СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 001 кметство ........... населено място С.БОГДАНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ МЕХМЕД МЕХМЕД
АНГЕЛ МАРИНОВ АНДРЕЕВ
АХМЕД ГАЛИБ СЮЛЕЙМАН
БЕЛЧО АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
БЮРХАН ИБРАХИМ АЛИ
ГАЛИНА МАРИНОВА ИЛИЕВА
ДАУД СЕИД АЛИ
ЕМИНЕ ЕШРЕФ ГЕНЧТЮРК
ЖАНА РОМАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЗЕЛИХА ШУКРИ МЕХМЕД
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
МЕРВЕ МУСТАФА МЕХМЕД
МЕРТ МУСТАФА МЕХМЕД
МЕХМЕД ИСМАЙЛ ХАСАН
МИКЕРЕМ ШЕРИФ АЛИОСМАН
МИЛЕН ОГНЯНОВ ЙОСИФОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ЯКУБ
МЮЕДЕТ ХАМДИ ЯКУБ
МЮЗИЯМ АХМЕД ЮСЕИН
НЕСРИН НЕЗИР КЬОСЕ
СЕВДА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
СЛАВЧО ЯНКОВ ЯКИМОВ
СТАМЕН РОМАНОВ ХАРИЗАНОВ
ФАТМЕ АЛИОСМАН ХАСАН
ЮСЕИН ИСЛЯМ ЮСЕИН

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 002 кметство ........... населено място С.БОГОМИЛЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ГЮЛХЕР МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ЕВГЕНИ КАЛИНОВ ХРИСТОВ
КАТЯ КЕРАНОВА ХРИСТОВА
МИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
НЕЖДЕТ ХАКЪ ШЕФКЕТ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
СЕВДА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
СЕВДА БИСЕРОВА АСЕНОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА КЬОКСАЛАН
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ИБРАИМОВА

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 003 кметство ........... населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН БАХАРОГЛУ
АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
АХМЕД САЛИЕВ САЛИМОВ
АХМЕД ШАБАН АХМЕД
БЕХИЙЕ ГЮЗЕЛ
БОТЬО АНГЕЛОВ ГЕРГИНОВ
ГАЛИБ ШАКИР ХАЛИД
ГАНКА ДЕСКОВА ГЬОКМЕН
ГЮЛШЕН ХАБИЛ ОСМАН
ДЕТЕЛИН НАЙДЕНОВ АЛЕКОВ
ДЖЕВДЕТ АХМЕД СЕЛИМ
ДЖЕЙСУН КОРКМАЗ
ДЖЕЙХУН ПАША
ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛИНА СЪБЕВА КАДИР
ЕМИНЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
ЕМИНЕ ШАБАНОВА КАДИРОВА
ЕМНЕ ИБРЯМ ОСМАН
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
ЗЕХРА МЕХМЕД СЕЛИМАН
ИБРАХИМ САЛИ ОСМАН
ИЛКА ЗДРАВКОВА БАХАРОГЛУ
ИЛЯЙДА КУРТУЛУШ
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
ИСКРЕН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
ИСМЕТ АХМЕД ХЮСЕИН
ЙОДЖАН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЙОЗЛЕМ ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
ЙОЗНУР МИНЧЕВА ОГНЯНОВА
КИРИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
КЛИМЕНТ ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
КОРНЕЛИЯ ИГНАТОВА ФИЛИПОВА
КРЕМЕНА ЮЛИЕВА БОРИСОВА
МЕХМЕД ИСМАИЛ ХАСАН
МЕХМЕД САБРИ МЕХМЕД
МЕХМЕД САЛИМОВ КАДИРОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЕЛИМАН
МИНЧО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ
НАЗИКЕ САБРИ ЕРОГЛУ
НЕВЗАТ АХМЕД ИБРЯМ
НЕЧМИЯ ОСМАН СЕЛИМ
НЕШКА ДЕСКОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛИНКА АТАНАСОВА АЛЕКОВА
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
РЕВАСИЕ ХАСАН ХАЛИД
РЕЙХАН ИСМЕТ АХМЕД
РЕМЗИЕ МЕЕДЖИД СЕЛИМАН
САБРИ МЕХМЕД АХМЕД
СЕМРА НЕЖДЕТ МУСТАФА
ФАДЛИ АЛИ СЕЛИМАН
ФАТИХ КАРАХАСАНОГЛУ
ФАТМА ХЮНЕР
ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФИДАНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
ЮДЖЕЛ ГАЛИБ ШАКИР

