯНОВА ОГНЯНОВА
ДИЛАРА ШЕНЕР
ДИЛЕК БИРЙОЛ
ДИМИТРИЧКА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ДИНЧЕР ДЖЕЛИЛ ОСМАН
ДОГА ЙОЗТЮРК
ЕВДИЕ ИСМАИЛОВА ОСМАН
ЕМБИЯ АХМЕД САБРИ
ЕМИЛ КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ СИДЕРОВ
ЕМИЛ САМУИЛОВ ИЛИНОВ
ЕМИНЕ ХАСАН ХАЛИЛ
ЕМИНЕ ЮСУФ АХМЕД
ЕМИРХАН ДУРМАЗ
ЕМРУЛА МЕХМЕД АЛИ
ЕНВЕР САЛИ САДЪК
ЕНВЕР ХАСАН АБТУЛА
ЕНЕС ГЮЧЛЮ
ЕРУН АХМЕД НЕДЖИБ
ЕСРА ГЮЧЛЮ
ЗАИД ИБРАХИМ ИСМАИЛ
ЗЕЙНУН ИБРАХИМ ИСМАИЛ
ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ ХАСАН
ЗЕЛИХА САЛИ ХЮСЕИН
ЗЕЛИХА ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
ЗЕХРА ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ
ИЛИЯЗ МУСТАФА ДЖЕМАИЛ
ИЛКЕР КАРАКАШ
ИСКРЕН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
ИСМАИЛ ВЕЛИ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
ИСМЕТ АЛЯЙДИН ЮМЕР
ЙОЗГЮР КАЯ
КАСИМ ИСА ИСАК
КАТЯ ХАРИЗАНОВА БРАНИМИРОВА
КЪЙМЕТ АХМЕД ДЖЕЛИЛ
ЛЮТФИ МУСАМЕДИН СЮЛЕЙМАН
МАРИН МАРИНОВ ЕМИЛОВ
МАРИН ОРЛИНОВ ЩИЛИЯНОВ
МЕРВЕ САЛИ ОСМАН
МЕРВЕ-НУР ГЮЛЕР
МЕРЙЕМ-ЕФНАН ШАХИНЛЕР
МЕРТ ГЮНЕШ
МЕРТ ШАХИН
МЕРТ ДЖАН ШЕН
МЕХМЕД АЛАЙДИН АХМЕД
МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ ИСМАИЛ
МЕХМЕД ИКРАМ МЕХМЕД
МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАЛИЛ
МЕХМЕТ-ЮСУФ ШАХИНЛЕР
МЕХТИН ИКРАМ МЕХМЕД
МИЛАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАЧЕВА
МИЛЕН МЛАДЕНОВ РАШЕВ
МИЛЕНА НАЙДЕНОВА ИГНАТОВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
МИРАЛ РЕМЗИ РЕДЖЕБ
МИТКО КОЛЕВ БОРИСОВ
МИХАИЛ АНГЕЛОВ СЪБЕВ
МУСТАФА ШАХИН
МУСТАФА МЕХМЕД САБРИ
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ ОСМАНОВ
МЮМЮН ХАСАН ХЮСЕИН
МЮМЮНЕ МУСТАФА ХАСАН
МЮМЮНЕ РЕДЖЕБ ЮЗЕИР
МЮСТЕДЖЕБ АБДУЛМЕДЖИТ МЮСТЕДЖЕБ
НАДЕЖДА ИСКРЕНОВА ЗАНКОВА РИЗОВА
НАДЕЖДА МЛАДЕНОВА ШЕН
НАДИЕ БАСРИ РЕДЖЕБ
НАДЯ АВРАМОВА ИВАНОВА
НАДЯ ИСКРЕНОВА АЛАДЖАГЬОЗ
НАЗИЕ АХМЕД ЧАВУШ
НАЗИЕ МУСТАФА АТЪФ
НАЗИЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
НАЗИЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
НАЗИКЕ ЕЮБ АЛИ
НАТАЛИЯ РАНГЕЛОВА ХРИСТОВА
НЕВЕН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
НЕВЕН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
НЕВЕН ТЕОФИЛОВ ЙОСИФОВ
НЕВЕНА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
НЕВЕНА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА
НЕДКА ХРИСТОВА ХЮСЕИН
ОРЛИН ТЕОФИЛОВ ЙОСИФОВ
ОРХАН ИСА ИСАК
ОСМАН ХАСАН ОСМАН
РАЙМЕ ФЕЙМИ ХЮСЕИН
РАЙНА РУМЕНОВА ГЮМЮШ
РЕДЖЕБ АХМЕД РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ИЗЕТ ИСЛЯМ
РЕДЖЕБ МЮМЮН РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ
РЕЙЙАН ОСМАН ХАСАН
РЕЙХАН РИЗА ХЮСЕИН
РЕМЗИЕ АХМЕД ХАЛИЛ
РЕНГИНАР ИЛЯЗОВА МЮСТЕДЖЕБ
РЕСМИЕ САЛИ МЕХМЕД
РЕФИКА ХАСАН МЕХМЕД
РИЗА ИЗЕТ ИСЛЯМ
РИЗА ХЮСЕИН МЕХМЕД
РОСЕН РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ЙОСИФОВ ИГНАТОВ
РУМЕН МЛАДЕНОВ АВРАМОВ
САБИХА МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
САВА ЙОСИФОВ ЯСЕНОВ
САДИФЕ КЯЗИМ ХАЛИЛ
САЛИ БЕЙЖЕТ ЮСЕИН
САЛИ КЯЗИМ ДЖЕЛИЛ
САМУИЛ ИЛИНОВ ОРЛИНОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА ДАВИДОВА
СВЕТЛА РАШКОВА ОРЛИНОВА
СВЕТЛИН СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВГЮЛ НЕФИЗЕ КЯЗИМ
СЕВДА АВРАМОВА БАГРЯНОВА
СЕВДА АНАНИЕВА ЙОЛМЕЗ
СЕВДА ВАСИЛЕВА ФИДАНОВА
СЕВДА СЕРГЕЕВА АНГЕЛОВА
СЕВДА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
СЕВДАЛИНА МИХАЙЛОВА СЕВДАЛИНОВА
СЕВДИЕ ИСМЕТ ХАСАН
СЕВИМ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ
СЕВИМ ЯКУБОВА ГЮЛЕР
СЕВИНЧ САБИТ ЮСУФ
СЕВИНЧ ФЕЙЗУЛА МЕХМЕД
СЕЗГИН АХМЕД АЛИ
СЕЗГИН САБИТ ХАСАН
СЕЗЕР СЕЗГИН САБИТ
СЕЙДЕ МУСТАФА ХАСАН
СЕЛИМЕ ИЗЕТ ДЖЕЛИЛ
СЕЛМАН ХАЛИЛ АХМЕТ
СЕЛЯЙДИН АЛЯЙДИН МЕХМЕД
СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ
СЕХЕР ВЕЛИ ИСМАИЛ ИЧЕН
СЕХЕР ДЖУМХУРИЕТ РЕДЖЕБ
СИДИКА АХМЕД ОСМАН
СИЛВИЯ АНАНИЕВА БИКИР
СИЛВИЯ АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА
СИНАН МЕДИНЕВ КЯМИЛОВ
СНЕЖАНА АСЕНОВА ЙЪЛДЪЗ
СУЗАНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
СУНАЙ ХЮСЕИН ХАМДИ
СЪБИ СЕВДАЛИНОВ МЛАДЕНОВ
СЪБИ СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ
СЪДКЪ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ТАЙЛАН ЙОЛМЕЗ
ТАНЕР ЙОЗГЮР
ТАНЖУ КРАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
ТЕОФИЛ ЙОСИФОВ ИГНАТОВ
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ТУНДЖАЙ МЕХМЕД ХЮСЕИН
УГУРДЖАН ЯЛАЗ
ФАТМЕ ЕМБИЯ ЛЕФТЕРОВА
ФАТМЕ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ ИБРЯМОВА САДЪКОВА
ФАТМЕ МЕХМЕД ЮСУФ
ФАТМЕ САБРИ ХЮСЕИН
ФАТМЕ ХАСАН ХАЛИЛ
ФЕВЗИЕ ХАБИБУЛА ЯЛАЗ
ФЕДЖРИЕ АЛИ АБТУЛА
ФЕРИХАН ХАСАН
ФЕРХАД ХАСАНОВ РИЗАЕВ
ФИДАНКА ХРИСТОВА СЛАВОВА
ФИКРЕТ МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
ФИКРИЕ ХАБИБУЛА СТАМЕНОВА
ФИЛИПА САВОВА СЛАВКОВА
ХАВА ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ХАККЪ ХИДАЕТ ХАККЪ
ХАЛИЛ СЕЛИМАН ХАЛИЛ
ХАЛИЛ СЪДКЪ ХЮСЕИН
ХАЛИЛ ШЕФКЪЕВ АБТУЛОВ
ХАЛИМ ХАСАН РЕДЖЕБ
ХАЛИМЕ РУШУД РЕДЖЕБ
ХАМДИ ХЮСЕИН ХАМДИ
ХАСАН ОСМАН ХАСАН
ХАСАН ХЮСЕИН АХМЕД
ХАТИДЖЕ АХМЕД ЙОЗГЮР
ХРИСТО СТОЯНОВ КОЛЕВ
ХЪЛМИЕ ЕБАЗЕР ХАБИБУЛА
ХЮЛКЯ НАЗИФ ИСЛЯМ
ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН
ХЮСЕИН РИЗА ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ХАСАН ОСМАН
ХЮСНИЕ ХАСАН ИСМАИЛ
ШАСИНЕ ЛЮТФИ САБРИ
ШЕНОЛ БЕЙРАМ АХМЕД
ШЕФКЪ АБТУЛОВ САДЪКОВ
ШИРИН НУРВЕТ ХАЛИЛ
ШИРИН ХАСАНОВА ЕКИНДЖИ
ЩИЛИЯН РАДОСЛАВОВ СИДЕРОВ
ЮЛИЯНА САВОВА ШАХИНЛЕР
ЮМИТ ФИКРЕТ МЮСТЕДЖЕБ
ЮНЗИЛЕ МЕХМЕД ВЕЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.НОЖАРОВО, кметство ..........., секция № 010
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН АДРИАНОВ ЩЕРЕВ
АДРИАН АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
АЙБЕРК ЙОЗТЮРК
АЙДЪН БЕКИР ХАСАН
АЙКУТ НЕДИМ БАСРИ
АЙТЕН ИБРЯМ ИЛЯЗ
АЙТЕН САМИ ШЕНЮВА
АЙШЕ БЕРИЛ КЪЛЪЧ
АЛБЕНА АДРИАНОВА ЩЕРЕВА
АЛИ САЛИ САЛИ
АНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНАНИ АЛИПИЕВ НИКИФОРОВ
