Заповеди

Заповед №563 / 03.08.2022 г.

З А П О В Е Д

 № 563

03.08.2022 г, с.Самуил

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; Решение №41.738/29.06.2022 г. и Решение №42.759/14.07.2022 г.  на Общински съвет Самуил;  чл.8, ал.1 и чл.32, ал.8 от ЗОС от Наредба №2 на ОбС Самуил –„За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за  определяне на купувач  на следните негодни движими вещи – частна общинска собственост, представляващи съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г.  за класификация  на отпадъците следните видове:

1.1.  Отпадъци, излезли от употреба  превозни средства - код на отпадъка 16 01 04*, представляващи: товарен автомобил „УАЗ”, Леки автомобили  - 6 бр. ,  Автобус – 1 бр., Микробуси – 3 бр.  с първоначална тръжна цена 0,45 лв./кг.

      1.2. Чугунени  радиатори и желязо - код на отпадъка 17 04 05  с първоначална тръжна цена в размер на 0,30 лв./кг.

2. Изисквания към кандидатите и необходими документи за участие в търга:

        2.1. Кандидатите за участие в търга  трябва да бъде търговци, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци от горепосочените видове. В търга кандидатите може да участват и чрез упълномощено лице, притежаващо нотариално заверено пълномощно;

       2.2. Кандидатите представят заявление за участие  по образец  (Образец №1), документ за внесен депозит за участие, декларация за извършен оглед по образец (Образец №2), копие от разрешение  за дейности с отпадъци от горепосочените видове.

       2.3. Декларация за липса на конфликт на интереси.

       2.4. Кандидат, който не представи някой от посочените документи не се допуска до участие в търга. 

       2.5. Всеки кандидат в търга има право да участва за двете позиции  предмет на търга едновременно или поотделно.

       2.6. В заявлението   за участие кандидатът посочва позицията/позициите, за която/които участва.

3. Кандидатите могат да извършат оглед на вещите  всеки работен ден  от 8:00 ч.   до 16:30 ч.  с придружен  от служители от общинската администрация.

4. Депозитът   за участие в търга е  в размер, както следва:

      4.1. за позиция  1.1. - отпадъци, излезли от употреба  превозни средства  -   1000,00 лв.

      4.2. за позиция 1.2. - чугунени  радиатори и желязо – 1000,00 лв. 

      4.3. Депозитите се внасят  по банковата сметка на общината: „Търговска банка Д” АД,  ФЦ  Разград,  IBAN – BG50DEMI92403300217369. В основанието за плащане в платежния документ кандидатът посочва номера и  наименованието  на позицията,  за която участва. За всяка позиция  се внася отделен депозит.

5. След извършения оглед, кандидатите  за участие в търга, внасят  съответния депозит, попълват необходимите документи за участие  в търга, които се получават от стая 104, първия етаж на сградата на общинска администрация Самуил и ги внасят  в  деловодството на   общината – стая   103  на същата сграда.

6. Определеният за спечелил в търга купувач  заедно с представител на  община Самуил  претеглят празното МПС  и   същото натоварено с цялото количество отпадъци,  което се удостоверява с кантарна бележка. Окончателната цена за отпадъците се определя като постигнатата тръжна цена за килограм бъде умножена с действителните килограми  на продаваните отпадъци.

7. След  представяне на платежен документ от купувача за окончателната цена,   купувачът може да изнесе продадените движими вещи.

8. Депозита на спечелилия в търга участник и депозитите  на неспечелилите в търга участници се връщат със заповед на кмета на общината в срок до 3 дни от плащането на сумата от купувача.

9. Публичните  търгове  с явно наддаване да се проведат  на  17.08.2022 г.   от 14:00 ч. в заседателната зала на община Самуил.

10.  Образците на документи   по т.5  се  получават от стая  №104  и  се попълват  от кандидататите  за участие в търговете. Депозита в размер на 10 % от първоначалната тръжна  цена се внася в касата на общината или по банковата сметка на общината: „Търговска банка Д” АД,  ФЦ  Разград,  IBAN – BG50DEMI92403300217369.  Квитанцията или платежното нареждане  се прикрепва  към попълнените документи и се подава  в деловодството  на общинска администрация – Самуил,  стая 103, първия етаж до 17:00 ч. на 16.08.2022 г.

11. В случай на непровеждане или отлагане на търга да се проведе  повторен публичен търг  на  24.08.2022 г. от 14:00 ч., като последен срок за подаване на заявленията за повторния търг е до 17:00 ч. на  23.08.2022 г. Кандидатите подали заявления  и необходимите документи за първия търг, подават само заявление за повторния търг.

12. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА,  30 % от постъпилите средства да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.

13. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Севим Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил.

 

 

КМЕТ: инж. Джевдет Азис

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.