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 004 кметство ........... населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙРИЕ МУСТАФА АХМЕД
АЙХАН БЮНИАМИН АЛИ
АЙШЕ ХАСАН САЛИМ
АКИФ АРИФ АХМЕД
АНТОН МАРИНОВ РАДЕВ
БОЙКО МАРТИНОВ МАРТИНОВ
ВЕДАТ МУСТАФА САЛИМ
ВИЛДАН КЕМАЛ КЮЧЮКЛЕР
ГАЛИНА БИСЕРОВА ПИРИНСКА
ДАНО ХУБАНОВ ТОДОРОВ
ДЖЕВАТ КЕМАЛ ХАЛИД
ЗВЕЗДА ИГНАТОВА МАРТИНОВА
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
КЕМАЛ ХАЛИД ТАХИР
МАРИЯНА АСЕНОВА РАДЕВА
НЕВЕНА ДАВИДОВА МЕТИН
СЕВДАЛИНА ФИЛКОВА КУТЛУ
СЕЛИМЕ САЛИМ СЮЛЕЙМАН
СЕРКАН БОЖИДАРОВ АЛЕКОВ
СТИЛЯН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
СЮЛБИЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
СЮЛЕЙМАН САЛИ СЮЛЕЙМАН
ТЕФИК ФИКРЕТ МУСТАФА
ФИЛИП МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 005 кметство ........... населено място С.ГОЛЯМА ВОДА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АНЕТА РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА
АТАНАС МИЛЕНОВ СТЕФАНОВ
БАРЪШ ЙОЗТЮРК
ЗЕХРА САЛИ ОСМАН
КРЕМЕНА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА
МЕРТ ЙОЗТЮРК
НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
НАТАЛИЯ РАДЕВА ЙОЗТЮРК
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
РАДКА РОМАНОВА ТЮРКЕЛ
САЛИ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 007 кметство ........... населено място С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛА ХАРИЗАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИЛДАН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ЕВТИМ ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЕВТИМ САБИНОВ КРУМОВ
ЕРДИНЧ ДЖЕЛИЛОВ РЕДЖЕБОВ
ИЛХАН ЕЮБ ИДИРИЗ
РОСИЦА ВАРАДИНОВА КРУМОВА
РОСИЦА МАРИНОВА АСЕНОВА
САЛИМ ЕВТИМОВ КРУМОВ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ БИСЕРОВ
СЕВДАЛИНА СЪБЕВА АШЪК
СЕМА САБИНОВА РЕДЖЕБОВА
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
ТАНДЖЕР ИСМЕТ ТАХИР

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 008 кметство ........... населено място С.ЗДРАВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН МУСТАФА МЕХМЕД
АЙШЕ КАДИР ХАЛИЛ
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИГНАТОВА
БАСРИ МЮМЮН БАСРИ
БЕЙТУЛА ТЕФИК РЕДЖЕБ
ДАВИД ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ЕДЖЕМ ХЮДАИМ ЯКУБ
ЕМРЕ РУСЕВ МЛАДЕНОВ
ЗЕХРА МЕХМЕД ДЕЛИМЕХМЕД
МЕХМЕД ЯКУБ ДЕЛИМЕХМЕД
МЮКЕРЯМ МУСТАФА МЕХМЕД
НАДЖИЕ ЯКУБ РЕДЖЕБ
РУЗИЕ ФЕВЗИ ЯКУБ
РУСИ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
СЕЛЯМИ ИСМАИЛОВ РАШИДОВ
ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА ГАРИП
ХЮДАИМ АХМЕД ЯКУБ
ШАБАН РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ЮМЮРДЖАН РЕДЖЕБОВА КУШЧУ
ЯКУБ БЕЙТУЛА ТЕФИК

