Актуално

Във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) при дива свиня на територията на ТП ДГС "Сеслав" гр. Кубрат към "СЦДП" ДП, област Разград, Община Исперих и Община Самуил...

... ОГРАНИЧЕНИЕ на достъпа до горски територии , попадащи в подзона А...

Целият текст на заповедта вижте тук - Заповед №186 / 07.11.2019 г.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  15.11.2019 г. /петък/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

 Заседанието ще протече при следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство по чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА;
 2. Докладни записки;
 3. Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет. 

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

Председател на ОбС-Самуил:

  /д-р Б. Сали/

СЪОБЩЕНИЕ

За недопускане на нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места на Община Самуил

   Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение на изискванията на закона за управление на отпадъците, Ви информираме, че:

   Съгласно чл.133, ал.4 от ЗУО, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 до 5 000 лева.

   На основание  чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лева за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лева за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

Д-р Бейтула Сали

Кмет на Община Самуил

Съобщението вижте ТУК 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ,

Община Самуил подписа договор №BG06RDNP001-7.001-0071-C01 по Програмата за развитие на селските райони за безвъзмездна финансова помощ за "Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Самуил" на следните подобекти:

 • ул. ”Ком”(ОК108-107-106) с.Самуил – 156м.;
 • ул. ”Кавала” с.Самуил – 353,11м.;
 • ул. ”Царевец” с.Самуил – 228,35м.;
 • ул. „Черни връх” с.Самуил – 745,98м.;
 • ул. ”Ахелой” с.Самуил – 106,86м.
 • с. Владимировци, ул. Калето - 408,42 м;
 • с. Владимировци, ул. Прогрес – 677,54 м.;
 • с. Ножарово ул. Янтра - 192,70 м.;
 • с. Ножарово ул. Хан Аспарух - 163,49 м.;
 • с. Богданци, ул. Огоста (ОК64-62-61) – 85,00 м.

Общата стойност на проекта е 1 164 597.87 лв.

Считано от 25.09.2019г. е подписан договор за изпълнение на строително-монтажните работи и предстои поетапното им изграждане.

banner 300x250Уважаеми госпожи и господа,

по повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите!

Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

       Във връзка с предстоящия традиционен  празник на община Самуил, който тази година се чества на 6 и 7 / петък и събота/ септември 2019 г., се въвежда временна забрана за движение на МПС и ППС по ул.”Паркова”.

Пълния текст на заповедта може да изтеглите от тук.

Общинска администрация Самуил организира провеждането на безплатни профилактични прегледи на здравно неосигурени лица за превенция на гинекологични, сърдечно съдови и урологични заболявания и лабораторни изследвания. Дейностите се финансират по одобрен проект„Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил” съгласно договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР, процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 в изпълнение на дейност „Подобряване достъпа до качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги съгласно специфичните потребности на целевата група”

 МОЛЯ ДА ЗАЯВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ  ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ТЕЛ.: 08477 20 20 ИЛИ В КМЕТСТВАТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ В ОБЩИНА САМУИЛ

За повече информация по проекта, видовете прегледи и изследвания моля натиснете тук.

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в

ДГ „Кокиче” с. Самуил

 

 1. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик съгласно чл. 13 б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Срок за получаване на предложения:19.07.2019 г., 17:00 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на учебното заведение, находяща се на следния адрес: с. Самуил, ул."Г.Генов"№1. При подаване, участникът е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Подробна информация - тук

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.