АНАНИ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ АНАНИЕВ
АНДРЕЙ ИЛИЕВ АЛЕКСИЕВ
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
АНЕЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ЙЪЛМАЗ
АНЕЛИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА САВОВА
АНЕЛИЯ РАДЕВА АСЕНОВА
АНЕТА СЛАВЧЕВА ЛАТИНОВА
АНИФЕ АХМЕД ОКДЖУ
АНКА ИВАНОВА САВОВА
АСЕН АЛИПИЕВ ЙЪЛМАЗ
АСЕН АНГЕЛОВ АНАНИЕВ
АСЕН ГЕРАСИМОВ ЯСЕНОВ
АСЕН ЯВОРОВ МИХАЙЛОВ
АФИЗЕ ИСМАИЛ АРИФ
АФИЗЕ ШУКРИ АРИФ
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
АХМЕД ХЮСНЮ АХМЕД
БАЙСЕ МУСТАФА НУРУЛА
БАРЪШ ЙОЗКЪЛЪЧ
БАХТИЯР АРИФ ХЮСЕИН
БЕЙТУЛЛА ДЖЕЛЯЛ МЕХМЕД
БЕРКАЙ ИНДЖЕ
БЕРКЕР КЪЛЪЧ
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
БИЛЯН НИКОЛАЕВ АЛИПИЕВ
БИЛЯНА АЛЕКСИЕВА НИКОЛОВА
БИЛЯНА СЛАВЧЕВА СЪДКЪ
БИРТЕН АРИФ ХЮСЕИН
БЛАГА ИВАНОВА ХЮСЕИН
ВАЙДЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
ВАЛЯ РАДЕВА ЙОЗКЪЛЪЧ
ВАСВИЕ ФЕВЗИ АХМЕД
ВЕНИСЛАВА МАРТИНОВА АСЕНОВА
ВЕСИЛЕ ВЕДАТ ОСМАН АЙТЕКИН
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ГРЕТА ХРИСТОВА КИРИЛОВА
ГЮЛДЖАН ЗЮЛКЮФ АХМЕД
ГЮЛДЖАН НЕЖДЕТ АНДРЕЕВА
ГЮЛФЕРА СЕЛИМ ТАНГУЧ
ГЮЛЧИН БИЛЯЛ БАЙРАКДЖЪ
ГЮЛЯЙ ЮМЕР АЛЕКСИЕВА
ГЮНАЙ БЕЙЛЮЛ БАСРИ
ГЮНАН ШАБАН МУСТАФА
ГЮНЮЛ ЮДЖЕЛ ЯКУБ
ГЮРДЖАН НАЗИФ БИЛГЕ
ГЮРСЕЛ ИБРАХИМ ЗЕЙФУЛА
ДАВИД СЕВЕРИНОВ ДАВИДОВ
ДЕЯН СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ДЖАН ЕКРЕМ ТАНГУЧ
ДЖАНЕР ХАФЪЗОГЛУ
ДЖЕЙДА ДАЛДА
ДИАНА АСЕНОВА ХАЛИЛ
ДИЛЯН СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕЛЕНА АЛЕКОВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛ АСЕНОВ КЕРАНОВ
ЕМИЛ ИЛИНОВ МАРТИНОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА БЕКИР
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СЪБЕВА
ЕМИЛИЯ ДАВИДОВА ЙОЗАТА
ЕМИЛИЯ МИЛЕНОВА СЕВЕРИНОВА ЯВУЗ
ЕМИНЕ АЛИ НИЯЗИ
ЕМИНЕ БЕКИР МУСТАФА
ЕМИНЕ ИБРАХИМ САЛИ
ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЮСТЕДЖЕБ-ГАФУР
ЕМИНЕ ЮСУФ ИБРЯМ
ЕМНЯ РАИМОВА ЮМЕРОВА
ЕМРЕ САРАЧ
ЕМРУЛЛА РАМАДАНОВ САЛИЕВ
ЕРАЙ ДОГАН
ЕРДИНЧ ШЕВКЕТ ХАСАН
ЕРСИН ДОГАН
ЖАНА ЮРИЕВА КИРИЛОВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА ЯРАМЪШ
ЗЮХТИЕ АКИФ РАМАДАН
ИВАЙЛО НИКИФОРОВ СЪБЕВ
ИЗЕТ ЮСУФ ЯКУБ
ИЗЗЕТ МУСТАФА РАМАДАН
ИЛКАЙ ЙОЗКЪЛЪЧ
ИЛКДЖАН ЯРАМЪШ
ИЛКЕР ЕМИЛОВ МИЛЕНОВ
ИЛЯС ЙЪЛМАЗ
ИСМАИЛ ЙОЗАТА
ИСМАИЛ ЯФЕС МУСТАФА
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ЙОЗДЖАН ЕМБИЕВ РЮСТЕМОВ
ЙОЗДЖАН ЕРДИНЧ ШЕВКЕТ
ЙОЗЛЕМ СИНАН ИБРАХИМ
КАРАМФИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
КАТЯ СТЕФАНОВА ФЕРАДОВА
КЕМАЛ ХЮСЕИН САЛИ
КЯЗЪМ ЕФЕ ШАФАК
ЛЕВЕН ОГНЯНОВ САВОВ
ЛЕЙЛЯ БИЛЯЛОВА МЕХМЕД
МАКСИМ АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
МАРИЯ МИХНЕВА АЛЕКСИЕВА
МАРТИН ДАВИДОВ СЕВЕРИНОВ
МЕДИНЕ ХАСАН ОСМАН
МЕЛИ МАРТИНОВА ЕЛИБОЛ
МЕЛТЕМ ХАФЪЗОГЛУ
МЕРЙЕМ ЮДЖЕЛ ЯКУБ
МЕТИН ХЮСЕИН ХАЛИЛ
МИЙРЕМ БЕКИР АРИФ
МИЛЕН БОЯНОВ МИЛЕВ
МИЛЕН ИВАЙЛОВ НИКИФОРОВ
МИЛЕНА КОЙЧЕВА АЙДЕМИР
МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ МАХМУДОВ
МЮЛКИЕ МУСТАФА ИСМАИЛ
НАДЯ ОГНЯНОВА ОРЛИНОВА
НАЗИФ САЛИЕВ НАЗИФОВ
НАЗМИЕ МЕХМЕД ХАСАН
НАЙДЕН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
НЕВРИЕ ИБРЯМ АХМЕД
НЕДЖИБИДИН РЕДЖЕБ ТАХИР
НЕЖДЕТ МЕХМЕД НУРУЛА
НЕРДЖАН НЕДЖИБИДИН РЕДЖЕБ
НЕШЕ НЕДЖАТИ ИБРЯМ
НИАЗИ АЛИЕВ МУСТАФОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
НИЛАЙ ИНДЖЕ
НИНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
НИЯ ЩЕРЕВА МИНКОВА
НУРТЕН АЛИЕВА ЮСТЮРК
НУРЧАН ШЕФКЕТ ТАХИР
НУРШЕН ДЖЕЛЯЛ АХМЕД
ОГНЯН ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН САВОВ ОГНЯНОВ
ОРЛИН ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ОРХАН РАФИ КЪЛЪЧ
ОСМАН КАБИЛ МЕХМЕД
ПЛАМЕН МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
РАМАЗАН КЪЛЪЧ
РАФИ ХЮСНЮ КЪЛЪЧ
РЕМЗИЯ ЕШРЕФ ШУКРИ
РОСЕН САВОВ КИРИЛОВ
РУСАН РУСАНОВ АСЕНОВ
САЛИ АЛИ САЛИ
САЛИ МУСОВ ЕМИНОВ
САЛИ РАМИС ИБРЯМ
САЛИ ХАСАН САЛИ
САЛИХ РОСЕНОВ САВОВ
САЛИХА САЛИ АБТРАХИМ
САНИЕ РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА
СЕБАЙДИН ЗЕЛКИФ СЮЛЕЙМАН
СЕВДА МАРТИНОВА ЩЕРЕВА
СЕВДА ЯВОРОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИНА РОСЕНОВА СЪБЕВА
СЕВДЖИХАН ИСЛЯМ АХМЕД
СЕВДЖИХАН ИСМЕТ АКЪН
СЕВДИЕ АХМЕД ЯКУБ
СЕВИМ БАКИРОВА ОСМАНОВА
СЕВИМ РАФИ КЪЛЪЧ-МУСТАФА
СЕВИМ ХАСАНОВА ЙЪЛМАЗ
СЕВИМ ХИКМЕТ МУСТАФА
СЕЗГИН ХЪКМЕТ ОСМАН
СЕЙФИДИН ОСМАН ИСМАИЛ
СЕЛЯТИН ЗЕЙФУЛА ХЮСЕИН
СЕРКАН СЕЗГИН ОСМАН
СЕРХАН СЕРХАТ АЛИ
СЕХЕР ЗЕЙФУЛА ЮНДАР
СИБЕЛ ХАДЖЪ
СИДЕР ОГНЯНОВ САВОВ
СИДИКА АРИФ АБДУРАХИМ
СИЛВИЯ СИМОВА ИСКРЕНОВА
СИНАН ИБРАХИМ ИЛЯЗ
СТАНИМИР РОСЕНОВ САВОВ
СТЕФАН РАДЕВ АСЕНОВ
ТАЛЯТ КЯЗИМ ХАЛИМ
ТЕЗДЖАН ЯРАМЪШ
ТУГЧЕ ГЮЛЕР
ТЮРКЯН САМИ ХАСАН АККОЧАК
ФАРИДИН РЕДЖЕБ АРИФ
ФАТМЕ МУСА МЕХМЕД
ФАТМЕ СЕБАЙДИН ЗЕЛКИФ
ФАТМЕ ХАМДИ МЮСТЕДЖЕБ
ФАТМЕ ШЕРИФ МЕХМЕД
ФАХРЕТТИН САРАЧ
ФЕЙЗА ЯРАМЪШ
ФЕТИЕ КЯЗИМ САВАШАН
ФИДАНКА АНГЕЛОВА ХЮСЕИН
ФИЛКА ХРИСТОВА АНТОНОВА
ХАЛИМЕ МУСТАФА САЛИ
ХАСАН АЛИ МУСТАФА
ХАСАН ИЗЕТ МУСТАФА
ХАСАН НЕЧБИДИН НИЯЗИ
ХАСАН САМИ ХАСАН
ХАТИДЖЕ НАЗИФОВА КЪЛЪЧ
ХИКМЕТ ОСМАН ЗЮЛКЯР
ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВ ИСКРЕНОВ
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ХЮСЕИН САЛИЕВ МЕХМЕДОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
ХЮСЕЙИН КЪЛЪЧ
ХЮСНЮ АХМЕД ХЮСНЮ
ЦАНКА САВОВА СЛАВЧЕВА
ЦЕКО МЛАДЕНОВ АНТОНОВ
ШЕНОЛ ЙЪЛМАЗ
ШЕРАФЕТ САЛИ АРИФ
ЮДЖЕЛ ЯКУБ ЯКУБ
ЮКЕ ШЕРИФ РЕДЖЕБ
ЮКСЕЛ САЛИ МЕХМЕД
ЮМИТ ДЖЕЛЯЛ АХМЕД ЧЕКЕН
ЮРИ ИГОРОВ БАШЕВ
ЮРИЙ ЯСЕНОВ АСЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ПЧЕЛИНА, кметство ..........., секция № 011
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ ИСМАИЛ АДЕМ
АДНАН ХАЛИД САЛИМ
АДРИАН МАРТИНОВ АНДРЕЕВ
АЗИЗЕ РИДВАН МАРИНОВА
АЙЛИН НЕЖДЕТОВА БОЯНОВА
АЙЛЯ СЕБАТ МЕХМЕД
АЙСЕЛ АХМЕДОВА ТОПАЛ
АЙТЕН НЕЖДЕТОВА АСЕНОВА
АЙШЕ РИЗАЕВА ХАСАНОВА
АЙШЕГЮЛ ВАИД ХЮСЕИН
АКИФ МЕХМЕД ХАЛИМ
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
АЛИ ОСМАН БОШНАК
АНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА
АНА РУСЕВА НЕЙЧЕВА
АНА СЪБЕВА АДРИАНОВА
АНЕЛИЯ МОМЧИЛОВА СИНАП
АНЕЛИЯ ЮРИЕВА КИРИЛОВА
АНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
АСЕН ЖЕКОВ МАРИНОВ
АСЯ КОСТОВА АСЕНОВА
АФИЗЕ АЛИОСМАН АПТУЛА
АХМЕД РЕМЗИ САЛИ
БАРТУ АКЪН
БИЛГЕ БИЛДИК
БИЛЯНА ИЛИЕВА МИЛЕВА
БИЛЯНА РАДОМИРОВА ИЛИЕВА
БИСЕР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
БОЖИДАР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
БОРА ИСМЕТ АКИФ
ВАЙДЕ АБТУЛА ИСМАИЛ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА БИЛДИК
ВЕЖДИ САЛИЕВ ОСМАНОВ
ГАБРИЕЛА РОСИЦОВА ГАНЧЕВА
ГАЛИМАН НЕДЖАТИ АЛИ
ГАЛИН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГАЛИНА ДАВИДОВА ТОПДЖУ
ГАЛИНА НЕЙЧЕВА БЛАГОЕВА
ГИНКА ДАВИДОВА ДЖАНСЪЗ
ГЮЛЗАДЕ ЯМЕН ИСМАИЛ
ГЮЛШЕН ХАЛИЛ ОСМАН
ГЮНЕР ХАМДИЕВ ЧЕЛИК
ГЮРАЙ МУСАОГЛУ
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ДАВИД АЛЕКСИЕВ ФИЛКОВ
ДЖЕЛЯЛ МУСТАФА АДЕМ
ДЖЕМИЛЕ КАБИЛ ЯХЯ
ДИЛЯНА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИНЧЕР МЮМЮН МУСТАФА
ДИЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ДОБРИ АНТОНОВ АНТОНОВ
ЕВШЕН ЮСУФ АКИФ
ЕДЖЕМ ЕРДЖАН ЮМЕР
ЕЛЕНА ТОДОРОВА РАЙКОВА
ЕЛИФ ЙОЗТЮРК
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЕМУРЛА ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ЕМУРЛА МЮСТЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
ЕНГИН ОГНЯНОВ СЪБЕВ
ЕРДЖАН РЕМЗИ ЮМЕР
ЗДРАВКА РАЧЕВА БОЙЧЕВА
ЗЕЙНЕП СУДЕ ЙЪЛДЪРЪМ
ЗЕЙФУЛА БЕЙТУЛА АПТУЛА
ЗЕЛКИФ ХАЛИДОВ МЕХМЕДОВ
ЗЕРИН РЕДЖЕБ АКИФ
ЗИЯ ХАСАН СЮЛЕЙМАН
ЗОРКА МИЛЕНОВА ИЛИЕВА
ИДИРИЗ ОСМАН НАЗИФ
ИЛИЯ АСЕНОВ ЕМИЛОВ
ИЛКЕР БАШАК
ИЛЧО ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ИПЕК КАХРАМАН
ИРЕМ БАХТИЯР
ИСМАИЛ МЕХМЕД ХАЛИМ
ИСМЕТ АКИФ ИБРЯМ
ЙЕЛИЗ КАБАКЧЪ
ЙОРДАН БОРИСОВ НАСКОВ
КАМЕН ФИЛИПОВ ЙОСИФОВ
КЕМАЛ БЕЙТИ ХАДЖИ
КЕРИМЕ РАФИ ХАСАН
КРАСЕН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
КРЕМЕНА ИВАНОВА ФИЛЕВА
ЛЕВЕН ДОБРЕВ АНТОНОВ
ЛЕЙЛЯ ИСМАИЛ ЙОДЮК
ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ СЪБЕВ
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИАНА ЕВГЕНИЕВА БАШАК
МАРИЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
МАРТИН АНДРЕЕВ АДРИАНОВ
МЕДЖИТ НАЗИФОВ ХАСАНОВ
МЕЛИСА КАБАКЧЪ
МЕРВЕ АКЪНДЖЪ
МЕРГЮЛ БАСРИ АБТУЛА
МЕРТ ИСМЕТ АКИФ
МЕСУТ АКГЮН
МЕТИН РИДВАН ХАСАН
МЕТИН ЮМЕР САБРИ
МЕХМЕТ ИДИРИЗ ОСМАН
МЕХМЕТ ЕМИР БАШАК
МИЛЕНА МИЛЕНОВА БУЗДЕРЕ
МИЛКО КРАСЕНОВ ЙОСИФОВ
МИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МЛАДЕН ЯНКОВ ЙОСИФОВ
МЮЛКИЕ МУХАРЕМ АБТУЛА
НАДЕЖДА МАРИНОВА МИЛЕНОВА
НАДЖИЕ МУСТАФА МУСТАФА
НАДЯ РАДЕВА ХУБАНОВА
НАЗИМ ТАЛИБ КАБИЛ
НАИЛЕ КАХРАМАН
НАЙДЕН БОЯНОВ БОЙЧЕВ
НАТАЛИЯ НЕЙЧЕВА БЛАГОЕВА
НЕВЕН МАРТИНОВ АНДРЕЕВ
НЕВЕН МИЛЕНОВ ХРИСТОВ
НЕВЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
НЕВЕНА ДОБРЕВА ЮНЛЮ
НЕДЖИБЕ ИСМАИЛ МУСТАФА
НЕДЖИБЕ ХАЛИД ХАЛИМ
НЕДЯЛКА ВЕЛИНОВА МИНЧЕВА
НЕЙЧО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
НЕЛИ РУСЕВА АЛИПИЕВА-ЧАВДАРОВА
ОГНЯН СЪБЕВ ОГНЯНОВ
ОНУР ШЕМСИ СЕЛИМ
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
ПАВЛИНА СЛАВЕВА ВАРДАРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ГАРВАНОВА
РАЖИЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАСАН
РЕМЗИ ЮМЕР МЕХМЕД
РЕСМИЕ КЕРИМ НАЗИФ
РИДВАН БЕЙТУЛА АБТУЛА
РИДВАН НЕДЖМИДИН АЛИ
РИДВАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
РОЗА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ НЕНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ЖЕКОВ
РУМЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
РУМЯНА РУМЕНОВА САРАЧ
САБИН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
САБРИЯ ЮМЕРОВА ОСМАНОВА
САЛИ РАХИМ САЛИМ
СЕБИЛЕ НУРИ ЮЛИЯНОВА
СЕВГЮЛ МЕДЖИД ЙЪЛДЪРЪМ
СЕВДА ГЕНЧЕВА ХРИСТОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИН ИВЕЛИНОВ МИНЧЕВ
СЕВДАЛИН МАРТИНОВ НЕЙЧЕВ
СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ ОБРЕТЕНОВ
СЕЛИМЕ БЕЙТУЛОВА АБТУЛОВА
СЕЛИМЕ ИСМАИЛ АДЕМ
СЕМРА НАЗИМ ТАЛИБ
СЕНИХА ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
СИБЕЛ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ
СИДИКА САЛИМ КАБИЛ
СИНАН РЕМЗИ САЛИ
СИНАН ХЮДАИМ ЕФРАИМ
ТАНЕР РИДВАН БЕЙТУЛА
ТАНСЕЛ РИДВАН АБТУЛА
ТАНЯ РУМЕНОВА ЕВТИМОВА
ФЕВЗИЕ КЕРИМ МЕХМЕД
ФЕИМ ФЕРАХИМ АЛИ
ХАБИБЕ НАЗИФ САДУЛЛА
ХАДЖАР САЛИ СЕВЕР
ХАСИБЕ РЕМЗИ ЮМЕР
ХРИСТО АСЕНОВ АСЕНОВ
ХЮДАИМ ЕФРАИМ ХЮСЕИН
ЧИСЕМ ЕРДЖАН ЮМЕР
ШЕМСИ ШЕФКЪ СЕЛИМ
ЮЛИЯ СЕВЕРИНОВА САБИНОВА
ЮМЕР АХМЕД ИСМАИЛ
ЮМЕР САБРИ ИСМАИЛ
ЮРИЙ КИРИЛОВ ФИЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.КАРА МИХАЛ, кметство ..........., секция № 012
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
ГЮРА ОГНЯНОВА ЕРДИЛ
ДЖАНСУ ЕРДИЛ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ИЛАЙДА ЕРДИЛ
КОЛЮ ИЛЧЕВ КОЛЕВ
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА
СЕВИНЧ ИСМАИЛ ТЪРЪШ
ФАТМА ХЮНЕР
ЮЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ХУМА, кметство ..........., секция № 013
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХИМ САЛИЕВ АБДУРАХИМОВ
АГЛИКА ЯНКОВА ОГНЯНОВА
АДРИАНА АРСЕНОВА АЛЕКСИЕВА
АЗЕМ АЛИ МЕХМЕД
АЙШЕ АХМЕДОВА САЛИМОВА
АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА ЕСЕН
АЛБЕНА КАЛИНОВА АНГЕЛОВА
АЛБЕНА НИКОЛОВА ЮКСЕККАЯ
АЛЕКО АНГЕЛОВ АЛЕКОВ
АЛЕКО БИЛЯНОВ ХРИСТОВ
АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСИ АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АЛИ БАХТИЯРОВ АЛИЕВ
АЛИ САДКЪ САБРИ
АЛИ САЛИЕВ ИБРЯМОВ
АЛИ АЙТУГ ЕРГЮЛ
АЛИНА СЛАВОВА КЪЛЪЧ
АЛИОСМАН ЗЕКЕРИЕВ ИСМАИЛОВ
АНА БИЛЯНОВА ХРИСТОВА
АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ САМУИЛОВ
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ЙЪЛМАЗ
АНЕТА АЛЕКОВА ЕРГЮЛ
АНЕТА ЛЮБЕНОВА ДАМЯНОВА
АНИФЕ ИСОВА САРОВА
АНТИМ ДИМОВ ХРИСТОВ
АХМЕД СЪДКЪ АХМЕД
АХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД
БАСРИ МАРИНОВ МЛАДЕНОВ
БАХРИ ЕШРЕФ МЮМЮН
БЕЙТУЛА АЛИЕВ АЛИЕВ