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 009 кметство ........... населено място С.КРИВИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВРАМ АВРАМОВ ДАВИДОВ
АЛЕКСАНДРА АСИЕВА МИРОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА
БОНА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
ДЕНИЗ ЕНВЕР ХАСАН
ДИМИТРИЧКА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЕНЕС ГЮЧЛЮ
ЕСРА ГЮЧЛЮ
ЗЕЛИХА САЛИ ХЮСЕИН
МИЛАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАЧЕВА
НЕВЕН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
РЕМЗИЕ АХМЕД ХАЛИЛ
РУЖДИ САЛИ ЮСУФ
СВЕТЛА МАРИНОВА ДАВИДОВА
СЕВГЮЛ НЕФИЗЕ КЯЗИМ
СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ
СИНАН МЕДИНЕВ КЯМИЛОВ
СЪДКЪ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 010 кметство ........... населено място С.НОЖАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
АЙЛИН АХМЕД ТАЛИБ
АНЕЛИЯ РАДЕВА АСЕНОВА
АФИЗЕ ИСМАИЛ АРИФ
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ВИЛДАН ХИДАЕТ АХМЕД
ГАЛИНА БИЛЯНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ГЮЛДЖАН ЗЮЛКЮФ АХМЕД
ГЮЛТЕН ХАЛИЛ ЧАКЪР
ЕМИЛ АСЕНОВ КЕРАНОВ
ЕМИЛ ИЛИНОВ МАРТИНОВ
ЕМИЛ МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА БЕКИР
ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЮСТЕДЖЕБ-ГАФУР
ЖАНА ЮРИЕВА КИРИЛОВА
ИЛКЕР ЕМИЛОВ МИЛЕНОВ
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ЙОЗДЖАН ЕМБИЕВ РЮСТЕМОВ
НАЗИФ САЛИЕВ НАЗИФОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
НИЯ ЩЕРЕВА МИНКОВА
ОГНЯН ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН САВОВ ОГНЯНОВ
РУСАН РУСАНОВ АСЕНОВ
СЕВДЖИХАН ИСМЕТ АКЪН
СЕЛЯТИН ЗЕЙФУЛА ХЮСЕИН
СИНАН ИБРАХИМ ИЛЯЗ
ФАТМЕ ХАМДИ МЮСТЕДЖЕБ
ХАЛИМЕ МУСТАФА САЛИ
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ЦАНКА САВОВА СЛАВЧЕВА
ШЕРАФЕТ САЛИ АРИФ

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 011 кметство ........... населено място С.ПЧЕЛИНА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСЕЛ АХМЕДОВА ТОПАЛ
АНА РУСЕВА НЕЙЧЕВА
БОРА ИСМЕТ АКИФ
ГАБРИЕЛА РОСИЦОВА ГАНЧЕВА
ГАЛИН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЕХРА РЕДЖЕБ АХМЕД
ИДИРИЗ ОСМАН НАЗИФ
ИСМЕТ АКИФ ИБРЯМ
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
МЕРТ ИСМЕТ АКИФ
МЕХМЕТ ИДИРИЗ ОСМАН
МИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
НЕЙЧО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
НЕЛИ РУСЕВА АЛИПИЕВА-ЧАВДАРОВА
НЕРМИН БЕЙЗАТ САЛИ
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
ПАВЛИНА СЛАВЕВА ВАРДАРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ГАРВАНОВА
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАСАН
РОЗА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
САБИН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
СЕВДА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИН МАРТИНОВ НЕЙЧЕВ
СЕВИЯ МЕХМЕД ЧОШКУН
СЕЙИДЕ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ЮДЖЕЕР
СИНАН РЕМЗИ САЛИ
ФЕИМ ФЕРАХИМ АЛИ

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 012 кметство ........... населено място С.КАРА МИХАЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 013 кметство ........... населено място С.ХУМА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХИМ САЛИЕВ АБДУРАХИМОВ
БЕЙТУЛА АЛИЕВ АЛИЕВ
БОЖИДАР БОЯНОВ ХРИСТОВ
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГАЛИНОВ
ДЖЕМИЛЕ РУФАДОВА МЕХМЕДОВА
ЗВЕЗДЕЛИНА ИВОВА ЙЪЛМАЗ
ЗЕКИЕ ТАХСИН ГАЛИНОВА
КАДРИЕ АЛИ ЕТЕМ
КИРИЛ РУСЕВ АСЕНОВ
ЛЮТФИ НЕДЖАТИН ЛЮТФИ
МЮЗЕЯМ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
НЕДЖАТИН ЛЮТФИ ЕТЕМ
РЕНА ДАФИНОВА ДЕНЧЕВА
СЮЛЕЙМАН МУСОВ СЮЛЕЙМАНОВ
УМУТ АЧЪКГЬОЗ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЮНАЛ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 014 кметство ........... населено място С.ХЪРСОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН СТИЛИЯНОВ РАДЕВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ПЕНЬО ХРИСТОВ ПЕНЕВ
СИНАН САЛИ МУСТАФА

