Декларации и регистър на декларациите по ЗПК

 

Декларации подадени пред Комисията за установяване на конфликт на интереси и регистър на декларациите по ЗПК мандат 2023-2027

Съгласно § 6. (3) от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Закона за противодействие на корупцията утвърдените съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество образци на декларации продължават да се използват до утвърждаване на нови от органите по чл. 49, ал. 3.

 

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т.3 от ЗПК

 

Име, презиме и фамилия

длъжност

декларация

Бейтула Сали Мюмюн

Председател общински съвет

 

Мелегбер Ибрахим Селиман

Общински съветник

 

Ибрахим Сюлейман Ахмед 

Общински съветник

 

 Бюлент Кадир Али

Общински съветник

 

 Джошкун Бахри Джавдет

Общински съветник

 

 Шукри Ахмед Шукри

Общински съветник

 

 Ерол Ехлиман Шакир

Общински съветник

 

 Тунчер Сезгин Февзи

Общински съветник

 

Исак Фикрет Хасан 

Общински съветник

 

 Ерсин Февзи Исмаил  

Общински съветник

 

Йозджан Мехмед Ахмед         

Общински съветник

 

 Нихат Ахмед Мехмед

Общински съветник

 

 Реджеб Халил Назиф

Общински съветник

 

Кадир Юмер Сали 

Общински съветник

 

Мариян Иванов Боянов 

Общински съветник

 

Азем Хълми Шакир

Общински съветник

 

Петър Стоянов Василев

Общински съветник

 

Джевдет Ахмед Азис

Кмет на община

 

Емине Исмаил Хамид

Кмет на кметство с. Богданци

 

Февзи Ниязиев Хюсменов

Кмет на кметство с. Богомилци

 

Сали Рамадан Сали

Кмет на кметство с. Владимировци

 

Нургюл Шакирова Акиф 

Кмет на кметство с. Голяма Вода

 

Трифон Тодоров Митков

Кмет на кметство с. Голям Извор

 

 Нуртен Мустафа Хасан

Кмет на кметство с. Желязковец

 

Кенан Вежди Мустафа

Кмет на кметство с. Здравец

 

Севджан Нихат Якуб 

Кмет на кметство с. Кривица

 

Хюсеин Сали Хюсеин

Кмет на кметство с. Ножарово

 

 Расим Кадир Салим

Кмет на кметство с. Пчелина

 

Ерхан Хаккъ Ахмед

Кмет на кметство с. Хума

 

Розалина Иванова Данева-Борисова

Кмет на кметство с. Хърсово

   

 

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

 

Име, презиме и фамилия

длъжност

декларация

     

Емине Исмаил Хамид

Кмет на кметство с. Богданци

 

Февзи Ниязиев Хюсменов

Кмет на кметство с. Богомилци

 

Сали Рамадан Сали

Кмет на кметство с. Владимировци

 

Нургюл Шакирова Акиф 

Кмет на кметство с. Голяма Вода

 

Трифон Тодоров Митков

Кмет на кметство с. Голям Извор

 

 Нуртен Мустафа Хасан

Кмет на кметство с. Желязковец

 

Кенан Вежди Мустафа

Кмет на кметство с. Здравец

 

Севджан Нихат Якуб 

Кмет на кметство с. Кривица

 

Хюсеин Сали Хюсеин

Кмет на кметство с. Ножарово

 

 Расим Кадир Салим

Кмет на кметство с. Пчелина

 

Ерхан Хаккъ Ахмед

Кмет на кметство с. Хума

 

Розалина Иванова Данева-Борисова

Кмет на кметство с. Хърсово

  

 

Декларации подадени пред Комисията за установяване на конфликт на интереси и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ мандат 2019-2023

 Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

длъжност

декларация

Бейтула Сали Мюмюн

Председател общински съвет

 

Айхан Хъкмет Исмаил

Общински съветник

 

Бюлент Кадир Али

Общински съветник

 

Юлиян Аврамов Наумов

Общински съветник

 

Закир Садула Билял

Общински съветник

 

Реджеб Осман Хасан

Общински съветник

 

Исуф Алайдин Съдкъ

Общински съветник

 

Реджеб Халил Назиф

Общински съветник

 

Гюнел Мехмед Юмер

Общински съветник

 

Ерсин Февзи Исмаил

Общински съветник

 

Динчер Али Чауш

Общински съветник

 

Абтула Мехмед Абтула

Общински съветник

 

Азем Хълми Шакир

Общински съветник

 

Алпер Зикри Чауш

Общински съветник

 

Стефан Николов Савов

Общински съветник

 

Ердинч Хюсеин Халим

Общински съветник

 