БЕЙТУЛА САЛИМОВ КАСИМОВ
БЕЛГИН КЕМАЛ АНАНИЕВА
БЕХИДЖЕ ЕФРАИМОВА ГАЙРЕТ
БИЛЯНА СВЕТЛИНОВА КУБРАТОВА
БИСЕР ЕМИЛОВ ХАДЖИЕВ
БОЖИДАР БОЖАНОВ ЕВТИМОВ
БОЖИДАР БОЯНОВ ХРИСТОВ
БОРИС МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ АСЕНОВ
ВАНЯ ИСКРЕНОВА МИНЕВА
ВИОЛЕТА ДАВИДОВА ЙОЗДЕМИР
ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА
ВЛАДИН ХРИСТОВ КРУМОВ
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГАЛИНОВ
ГАЛИН СЕВДАЛИНОВ АНГЕЛОВ
ГАЛИНА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА ФИЛКОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ БОЯНОВА ДАВИДОВА
ГАЛЯ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
ГАЛЯ МАРИНОВА АНТОНОВА
ГИЗЕМ БИСЕРОВА ЕМИЛОВА
ГЬОКАН ИБРАХИМ МУСТАФА
ГЬОКХАН ИСКРЕНОВ ОМУРТАГОВ
ГЮЛЯРЮС САЛИМ СЕЛИМ
ДАВИД ДАВИДОВ РУСЕВ
ДАЛГА АЛИ САЛИЕВ
ДЕНИС КАДИРОВ КАДИРОВ
ДЖАНСУ ХЮСЕИН РАШИД
ДИМО ХРИСТОВ РУСЕВ
ЕЛИФ КАМЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
ЕМИНЕ ИБРЯМ САБРИ
ЕМРЕ БАШОГЛУ
ЕМРЕ СЬОНМЕЗ
ЕМРЕ ЮКСЕККАЯ
ЕНЕС АКМАН
ЗАРИНА ДАВИДОВА РУСЕВА
ЗВЕЗДА СЕВДАЛИНОВА КОСТОВА
ЗВЕЗДЕЛИНА ИВОВА ЙЪЛМАЗ
ЗЕКИ БИСЕРОВ ЕМИЛОВ
ЗЕЛИХА ЮДЖЕЛ ШАБАН
ЗЛАТИ РОСЕНОВ СИМОВ
ИБРАИМ МУРАДОВ ОСМАНОВ
ИБРАХИМ ЕБАЗЕР САЛИ
ИВО АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
ИЛИЯ АСЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ РАДЕВ РАДЕВ
ИРЕНА ИЛИЕВА СУДЖУ
ИСКРА ДИМИТРОВА ЧАВДАРОВА
ИСКРЕН ЕМИЛОВ ИСКРЕНОВ
КАДРИЕ АЛИ ЕТЕМ
КАМЕН МЛАДЕНОВ РУСЛАНОВ
КАТЕРИНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
КАТЯ МИНЧЕВА СИМОВА
КАТЯ МЛАДЕНОВА РУСЛАНОВА
КЕМАЛ ЕШРЕФОВ МЮМЮНОВ
КИРИЛ РУСЕВ АСЕНОВ
КРАСИМИРА АЛЕКОВА РУСЕВА
КЯАШИФ ГАЛИБОВ ХЮСЕИНОВ
КЯМИЛЕ АДЕМОВА ЙОЗГЮР
ЛЕМАН НЕДЖАТИН МЛАДЕНОВА
ЛИЛИ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ЛИЛИЯ ОМУРТАГОВА КУБРАТОВА
ЛОРА СВЕТЛИНОВА МАНОЛОВА
ЛЮТФИ НЕДЖАТИН ЛЮТФИ
МАРИН МЛАДЕНОВ ОГНЯНОВ
МАРТИН БОЖИДАРОВ БОЯНОВ
МЕЛИС МЕСРУЕВА НИЯЗИЕВА
МЕЛИСА ЙОЗКАН
МЕХМЕД КЕМАЛОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕДЕМИН КАСИМ АЛИОСМАНОВ
МЕХМЕТ ЙЪЛМАЗ
МИЛЕН АСЕНОВ ПЕЙЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ИСКРЕНОВ
МИНКО АНГЕЛОВ АЛЕКОВ
МЛАДЕН ОГНЯНОВ ДАМЯНОВ
МЛАДЕН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
МЮЗЕЯМ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
НАДЕЖДА АСЕНОВА АСЕНОВА
НЕВЕНА ИЛИЕВА ЙЪЛМАЗ
НЕВЕНА ХРИСТОВА КОСТОВА
НЕДЕЛЧО МИЛЕНОВ НИКОЛОВ
НЕДЖАТИН ЛЮТФИ ЕТЕМ
НЕДКО НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
НЕФИСЕ АЛИОСМАНОВА ТЮРКЕР
НЕША ХРИСТОВА ЧАВДАРОВА
НИНА НИКОЛАЕВА ГЮНДОГДУ
НИНА РУСЕВА РАДЕВА
НИЯЗИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
НУРДЖИХАН ДЖЕВДЕТОВА ИСМАИЛОВА
НУРДЖИХАН ХАЛИЛ МЮМЮН
ОГНЯН БИСЕРОВ ОГНЯНОВ
ОГНЯН МЛАДЕНОВ ОГНЯНОВ
РАДИ ЮЛИЯНОВ РАДЕВ
РАДИЕ САЛИЕВА САЛИЕВА
РЕДЖЕБ ХАКЪЕВ ХАБИЛОВ
РЕЙХАН БАСРИ ХЮСЕИН
РЕНА ДАФИНОВА ДЕНЧЕВА
РОСИЦА СЕВДАЛИНОВА СЬОНМЕЗ
РУМЯНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
РУМЯНА ДИМОВА САЛИМ
САБРИ МЕХМЕДЕМИН ЕМИН
САБРИЕ ХЮСЕИНОВА КАРАГЬОЗЛЕР
САБРИЯ АХМЕД САЛИМ
САНИЕ САЛИМ ЧЕВИК
СВЕТЛИН СЕРГЕЕВ АНАНИЕВ
СЕВДА БИЛЯНОВА МИНЕВА
СЕВДА ДАВИДОВА КОСТОВА
СЕВДА ЗДРАВКОВА НАЧЕВА
СЕВДА ИЛИЕВА БАШОГЛУ
СЕВДА МЛАДЕНОВА ОГНЯНОВА
СЕВДА СИДЕРОВА ЧАУШЕВА
СЕВДА ШИБИЛЕВА РАДЕВА
СЕВДАЛИН ЗДРАВКОВ НАЧЕВ
СЕВДАЛИН ИЛИЕВ КОСТОВ
СЕВДАЛИН ИЛЧЕВ МАРИНОВ
СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ФЕРАДОВА
СЕДЕФ СИМЕОНОВА ЙЪЛМАЗ
СЕЙДЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
СЕЛДА МЕДЖИТОВА ЯВУЗ
СЕЛИМЕ АЛИОСМАНОВА САГЪР
СЕЛИМЕ АХМЕД АЛИ
СЕЛИМЕ ИБРАХИМОВА АДЕМОВА
СЕМРА ДЖЕВАТОВА ИБРАХИМОВА
СЕНИХА АЛИ ХЮСЕИН
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ АНАНИЕВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ НЕВЕНОВ
СЕРКАН ИСКРЕНОВ ОМУРТАГОВ
СЕРКАН САЛИМ ЧЕВИК
СЕХЕР ХЮСЕИН ХАСАН
СЕЧКИН АДЕМОВ ЮЗЕИРОВ
СИБЕЛА МЛАДЕНОВА ЙОЗ
СИЛВИЯ ДАВИДОВА АНГЕЛОВА
СИМЕОН МИЛЕНОВ НИКОЛОВ
СУЗАНА МИЛЕНОВА АКМАН
СУЗАНА СВЕТОСЛАВОВА ЙЪЛМАН
СЮЛБИЯ ЕФРАИМ ИСМАИЛ
ТАМЕР БАШОГЛУ
ТАНЯ АТАНАСОВА КРУМОВА
УМУТ АЧЪКГЬОЗ
ФАТМА ОГНЯНОВА МЛАДЕНОВА
ФАТМЕ ЕМИН ХАСАНОВА
ФАТМЕ РАИМОВА ХЮСМЕНОВА
ФИЙДЕС ЗАКИР ИБРЯМОВА
ХРИСТИНА МИТКОВА ОГНЯНОВА
ХЪЛМИ ХАЛИМОВ СЕЛИМОВ
ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН
ХЮСНИЯ КАДИРОВА СЕЛИМОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ШАЗИЕ СЮЛЕЙМАНОВА МУСОВА
ШЕНАЙ АБДУРАХИМОВА ЙОЗКАН
ЮЛИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ЮЛИЯН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
ЮЛИЯН ЙОСИФОВ НАЧЕВ
ЮНАЛ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ
ЮНЕЛ ЕЮБОВ АЛИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.ХЪРСОВО, кметство ..........., секция № 014
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЛЕН ШАКИР ВЕЛИ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ СТАНЕВ ИВАНОВ
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ГЮЛСЕР ДУРУ СОЙДЖАН
ДЕНИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ДЖАНАН НЕЖДЕТ АЛИ
ДЖЕЙСУН КОРКМАЗ
ДИМИТРИЧКА СТАНЕВА ИВАНОВА
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
КАДИР НЕЖДЕТ АЛИ
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА СОЙДЖАН
МАРИАНА МАРИНОВА ПЕНЕВА
МАРИН ИВАНОВ ПЕНЕВ
МАРИЯ ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
НЕДЖИБЕ ХЮСМЕНОВА РАХИМОВА
НИКОЛИНА БАНКОВА ВАСИЛЕВА
СИБЕЛ ГАЛИБОВА АНГЕЛОВА
СТОЙЧО НАКОВ МИЧЕВ
ТОДОР СТЕФАНОВ МИТЕВ
ТОДОРКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ФАТМЕ НЕЖДЕТ ДЖАН
ФАТМЕ ТАХИР ШАБАН
ЮКСЕЛ ШАБАНОВ ХАСАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.САМУИЛ, кметство ..........., секция № 015
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДНАН САЛИ ШАБАН
АДНАН ФИКРЕТ ЗЕКЕРИЕ
АДРИАНА ОГНЯНОВА АСПАРУХОВА
АЗИС ЮМЕР АЛИ
АЙЛИН ЮЛИЯНОВА МЕХМЕДОВА
АЙЛЯ ЕЛИМАН ИВАНОВА
АЙНУР ШЕФКЪЕВА МУТЛУ
АЙХАН ХАСАН ФЕДАЙ
АЙЧА ГЮРСЕС
АЙШЕ МАХМУД АЛИОСМАН
АЙШЕ МУСТАФА ХАСАН
АЙШЕ НИДАЕВА ИСМАИЛОВА ИШБИЛИР
АЛБЕНА ДЕНИСЛАВОВА ХЪРФАН
АЛЕЙНА ШЕН
