Заповеди

Заповед № 562/03.08.2022 г.

З А П О В Е Д

№ 562

03.08.2022 год., с. Самуил

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; Решение №42.763/14.07.2022 год. на Общински съвет Самуил;  чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.15, ал.1 от Наредба №2  на  ОбС  Самуил за „Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Да се проведе публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на 4 кв.м. във входа на  сграда №65276.501.765.2, област Разград, община Самуил, с. Самуил, ул. Хаджи Димитър № 2, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Друг вид обществена сграда, брой етажи 3, застроена площ 282 кв. м., находяща се в поземлен имот №65276.501.765 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед №РД-18-112/07.12.2021 г. на ИД на АГКК  по  АПОС №2150/22.04.2014 г.   за поставяне на АТМ (банкомат).  

2. Определям първоначална тръжна цена на месец  в размер на 49,99 лв.  без ДДС, определена   по Приложение №1 към  Наредба №2 на  ОбС Самуил;

    2.1. Депозит за участие – 10 % от първоначалната тръжна цена;

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;

    2.3. Срок на наемното отношение – 3(три) години от датата на сключване на договора;

3. Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на заявленията за участие;

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно със  заявлението:

    4.1. Заявление за участие в търга по образец ;

    4.2. Декларация за липса на конфликт на интереси;

    4.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на имота и извършен оглед  по образец;

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит;

    4.5. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

5. Документите, които трябва да се представят служебно от администрацията  за кандидатите:

   5.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към община Самуил;

   5.2. Удостоверение за липса на задължения към звено „МДТ“ – Самуил.

6. При наличие на задължения по т.5.1. и 5.2. кандидатите не се допускат до участие в търга.

9. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА,  30 % от постъпилите средства да бъдат използвани  за изпълнение на дейности от местно значение на съответното населено място.

10. Публичния  търг  с явно наддаване да се проведе  на  17.08.2022 г.   от 13:30 ч. в заседателната зала на община Самуил.

11.  Образците на документи   по т.4.  се  получават от стая  №104  и  се попълват  от кандидататите  за участие в търга. Депозита в размер на 10 % от първоначалната тръжна  цена се внася в касата на общината или по банковата сметка на общината: Търговска банка Д” АД,  ФЦ  Разград,  IBAN – BG50DEMI92403300217369.  Квитанцията или платежното нареждане  се прикрепва  към попълнените документи и се подава  в деловодството  на общинска администрация – Самуил,  стая 103, първия етаж до 17:00 ч. на 16.08.2022 г.

14. В случай на непровеждане или отлагане на търга да се проведе  повторен публичен търг  на  24.08.2022 г. от 13:30 ч., като последен срок за подаване на заявленията за повторния търг е до 17:00 ч. на  23.08.2022 г. Кандидатите подали заявления  и необходимите документи за първия търг, подават само заявление за повторния търг.

15. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Севим Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил.

 

КМЕТ: инж. Джевдет Азис

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.