Бюлент Сами Шефкъ

Общински съветник

 
Ергин Ерол Шефкъ Общински съветник

Джевдет Ахмед Азис

Кмет на община

 

Емине Исмаил Хамид

Кмет на кметство с. Богданци

 

Февзи Ниязиев Хюсменов

Кмет на кметство с. Богомилци

 

Ибрахим Сюлейман Ахмед

Кмет на кметство с. Владимировци

 

Еюб Сабри Шакир  

Кмет на кметство с. Голяма Вода

 

Трифон Тодоров Митков

Кмет на кметство с. Голям Извор

 

Тунчер Сезгин Февзи

Кмет на кметство с. Желязковец

 

Кенан Вежди Мустафа

Кмет на кметство с. Здравец

 

Рейхан Кадир Назиф

Кмет на кметство с. Кривица

 

Хюсеин Сали Хюсеин

Кмет на кметство с. Ножарово

 

Нихат Ахмед Мехмед

Кмет на кметство с. Пчелина

 

Ерхан Хаккъ Ахмед

Кмет на кметство с. Хума

 

Розалина Иванова Данева-Борисова

Кмет на кметство с. Хърсово

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - кметове

Име, презиме и фамилия

длъжност

декларация

Джевдет Ахмед Азис

Кмет на община Самуил

 

Емине Исмаил Хамид

Кмет на кметство с.Богданци

 

Ерхан Хаккъ Ахмед

Кмет на кметство с.Хума

 

Еюб Сабри Шакир

Кмет на кметство с.Голяма Вода

 

Ибрахим Сюлейман Ахмед

Кмет на кметство с.Владимировци

 

Кенан Вежди Мустафа

Кмет на кметство с.Здравец

 

Нихат Ахмед Мехмед

Кмет на кметство с.Пчелина

 

Рейхан Кадир Назиф

Кмет на кметство с. Кривица

 

Розалина Иванова Данева-Борисова

Кмет на кметство с.Хърсово

 

Трифон Тодоров Митков

Кмет на кметство с. Голям Извор

 

Тунчер Сезгин Февзи

Кмет на кметство с.Желязковец

 

Февзи Ниязиев Хюсменов

Кмет на кметство с.Богомилци

 

Хюсеин Сали Хюсеин

Кмет на кметство с.Ножарово

 

 

 Декларации подадени до комисията по чл.17, ал.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и по чл.35,ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ- кметове мандат 2015-2019

 

ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Джевдет Ахмед Азис

 

Айхан Хъкмет Исмаил

 

Седат Хайредин Мехмед

 

Бюлент Шеит Мехмед

 

Юлиян Аврамов Наумов

 

Реджеб Осман Хасан

 

Хюсеин Сали Хюсеин

 

Сезгин Бекир Ахмед

 

Кемал Сюлейман Кадир

 

Ерсин Февзи Исмаил

 

Бейсим Емрула Мустафа

 

Ерол Ибраим Сали

 

Абтула Мехмед Абтула

 

Азем Хълми Шакир

 

Алпер Зикри Чауш

 

Вадет Мехмед Нурула

 

Станимир Петров Тодоров

 

 Бейтула Сали Мюмюн - кмет на община Самуил

 

 Февзи Ниязиев Хюсменов - кмет на с.Богомилци

5/05.06.18г.

 Бахтишен Ибрям Кьофтеджи - кмет на с.Голям Извор

6/05.06.18г.

 Рейхан Кадир Назиф - кмет на с.Кривица

3/04.06.18г.

 Ибрахим Сюлейман Ахмед- кмет на с.Владимировци

9/05.06.18г.

 Емине Исмаил Хамид - кмет на с.Богданци

1/23.05.18г.

 Закир Садула Билял- кмет на с.Ножарово

8/05.06.18г.

 Юсуф Назми Кадир - кмет на с.Здравец

7/05.06.18г.

 Еюб Сабри Кадир - кмет на с.Голяма вода

10/18.05.18г.

 Розалина Иванова Борисова - Данева - кмет на с.Хърсово

2/01.06.18г.

 Ерхан Хаккъ Ахмед- кмет на с.Хума

4/05.06.18г.

 Расим Кадир Салим- кмет на с.Пчелина

11/04.06.18г.

 Назиф Акиф Рамадан- кмет на с.Желязковец

12/18.07.18г.

 Декларации по чл.12, т.1 и т.2, във връзка с чл.5 и чл.3,т.8 и т.9 от ЗПУКИ- съветници

 Декларации по чл.12, т.1 и т.2, във връзка с чл.5 и чл.3,т.8 и т.9 от ЗПУКИ- съветници-2

 Декларации по чл.35,ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ- кметове

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.