АЛЕКСАНДРА САФРИД САУЛ
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ МИЛАНОВ
АЛЕКСИ ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ
АЛИ НАЗИФОВ АЛИЕВ
АЛИЕ КАБИЛ ШАКИР
АЛИНА ДЕНИСЛАВОВА СТЕФАНОВА
АЛИПИ БЕЛИНОВ СЛАВОВ
АЛИШ ХАСАНОВ АХМЕДОВ
АЛТАН ЛЮТФИ ИСМАИЛ
АЛЯЙДИН МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
АНА ИВАНОВА НУРИ
АНА НЕДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
АНАТОЛИЙ НАЙДЕНОВ МЛАДЕНОВ
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ МИЛАНОВ
АНДРЕЙ БОЖИДАРОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ ЕФТИМОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ЕЛХАТИБ
АНЕЛИЯ СЛАВКОВА АТАНАСОВА
АНЕТА БОЖИДАРОВА ЕРЙЪЛМАЗ
АНЕТА ИЛИЯНОВА МИЛЕНОВА
АНЕТА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
АНИФЕ ОСМАН ОСМАН
АНТОН НЕВЕНОВ ЙОСИФОВ
АРЗУ ЛЯТИФ АЛИШ
АТАЛАЙ ЪШЪК
АТИДЖЕ ДЖЕМАЛ ОСМАН
АТЧЕ АБТУЛА АДЕМ
АХАТ КОРАЙ
АХМЕД НЕДЖИБОВ МЕХМЕДОВ
АХМЕД ТАНЕР АХМЕД
АХМЕД ФАХРИДИНОВ ФАДЛИЕВ
АХМЕТ МУТЛУ
АХМЕТ-РЕФИК МЕХМЕТ КАШЪКЧЪОГЛУ
БАХАТТИН ТЕЗДЖАН
БАХРИ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
БАХТИШЕН ИБРАХИМОВА ХЮСЕИНОВА
БЕДИХА СЕЙФУЛА АХМЕД
БЕЙЗАТ ШЕФКЪ САМИ
БЕЙХАН МЕХМЕД ФАДЛИ
БЕЙЧЕТ ХАСАН АХМЕД
БЕЛГИН БЕЙХАН МЕХМЕД
БЕРКАЙ ЕРХАН ОСМАН
БЕТЮЛ ДЖАНСЪН ЕКРЕМ КЪРМЪЗЪ
БЕХИДЖЕ БЕЙХАН ШЕНСОЙ
БИРДЖАН АКИФ МЕХМЕД
БИРДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
БЛАГА РУЖИНОВА ДАВИДОВА
БОЙКА РУСЕВА МАРКОВА
БОЙКО МИЛЕНОВ ДАВИДОВ
ВАСФИЯ ХАЙРЕДИН ШЕРИФ
ВАХИДИН ЕМИЛОВ КРУМОВ
ВЕЛИ ХАМДИ САЛИ
ВЕЛИДЖЕ РИДВАН ФАДЛИ
ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ АСЕНОВ
ВЕСИЛЕ СЕЛИМАНОВА РАИМОВА
ВИКТОРИЯ ЕТЕЛКОВА АНДОНОВА
ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ГАЛИНА АТАНАСОВА САМУИЛОВА
ГАЛИНА ДАВИДОВА МАКСИМОВА
ГАЛЯ РАДОСЛАВОВА ОРЛИНОВА
ГЕОРГИ СТИЛЯНОВ МЛАДЕНОВ
ГИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ГЬОКСЕЛ БАШАРАН
ГЮЛБАХАР ИСУФ САФЕД
ГЮЛБЕНУР БЮНЯМИН АЛИШ
ГЮЛБЕНУР ЛЮТФИ АЛИЕВА
ГЮЛВЕР ИСУФ МЕХМЕДОВА
ГЮЛЗАДЕ НИХАТ АХМЕД АКПЪНАР
ГЮЛНАЗИ ХЪЛМИ АБТРАХИМ
ГЮЛСЕР ХЮСЕИН КАБИЛ
ГЮЛТЕН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛТЕН СЪДКЪ АЛИ
ГЮЛШАДИЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА
ГЮЛШЕН МУСТАФА ОСМАН
ГЮНАЙ ВЕЛИ ХАМДИ
ГЮНАЙ ТАСИМОВ НУРИЕВ
ГЮНАЙ ШЕРИФ НИЯЗИ
ГЮНАЙДЪН САДЪК КЯЗИМ
ГЮРДЖАН ИБРЯМ НУРИ
ГЮЮСЮМ АХМЕД МЕХМЕД
ДАВИД АСЕНОВ ДАВИДОВ
ДАНАИЛ АТАНАСОВ АСЕНОВ
ДЕНИЗ ЙЪЛДЪЗ
ДЕНИСЛАВ ДЕНИСЛАВОВ ДЕЛЯНОВ
ДЕРЯ СУНАЙ АЛИ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖАНСЕЛ ДЖОШКУН
ДЖАНСЕЛ ЮЛИЯНОВА ХРИСТОВА
ДЖЕЛАЛ ЕРЕН
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ЕМИН
ДЖЕМИЛЕ ЕТЕМОВА РЕДЖЕБОВА
ДЖЕМИЛЕ КЯЗИМ ЮЗЕИР
ДЖУМАЗИЕ РАГУБ ОСМАН
ДИАНА МЛАДЕНОВА МАКСИМОВА
ДИАНА РУСЕВА ИГНАТОВА
ДИЛЕК ХЮСЕИН ЕБАЗЕР
ДИЛЯРА ХЮСЕИН ЕБАЗЕР
ДИМКА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
ДОМНИКА ИВАНОВНА ШАВРИЕВА
ЕВГЕНИЯ АТАНАСКИЕВА СТОЯНОВА
ЕВТИМ БЕЛИНОВ ЕВТИМОВ
ЕДЖЕМ САВАШ
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕОНОРА СЕРГЕЕВА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕОНОРА СТОЙЧЕВА ТОПАЛОВА
ЕЛИНА ЩИЛЯНОВА НИКОДИМОВА
ЕЛЧИН ОРЛИНОВА АЛЕКСИЕВА
ЕМИЛ НИКОЛОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ РУМЕНОВ РУМЕНОВ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ОГНЯНОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛИЯ ЩИЛЯНОВА ТЕКТЕН
ЕМИНЕ АХМЕД РЕДЖЕБ
ЕМИНЕ АХМЕД ШЕРИФ
ЕМИНЕ ЗЕКИРЕ ЗЕКЕРИЕ
ЕМИНЕ МУСТАФА КЯЗИМ
ЕРАЙ ЕРХАН ОСМАН
ЕРГИН МЕХМЕДАЛИ АЛИ
ЕРДЖАН ЗИХНИ ФЕВЗИ
ЕРДИНЧ ДИНЧЕР
ЕРДИНЧ ЪШЪК
ЕРДИНЧ ТЕФИК ИБРЯМ
ЕРХАН МЮМЮН МЕХМЕД
ЕРХАН ОСМАН МЕХМЕТ
ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА ИСМАИЛ
ЗДРАВКА МИНКОВА МАРИНОВА
ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ
ЗЕЙНЕП СУДЕ ФИКРЕТ ЕРДЕМ
ЗЕЙРА ШАЙПОВА СЮЛЮМАНОВА
ЗИКРИЯ ХЮСНЮЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ЗЛАТКА РУМЕНОВА РАНГЕЛОВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА РУСЕВА
ЗЮВЕЙДЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ЗЮЛФИЕ ЗАКИР САЛИ
ЗЮЛФИЕ САБРИ САМИ
ИБРАХИМ БИЛАЛ АЛХАТИБ
ИБРАХИМ СЪДКЪ БАСРИ
ИБРАХИМ ХЮСНЮ ЧОЛАК
ИВАН АНДРЕЕВ БОРИСОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧОВ
ИВАНИЧКА ЙОРГОВА ДИМИТРОВА
ИЛИН ЕВТИМОВ ИЛИНОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЯН АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯНА МИЛЕНОВА АКМАН
ИЛИЯС ЕКМЕКЧИ
ИЛКЕР ИВЕЛИНОВ НЕШКОВ
ИЛКЕР МОМЧИЛОВ МИХАЙЛОВ
ИЛКО ЙОСИФОВ МАРИНОВ
ИЛЧО САБИНОВ АВРАМОВ
ИЛЯЙДА ДАББАС
ИМРЕН МОМЧИЛОВА МИХАЙЛОВА
ИРЕНА БЕЛИНОВА САФАЛТЪН
ИСКРЕН ИГНАТОВ МИХАЙЛОВ
ИСМАИЛ ШЕНОЛОВ ИСМАИЛОВ
ЙЕЛИЗ ТЕКИН
ЙЕЛИЗ ХОНДИ
ЙОЗЛЕМ ГЬОНЮЛ ЕЖДЕРХА
КАДРИЕ МУСТАФА ИБРЯМ
КАДРИЯ ИДИРИЗ ЮЗЕИР
КАЛИНКА ИВЕЛИНОВА ГЮРСЕС
КАМЕЛИЯ НАЙДЕНОВА ЮРТСЕВЕР
КАМЕН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
КЕМАЛ АХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
КИРИЛ САВОВ ПАШОВ
КРУМ СЕВДАЛИНОВ МЛАДЕНОВ
КЪЙМЕТ АРУНОВА РАИМОВА
КЪНА ИГНАТОВА ЯВОРОВА
КЯЗИМ САЛИ КЯЗИМ
КЯМИЛЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ЛЕВЕНА ДАВИДОВА ДАВИДОВА
ЛЕМАН БАХРИЕВА МУСТАФОВА
ЛЕМАН ЛЯТИФ АЛИШ
ЛИДИЯ ДЕНИШЕВА АНТОНОВА
ЛИЛЯНА НЕНКОВА ОБРЕТЕНОВА
ЛОРА БОЙКОВА КАШЪКЧЪОГЛУ
ЛОРА ДАВИДОВА ПАШОВА
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
ЛЯТИФ АЛИШ ИСМАИЛ
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
МАРИЕТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯН МИНКОВ БРАНИМИРОВ
МАРТИН НЕЛЕВ ХРИСТОВ
МАХМУД РЕЙХАН АХМЕД
МАЯ САМУИЛОВА МИХАЙЛОВА
МЕЛИС-НУР МЕХМЕТ АЛТЪНТАШ
МЕЛИХ БОРУДЖУ
МЕЛИХ МЕРТ КАРАКАШ
МЕНСУР РУЖДИ РУШИД
МЕРДИЕ ХЪЛМИ ОСМАН
МЕРТ ЧЕТИНКАЯ
МЕСУД НАЗЪМ МЮСТЕДЖЕБ
МЕФТЮНЕ АХМЕДОВА МУРАДОВА
МЕХМЕД ЗИЯЕВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ИСМАИЛ МЕХМЕД
МЕХМЕД СЮЛЕМАН ЮСЕИН
МЕХМЕТ ЮРТСЕВЕР
МЕХМЕТ СЕДАТ МЕХМЕД
МЕХТИН ФЕВЗИ АХМЕД
МИЛЕН БИСЕРОВ МИЛЕНОВ
МИЛЕН МИЛАДИНОВ МИЛЕНОВ
МИЛЕН МИХАЙЛОВ РАЙЧЕВ
МИЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
МИЛЕНА КАМЕНОВА ИГНАТОВА
МИЛЕНА НИКОЛОВА РАЙЧЕВА
МИНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МИНКА РУМЯНОВА НИКОЛОВА
МИРАЙ АНЧЕВА ФИЛИПОВА
МИРОСЛАВА МАНУШЕВА ИСКРЕНОВА
МИРЯМ АХМЕД ИБРАИМ
МЛАДЕН РУЖИНОВ АНДРЕЕВ
МОМЧИЛ САМУИЛОВ МИХАЙЛОВ
МОХАРЕМ ИБРАИМ АЛИ
МУСТАФА МЕХМЕДОВ ТАХИРОВ
МУТАЛИБ МЕХМЕД АЛИ
МУХАРЕМ МУСТАФОВ МУХАРЕМОВ
МУХАРЕМ ЮСУФ АХМЕД
МЮДЖАХИТ АХМЕДОВ МУРАДОВ
МЮЖГЯН ИБРЯМ НУРИ
МЮКЕРЯМ ИСМАИЛ АЛИ
МЮКЕРЯМ ХЮСЕИН АЛИ
МЮМЮНЕ ФИКРЕТ СЕЛИМ
МЮСТЕДЖЕБ АЛЯЙДИН МЮСТЕДЖЕБ
МЮСТЕДЖЕБ НАЗЪМ МЮСТЕДЖЕБ
НАДЕЖДА ДАНАИЛОВА ЙОЗГЮР КОШИК
НАДЕЖДА КИРЧОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА МИНКОВА АСЕНОВА
НАДКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
НАДКА АНТОНОВА АЛИ
НАЗИНЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА
НАЗИФ ОСМАН ИБРЯМ
НАЗИФЕ СЕРВЕТ ХЮСЕИН
НАЗИФЕ СЪДКЪ СЕРБЕЗ
НАЗИФЕ ФИКРИ АЙДЖАН
НАЗИФЕ ХАМДИЕВА НЕДЖИБОВА
НАЗМИЕ БАЛКАН
НАЙДЕН МЛАДЕНОВ ИГНАТОВ
НАРЕН АХМЕД ИСМАИЛ
НАТАЛИЯ МАРИНОВА СВИЛЕНОВА
НЕВГЮЛ САБРИ БАСРИ
НЕВЕНА МИНЬОВА АКДЕРЕ
НЕВИН ГАЛИБ ЗЕКЕРИЕ
НЕВИН МЕХМЕД АХМЕД
НЕДЖЛЯ МУСТАФА ХЮСЕИН
НЕДИМ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
НЕДРЕТ ГЮЛТЕН ХАСАН
НЕДЯЛКА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
НЕЗАБРАВКА ТОДОРКОВА СТАНЧЕВА
НЕЙЧО ТОДОРОВ ЙОСИФОВ
НЕЛИ АЛИПИЕВА ЧАЛКАЯ
НЕНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
НЕРГЮН ФИКРИ ИМАМОГЛУ
НЕРМАН ЛЯТИФ АЛИШ
НЕРМИЕ АХМЕД МАХМУД
НЕФИСЕ АХМЕД ЕКМЕКЧИ
НЕФИСЕ МАХМУД САЛИ
НИГЕР РЕЙХАН БАШОЛ
НИДА ИСМАИЛОВ РАИМОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛИНА НИКОЛАЕВА САДЪК
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
НИНА ЗАХАРИЕВА ОСАНМАЗ
НИНА ИЛИЕВА ВЕЛЕВА
НИНА НАЙДЕНОВА ЕМИР
НИНА ТОДОРОВА ТРОЙЧЕВА
НИНА ХУБАНОВА ЯНАКИЕВА
НОРА БОЙКОВА НАМЛЪ
НУРБИН НАЗИФ ОСМАН
НУРДЖАН ХАСАН САВАШ
НУРДЖИХАН ИБРАХИМ ЮСУФ
НУРИДИН ЮСУФ АЛИ
НУРТЕН СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФОВА
ОГНЯН АНДРЕЕВ ЕМИЛОВ
ОГУЗ АЛП МУТЛУ
ОГУЗ-БЕХЗАТ МЕХМЕТ КАШЪКЧЪОГЛУ
ОЗДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
ОРЛИН АЛЕКСИЕВ СТЕФАНОВ
ОРХАН АХМЕДОВ БАСРИЕВ
ОСМАН СЕЗГИН МУТЛУ
ОСМАН-ЗИЯ МЕХМЕТ ДЖУНДУК
ПАКИЗЕ МУТАЛИБ ИСМАИЛ
ПЕНКА МИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
ПЕРВИН ЯФЕС ЯКУБ
РАГЪП МУТЛУ
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
РАИМ ИСМАИЛОВ РАИМОВ
РАЙКО ПЪРВАНОВ САМУИЛОВ
РАЙМЕ АХМЕД АЛИ
РАЙНА ЕФТИМОВА ЯКИМОВА
РАЙНА СПАСОВА МИНЧЕВА
РАЙЧО МИЛЕНОВ МИХАЙЛОВ
РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
РАЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА
РАЯ НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
РЕВАСИЯ ЕШРЕФ АЗИЗ
РЕДЖЕБ АЛЯЙДИН РЕДЖЕБ
РЕЙХАН АХМЕД МАХМУД
РЕЙХАН ИЛЯЗ ЕЮБ
РЕМЗИ АБТРАИМ НУРИ
РЕМЗИ НИХАТОВ РЕМЗИЕВ
РЕМЗИЕ ШЕНОЛОВА НУРИ
РИХАН АХМЕД ЗЕКЕРИЕ
РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУЖДИ САЛИ ЕЮБ
РУКИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД
РУМЕН ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ
РУМЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
РУМЯНА ИСКРЕНОВА ИГНАТОВА
САБИН АВРАМОВ НИКОЛОВ
САБИН САБИНОВ СЛАВОВ
САБИНА РАШКОВА МАРИНОВА
САБИХА МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА
САВИНА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА
САДИФЕ САЛИ СЕИД
САДЪК ГЮНАЙДЪН САДЪК
САИД МУСТАФА КАДИР
САЛИ АЗИС МЕХМЕД
САЛИ ЕЮБ САЛИ
САЛИХ ЮЗЕИР ИБРЯМ
САМЕТ ДЖЕВАТОВ АЛИЕВ
САМУИЛ ЯСЕНОВ ЯНАКИЕВ
САФЕТ СЕИД ДЖЕВДЕТ
СВЕТЛА МАРГАРИТКОВА ПАВЛОВА
СВЕТЛИН ОГНЯНОВ АНДРЕЕВ
СЕБИЛЕ ХОДЖАОГЛУ
СЕБИЛЕ РАШИД МУСТАФА
СЕВАЛЙ СЕИД ДЖЕВДЕТ
СЕВГИН ФЕВЗИ САЛИ
СЕВГИНАР ФИКРЕТОВА КЯЗИМ
СЕВДА АСЕНОВА АСЕНОВА-ВАСИЛЕВА
СЕВДА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
СЕВДА ЙОСИФОВА МЛАДЕНОВА
СЕВДА КРУМОВА ШЕН
СЕВДА САБИНОВА ЕМИЛОВА
СЕВДА ХРИСТОВА САМУИЛОВА
СЕВДАЛИН АВРАМОВ ДАВИДОВ
СЕВДАЛИН КАЛИНОВ ХРИСТОВ
СЕВДАЛИН КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВДАЛИНА ИГНАТОВА ХРИСТОВА
СЕВДАЛИНА САВОВА ЙЕРДЖИ
СЕВДАН ФИЛИПОВ МИЛЕНОВ
СЕВДАНА ХАРАЛАНОВА ХРИСТОВА
СЕВДИЕ САЛИ ИБРЯМ
СЕВИЛ РЕДЖЕБ РАШИД
СЕВИЛДЖАН ДЖОШКУН
СЕВИЛДЖАН АХМЕД ХАСАН
СЕДАТ МЕХМЕД АЛИ
СЕЗДЖАН БЕЙЗАТ ШЕФКЪ
СЕЗЕН ОСМАНОВА АЛИЕВА
СЕИД ДЖЕВДЕД САФЕД
СЕЙДЕ ЕРДЖАН ИБРАХИМ
СЕЙФЕТТИН САВАШ
СЕЙФИ ХЮСЕИН АХМЕД
СЕЛВИНАС РАСИМ ЧОЛАК
СЕЛИМ ЮЗЕИР ИБРЯМ
СЕЛИМЕ АХМЕД СЕИД
СЕЛИМЕ РАХИМОВА ЙОЗКЪЛЪЧ
СЕЛИМЕ САЛИ ИБРЯМ
СЕМРА АЙДЪН ХАСАН
СЕСИЛ ХЮСЕИН МЕХМЕД
СЕХЕР МЕХМЕД ЕЮБ
СЕХЕР ТАХИР ОСМАН
СЕХЯР РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
СЕЧИЛ ЕРДОВАН ЙЕРДЖИ
СИБЕЛ МУТЛУТЮРК КОЮНДЖУ
СИБЕЛ МЕХМЕД АХМЕДОВА
СИБЕЛ НАЗИФ ХАСАН
СИБЕЛ НИДАЕВА ИСМАИЛОВА
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЕРДЕМ
СИЙКА МИЛКОВА КИРИЛОВА
СИЛВИЯ МИНКОВА СВЕТОСЛАВОВА
СИНАН СЕДАТ ЧАКЪР
СИЯН СТЕФАНОВ ИГНАТОВ
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
СНЕЖАНКА ДИМОВА ЦАНЕВА
СТАНИМИР ИЛИЕВ ВЕЛЕВ
СТЕФАН ИГНАТОВ СЕВДАЛИНОВ
СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
СУЗАНА РУМЕНОВА ГЬОРГЮЧ
СУНАЙ ХАЙРИДИНОВ АЛИЕВ
СУНАЙ ХАЛИЛОВ БАСРИЕВ
СУНАЙ ХЮСЕИН САБРИ
СЮЛБИЕ ИБРАХИМ СЪДКЪ
СЮЛБИЕ САБРИ БОРДЖИ
ТАЛЯ БИЛАЛ АЛХАТИБ
ТАМАРА БИЛАЛ АЛ-ХАТИБ
ТАНЕР АХМЕД ХЮСЕИН
ТАНЬО ИЛКОВ ЙОСИФОВ
ТАХИР ОСМАН МЕХМЕД
ТИМУР КИРИЛОВ ПАШОВ
ТОДОРКА ДЕМИРОВА КАЛУДОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ДРАШКОВА
УГУР МЕТИН МУСТАФА
ФАТМЕ АЛИ АЛИ
ФАТМЕ АХМЕД МАХМУД
ФАТМЕ ИЛЯЗОВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ СЕДАТ ЙЪЛМАЗ
ФАТМЕ ТЕФИК ХЮСЕИН
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
ФЕВЗИ АХМЕД ЮСУФ
ФЕВЗИЕ НЕЖДЕТОВА КЪРМЪЗЪ
ФЕДОР ИВАНОВИЧ ШАВРИЕВ
ФЕЙЗУЛА САЛИЕВ АХМЕДОВ
ФЕРИТ САФАЛТЪН
ФЕРИХАН ХАСАН САМИ
ФЕТИЕ БАХРИЕВА МУСТАФОВА
ФИДАНКА МИЛЕНОВА СЕВДАЛИНОВА
ФИДАНКА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ФИКРЕТ АДНАН ФИКРЕТ
ФИЛИЗ АЛПЕРОВА ПАЙДАК
ФИЛКА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА
