Наредби на Община Самуил

НАРЕДБА № 1 "ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" pdf

НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА pdf

НАРЕДБА № 3 ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ pdf

НАРЕДБА № 4 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ  pdf

НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНО–ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО–ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 8 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА pdf

НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf
НАРЕДБА № 10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 11 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 12 ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ - отменена с Наредба № 21 

НАРЕДБА № 13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 14 ЗА РЕДА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОБЩИНА САМУИЛ НА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.196, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА pdf

НАРЕДБА № 15 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 16 ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ  И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 17 ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 18 ЗА  УПРАВЛЕНИЕ,СТОПАНИСВАНЕ  И  ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 19 ЗА СЪЗДАВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 20 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 22 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ  НА  ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 25 ЗА  ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 26 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И  МЕСТАТА  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ pdf

НАРЕДБА № 27 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА САМУИЛ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В pdf

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.