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 015 кметство ........... населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА САФРИД САУЛ
АЛТАН ЛЮТФИ ИСМАИЛ
АНЕЛИЯ СЛАВКОВА АТАНАСОВА
АХМЕД ФАХРИДИНОВ ФАДЛИЕВ
БАХТИШЕН САЛИ АХМЕД
БЕЙЧЕТ ХАСАН АХМЕД
ВЕЛИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА КОЛЕВА КУЦАРОВА
ВИКТОРИЯ ЕТЕЛКОВА АНДОНОВА
ГЕОРГИ СПАСОВ СТАНОЕВ
ГЕРГИНА СТАНЕВА ИЛИЕВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ГЮЛТЕН СЪДКЪ АЛИ
ГЮЛШАДИЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
ДИМКА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕВГЕНИЯ АТАНАСКИЕВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ОГНЯНОВА
ЕРГИН МЕХМЕДАЛИ АЛИ
ЕРДИНЧ ТЕФИК ИБРЯМ
ЕРХАН МЮМЮН МЕХМЕД
ЗЕЙНЕП СУДЕ ФИКРЕТ ЕРДЕМ
ЗИКРИЯ ХЮСНЮЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ЗЮВЕЙДЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ЗЮЛФИЕ ЗАКИР САЛИ
ИБРАХИМ СЪДКЪ БАСРИ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧОВ
ИЛИН ЕВТИМОВ ИЛИНОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ИЛКО ЙОСИФОВ МАРИНОВ
КРАСИМИРА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЛИЛЯНА НЕНКОВА ОБРЕТЕНОВА
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
ЛЮТФИ АКИФ ИСМАИЛ
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАРИЕТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МЕХМЕД СЮЛЕМАН ЮСЕИН
МИЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
МИНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МИНКА РУМЯНОВА НИКОЛОВА
МИРОСЛАВА МАНУШЕВА ИСКРЕНОВА
МИТА ДИМОВА ИВАНОВА
МУСТАФА МЕХМЕДОВ ТАХИРОВ
МУТАЛИБ МЕХМЕД АЛИ
МУХАРЕМ ЮСУФ АХМЕД
НАДЕЖДА КИРЧОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
НАДКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
НАЗИНЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА
НЕВИН МЕХМЕД АХМЕД
НЕДЯЛКА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
НЕЗАБРАВКА ТОДОРКОВА СТАНЧЕВА
НИКОЛА ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛИНА СТАЛИНОВА КАМЕНОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
НИНА ТОДОРОВА ТРОЙЧЕВА
НИНА ХУБАНОВА ЯНАКИЕВА
НИЯЗИ НИЯЗИ ЕЮБ
ОГУЗ АЛП МУТЛУ
ОЗДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
ПАКИЗЕ МУТАЛИБ ИСМАИЛ
ПЕНКА МИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
РАЙНА ЕФТИМОВА ЯКИМОВА
РАЙНА СПАСОВА МИНЧЕВА
РЕВАСИЯ ЕШРЕФ АЗИЗ
РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУМЕН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ
СВЕТЛА МАРГАРИТКОВА ПАВЛОВА
СЕВДАН ФИЛИПОВ МИЛЕНОВ
СЕВДИЕ САЛИ ИБРЯМ
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЕРДЕМ
СИЙКА МИЛКОВА КИРИЛОВА
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
СТОЯН ИВАНОВ САМУИЛОВ
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ТОДОРКА ДЕМИРОВА КАЛУДОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ДРАШКОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
ФЕЙЗУЛА САЛИЕВ АХМЕДОВ
ФИКРЕТ МУСТАФА ИБРЯМ
ХАЛИМЕ АХМЕД АХМЕД
ХЕРМИНА НЕВЕНКОВА ПРАМАТАРОВА
ЦЕЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ РАДЕВА МАРИНОВА
ЯНКА ИЛИЕВА КУРТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА

 

 

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 016 кметство ........... населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИПИ КАЛОЯНОВ МИХАЙЛОВ
АТЪФ МУСАМЕДИН ИБРЯМ
БЕРКАНТ ХЮСЕИН ХАСАН
ЕЮБ ХАСАН ВЕЛИ
СЕЛИМЕ ШУКРИ АЛИ
СТЕФАН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯ МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.