ФИЛКА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
ФЬОДОР ФЬОДОРОВ ШАВРИЕВ
ХАЛИЛ ТЮРКОГЛУ
ХАЛИЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ
ХАЛИЛ СУНАЕВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИЛ ХАЛИЛ АЛИ
ХАЛИМЕ АХМЕД АХМЕД
ХАЛИМЕ САЛИ АРИФ
ХАЛИМЕ ШИНАСИЕВА ХЮСЕИН
ХАМДИ ЕКМЕКЧИ
ХАМДИ ВЕЛИ ХАМДИ
ХАРАЛАН ХРИСТОВ МАКСИМОВ
ХАТИДЖЕ РИДВАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА ХАМДИ
ХЕРМИНА НЕВЕНКОВА ПРАМАТАРОВА
ХИКМЕТ КАДИР АРИФ
ХЪЛМИ ИЛХАН ХЪЛМИ
ХЮСЕИН ЕБАЗЕР ХЮСЕИН
ХЮСЕИН РАМАДАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН САФИЕТ СЕИД
ХЮСЕИН ХАСАН ХЮСЕИН
ХЮСНЮ ИБРАИМ ЧОЛАК
ЦЕЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ШЕНОЛ ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ
ШЕФКЪ БЕЙЗАТ ШЕФКЪ
ШЕФКЪ МЕХМЕДОВ РАМИСОВ
ШИРИН АФЕР ЧОЛАК-МЕХМЕДОВА
ШИРИН АХМЕД ИСЛЯМ
ЮЗДЖАН ШЕНОЛОВ ИСМАИЛОВ
ЮЗЕИР СЕЛИМ ИБРЯМ
ЮЛИЯ РАДЕВА МАРИНОВА
ЮЛИЯН АНДРЕЕВ САМУИЛОВ
ЮЛИЯН АСЕНОВ АСЕНОВ
ЮЛИЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ЮЛИЯНА РАНГЕЛОВА САМУИЛОВА
ЮНЗЕЛЯ ИБРАИМ МЕХМЕД
ЮНЗЮЛЕ ИСМАИЛ АВДЖЪ
ЮРИНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
ЮРКИЕ АХМЕД КУРУОГЛУ
ЯНКА ИЛИЕВА КУРТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ЯРЕН ШЕН
ЯФЕС ХЮСНЮ ОСМАН
ЯХЯ СЕЙФЕДДИН АВДЖЪ
ЯХЯ-КЕМАЛ АЯЗ МУТЛУ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община САМУИЛ
населено място С.САМУИЛ, кметство ..........., секция № 016
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ СЕЛМАН
АДИЛ АЙДЪН АДИЛ
АДНЯН ИБРЯМ ХАКЪ
АДРИАН АДРИАНОВ АДРИАНОВ
АЙБЕРК ДЖАН ЕРДЕМ
АЙЛИН АНТОНОВА СЕВДАЛИНОВА
АЙЛИН БЕЙЛЮЛ МОХАМЕР
АЙЛИН ХАЙРИДИНОВА ЧЕЛИКЕЛ
АЙНУР РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЙСУ НЕВА ЕРДЕМ
АЙСУН ТАНРЪСЕВЕР
АЙСУН АЛИ ЕХЛИМАН
АЙСУН СЕЗГИН АЙЙЪЛДЪЗ
АЙСУН СЕРВЕТ АХМЕД
АЙТУГ АНДРЕЕВ СЪБЕВ
АЙХАН АЛИ МУХАРЕМ
АЙШЕ АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА НЕРГИС
АЙШЕ ИСАК РЕДЖЕБ
АЙШЕ ИСМАИЛОВА КОДЖААЛИЕВА
АЙШЕ МУСТАФА АХМЕД
АЙШЕ ХЮСЕИН АХМЕД
АЙШИН ГЮНЕРОВА БЕКИРОВА
АКСЕЛ КЯМИЛ РЕДЖЕБ
АЛЕКСИ ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСИЕВ
АЛИ АДИЛ ГАНУЗ
АЛИ АЛИ РИЗА
АЛИ ЕХЛИМАН МЕХМЕД
АЛИ ИДИРИЗ МЕХМЕД
АЛИ МЕДЖИД ВАИД
АЛИ МОХАРЕМ АЛИ
АЛИМЕ ТАХИР НАЗИФ
АЛИОСМАН МУСТАФА АЛИОСМАН
АЛИПИ КАЛОЯНОВ МИХАЙЛОВ
АЛПАЙ РАДАНОВ ИЛИЯНОВ
АЛПЕР АХМЕД САИД
АЛТАН АДРИЯНОВ АВРАМОВ
АНА АРСЕНИЕВА АЛИПИЕВА
АНА ИВЕЛИНОВА НЕШКОВА
АНА НЕВЕНОВА МИХАЙЛОВА
АНА САБИНОВА ИВАНОВА
АНА СИДЕРОВА КИРИЛОВА
АНДРЕЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ИСКРЕНОВ
АНЕТА АСЕНОВА МИЛЕНОВА
АНИФЕ АХМЕД ТЕКЕЛИ
АНИФЕ РЕДЖЕБ ХАСАН
АНКА МАРИНОВА САМУИЛОВА
АНТОН СЕВДАЛИНОВ МОЛЛОВ
АСЕН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН СТЕФАНОВ СЛАВОВ
АСИЯ ИБРАИМ СЕЛИМАН
АСЯ ДАВИДОВА АСЕНОВА
АСЯ ИСАНОВА ИЛИЯНОВА
АТАКАН САБРИ ВЕЛИ
АТИКЕ БЕХЧЕДОВА АБТРАИМОВА
АТЪФ МУСАМЕДИН ИБРЯМ
АФИЗЕ ХЮСЕИН КОДЖААЛИ
АХМЕД БЕЙЛЮЛ МУХАМЕР
АХМЕД ИСЛЯМ ШЕРИФ
АХМЕД МАХМУД ХАМИД
АХМЕД ХАЙРЕДИН АХМЕД
АХМЕД ЯКУБ ЯКУБ
БАГРЯН БЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
БЕЙДЕ СЕЛИМОВА ИСМАИЛОВА
БЕЙДЖАН АМЗОВ ХАКЪЕВ
БЕЙТИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
БЕЙТИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
БЕЙХАН ХЮСЕИН ХАСАН
БЕЛИН МЛАДЕНОВ ЯНКОВ
БЕЛИН СЪБЕВ МЛАДЕНОВ
БЕЛЯН БАГРЯНОВ БЕЛЧЕВ
БЕРКАН ЕРОГЛУ
БЕХРИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
БИЛЯНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
БОНЧО РАДОСЛАВОВ ЕФТИМОВ
БОРИС ХРИСТОВ САМУИЛОВ
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ АВРАМОВ
ВАЙДЕ РИДВАН МЕХМЕД
ВАХИДИН ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ВЕДАТ АЛИ ЕТЕМ
ВЕСЮЙДЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
ВОЛКАН ОРДУБАКАН
ГАЛИН АНГЕЛОВ САМУИЛОВ
ГАЛИНА ХАРИЗАНОВА ДЕМИРЕЛЛИ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ РАШКОВ
ГЬОЗДЕ ЧАЛЪШКАН
ГЬОКТУГ АНДРЕЕВ СЪБЕВ
ГЮЛДЖИХАН АХМЕДОВА АНДРЕЕВА
ГЮЛЗАДЕ МЕХМЕД ШЕРИФ
ГЮЛИЯ ДАВИДОВА САМУИЛОВА
ГЮЛТЕКИН ЕЮБОВА БАЛДЖЪ
ГЮЛТЕН ХАЙРЕДИН ТАЙЛАН
ГЮЛХАН ШЕРИФ ВЕЛИ
ГЮНЕШ БЕЙТИЕВА ЕРОЛ
ГЮРСЕЛ АЛИ ВЕЛИ
ГЮРСЕЛ РЕМЗИ САИД
ГЮРСЯЛ АРИФ НАЗИФ
ДАРИН АНТОНОВ СЕВДАЛИНОВ
ДЕНИСЛАВА СЕВДАЛИНОВА ЧОКЕНГИН
ДЖАНЕР УЛУСОЙ
ДЖАНСЕЛ ЙЪЛДЪРЪМ
ДЖЕМ ВАТАНСЕВЕР
ДИРЕН САРУХАН ДЕМИРЕЛЛИ
ЕВТИМ НАЙДЕНОВ МИЛЕНОВ
ЕГЕМЕН КАНБУР
ЕДЖЕ ЗЕЙНЕП АКТАШ
ЕДЖЕМ МУТЛУ
ЕДИЗ БАЛДЖЪ
ЕЗГИ ДЖОШКУН
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
ЕМЕЛ ВЕЛИ ХЮСЕИН
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА БАШАЛАН
ЕМИНЕ АМЗОВА ХАКЪЕВА
ЕМРЕ АЙХАНОВ АДИЛОВ
ЕМРЕ РУСЕВ МЛАДЕНОВ
ЕНДЕР ЕРОГЛУ
ЕРАЙ ДЖАН
ЕРДЖАН СЕБАХАДИН ФУЧИДЖИ
ЕФЕ ДЕМИРЕЛЛИ
ЕХЛИМАН АХМЕД ЕХЛИМАН
ЕХЛИМАН МЕХМЕД АХМЕД
ЕЮБ ХАСАН ВЕЛИ
ЖИВКА МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКО ЙОСИФОВ ЩЕРЕВ
ЗЕЛИХА МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
ЗЕХРА АХМЕД ИБРАИМ
ЗЕХРА БЮРХАН ОСМАН
ЗЛАТКА ЩИЛЯНОВА АСЕНОВА
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ОГНЯНОВА
ИВА ЮЛИЯНОВА СЕРГЕЕВА
ИВАН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ИВЕЛИН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ИДЖЛЯЛ ГЮРСЯЛ АРИФ
ИДРИЗ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
ИКНУР ФЕЙМИ МЕХМЕД
ИЛИАНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА КОРКМАЗ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ РУМЕНОВ
ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛКЯР АЛИ АРИФ
ИСАК ИСМЕТОВ МЕХМЕДОВ
ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ИСМАИЛ АРСЛАН
ИСМАИЛ ШАБАНОВ ИСМАИЛОВ
ИСМЕТ ИСМАИЛ БАСРИ
ИСМЕТ МЕХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ
ИСУФ НИЯЗИ ВЕЛИ
КАДЕР СИНАН САЛИ
КАДИР ХЮСЕИН КАДИР
КАДРИЕ ЗЕКЕРИЕВА ОСМАНОВА
КАДРИЕ МЕХМЕДАЛИ НЕДКОВА
КАДРИЕ САЛИ МОЛЛАМУСТАФА
КАЛИН АНГЕЛОВ СЪБЕВ
КАМЕН АЛИПИЕВ КАЛОЯНОВ
КАТЯ МЛАДЕНОВА АНАНИЕВА
КАТЯ НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛЕВА
КАТЯ РУСЕВА МИНЧЕВА
КЯФИЕ МАХМУДОВА МЕХМЕДОВА
ЛЮТФИ АЛИ ЛЮТФИ
МАГДА ХРИСТОВА ЯСЕНОВА
МАРГАРИТА АНДРЕЕВА МАРИНОВА БЕРИК
МАЯ МАКСИМОВА МАРИНОВА
МЕЛИКЕ БАШАЛАН
МЕЛИХА ХАКЪЕВА ТЕТЕВА
МЕЛЯТ ХАКЪ САЛИ
МЕЛЯТ ЮЗЕИРОВА ТЪРАШ
МЕМНУНЕ ХАСАН АЛИ
МЕРИЕМ РАХМИ РАСИМ-РЕДЖЕБ
МЕРТ ЙЪЛМАЗ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД ИКНУР ФЕЙМИ
МЕХМЕД ЛЮТФИ МЕХМЕД
МЕХМЕД ХАЛИМ МЕХМЕД
МЕХМЕД ЯКУБ РЕДЖЕБ
МЕХМЕДАЛИ АХМЕД ХЮСЕИН
МЕХМЕДАЛИ ЮСУФ ЮСУФ
МИЛЕН АНТОНОВ АСЕНОВ
МИРАЙ ТАЙЛАН
МИРОСЛАВ БОРИСОВ МЛАДЕНОВ
МИРЯМ АХМЕД ЮЗЕИР
МИРЯМ ХАСАН АЛИ
МИХРИДЖАН НУРИДИН БИСЕРОВА
МЛАДЕН АСЕНОВ МЛАДЕНОВ
МУСТАФА СЕВЕРИНОВ МАРТИНОВ
МУТАЛИБ ХАКЪ ИБРЯМ
МУХАМЕР МУСТАФОВ МУСТАФОВ
МЮДЖЕЛ АХМЕД ХАСАН
МЮМИНЕ КАРАБЪЙЪК
МЮМЮНЕ КЯЗИМ ИСМАИЛ
МЮМЮНЕ НУРИ ЮСУФ
МЮНЕВЕР ХЮСЕИН АЛИ
МЮХТЕБЕР МУСТАФА РУСЕВА
НААДИЯ ЕФРАИМ ШАБАН
НАДЕЖДА РАШКОВА ИЛИЕВА
НАДЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
НАЗИФЕ ХАБИЛ ЗЕКЕРИЕ
НАЗМИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛОВА
НАЙДЕН МИЛЕНОВ ХРИСТОВ
НАЙДЕН ХРИСТОВ ВЕЛЕВ
НАЛЯН ЕРДЕМ
НАСУФ ИСМАИЛ БАСРИ
НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА АНГЕЛОВА
НЕБИЕ НИЯЗИЕВА ЧУЛДЖУ
НЕВЕН ТОДОРОВ ЙОСИФОВ
НЕВЕНА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
НЕДЖИБЕ МЕХМЕДОВА ХАМДИЕВА
НЕДЖЛЯ КЯЗИМ ХАСАН
НЕЖДЕТ АРСЛАН
НЕЛИ НАЙДЕНОВА АКТАШ
НЕРГИЗ ЮМЕР МЕХМЕД
НЕСИБЕ МУСТАФА ИБРЯМ
НЕФИЗЕ ЕМРУЛА ИБРЯМ
НЕФИСЕ ОСМАН ХЮСЕИН
НЕХРИБАН ФИКРЕТ ИБРЯМ
НИБАЕТ САЛИ ВЕЛИ
НИКОЛА РАШКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНКА КИРИЛОВА ЕРОГЛУ
НИНА ИЛИЯНОВА САМУИЛОВА
НИНА ИЛЧЕВА ИЛИЕВА
НИНА ЛЕФТЕРОВА СТЕФАНОВА
НИНА РОСЕНОВА ЕФТИМОВА
НИНА СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА
НОРА САБИНОВА МОЛЛОВА
НУРАЙ САЛИ ХАМДИ
НУРБИН ИДРИЗ МЕХМЕД
НУРИЯ МЕХМЕД ОСМАНОВА
НУРХАЙ ИБРАХИМ МЮЗЕКЯР
ОСМАН БЕДРЕТТИН ОСМАН
РАЙФЯ ХАЛИЛОВА МУСОВА
РАЙЧО ИГНАТОВ РАЙЧЕВ
РАЛИН МАТЕЕВ НЕДКОВ
РАХМИ ИДИРИЗОВ МУСТАФОВ
РАХМИ СЕРВЕТ МЕХМЕД
РАХМИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
РЕДЖЕБ САЛИ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕП САМУИЛОВ ХРИСТОВ
РЕЙХАН БЕДРИЕВ РЕДЖЕБОВ
РЕСМИЕ САЛИ МЕХМЕД
РИХАЛ РАЙЧЕВА ИГНАТОВА
РОСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА ХИНКОВА
РОСИЦА МАРИНОВА СЛАВОВА
РУЖДИ ШАБАНОВ АЛИЕВ
РУКИЕ НЕДИМОВА ХЮСЕИНОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ РУМЕНОВ
РУМЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
РУМЕН НИКОЛОВ РАШКОВ
РУМЕН ТЕОДОРОВ МИНЧЕВ
РУСИ МЛАДЕНОВ РУСЕВ
САБИН МАРИНОВ МАРИНОВ
САБРИ БАСРИ ВЕЛИ
САВА СТАМЕНОВ АЛИПИЕВ
САЛИ МУСТАФОВ ЮМУКОВ
САЛИ ХАМДИ САЛИ
САЛИ ХАСАН МЕХМЕД
САЛИХ УМУТ СЕЛМАН
САМУИЛ СМИЛЕНОВ ИЛИЯНОВ
САМУИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА КАНБУР
СВЕТЛА РОСЕНОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА
СЕБАЙДИН АЛЯЙДИН ОСМАН
СЕБИЛЕ МУТАЛИБ ХАКЪ
СЕБИЛЕ РЕЙХАН АСЛАН
СЕВДА АСЕНОВА ИВАНОВА
СЕВДА БОНЧЕВА АКЧАР
СЕВДА БОРИСОВА ЙОЗЕЛ
СЕВДА БОРИСОВА НИКОЛОВА
СЕВДА ИСКРЕНОВА КАХРАМАН
СЕВДА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА
СЕВДА ЛОЗАНОВА САМУИЛОВА
СЕВДА МЕТОДИЕВА КУРТ
СЕВДА НЕВЕНОВА МАРИНОВА
СЕВДА РУЖИНОВА ЗАРКОВА УСЛУ
СЕВДА САМУИЛОВА ЙОНДЕР
СЕВДА СИМЕОНОВА МАРИНОВА
СЕВДА СЪБЕВА СЕВДАЛИНОВА
СЕВДА ТРАЙКОВА ОГНЯНОВА
СЕВДА ХАРИЗАНОВА БАЙДЖАН
СЕВДАЛИН АСЕНОВ СТЕФАНОВ
СЕВДАЛИН СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ
СЕВДАЛИНА ЮЛИЯНОВА СИМОВА
СЕВДИЕ АКИФОВА СОЛАКОВА
СЕВЕРИН СЕВДАЛИНОВ МИНЕВ
СЕВИЛ ХЮСЕИН САБРИ
СЕВИМ НИХАТ ЕВИНЕР
СЕВИМ РАШИДОВА САЛИ
СЕВИНЧ АХМЕД СЕЛМАН
СЕЗГИН МУСТАФА АЛИОСМАН
СЕЗГИН РАШИДОВ КАДИРОВ
СЕЗГИН ШАБАН ХЮСЕИН
СЕИД МЕХМЕДОВ СЕИДОВ
СЕЙДЕ САЛИ РИЗА
СЕЙДЕ ХЮСЕИН ЯКУБ
СЕЙФИДИН САЛИ БАСРИ
СЕЛАЙДИН ХЮСЕИН ИБРАИМ
СЕЛЕН ЕРСОЙ
СЕЛИМ МУСТАФА АЛИОСМАН
СЕЛИМЕ АКИФОВА ЕБАЗЕРОВА
СЕЛИМЕ МЕХМЕД САЛИ
СЕЛИМЕ МЮМЮН МЮМЮН
СЕЛИМЕ ШУКРИ АЛИ
СЕЛИН ГАЛИНОВА САМУИЛОВА
СЕМИРХАН ГАЛИНОВ САМУИЛОВ
СЕМРА АЛИ ТЕЗДЖАН
СЕНИХА САБРИ ГАНУЗ
СЕХЕР АХМЕД НЕДЖИБ
СИБЕЛ РУЖДИЕВА ТУНА
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЮСУФ
СИЛВИЯ РАДОИЛОВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ РУЖИНОВА КАЙРАК
СИЛВИЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ СЕВЕРИНОВА НЕДКОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА РАШКОВА
СИМАЙ КАХРАМАН
СИНАН САЛИ ЮНУЗ
СИНЕМ НАСКОВА КУНЧЕВА
СТЕФАН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
СУНАЙ БЕЙТИЕВ АХМЕДОВ
СЮЛБИЕ ГЮРСЯЛ АКМАН
ТАНЕР ХАСАН МЕХМЕД
ТАНЯ АНТОНОВА ЕФТИМОВА ДИНЧЮРЕК
ТОЛЯ НЕВЕНОВА МЕХМЕД
ТУНДЖАЙ ФАХРИ АЛИ
ФАНИ ЙОСИФОВА БАШ
ФАТМА ТЕЗДЖАН
ФАТМА ШЕФКЪЕВА ЙОЗТЮРК
ФАТМЕ АРИФ ХЮСЕИН
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛВИ
ФАТМЕ МЕХМЕД ФЕХИМ
ФАТМЕ ТАЛИБ ВЕЛИ
ФАТМЕ ХРЮСТЕМОВА БЕКИРОВА
ФАХРИ АЛИ ХАСАН
ФЕИМ АХМЕД МЕХМЕД
ФЕЙМЕ ТУРАНОВА МУСТАФОВА
ФИКРЕТ ИДИРИЗ МЕХМЕД
ФИКРИЯ ХЮСЕИН НАЗИФ
ФИЛИЗ ШЕНТЮРК
ФИЛКА РОСЕНОВА ДЕРЕЛИ
ФИЛКА ЮЛИЯНОВА САМУИЛОВА
ХАБИЛ ХАЙРЕДИН ЮСУФ
ХАВА САЛИМОВА РИЗАЕВА
ХАВА ХЮСЕИН КОРКМАЗ
ХАЙРЕДИН АХМЕД НЕДЖИБ
ХАЙРЕДИН ХАМДИ АКИФ
ХАЙРИДИН ЕФРАИМОВ СОЛАКОВ
ХАЙРИЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
ХАКАН СЕВДАЛИНОВ АСЕНОВ
ХАЛЕ ЧАЛЪШКАН
ХАЛИМЕ АЛИОСМАНОВА ТАНРЪКУЛУ
ХАЛИМЕ ХАСАН МЕХМЕД
ХАНИФЕ НЕВЗАТ АХМЕД
ХАСАН ТЕЗДЖАН
ХАСАН МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ
ХАСАН РУФИ ХАСАН
ХАСАН САЛИЕВ ТЕТЕ
ХАСИБЕ ЮЗЕИРОВА ТЪРТЪЛ
ХАТИДЖЕ ИСМАИЛ АХМЕД
ХЕЛМИЯ ХЮСЕИН ЕХЛИМАН
ХРИСТИНА РАДОСЛАВОВА АЛИПИЕВА
ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ХУБАНА БЕЛЧИНОВА НЕНОВА
ХЮРКАН БЕДРИЕВ РЕДЖЕБОВ
ХЮСЕИН КАДИР ХЮСЕИН
ХЮСЕИН НЕДИМОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН САБРИ ИСМАИЛ
ЧАГАТАЙ БАШАЛАН
ЧАГАТАЙ ЙОЗЕЛ
ШЕНОЛ ИДРИЗОВ МЕХМЕДОВ
ЮЗЕИР МЕХМЕДОВ РИЗАЕВ
ЮЛИЯ МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА МЕХМЕД
ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЮМИТ САЛИ ХАСАН
ЮНУЗ ФАХРЕДИНОВ ШЕИДОВ
ЮСУФ РУЖДИЕВ ЮСУФОВ
ЯКИМ МАРИНОВ ЯКИМОВ
ЯКУБ АХМЕД ЯКУБ
ЯНКО АЛЕКСИЕВ ЮЛИЯНОВ
ЯРЕН НАЗ ШЕНТЮРК

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.